روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه بررسی سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان از دیدگاه معلمان مقطع ابتدائی دخترانه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

گرایش :مدیریت برنامه ریزی آموزشی

عنوان : بررسی سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان از دیدگاه معلمان مقطع ابتدائی دخترانه

دانشگاه پیام نور

واحد ساری

روش تحقیق در علوم رفتاری

رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

عنوان:

بررسی سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان از دیدگاه معلمان  مقطع ابتدائی دخترانه

استاد راهنما:

جناب آقای مهران  عمادی

 

سال تحصیلی 1393-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه

 

فصل اول: مقدمه                                                                         9

بیان مسئله        10

اهمیت وضرورت مسئله                                                           11

اهداف تحقیق                                                                      12

متغییرها                                                                                  13

واژه های کلیدی                                        14

تعریف عملیاتی                                                                     15

فصل دوم:

تعریف مدیریت                                                                   17

تاریخچه  شکل گیری مدیریت                                                        20

نظریات سازمانی در مدیریت آموزشی                                          21

مدیریت آموزشی                                                         25

تعاریف مدیریت آموزشی                                                               29

ویژگی معلمان به عنوان مدیران کلاس                                                   42

تعریف شناخت                                                                                58

مولفه های فراشناخت                                                                       59

راهبردهای نظر دهی                                                                       64

کاربردهای  آموزشی                                                                       65

کمک  به رشد فراشناخت            67

پیشینه تحقیق                                                                        72

فصل سوم:

روش پژوهش                                                                                75

نمونه آماری                                                                                 76

 

روش نمونه گیری                                                                           77

جدول تناظر                             78

فصل چهارم:

مقدمه                                                              80

نتایج آمار استنباطی                                                                         81

جدول آمار استنباطی                                                                         85

 

فصل پنجم:

خلاصه پژوهش                                                                              93

بحث وتفسیر                                                 94

پیشنهادات پژوهش                                                                       98

منابع فارسی                                100

منابع خارجی                                                                                101

ضمایم                                                                  102

 

فهرست جداول

 

 

عنوان                                                                                 صفحه

 

فصل سوم:

جدول تناظر                                                                               80

 

فصل چهارم:

جدول1:تعداد افراد برحسب درصد                                           81

جدول 2:نوع مدرک تحصیلی                                                 81

جدول 3:شاخص های توصیفص تعامل گرا                                    81

جدول 4:شاخص توصیفی مداخل گر                                            82

جدول 5:نتایج حاصل از محاسبه خی 2                                     85

جدول6:نتایج حاصل از محاسبه خی 2                                      87

جدول 7:نتایج حاصل از محاسبه خی 2                                     88

جدول 8:نتایج حاصل از محاسبه خی دو                                    90

 

مقدمه

موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان است که از اولین روزهای پیدایش همزاد در زندگی انسان است که از اولین روزهای پیدایش با او بوده است.امابه علت پیدایش سازمان های جدید وپیچیده متراکم از تکنولوژی وبرخورداری از نیروی انسانی مورد توجه خاص قرار گرفته است .اکنون که عصر مدیریت ورهبری موفقیت نهادها وسازمانها تا حد زیاد به کارایی واثر بخش مدیران بستگی دارد.

با آنکه همه مدیریتها به نوبه خود ودر جا خود مهم وبا ارزش هستند اگر مدیریت آموزشی را با انواع دیگر مدیریت ها مورد مقایسه قرار دهیم متوجه می شویم که مدیریت آموزشی چه نقش مهمی در ترقی جامعه خواهد داشت ومدیران آموزشی نقش حیاتی وحساس در پیشبرد اهداف تعلیم وتربیت دارند وباید همه عوامل موثر در تربیت واداره سازمان را بشناسد وبدانند که چگونه باید با آنها وروی آنها کار کنند.(میر کمالی،ص2)

 

هدف این پژوهش مطالعه (تأثیرسبک های مدیریت کلاس معلم بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان است). در این پژوهش سه نوع سبک مدیریت کلاس مداخله گر،غیرمداخله گر،وسبک تعاملی در نظر گرفته شده است.

 

بیان مسئله

 

اداره یک کلاس از مهمترین دغدغه های معلمان است ودانش آموزان در کلاس های  که به خوبی اداره می شوند پیشرفت تحصیلی بیشتر خواهند داش.مدیریت کلاس معلمان ناشی از عقاید وباورهای متفاوت آنان درباره رشد ویادگیری کودکان است. اگر معلمان به اصول مدیریت کلاس اشراف کامل نداشته باشند مشکلات انضباطی کمتری در کلاس خود مشاهده خواهند کردو می توانند زمینه مساعد تری برای رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان فراهم سازند.چرا که مدیریت کلاس معلم نقش بسزایی در پرورش مهارتهای اجتماعی خلاقیت ها توانایها ی دانش آموزان ویادگیری آنها دارد.

بنابراین معلمان درکلاسهای درس باید کارکردهای مدیریتی رامتناسب با ویژگیهای شخصی دانش آموزان وروش هایی تدریس را به گونه ای انتخاب کنند که دانش آموزان زمینه کسب انواع مهارتهای را در کلاس درس بیاموزند.

مساله اصلی در این پژوهش بررسی سبکهای مدیریت کلاس معلم بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان از دیدگاه معلم است.

 

اهمیت وضرورت مسئله

توضیح مدیریت بر حسب نقش های مدیران،بویژه از این لحاظ اهمیت دارد که توجه مارا به محیط کار مدیریت جلب می کند.

مدیران بیش از هرچیزی به عنوان افراد اهل عمل بتوانند از عهده یک سلسله رویدادها وچالشها ی غافلگیرانه برآیند .

نظامهای آموزشی ومدیریت آنها در جامعه اهمیت بسیار زیادی دارد وافکاریعمومی ومردم به دلیل تاثیر بی شمار این نظام بر شئون اجتماعی نسبت به کارکرد ها وعملکردها ی آن حساسیت زیادی دارند. انجام وظایف آموزشی وابسته به تخصص ،دانش، ومهارت حرفه ای بسیار است وارزشیابی کارکردهاوعملکردهای نظام آموزشی امری بسیار دشوار است.(مظلومی،همکاران.ص 177).

مدیریت کلاس میزان اشتغال دانش آموزان در فعالیت های برنامه درسی را افزایش میدهد واز هدررفتن زمان برای رفع مشکلات رفتاری جلوگیری میکنند.در واقع یک نظام مدیریتجامع می تواند کلاسهای سازمان یافته ایجادکند یعنی جایی که یادگیری بهینه انجام می شود.

در نتیجه معلم می تواند با شناخت واجرای مدیریت صحیح تاثیر وکآراییتدریس را افزایش ومشکلات رفتاری دانش آموزان را کاهش دهد.

 

اهداف تحقیق

هدف کلی :تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فراشناختی دانش آموزان (1391)

اهداف جزیی:

  • تعیین تاثیر مدیریت تعامل گرا ورشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان ناحیه 2ساری.
  • تعیین تاثیر شیوه مدیریت مداخله گر ورشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان ناحیه 2ساری.
  • تعیین تاثیر مدیریت غیر مداخله گر ورشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان ناحیه 2ساری.
  • تعیین تاثیروسایل وتجهیزات آموزشی وشیوه تدریس معلمان ناحیه 2ساری.

 

متغیرها

 

متغیر مستقل :سبک های مدیریت

متغیروابسته : رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان

بیان فرضیه :

1-بین شیوه مدیریت تعامل گرا ورشد مهارتها ی فراشناختی دانش آموزان رابطه متقابلی وجود دارد.

2-بین شیوه مدیریت مداخله گر ورشد مهارتها ی فراشناختی دانش آموزان رابطه متقابلی وجود دارد.

3-بین شیوه مدیریت غیر مداخله گر و رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان رابطه متقابلی وجود دارد .

4-بین وسایل وتجهیزات آموزشی و شیوه تدریس معلمان رابطه متقابلی وجود دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 40

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.