پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه – جرم کلاهبرداری

رابطه سببیت احراز رابطه سببیّت بین رفتارهای مجرمانه و نتیجه مرتبط بر آن، در همه جرایم مقید، لازم است و در تمام نظامهای حقوقی بر آن تأکید شده است.[۱] اگر مال تحصیل شده، به علتی غیر از انجام یافتن اعمال متقلبانه توسط مرتکب، به او تسلیم شود و بین عمل مرتکب و تحصیل مال رابطه […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه جرم کلاهبرداری

اتخاذ اسم یا صفت خلاف واقع روش ارتکاب جرم کلاهبرداری با توسل به این وسیله بدین نحو است که ابتدا مرتکب اسمی غیر از اسم خود و یا صفتی که دارای آن نیست، اتخاذ می نماید و از این طریق مجنی علیه را اغفال می کند، سپس درنتیجه این اغفال برمال مجنی علیه استیلاﺀ می […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جرم کلاهبرداری

تصرف در اموال منقول یا غیر منقول متعلق به غیر و بدون اجازه تصرف در آن مورد دیگری که قانونگذار در ماده ۳۳۶ قانون مجازات توسل به آن را از جمله وسایل تقلبی تلقی نموده تصرف کلاهبردار در مال منقول یا غیر منقولی است که در تملک او نیست و اجازه تصرف در آن را […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان کلاهبرداری

اهداف مانورهای متقلبانه هر گاه کذب با توسل به تایید شخص ثالث یا اوضاع و احوال و وسایل مادی خارجی استوار گردید مانور متقلبانه محقق است اما برای اینکه این مانور موجب تحقق کلاهبرداری گردد لازم است در مورد اهدافی که به طور حصری در قانون پیش بینی شده است به کار رفته باشد. بر […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره کلاهبرداری

وسایل و اشیاء مادی هر گاه متهم از شیئی که دارای ماهیت مادی است کمک گرفته و آنرا بر مجنی علیه ابراز نماید و بین آن شیء مادی و کذبش رابطه برقرار نماید و آنرا دلیل بر صحت اظهارات کذبش قرار دهد، عملش مانور متقلبانه تلقی می گردد، اشیایی که بدینوسیله استفاده می شود متعدد […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه کلاهبرداری

امیدوار کردن دیگران به امور غیر واقع تشخیص عملیات و راه های حیله و تقلبی که موجب امیدوار کردن دیگران به امور غیر واقع و تحصیل مال آنها می شود از امور عرفی بوده و بستگی به نظر قاضی دارد. بر طبق رای شماره ۱۱۸۳/۶۷۷۶ – ۱/۶/۱۳۱۶، شعبه پنجم دیوان عالی کشور:«اگر کسی مبلغی از […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : کلاهبرداری

وسایل متقلبانه نامعین(مانورهای متقلبانه) قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، مانورهای متقلبانه را تعریف نکرده، منتها از یک سو وسایل متقلبانه را به صورت تمثیل بیان کرده و از سوی دیگر با بکار بردن عبارت «وسایل تقلبی دیگر» مصادیق وسایل تقلبی را وسعت بخشیده است لذا برای جلوگیری از تعیین […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع رابطه سببیت : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

رابطه سببیت برای تحقق جرم کلاهبرداری باید اغفال مالباخته ناشی از رفتار مجرمانه یعنی توسل به حیله و تقلب و به کار بردن وسایل متقلبانه باشد و الا اگر اغفال مالباخته ناشی از کاربرد وسایل متقلبانه نباشد و یا اصلا اغفالی صورت نگیرد، جرم تام کلاهبرداری واقع نمی شود، بدین ترتیب باید بین رفتار مجرمانه […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره اغفال مجنی علیه :جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

از خصوصیات دیگر وسیله مورد استفاده برای ارتکاب کلاهبرداری این است که موجب اغفال و فریب قربانی شود به طوری که وی مال را با رضایت خود که در واقع ناشی از گول خوردن در اثر کاربرد وسایل متقلبانه بوده است، در اختیار مجرم قرار دهد. بنابراین اگر مجرم با بهره گرفتن از داروی بیهوشی […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

رفتار مجرمانه(رفتار مادی فیزیکی) اساس کلاهبرداری و ماهیت اصلی آن، استیلاء بر مال غیر از طریق حیله و تقلب است که آن را از سایر جرائم از قبیل سرقت و خیانت در امانت متمایز می سازد. توسل به حیله و تقلب به منظور اغفال مالباخته و استیلاء بر مال او دو پایه مهم و سازنده […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جرم (بزه) کلاهبرداری

تعلیق مجازات : تعلیق اجرای مجازات یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری است و ازجمله اقدامات ارفاقی و مناسب به حال محکومان کیفری محسوب می شود . که در قرن نوزدهم در مقررات بسیاری از کشورها نهادینه شده است . و اشکال متنوع آن در قرن بیستم ظهور یافته است . ظهور این […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه در مورد جرم (بزه) کلاهبرداری

عوامل ارفاقی مجازات مجازات ها مشقاتی هستند که  از طرف حاکمیت نسبت به شخصی که با ارتکاب جرم نظم جامعه را مختل   و به حقوق  طبیعتی یا قانونی افراد جامعه لطمه وارد کرده اعمال می گردد . ازاین رو همیشه در مجازات ها یک اعمال قدرت و یک اجرای عدالت نهفته است . درپاره ای […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه با موضوع جرم (بزه) کلاهبرداری

عوامل خاص مشدده کیفیات خاص تشدید مجازات ، اسباب و جهاتی است که قانونگذار با توجه به امور خاص که گاه وقایع خاصی می باشد که بر خطرناکی جرم می افزاید و گاه به اوصاف بزهکار یا بزه دیده مرتبت می باشد ، تشدید مجازات مرتکب را لازم می داند این کیفیات بطور منصوص در […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جرم (بزه) کلاهبرداری

مجازات های اصلی در یک تقسیم بندی از مجازات ها بر اساس نسبتی که با یکدیگر دارند ، مجازات ها به مجازات های اصلی تکمیلی و تبعی تقسیم می شوند . در این مبحث در ابتدا مجازات اصلی بزه کلاهبرداری را بیان می داریم . اصولاً برای هر جرم قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین […]

پایان نامه ارشد

خرید اینترنتی فایل تحقیق : جرم (بزه) کلاهبرداری

اقسام مجازات ها مجازات عبارت است از تنبیه و کیفری که به مرتکب جرم اعمال می شود . مجازات توام با رنج و تعب است و همین رنج و تعب ، مشخصه حقیقی مجازات و تفکیک آن از سایر اقدامات پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و نیز اقدامات مربوط به جبران ضرر و زیان […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه با موضوع جرم (بزه) کلاهبرداری

ارکان کلاهبرداری در این مبحث که شامل سه گفتار می باشد به بررسی ارکان جرم کلاهبرداری می پردازیم . در گفتار نخست به رکن قانونی در حقوق ایران که شامل دو دوره ی زمانی قبل و بعد از انقلاب می باشد می پردازیم . در حقوق عراق نیز این رکن را مورد بررسی قرار می […]

پایان نامه ارشد

مقاله (پایان نامه) جرم (بزه) کلاهبرداری

تفکیک کلاهبرداری از جرائم مشابه جرائم علیه اموال و مالکیت بخشی از جرائمی هستند که موضوع آنها مال و مالکیت می باشد سرقت و خیانت در امانت هم مانند کلاهبرداری از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت می باشند در عمل گاهی سه جرم مذبور با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند و در واقع سه […]

پایان نامه ارشد

فایل پایان نامه جرم (بزه) کلاهبرداری

مانور مانورهای متقلبانه یکی از ارکان اصلی رکن مادی در کلاهبرداری می باشد در واقع کلاهبرداری از طریق این مانورهای متقلبانه است که شخص را می فریبد و اموال او را تحصیل می نماید . منظور از روش یا مانور متقلبانه ترکیب اعمال خارجی و اسباب چینی همراه با مهارت خاص است که می توان […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه کلاهبرداری و تدلیس در حقوق

مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی : منظور از داشتن اختیارات واهی این است که از راه حیله و تقلب و یا تظاهر به موقعیت های سیاسی ، اجتماعی و اداری از شخص دیگری سوء استفاده مالی به عمل آید . مثل این که شخصی مدعی شود که با داشتن نفوذ کلام روی فلان […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع جرم (بزه) کلاهبرداری

کلاهبرداری: برای هر جرمی علاوه بر ملاک و مبنای وضع ، تعریفی وجود دارد . برخی از جرائم دارای تعریف قانونی و برخی دارای تعریفی حقوقی هستند . البته کلاهبرداری از جمله جرائمی است که قانون گذار برای آن تعریف جامع و مانعی ارائه نداده است بلکه به ذکر برخی از ویژگی ها و مصادیق […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کلاهبرداری و تدلیس در حقوق

مصادیق وسایل متقلبانه اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول : تحقق جرم کلاهبرداری ممکن است از طریق استفاده از اسم یا عنوان ( یا سمت ) مجعول به تنهائی و بدون توسل به وسایل تقلبی دیگر به عمل آید به نحوی که موجب فریب و تحصیل مال به زیان دیگری شد . در اینجا […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کلاهبرداری و تدلیس در حقوق

جرایم از حیث وسیله مورد استفاده فاعل متفاوتند . در بعضی جرایم ، وسیله تاثیری در ماهیتت جرم ندارد و عمل مجرمانه با هر وسیله ای که واقع شد ، جرم واقع شده است ؛ اما در برخی جرایم نوع وسیله ممکن است منجر به تشدید مجازات شود . در بعضی از جرایم ، مانند […]

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله و پایان نامه : کلاهبرداری و تدلیس در حقوق

در کلاهبرداری ، توسل به حیله و تقلب که مانورهای متقلبانه ، نمونه بارز آن است و بردن مال غیر به آن وسیله ، پایه های اساسی رکن مادی را تشکیل می دهد که هر دو نمایانگر فعل مثبت مادی است . بنابراین ، ترک فعل و سکوت مرتکب هر چند واجد سوء نیت باشد […]

پایان نامه ارشد

دریافت پایان نامه : تدلیس در حقوق

ماده ( ۱ ) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » ( همانطور که در بالا ذکر شد ) در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می دهد و اشعار می دارد : « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه – جرم (بزه) کلاهبرداری

رابطه سببیت جرم کلاهبرداری از جرائم مقیداست لذا برای تحقق آن علاوه بر فعل مجرمانه، حصول نتیجه نیز ضرورت دارد و از آن مهمتر وجود رابطه سببیت بین اعمال مجرمانه و نتیجه مترتب بر آن است. بر طبق رای مورخ ۴/١/١٩٨٠دیوان فرانسه: «برای اینکه جرم کلاهبرداری واقع شود باید اعمال متقلبانه به منظور تحویل گرفتن […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله درباره : جرم (بزه) کلاهبرداری

کیفیات عینی کیفیات عینی یا حقیقی تشدید مجازات عبارت از شرایط و اوضاع و احوال خارجی است که با عمل مجرمانه توام می گردد و جرم را به نحو خاصی خطرناک می سازد . [۱]به عبارتی دیگر کیفیات مشدده عینی ناظر بر ماهیت و نحوه تحقق عنصر مادی جرم می باشد . در این قسمت […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع جرم (بزه) کلاهبرداری

مجازات های تبعی یکی از انواع مجازات ها ، مجازات های تبعی است که در تقسیم بندی مجازات ها به اصلی و تکمیلی و تبعی مطرح می شود . مجازات تبعی همانطور که از اسمش پیداست به موجب قانون به تبع حکم محکومیت کیفری قطعی و موثر بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به […]

پایان نامه ارشد

کلاهبرداری و تدلیس در حقوق

اغفال مالباخته که ممیز کلاهبرداری از سایر جرایم علیه اموال محسوب می شود ، ناشی از به کاربردن وسایل متقلبانه توسط کلاهبردار و نمایانگر عدم رضایت مالباخته در تسلیم مال است . عدم رضایت مالباخته در همه جرایم علیه اموال ، برای تحقق جرم لازم است ؛ با این تفاوت که در کلاهبرداری این امر […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه با موضوع جرم (بزه) کلاهبرداری

رفتارمجرمانه با توجه به ماده ۴٠۵ قانون مجازات فرانسه که مقرر داشته: «هرکس خواه از طریق اتخاذ اسم یا صفت مجعول وخواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه… تمام یا قسمتی از دارایی دیگری را کلاهبرداری نماید…» استنباط می گردد، رفتار مجرمانه درکلاهبرداری بایستی فعل مثبت مادی باشد و ترک فعل یا سکوت کلاهبردار و یا […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه با موضوع جرم کلاهبرداری

موضوع جرم هر جرمی دارای موضوعی است که فعل مرتکب برعلیه آن ارتکاب می یابد و بر این اساس جرائم به چند دسته تقسیم شده است. جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، جرائم علیه اموال و مالکیت، جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی، جرائم علیه نظم و آسایش عمومی وجرائم علیه امنیت کشور، جرم کلاهبرداری از […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله – جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

وسایل متقلبانه معین با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری وسایل تقلبی معین عبارت است از اسم، عنوان و سمت. اسم یا نام کلمه ای است که برای نامیدن انسان یا حیوان یا چیزی بکار می رود مثل پدر که اسم شخص است و اسب که اسم حیوان است […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه فرمت ورد : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

وسیله ارتکاب جرم اصولا«وسیله» در تحقق جرم تاثیری ندارد، ولی در بعضی جرائم، از جمله کلاهبرداری در تحقق جرم موثر است.[۱] برای اینکه فعل مثبت مرتکب بتواند مبنای کلاهبرداری قرار گیرد باید همراه با به کار بردن وسیله ی متقلبانه باشد و منظور از تقلبی، غیر واقعی بودن آن است. فعل و وسیله در جرم […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده ی جرم، رکن مادی است. منظور از رکن مادی جرم، رفتار(فعل یا ترک فعل) است که ماهیت قصد انجام دهنده آن را به طور ملموس و محسوس در خارج آشکار می سازد. به عبارت دیگر از طریق مطالعه و بررسی آثار مادی و خارجی عملیات مجرمانه می توان قصد […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله – جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که برای تحقق آن علاوه بر  سوﺀ نیت عام، وجود  سوﺀ نیت خاص نیز ضروری است. منظور از  سوﺀ نیت خاص در اینجا قصد بردن مال دیگری است، یعنی هدف کلاهبردار از توسل به وسایل متقلبانه باید بردن مال دیگری باشد. به عبارت دیگر مرتکب در استفاده از وسایل متقلبانه […]

پایان نامه ارشد

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

کلاهبرداری از جرائم عمدی است، لازمه ی تحقق آن این است که اعمال تشکیل دهنده رکن مادی عمداً انجام شود. عمدی بودن اقدامات هم شامل توسل به وسایل متقلبانه یا مقدمات اجرایی فریفتن است و هم تصاحب، بردن وخوردن مال غیر. [۱] به موجب رای شماره ١۶٠٩- ۵/١١/١٣۲٧شعبه دوم دیوان عالی کشور: « سوﺀ نیت […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

علاوه بر رکن قانونی مبنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و رکن مادی جرم – یعنی تظاهر فکر مجرمانه در خارج – عمل مزبور باید از اراده مرتکب ناشی شده باشد.در واقع باید میان عمل و فاعل رابطه روانی یا ارادی موجود باشد که آن را رکن اخلاقی یا روانی یا معنوی […]

پایان نامه ارشد

فایل پایان نامه جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

در تغییرات و دگرگونی حاصل در قانون مجازات عمومی که در سال ۱۳۵۲ ه.ش صورت پذیرفت شماره ماده موصوف بلا تغییر ماند اما در متن آن تغییراتی حاصل شد که اسلوب آن را کاملتر و مفهوم آن را روشن تر ساخت. بعلاوه یک سری جهات به عنوان عوامل مشدد در ادامه متن ماده اضافه شد […]

پایان نامه ارشد

متن کامل پایان نامه : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

  برای تحقق هر جرم وجود عناصر و ارکانی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد، به نظر می رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است.اگر جرم را پدیده ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه فرمت ورد : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

کلاهبرداری تحت عنوان جرم جدید یا بحران قرن ۲۰ ( ۲۰ th century crisis ) یاد می شود و شاید دلیل آن باشد که در قدیم این جرم استقلال نداشته است. برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال از قبیل سرقت ، خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه درباره پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

شاخص نهانکاری مالی[۱] «شاخص نهانکاری مالی با بهره گرفتن از مجموعه داده های کمی و کیفی به سنجش سهم کمک کشورها «حوزه های حقوقی» به مشکل جهانی نهانکاری مالی می پردازد. این شاخص از ۱۵ نماگر«شاخص فرعی» به دست می آید. اطلاعات کیفی مبتنی بر مقررات، مشارکت با سازوکارهای مبادله اطلاعات و سایر منابع اطلاعاتی […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره دریافت پایان نامه : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

رازداری بانکی یا نهانکاری بانکی در دنیای بانکداری و جریانات مالی پدیده ای وجود دارد که در ادبیات طرفداران آن، رازداری و محرمانگی بانکی و مالی و از سوی منتقدان با عنوان نهانکاری مالی نامیده می شود. در نظر است در این فصل شقوق و جلوه های متنوع نهانکاری که در قالب حمایت تقنینی، ساختارها […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی، همان طور که در فصل ۱ در قسمت تعریف حقوقی این جرم در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و افغانستان آورده شد، هم به صورت فعل مثبت مادی و هم به نحو ترک فعل می‌باشد. البته ترک فعلی که منجر به پول‌شویی شود به صورت […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه فرمت ورد : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتاردوم : ماهیت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانکی در این گفتار نخست ماهیت حقوقی و سپس قلمرو این تعهد را بررسی می کنیم : الف:  ماهیت حقوقی تعهد تردیدی نیست که بانک امین اسرار تلقی شده و با توجه به حرفه، فلسفه فعالیت،           و شخصیت بانک مشتری آن را امین اسرار و طرف اعتماد […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع یکی دیگر از روش‌های مطمئن و رایج برای شست‌و‌شوی پول‌های آلوده و درآمدهای نامشروع استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع است، که مجرمین از این راه سعی می‌ورزند تا منبع اصلی عواید و اموالی را که از راه‌های غیرقانونی و نامشروع به دست آورده‌اند مخفی نگهدارند. این کار به […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی امروزه دستگاه‌های قضایی کشورهای جهان با نسل نوینی از جرایم و تخلفات مواجه شده‌اند که ابزاری با نام (رایانه) وسیله ارتکاب جرم و در برخی موارد موضوع جرم است، در معنی اولی، رایانه وسیله ارتکاب جرم می‌شود؛ یعنی جرم‌هایی که از حیث سنتی قابل ارتکاب بود، اکنون با به […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه درباره رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی تنوع روش‌های کسب سود از اعمال خلاف سبب می‌شود تا شیوه‌های تطهیر پول نیز پیچیده‌ و متنوع گردد، به عبارت دیگر، شیوه‌های پول‌شویی به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که خلاف در آن صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که در […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه – رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

۲- روایات پس از آیات، روایات به عنوان دومین منبع استنباط احکام بر بطلان عملیات پول‌شویی حکم می‌کند. از این رو هرچند که این موضوع در ادبیات حقوقی کشور ایران و افغانستان و فقه اسلام، تازه و جدید است اما روایات هم به نوعی عنایت خاصی به بطلان چنین فعالیت‌هایی دارد. بنابراین در ذیل به […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

۱- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی در مقررات بین‌المللی و به ویژه کنوانسیون پالرمو، عواید حاصله از جرم به صورت مطلق بیان شده و مشخص نیست جرایم مقدم بر پول‌شویی شامل چه جرایمی است؟ آیا شامل کلیه جرایم مالی و اقتصادی اعم از کوچک و غیرسازمان یافته و موردی است یا شامل جرایم شدید و […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

برای شناخت کامل یک جرم، صرف ارائه تعریفی از آن کفایت نمی‌کند و برای شناخت و مبارزه با یک جرم می‌بایست همه جوانب کار را در نظر گرفت. اینکه یک رفتار مجرمانه تحت کنترل و خنثی شدن قرار گیرد نیاز مند آن است که ویژگی‌ها و روش‌های ارتکاب جرم نیز شناخته شود و مورد بررسی […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه با موضوع رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

 سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی پس از دانستن مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی که چه مبنا و دلایلی جرم دانستن این رفتار را لازم می‌نمود حال به سیر تحولات جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی، مقررات و اسناد بین‌المللی و در نهایت به تحولات جرم‌انگاری این جرم در حقوق‌های ایران و افغانستان می‌پردازیم. بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود[۱] و مطابق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد “هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی […]

پایان نامه ارشد

فایل پژوهشی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی هر جرم دارای موضوع مخصوصی است که مرتکب، قصد تحصیل آن را دارد. جرایم بر اساس موضوعشان تقسیم‌بندی شده‌اند که جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و جرایم اقتصادی از این تقسیم‌بندی‌هاست. اما آیا پول‌شویی را با آن تأثیرات مخرب بر اقتصاد و امنیت باز هم می‌توان یک جرم […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله در مورد رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی هر جرم الزاما دارای یک عنصر مادی است و صرف داشتن فکر و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی و خارجی قابل تعقیب و مجازات نیست. بنابراین مقصود از عنصر مادی جرم، این است که قصد مجرمانه شخص، ظهور خارجی پیدا کند و به مرحله اجرا […]

پایان نامه ارشد

متن کامل پایان نامه : رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی پدیده‌های حقوقی، از جمله جرم، امری اعتباری هستند که بر مبنای قانون شکل می‌گیرند. در نظام حقوقی کشورهای رومی ژرمنی، از جمله در حقوق ایران و افغانستان، اعتبار قانونگذار، یعنی پیش‌بینی عنوان مجرمانه و مجازات آن، از ارکان ماهوی تشکیل دهنده جرم محسوب می‌شود و مانند ارکان مادی و […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا چنانچه متذکر گردیدیم، پول‌شویی فرآیندی است که به منظور مخفی نگهداشتن منشأ و منبع درآمدهای حاصل از جرم صورت می‌گیردتا به آن جلوه‌ی پاک و قانونی داده شود. بنابراین برای تحقق این جرم لازم است تا قبلاً و بدواً جرمی واقع شود که در اثر ارتکاب آن […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

بند سوم: فراملی بودن یکی دیگر از ویژگی‌هایی که برای جرم پول‌شویی برشمرده شده است، فراملی بودن آن است. زیرا مختص به یک محیط جغرافیایی خاصی نمی‌باشد. اما همواره لازم نیست که بزهکار از مرز عبور کند. انتقال یا جابجایی وسایل ارتکاب جرم و عواید حاصل از آن می‌تواند به فعالیت مجرمانه، وصف فراملی بخشد.[۱] […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان گاهی اوقات، عملیات پول‌شویی توسط کسانی صورت می‌گیرد که خود مرتکب جرم مبنا شده‌اند، به طور مثال شخصی که مرتکب سرقت مبالغ هنگفتی پول از یک بانک شده، مانند قضیه «سرقت از بانک برینکس مت»، به منظور مخفی نمودن این منابع از چشم‌های حریصان و سودجویان و نیز […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد : رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی در این بخش به بررسی اقدامات دسته جمعی کشور‌ها از طریق سازمان‌های جهانی یا معاهدات و پیمان‌های دو یا چند جانبه برای مبارزه با جرم تطهیر پول می‌پردازیم. این اقدامات نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل به ویژه در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته می‌باشند. ۱- […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

بند سوم: مبانی اقتصادی پول‌شویی که فرایند مشروع نشان دادن پول‌های کثیف ناشی از فعالیتهای نامشروع و غیرقانونی است، جزیی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسب را برای عملیات پول‌شویی فراهم می کند. پول‌شویی دارای آثار گسترده […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

بند دوم: مبانی جرم شناسانه همانطور که می‌دانیم پول‌شویی برای پاک و سالم نشان دادن عواید حاصله از جرایم مبنا است پس اگر تطهیر پول سخت گردد چون حاشیه سود از بین رفته و افراد رغبت کمتری به انجام جرایم مالی خواهند داشت گر چه نهایتاً نیاز به استفاده از عواید حاصله از جرم دارند […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

۲- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی ویژگی اصلی جرم اختفا، استقلال آن از جرم منشأ است. هم در پنهان کردن و هم در همدستی که هر دو شکل خاصی از مخفی کردن است، عامل (مرتکب) بدون همکاری (شراکت) قبلی در جرم منشأ و عموماً با انگیزه کسب سود، مرتکب فعل می‌شود. اما در جرم […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله در مورد رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

۴- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی در این بند به بررسی اقدامات دسته جمعی کشور‌ها برای مبارزه با پول‌شویی که از طریق سازمان‌های جهانی یا معاهدات و پیمان‌های چند جانبه مانند کنوانسیون وین، طرح دستورالعمل جوامع اروپا و… تدوین شده‌اند می‌پردازیم. این اقدامات که نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل است شامل تعاریفی از […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

تعدیل قاعده رازداری بانکی «استفاده از سیستم بانکی یکی از راه های متداول برای ارتکاب جرم پولشویی است. از طرف دیگر قاعده رازداری بانکی که در بین بانک ها متداول است مانع از کشف جرم می شود که این قاعده باید در مسیر کنوانسیون های بین المللی و همچنین مصالح عمومی قرار گیرد و جلوگیری […]

پایان نامه ارشد

فایل پژوهشی : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

با توجه به آثار زیانبار جرم پولشویی به نظر می رسد که پیشگیری از وقوع این جرم منافع فراوانی برای جامعه در بر دارد و از خسارات بسیاری جلوگیری می شود. «این جرم دارای               ویژگی های اختصاصی است و پیشگیری از وقوع آن نیازمند تدابیر ویژه است.»[۱] مبحث اول : پیشگیری اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

رازداری بانکی در بهشتهای پولشویی نزدیک به ٣٠ هزار میلیارد دلار در حساب ها و شرکت‌های «آف‌شور» بهشت‌های مالیاتی جهان مخفی شده است. این رقم نجومی از جمع تولید ناخالص داخلی آمریکا و ژاپن بیش تر است. نصف این دارایی فقط به ٩١ هزار نفر تعلق دارد. بحران مالی و اقتصادی جهانی از سال ۲۰۰۸ […]

پایان نامه ارشد

فروش اینترنتی فایل پایان نامه پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار سوم : مرز رازداری بانکی نگاه حقوقی به بحث رازداری بانکی، می‌تواند مرزبندی در انتشار اسرار حساب ها را مشخص کند. به‌طور کلی در زمینه مسائل مربوط به بانک ها و مسائل اقتصادی از این قبیل، اصل بر آن است که افرادی که به نوعی امین واقع می‌شوند از دادن هر نوع اطلاعات به […]

پایان نامه ارشد

دسترسی پایان نامه : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گزارش کشور به کشور[۱] کارکرد این نماگر سنجش این نکته است که آیا شرکت های فراملی و چند ملیتی               گزارش های ناظر بر عملکرد مالی خود را به تفکیک هر یک از کشورهایی که در آن فعالیت دارند به مقامات ذیصلاح تسلیم می کنند یا خیر؟ متاسفانه قوانین جاری راجع به الزام        گزارش دهی شفاف […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار چهارم: خدمات مالی اینتر نتی «با گسترش اینترنت، تعداد موسسه های مالی ارائه دهنده خدمات مالی از این راه، روز به روز افزایش می یابد. در این بین، دامنه خدمات بانکی مانند حساب های سپرده، حساب های جاری، انتقال الکترونیکی وجوه و … رو به فزونی است . امروزه خدمات بانکی ارائه شده توسط […]

پایان نامه ارشد

فروش اینترنتی فایل پایان نامه پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

در سطح جهان علاوه بر سه سیستم عمده ارسال وجه، سیستم های دیگری در مقیاس کوچک تر و بدون ارتباط با سیستم های عمده، فعال اند. برای نمونه، می توان به شبکه های ارسال وجه بین فرانسه و آفریقای شمالی، ایتالیا و آسیای جنوب شرقی، آلمان و ترکیه و ایران و امارات متحده عربی، اشاره […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

مبحث دوم : روش های غیر مرتبط با بانک ها و موسسات مالی        گفتاراول :  تراست ها[۱] و دیگر واسطه های غیر نهادی یکی از سازوکارهای مورد علاقه پولشویان برای پنهان سازی ماهیت صاحب اصلی عواید، استفاده از تراست ها و برخی واسطه ها «مانند بنیادها و برخی انواع شرکت های تضامنی و شرکت های […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه در مورد پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار اول: بانکداری نوین سیستم های جدید بانکداری سبب شده اند که بسیاری از موسسه های مالی، خدمات خود را از طریق اینترنت در اختیار مشتریان قرار دهند که از آن جمله می توان به پرداخت های الکترونیکی مستقیم، صدور چک، خرید اوراق بیمه و بهادار و گشایش و بستن حساب ها، اشاره کرد. «سه […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه در مورد  پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران با بررسی قوانین و اقدامات صورت گرفته در خصوص جرم پولشویی در ایران با مسائل و مشکلاتی در تدوین و اجرای قوانین پولشویی روبرو می شویم که به صورت مشروح بیان              می گردد : الف: مراجع مبارزه با پولشویی و […]

پایان نامه ارشد

خرید اینترنتی فایل تحقیق : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

د: قانون مبارزه با پولشویی علیرغم لزوم توجه بیش تر به پولشویی در ایران و علیرغم الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل که در آن اعضاء به موجب این ماده موظف به قانونگذاری در زمینه جرم انگاری پولشویی شده اند، اما پس از سالها تاخیر اقداماتی در جهت مبارزه با پولشویی شروع شد. در […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

از نصوص قانونی مرتبط با موضوع تطهیر پول در نظام حقوقی ایران، اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این اصل با علم به اینکه در نظام پهلوی، صاحب منصبان با بهره گیری از امتیازات و زد و بندهای گوناگون اموال زیادی را چه از بیت المال و چه از اموال خصوصی افراد، […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی «وضعیت اقتصاد ایران در مقابل پولشویی چگونه است؟ به طور کلی باید گفت نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پولشویی است زیرا بی نظمی این نظام به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی (در حدود ۳۲ مرکز و شورا) تعدد مراکز               سیاست گذاری و تولیت […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران «هرچند حاکمیت نظام کنترل ارزی و دشواری نقل و انتقال ارز از طریق کانال های قانونی جذابیت های استفاده از نظام بانکی ایران را برای مقاصد پول شویانه کم رنگ می کند اما با توجه به مجاورت ایران با بزرگترین کشورهای تولید کننده ی مواد مخدر – […]

پایان نامه ارشد

پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار پنجم : توصیه های چهل گانه «گروه عملیات مالی شستشوی پول»FATF))1990[1] نهاد مذکور مهم ترین نهاد بین المللی فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه برای مبارزه با پولشویی است. «این گروه در سال ۱۹۸۹ توسط ۷ کشور صنعتی آن زمان موسوم به G7 «که هم اکنون به G20 تغییر یافته است.» تأسیس شده […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه درباره : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار سوم : پولشویی درکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال ۲۰۰۰ (پالرمو)[۱] این کنوانسیون که به کنوانسیون پالرمو شهرت یافته است در سال ۲۰۰۰ در پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ لازم الاجرا شده است و در حال حاضر ۱۶۶ کشور به آن پیوسته […]

پایان نامه ارشد

پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار اول: پولشویی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال ۱۹۸۸-(کنوانسیون وین) بطور کلی می توان گفت اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها و سازمان ملل در کنوانسیون وین متبلور شده است هر چند که قبل از سال ۱۹۸۸ اقداماتی […]

پایان نامه ارشد

فایل پژوهشی : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی   جرایم سازمان یافته یکی از مهم ترین معضلات قرن حاضر است و بخش عمده ای از این جرایم به جرم پولشویی اختصاص دارد که نه تنها حکومتهای داخلی را به خطر انداخته است بلکه مرزها را در نوردیده و به مشکلی بین المللی تبدیل شده است. بر […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

اعلام عملیاتی که متضمن پولشویی است در ایالات متحده آمریکا «قانون اسرار بانکی ۱۹۷۰ نهادهای مالی در آمریکا»[۱] ، آمریکا را ملزم نمود تا با موسسات دولتی برای کشف و جلوگیری از پولشویی همکاری کنند. این قانون به طور خاص ثبت معاملات نقدی و گزارش فعالیت های مظنون به پولشویی، فرار مالیاتی یا فعالیتهای دیگر […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

ارائه اطلاعات در پرونده های حقوقی یکی دیگر از موارد شایع افشای اطلاعات بانکی مشتریان، مواقعی است که یک دعوای حقوقی در دادگاه جریان دارد و یکی از طرفین – که ممکن است خود بانک باشد – به اطلاعات موجود در بانک استناد می کند. در این مورد نیز تقریباً اجماع جهانی وجود دارد که […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

 افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرائم مورد مهم دیگری که درآن، اطلاعات مشتریان باید افشاء شود، مبارزه با جرایم است. درخصوص اینکه برای مبارزه با چه جرایمی می‌توان اطلاعات بانکی اشخاص را افشاء کرد، میان کشورهای گوناگون اختلاف وجود دارد. در برخی کشورها تمامی جرایم، مشمول این عنوان قرار می‌گیرند و در برخی نیز […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

 افشای اطلاعات بانکی با رضایت مشتری مهم‌ترین و گسترده‌ترین استثنای وارد بر قاعده رازداری بانکی، هنگامی است که اطلاعات مزبور با رضایت مشتری افشاء می‌گردند. علی‌الاصول، رازداری بانکی، حق مشتری است و قاعده کلی این است که هر ذی‌حقی می‌تواند از حق خود صرف‌نظر کند. رضایت مشتری به افشای اطلاعات وی نزد بانک، می‌تواند به‌طور […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

 محتوا و گسترده وظیفه رازداری بانکی قاعده رازداری بانکی، مانند هر قاعده حقوقی دیگری، عناصری دارد که به طور مختصر به آن پرداخته شد حال با بررسی بیشتر وا تعیین آن ها محتوای آن را مشخص کرد. در ادامه تلاش می‌شود تا عناصر این قاعده مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد. نخستین گام در تبیین […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه درباره : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

مبحث اول : رازداری بانکی یک الزام حقوقی همانطور که قبلاً نیز بیان شد راز به چیزی گفته می شود که معروف یا ظاهر یا همگانی نباشد. اما در مورد اینکه چه اطلاعاتی اسرار بانکی تلقی می شوند، نظرات یکسان نیست. بیشتر نویسندگان اعتقاد دارند که منظور از اطلاعات سری افراد، اطلاعاتی است که محدود […]

پایان نامه ارشد

خرید پایان نامه : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

فصل اول : شیوه های قانونگذاری و منابع حقوقی رازداری بانکی مقصود از منابع حقوقی در رابطه با رازداری بانکی این است که رازداری بانکی به چه صورت به مثابه یک الزام حقوقی، بیان شده باشد. به‌طور کلی رازداری بانکی را می‌توان به ۶ صورت به‌عنوان یک الزام حقوقی بیان کرد. این ۶ صورت عبارت […]

پایان نامه ارشد

خرید اینترنتی فایل پایان نامه پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار سوم : رکن معنوی جرم «جرم پولشویی نیز همچون بقیه جرایم گاهی به صورت عمدی و گاهی به صورت غیر عمدی، انجام می شود. پولشویی عمدی، زمانی است که مرتکب، قصد انجام فعل و تحقق نتیجه را دارد و پولشویی غیر عمدی زمانی رخ می دهد که مرتکب، قصد انجام فعل را دارد اما […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

ج: موضوع جرم «یکی از اجزای رکن مادی جرم، موضوع جرم است یعنی آنچه که رفتار فیزیکی نسبت به آن صورت می گیرد. موضوع جرم در پولشویی، اموال نامشروعی است که در نتیجۀ ارتکاب جرم به دست می آید. ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی[۱] ، موضوع جرم را چنین معرفی کرده است: «عواید حاصل […]

پایان نامه ارشد

پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

الف: رفتار فیزیکی «در مورد رفتار فیزیکی جرایم همواره اختلاف نظر بوده است که آیا در قالب رفتار مثبت و ایجابی تحقق می یابد یا در قالب رفتار منفی نیز امکان دارد. تحقق جرایم اقتصادی و از جمله جرم پولشویی از طریق رفتار فیزیکی منفی وجود دارد زیرا نظریه غالب، آن است که هرگاه شخصی […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

مبحث سوم : ارکان جرم پولشویی وقتی سخن از ارکان یک جرم به میان می آید، اجزای تشکیل دهنده آن، مورد نظر نیست زیرا آنچه که یک جرم را تشکیل می دهد فقط رکن مادی است که شامل موضوع جرم، رفتار فیزیکی، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه و سایر شرایط […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه در مورد  پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

مبحث دوم : مراحل پولشویی «مجموعه ی اقداماتی که در نهایت به شست و شوی در آمدهای مجرمانه می انجامد مشتمل بر چند مرحله است. البته باید توجه داشت که بسته به ماهیت و پیچیدگی روند پولشویی، نه نیاز است که در هر مورد، همه ی مراحل اتفاق بیفتدو نه نیازی است که همواره ترتیب […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار سوم : اهداف پولشویی وقتی شخصی مالی تحصیل می نماید که منشاء مجرمانه دارد خواه به طور مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم، آن را به دست آورده باشد یا بدون آنکه خود مرتکب جرم مبناء شده باشد با علم به منشاء مجرمانه اش آن مال را تحصیل کرده باشد، می کوشد تا با بهره […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

گفتار دوم  : تاریخچه پولشویی جرم پولشویی  یکی از مظاهر و آثار پیشرفت های اقتصادی در جهان امروز است بنابراین پدیده ای نوین می باشد و اکثر قوانینی که در حقوق داخلی کشورها به تصویب رسیده و مقرراتی که در صحنه جهانی مقرر گردیده است مربوط به دوران اخیر می باشد. جرم پولشویی به عنوان […]

پایان نامه ارشد

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

تطهیر پول به عنوان یک جنایت حدود دو دهه بیشتر سابقه ندارد. در خصوص            ریشه­­ ی اصطلاح تطهیر پول یا پولشویی، عقیده بر این است که این اصطلاح ریشه در مالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده دارد. تعریف: اولین سند بین المللی که تعهداتی برای دولتهای امضاء کننده به وجود آورد تا عمل […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل هم زمان با جرم‌انگاری پول‌شویی، نگرش‌های جدیدی در حیطه علوم جنایی شکل می‌گیرد که ماهیت آنها کاملا مدیریتی است. دیدگاه‌های جدید به جای آنکه به بحث و تجزیه تحلیل جرم و علل شکل‌گیری آن بپردازند، با رویکردی مدیریتی، ریسک ارتکاب جرم را همانند سایر ریسک‌هایی که در حوزه‌های اقتصادی، […]

پایان نامه ارشد

جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شویی پول‌شویی جرمی هولناک اما پنهان و آرام است و در ظاهر امنیت جامعه را در بر هم نمی‌زند. شیوه ارتکاب جرم پول‌شویی تفاوت بسیاری با سایر جرایم دارد لذا در رابطه با نحوه اثبات این جرم جدای از ادله اثبات دعوی که برای همه جرایم در نظر گرفته می‌شود […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

۲- واحد استخبارات مالی برخی از مواد قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان، راجع به کشف جرم تطهیر پول می‌باشد و به تاسیس واحد استخبارات مالی و همکاری با مسؤولین مبارزه علیه تطهیر پول می‌پردازد. ماده ۲۴ این قانون اشعار می‌دارد که واحد استخبارات مالی در راستای پیشبرد اهداف قانون مبارزه با تطهیر پول، توسط افغانستان […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران و افغانستان توسط مجلس یا پارلمان تصویب گردیده و لازم الاجراست اما اجرای تدابیر و احکام پیش‌بینی شده در قانون توسط خود مجلس نمی‌تواند صورت پذیرد؛ قوه قضائیه نیز در رابطه با قانون پول‌شویی به طور مستقیم وظیفه اجرایی ندارد لذا […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

۲-۲- انتشار حکم محکومیت گاه منافع عمومی یا منافع خصوصی ایجاب می‌کند که دادگاه صادر کننده حکم، دستور انتشار حکم را پس از قطعیت اعم از محکومیت یا برائت صادر نماید. در انتشار حکم محکومیت کیفری، هدف بیشتر شناساندن بزهکاران و آگاهی دادن به مردم در خصوص هوع فعالیت آنها و آماده کردن جامعه برای […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه در مورد جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

۱-۲-۲- مصادره مصادره «سلب مالکیت دایمی وجوه و دارایی‌های است که بر اساس حکم قطعی محکمه ذی‌صلاح صورت گرفته و بموجب آن مالکیت وجوه و دارایی‌ها با اسناد مثبتۀ ملکیت آن به دولت انتقال می‌یابد»[۱]؛ و به طور کلی بر دو نوع است: مصادره عمومی یا مصادره عام که منظور، ضبط اموال موجود محکوم علیه […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

بند دوم: ضمانت اجرای کیفری از قدیم الایام اولین روشی که برای پیشگیری از جرم به نظر جامعه می‌رسید مجازات بزهکاران بود. در حال حاضر نیز هر چند شیوه‌های گوناگون برای پیشگیری از جرایم ایجاد شده است ولی باز هم یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی آن است. بر همین اساس یکی از مسائلی که در […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

۲-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک برای پیشگیری از ارتکاب جرم پول‌شویی باید در ارائه خدمات بانکی نسبت به مشتریان دقت کرد و این دقت و سخت‌گیری باید متناسب با مشخصات و پیشینه حرفه‌ای مشتریان باشد. در این راستا کنترل‌های مورد نیاز از سوی بانک یا موسسه اعتباری باید بر اساس انواع ریسک باشد از جمله […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله درباره : جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی در رابطه با پیشگیری از جرم پول‌شویی، غالب نظام‌های عدالت کیفری، با توجه به ویژگی‌های این جرم، بهترین راه برای پیشگیری از ارتکاب جرم پول‌شویی را، پیشگیری وضعی تشخیص داده‌اند؛ یعنی کنترل و نظارت بر شیوه‌های معمول ارتکاب جرم پول‌شویی. پیشگیری وضعی، غیرکیفری و بزه […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه در مورد جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

مبحث سوم: عنصر روانی جرم، مانند سایر پدیده‌های حقوقی امری اعتباری است که از آن جمله، اعتبار قانونگذار برای تحقق آن شرط است. بنابراین برای تحقق جرم، علاوه بر وقوع خارجی و عینی رفتار مجرمانه مورد نظر قانونگذار، لازم است رفتار ارتکابی همراه با علم و اراده مرتکب همراه باشد. از آنجا که اصولا قانونگذار […]

پایان نامه ارشد

فایل پژوهشی : رازداری بانکی

د: بانکها و موسسات مالی بطور معمول بانک بنا بر حرفه ای که دارد به اسرار زیادی از مشتریان، و تعهدات مالی آن ها آگاهی پیدا می کند. از گذشته دور، «اسرار بانکی» در زمره اسرار حرفه ای به شمار   آمده اند. از نظر حقوقی رازداری حرفه ای تعهد اشخاصی است که در اجرای وظایف […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

از قدیم الایام، همواره تجسس در زندگی دیگران امری نکوهیده و مذموم بوده که مردم از آن نهی می‌شدند. در قرآن کریم، منبع اساسی حقوق اسلامی، منع تجسس در امور شخصی و حریم خصوصی افراد تصریح شده است. در سنت نیز سرچشمه های فقه اسلامی «معصومین» رازداری، و حفظ اسرار دیگران را ستوده، و افشای […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه با موضوع بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

۱-۲-۴-۱  عنصر فیزیکی در جرم جعل:   حقوقدانان ایران معمولاً جعل را به دو بخش جعل مادی و جعل معنوی تقسیم‌بندی می­ کنند. جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه‌ای وارد می‌شود (مثل موارد مذکور در ماده ۵۲۳) و جعل معنوی یا مفادی آن است که بدون […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه درباره جرم جعل اسناد سجلی

تحریف و تغییر در مندرجات اسناد سجلی منظور از تحریف و تغییر اسناد سجلی ، هرگونه تغییر مادی بدون صدور رأی هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال یا مراجع قضایی، بر روی سندی که توسط مأمور صلاحیتدار در چهارچوب قوانین تنظیم شده است اما اصل سند ساختگی نبوده بلکه معتبر و واقعی است بر خلاف […]

پایان نامه ارشد

خرید اینترنتی فایل پایان نامه جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

یکی از اجزاء رکن مادی هر جرمی، موضوع و متعلق جرم است؛ چیزی که رفتار و عملیات مجرمانه بر روی آن واقع می‌شود. موضوع جعل رایانه‌ای چیزهایی است که از آنها در روابط و موقعیتهای گوناگون حقوقی برای بیان و اعلام اراده استفاده می‌شود. در این گفتار نیز به تفکیک به بررسی موضوع جرم در […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کامل : جرم جعل اسناد سجلی

شبیه سازی : در مورد اینکه شبیه سازی از ارکان بزه جعل اسناد سجلی می باشد یا خیر عقاید مختلفی وجود دارد که این اختلاف نظر در آرای محاکم نیز به چشم می خورد هیات عمومی دیوان عالی کشور شبیه سازی را شرط لازم جهت تحقق جرم جعل دانسته و در رای شماره ۸۱۱۸ مورخ […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه بزه (جرم) جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

گفتار سوم: ادله الکترونیکی در بزه جعل رایانه‌ای پایان نامه ارشد حقوق درباره:استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری گرایش :حقوق جزا و جرم‌شناسی عنوان : استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری   پس از تعیین صلاحیت کیفری، دومین یا به عبارت بهتر آخرین اقدامی که مرجع قضایی موظف است پیش از آغاز رسیدگی قضایی […]

پایان نامه ارشد

دانلود مقالات : بزه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

ب- صلاحیت کیفری جعل رایانه‌ای در محاکم کیفری داخلی آنچه در این قسمت به عنوان بخش پایانی این گفتار خواهد آمد، مقرراتی است که اقدامات شکلی و یا همان آئین دادرسی، ضابطه‌مند می‌سازد و به طور خاص محاکم را مخاطب قرار می‌دهد. در ادامه به ترتیب صلاحیت محلی و ذاتی پرونده‌های جعل رایانه‌ای بررسی خواهند […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  بزه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

گفتار دوم: بررسی صلاحیت کیفری در جعل رایانه‌ای   صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. از این مفهوم ساده چنین استنباط می‌شود که کلیه قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت آمره هستند و از آنجا که جلوه ای از […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع بزه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

۳- تفتیش و ضبط داده‌ها در بزه جعل رایانه‌ای  تفتیش و توقیف داده‌های ذخیره یا پردازش شده در سیستم‌های کامپیوتری مهمترین ابزار و روش تحصیل دلیل در محیط‌های کامپیوتری است. جمع‌آوری داده‌های ذخیره شده در سیستمهای کامپیوتری مستلزم ورود و بازرسی محل نصب کامپیوتر و توقیف داده هاست. حال آیا طبق قوانین آیین دادرسی کیفری، […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه بزه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

۲-کشف جرم در دادرسی کیفری جعل رایانه‌ای موانع و مشکلات موجود در راه کشف و اطلاع از جرایم در زمینه داده پردازی، اجرای صحیح و دقیق قانون و تعقیب بزه جعل رایانه‌ای به ویژه توسط مراجع تحقیق و دادگاه ها را به موضوعی پیچیده و بغرنج تبدیل کرده است. تعقیب بزه جعل رایانه‌ای در کنار […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه با موضوع جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

مبحث سوم: آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای   در راستای بررسی جنبه‌های شکلی بزه جعل رایانه‌ای این مبحث را در سه گفتار فرآیند دادرسی، صلاحیت و ادله الکترونیکی مورد تحلیل قرار می‌دهیم.     گفتار اول: فرآیند دادرسی در بزه جعل رایانه‌ای   در همه کشورهای صنعتی تا کنون مباحثات قضایی مربوط به جرایم رایانه‌ای […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

گفتار دوم: بررسی انتقادی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای   ما در این گفتار به بررسی انتقادی مجازات در قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات نیروهای مـسلح و قانـون تجـارت الکتـرونیکی در خصـوص جعل رایانه‌ای به تفکیک مطالبی را بیان می‌داریم. الف- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای «فضایی […]

پایان نامه ارشد

جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

گفتار اول: بررسی توصیفی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای   هنگامی‌که جرم یعنی رفتاری ضد اجتماعی ارتکاب می‌یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه‌های مناسب و مؤثر ضمن پیشگیری از وقوع تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

باید توجه داشت که هر چند شخص حقوقی اعتباراً و به حکم قانون می‌تواند حقوق و تکالیفی داشته باشد بطوریکه به وی شخصیتی مستقل و قانونی بخشیده و وجود وی را از اشخاص تشکیل دهنده آن جدا می‌سازد، لیکن از آنجا که این شخص فاقد شعور و اراده و ارکان مسئوولیت بالقوه و انتزاعی که […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله – جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرائم رایانه‌ای به لحاظ خصوصیاتی که در آن نهفته است و خاص کلیه جرائم رایانه‌ای می‌باشد از حیث مسئولیت و مجازات کیفری اقتضاء دارد که با جرائم سنتی متفاوت باشد و از طرفی از حیث جنبه شکلی و من جمله آیین دادرسی ضرورت دارد تا مورد توجه قانونگذاران قرار […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کامل : جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

مبحث سوم: رکن معنوی جرم جعل رایانه‌ای   رکن معنوی یا روانی هر جرم به فعل و انفعال ذهنی مرتکب مربوط است. جرم جعل رایانه‌ای از جرائم عمدی است و مرتکب عالماً عامداً برخلاف حکم قانون رفتار می کند. میزان تأثیر علم مرتکب جعل رایانه‌ای به حکم یا به موضوع در تحقق این جرم تا […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

گفتار چهارم: نتیجه حاصل از جرم   در پرداختن به پیش‌گفتار به این سئوال پاسخ می‌گوییم که آیا جرم جعل رایانه‌ای جزء جرایم مطلق است یا مقید؟ آیا حصول نتیجه شرط تحقیق جرم است یا خیر؟ بنابر آنچه تاکنون گذشت و اینکه نتیجه اضرار غیر را شرط تحقق جرم ندانستیم روشن است که جعل رایانه‌ای […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

د- موضوع جرم در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر موضوع جرم جعل رایانه‌ای در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سـایـبر داده‌ی رایـانـه‌ای می‌باشد، که در واقع به معنی هر نمادی از واقعیتها، اطلاعات یا مفاهیم است تا به شکلی که برای پردازش در یک سیستم رایانه‌ای مناسب باشد. همچنین شامل هر برنامه‌ای است که بتواند سیستم […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

ب: موضوع جرم در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به موجب این ماده قانونی موضوع جرم جعل رایانه‌ای اطلاعات موجود در سیستم‌های رایانه‌ای و نرم‌افزارها می‌باشد. همانگونه که گفتیم ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح برای اولین بار در ایران «داده‌های رایانه‌ای» را به عنوان موضوع جعل مطرح نمود و جعل رایانه‌ای […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه درباره : جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

د- رفتار مرتکب در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر به موجب ماده ۷ کنوانسیون جرائم سایبر جعل رایانه‌ای عبارتست از «هر نوع وارد کردن، حذف کردن یا تغییر دادن یا متوقف کردن عمدی و بدون حق داده‌های رایانه‌ای که منجر به ایجاد داده‌های غیر صحیح شود با این قصد که همانند داده‌های صحیح برای اهداف […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

۱- تغییر دادن اطلاعات که منظور از آن دگرگون سازی اطلاعات در سیستم‌های رایانه‌ای به صورت غیرمجاز می‌باشد که قابلیت استفاده داشته باشد. از آنجا که در جعل رایانه‌ای در ماده ۶ قانون جرائم رایانه در بحث رفتار مرتکب به این موضوع پرداخته‌ایم به همین میزان بسنده می‌کنیم. ۲- حذف کردن اطلاعات  که در واقع […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

۳- وارد کردن داده‌ها منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات ناصحیح و خلاف حقیقت به رایانه جهت پردازش است. اعم از اینکه با ورود اطلاعات و پردازش نهایی توسط رایانه، تحریف و جعل حقایق در داده پیام، محسوس و رؤیت‌پذیر باشد. یا اینکه بدون هیچ تغییری در ظاهر داده پیام، مفاد و شرایط آن تحریف […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

در این گفتار طی عناوین جداگانه رفتار مرتکب را در قوانین داخلی و همچنین کنوانسیون جرایم سایبر در مورد جعل رایانه‌ای بیان می‌داریم و طی عنوان دیگری شرایط رفتاری مجرمانه‌ی جعل رایانه‌ای را بیان می‌داریم. الف: رفتار مرتکب در ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای جرم جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای از فعل […]

پایان نامه ارشد

دانلود مقالات : جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

در بحث از عنصر مادی به ترتیب مطالبی را پیرامون رفتار مجرمانه، عمل و صور فعل مرتکب، موضوع جرم، خصوصیت مرتکب و تأثیر وسیله و نتیجه در وقوع جرم جعل در هر کدام از سه قانون مربوط به جعل رایانه‌ای در حقوق جزایی ایران (ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای، ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

رکن قانونی جرم جعل رایانه‌ای   برای جرم قلمداد کردن یک عمل، ذکر ممنوعیت و بیان حرمت آن به همراه وضع ضمانت اجرای مناسب توسط مقنن ضروری می‌باشد. درخصوص جعل سنتی ماده ۵۲۳ و مواد بعدی آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، به انضمام دیگر مواد مربوط به جعل که در قوانین متفرقه پیش‌بینی […]

پایان نامه ارشد

دریافت پایان نامه : جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

از جمله تفاوت‌های جعل سنتی و جعل رایانه‌ای در واقع این مورد می‌باشد که در جعل رایانه‌ای محل وقوع جرم، زمان جرم، محل شروع، محل اتمام جرم، کشف ادله و غیره در نگاه اول مفقود و کشف آن غیرممکن به نظر می‌رسد و این امر به واسطه این است که در جعل رایانه‌ای به واسطه […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

«از نظرگاه سیاست جنایی، جرم‌انگاری‌ها و کیفرگذاری‌های قانون جرائم رایانه‌ای و همچنین جعل رایانه‌ای نشان دهنده حمایت از ارزش‌های جدیدی در جامعه ایران است که پدیده‌ای به نام رایانه‌ آن‌را اقتضا می‌کند»[۱] قبل از جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای وصراحت قانونگذار در جرم انگاشتن آن بعضی از حقوقدانان چنین پنداشته بودند که«ارتکاب جعل در رایانه‌ امکان‌پذیر نیست […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق ایران

«این جرم علی رغم این که در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که نشانگر توجه به ابعاد غیر مالی آن، یعنی سلب اعتماد عمومی ونیز ضررهای غیر مالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه در مورد فایل پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق ایران

با فراگیر شدن و استفاده از رایانه و نرم‌افزارهای رایانه‌ای در عرصه‌های مختلف زندگی، حافظه رایانه و نرم‌افزارها جایگزین سند و نوشته سنتی میشود و در سطح گسترده‌ای برای بیان و اعلام اراده از رایانه استفاده خواهد شد. در بادی امر به نظر می‌رسد تفاوتی بین فضای مجازی (سایبری) با فضای حقیقی در تحقق یا […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه بررسی جرم جعل در حقوق ایران

شناسایی افراد از بدو پیدایش کلام وجود داشته و با شکل گیری اجتماعات بشری ، انسان های اولیه در جستجوی هویت خود ، قبایلشان را با عاج فیل ، شاخ گوزن و پوست حیوانات از همدیگر متمایز می‌ساختند . قبل از مسیحیت در مصر و یونان قدیم ، به وسیله مقامات دولتی و با اهداف […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان جعل و طاری

اقسام دعوای جعل ۲-۲-۱ دعوای کیفری جعل گفته شد که جعل مادی و مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شمرده می‌شود تعقیب جرائم علی‌القاعده به عهده ی دادسرا یا قائم‌مقام او می‌باشد که می‌تواند با شکایت شاکی آغاز و درهرحال بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

۱-۲-۹-۶ سند عادی در حکم سند لازم­الاجرا اسناد عادی در حکم سند لازم­الاجرا اسنادی است که اجرای مفاد آن بدون نیاز به گرفتن رأی از دادگاه و با مراجعه­ی مستقیم به اداره­ی ثبت امکان‌پذیر است (مانند چک)، برخلاف سند غیر لازم­الاجرا که اجرای آن مستلزم صدور حکم از دادگاه است. ۱-۲-۱۰   اسناد تنظیم‌شده در خارج […]

پایان نامه ارشد

خرید پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

۱-۲-۴-۴  عمل فیزیکی در جرم جعل مفادی: در جعل مفادی، مرتکب هیچ‌گونه خدشه‌ای در اصل سند ازلحاظ اینکه آن را به‌طور متقلبانه بسازد یا تغییر دهد ایجاد نمی‌کند بلکه مطالب منتسب به دیگران را به‌طور تحریف‌شده در سند یا نوشته وارد می کند.با توجه به ماده ۵۳۴ «قانون تعزیرات» عمل فیزیکی در جعل مفادی (که […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه – بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

۱-۲-۳-۲  ساختن مهر یا امضاء شخص رسمی: تصریح قانون‌گذار در ماده ۵۲۳ و سایر مواد در این مورد که ساختن مهر و امضاء را می‌توان جعل محسوب کرد مشکلی را که حقوقدانان برخی از کشورهای دارای نظام کامن لا (ازجمله انگلستان) با آن مواجه هستند را مرتفع کرده است. حقوقدانان آن کشورها، با توجه به […]

پایان نامه ارشد

خرید پایان نامه جعل اسناد سجلی

گفتار چهارم – تعدد جرم و تخفیف یا تشدید مجازات در جرم وصول چک های مسروقه با بهره گرفتن از اسناد سجلی جعلی در بعضی از موارد قانونگذار نوع مال مسروقه را از علل و کیفیات مشدد مجازات تلقی کرده است اهمیت اسناد و اوراق دولتی بر کسی پوشیده نیست و سرقت نوشته ها ، […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق ایران

۴-کنوانسیون جرایم سایبر این کنوانسیون در بردارنده ابعاد مختلف جرایم سایبری از حیث حقوق جزای ماهوی، حقوق جزای شکلی و حقوق جزای بین المللی می‌باشد. کنوانسیون مذکور حاوی ۴فصل تحت عناوین ذیل است: فصل یکم، راجع به کاربرد اصطلاحات است. فصل دوم مربوط به تدابیری است که در سطح ملی باید رعایت شود. فصل سوم، […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق ایران

بزه جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از مهمترین جرائم رایانه‌ای به لحاظ خصیصه فراملی بودن آن همانند سایر جرایم رایانه‌ای موجب گردید اقدامات فراوانی توسط سازمانهای بین‌المللی منطقه‌ای و جهانی برای دستیابی به یک سیاست جنایی بین‌المللی ناظر بر این جرم انجام گردد. فعالیت‌های بین‌المللی برای مبارزه با این بزه در کنار سایرجرائم رایانه‌ای، از […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد : جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق ایران

مبحث دوم: سیر تحول تاریخی جعل رایانه‌ای   از گذشته‌های بسیار دور است که اسناد در روابط حقوقی نقش آفرینی می‌کند و نظم اسنادی مربوط به امروز نیست و از گذشته‌های دور بوده است. اما اسناد الکترونیکی یا دلایل رایانه‌ای، دلایل نوظهوری هستند که دانش بشری به نظام اثباتی و عدالت هدیه کرده است و […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق ایران

گفتار چهارم:‌جعل رایانه‌ای   همانگونه که در بحث مربوطه به تعریف جعل سنتی اشارت رفت با توجه به عدم تعریف جرم جعل در قوانین ایران، علمای حقوق از جرم جعل تعاریف مختلفی را بیان نموده‌اند. با ملاحظه تعاریف مزبور و قوانین موجود بر می‌آید، آنچه که تعریف شده است تعریف جعل اسناد و نوشته‌ها می‌باشد […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق ایران

گفتار سوم: رایانه – اینترنت – فضای سایبر   ۱. رایانه «کامپیوتر یا رایانه، وسیله یا دستگاهی است که می‌تواند اطلاعات و برنامه‌های کار را در حافظه‌اش نگه‌داری کند و طبق دستورات موجود در برنامه‌های مزبور اطلاعات را بپذیرد و پس از پردازش به صورت اطلاعات و گزارش‌های خروجی مشخص ارائه کند»[۱] به عبارت دیگر، […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق ایران

گفتار دوم: جرم کامپیوتری (جرم رایانه ای)   تعاریف زیادی در خصوص جرایم کامپیوتری ارائه گردیده است ولی یک تعریف رسمی بین‌المللی در این خصوص وجود ندارد. تعاریف ارائه شده بیشتر جنبه کارکردی دارند و در ذیل به تعاریفی که در این خصوص از سوی مراجع ذیل ارائه گردیده است اشاره می‌کنیم: ۱-سازمان همکاری و […]

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله و پایان نامه : جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق ایران

جعل و تزویر سنتی (کلاسیک)   از لحاظ اصطلاحی جعل و تزویر گاهی در یک مفهوم عام به کار برده می‌شود و گاهی در مفهوم خاص. در مفهوم عام هر نوع وارونه جلوه دادن حقیقت و واقعیت را جعل و تزویر گویند و در مفهوم خاص هر نوع وارونه جلوه دادن حقیقت در اسناد را […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه در مورد جعل رایانه‌ای در حقوق ایران

از جمله جرایمی که در آن رایانه هم وسیله ارتکاب جرم است و هم موضوع آن، جعل رایانه‌ای است. «جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، قراردادن، آفریدن و وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است»[۱] امروزه به دلیل گسترش ارتباطات تجاری، سیاسی و علمی از یک طرف اعتبار و […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه در مورد جرم جعل

ه ) تغییر هویت مجرمین فراری با بهره گرفتن از سند هویتی مجعول برای کسانی که به اتهام ارتکاب جرائم گوناگون تحت تعقیب می‌باشند و همچنین زندانیانی که متواری شده اند ، زندگی با هویت قبلی و شناخته شده بسیار مشکل و تا حدودی غیر ممکن خواهد بود و احتمال شناسایی و دستگیری آنها با […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه در مورد جرم جعل

الف ) تدلیس و فریب در ازدواج این جرم بیشتر مرتبط با شناسنامه جعلی است که معمولاً با انجام جعل در آن و یا استفاده از شناسنامه غیرواقعی ، اغفال در ازدواج صورت می‌گیرد . برای آنکه بتوان چگونگی آنرا بررسی کنیم ، باید موضوع را در دو قسمت مورد توجه قرار دهیم . اول […]

پایان نامه ارشد

مقاله (پایان نامه) جرم جعل

ب ) اختلاس و سوء استفاده های کلان اقتصادی به جرات می‌توان گفت وجه مشترک اغلب سوء استفاده های کلان اقتصادی سند سازی و استفاده از اسناد جعلی است و هیچ سوء استفاده اقتصادی به هر میزانش بدون بهره گیری از اسناد جعلی و غیرواقعی میسر نمی‌شود . یکی از ابعاد اسناد جعلی ، استفاده […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره بررسی جرم جعل اسناد هویتی در حقوق ایران

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی امروزه چک یکی از شایع ترین و سریعترین وسیله پداخت در معاملات و داد و ستدهای بین افراد جامعه است . به طوری که روزانه میلیاردها ریال به وسیله چک با خرید و فروش بین افراد جامعه منتقل و جابجا می‌شود و این امر ناشی از امتیازاتی است که […]

پایان نامه ارشد

خرید پایان نامه : بررسی جرم جعل اسناد هویتی در حقوق ایران

۴-۴ ) تاثیر اسناد هویتی جعلی در شیوه های مختلف سرقت الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسایی جعلی یکی از شیوه هایی که توسط مجرمین حرفه ای اجرا می‌گردد ، سرقت تحت عنوان مامور است . در اغلب موارد سارقین با ارائه کارتهای شناسایی جعلی و معرفی خود به عنوان مامور […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه با موضوع بررسی جرم جعل در حقوق ایران

ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی از دیگر صور خیانت در امانت که با بهره گرفتن از اسناد هویتی جعلی شکل می‌گیرد ، فروش و یا واگذاری مال مورد امانت به شخص ثالث می‌باشد که معمولاً در مواقعی که مالک اموال خود را همراه با اسناد اصیل به امین […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه بررسی جرم جعل در حقوق ایران

سوم : خیانت در امانت در روابط اجتماعی جوامع بشری اعم از ابتدایی ، توسعه یافته یا پیشرفته ، سپردن اموال و امانت گذاری وجود داشته و از نیازهای متعارف جامعه در تمام ادوار بوده و گاهی اوقات اموال جهت محافظت به امانت گذارده می‌شود و گاهی هم جهت نقل و انتقال از جایی به […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه بررسی جرم جعل در حقوق ایران

د ) کلاهبرداری  از طریق وصول چک های بانکی جعلی با بهره گرفتن از مدارک مجعول هویتی سهولت جابجایی انواع چک های بانکی ، سبب جایگزینی این چک ها بجای پول نقد شده و در سیستم اقتصادی کشور اکثر افراد تبادل چک های بانکی را بجای دریافت و پرداخت حجیم پول نقد پذیرفته اند . […]

پایان نامه ارشد

آرشیو پایان نامه – بررسی جرم جعل در حقوق ایران

۴-۲ ) شیوه های کلاهبرداری  با بهره گرفتن از اسناد هویتی جعلی الف ) کلاهبرداری  از طریق افتتاح شرکت های واهی یکی از شگردهایی که مجرمین کلاهبرداری  در ارتکاب آن از اسناد هویتی جعلی استفاده می‌نمایند ، افتتاح شرکت های واهی برای اغفال مردم است . با این توضیح که تحت عنوان فعالیت های اقتصادی […]

پایان نامه ارشد

فایل پژوهشی : بررسی جرم جعل در حقوق ایران

در حقوق جزای اختصاصی جرائم با توجه به وجوه مشترک خاص و بر اساس معیار علیه آنچه ارتکاب می‌یابد و همچنین با توجه به نوع ضرر فردی و اجتماعی و متضرر از جرم دسته بندی گردیده اند و بر همین اساس جرائمی‌که دارای وجوه مشترک خاصی هستند در یک مقوله مورد بررسی قرار می‌گیرند و […]

پایان نامه ارشد

فروش پایان نامه : بررسی جرم جعل در حقوق ایران

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیرواقعی استفاده از سند هویتی جعلی تکمیل کننده جرم جعل مربوط به آن سند است ولی جدا از جعل بوده و بصورت یک جرم مستقل در مباحث حقوقی و قضایی مورد توجه قرار میگیرد . عناصر متشکله خاصی را دارا بوده و در قوانین جزایی تابع مقررات […]

پایان نامه ارشد

متن کامل پایان نامه : بررسی جرم جعل در حقوق ایران

الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن این روش به چهار صورت انجام می‌شود : تغییرات شیمیایی : یعنی جاعل با بهره گرفتن از مواد پاک کننده شیمیایی یک قسمت یا تمامی‌مشخصات مندرج در مدرک شناسایی را از بین برده و به جای آن مندرجات دیگری را تحریر می کند . […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه در مورد  بررسی جرم جعل در حقوق ایران

ج ) رکن معنوی جرم جعل یا قصد متقلبانه           سومین عنصر جعل ، قصد متقلبانه است . برای اینکه جرم جعل تحقق پیدا کند بایستی مرتکب متقلبانه اقدام کرده باشد . یعنی بداند که عمل او تقلب است و به قصد و نیت اضرار به غیر یا نفع خود این عمل را انجام دهد […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه بررسی جرم جعل در حقوق ایران

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی الف ) رکن قانونی منظور از عنصر قانونی این است که ابتدا فعلی را که شخصی انجام داده به موجب قانون جرم شناخته شده باشد تا زمینه تعقیب و مجازات فراهم گردد . ( اصل قانونی بودن جرم و مجازات ) . با توجه به مفاد ماده […]

پایان نامه ارشد

منبع پایان نامه : بررسی جرم جعل در حقوق ایران

یکی از جرائمی‌که موجب سلب آسایش عمومی‌می‌شود و اعتماد مردم را نسبت به اسناد و نوشتجات که نقش مهمی‌در تنظیم روابط اجتماعی دارند ، خدشه دار می‌سازد ، جرم جعل و تزویر است. در بسیاری از موارد تشخیص مصادیق جعل و تزویر و تطبیق آن با مقررات قانونی به علت تعدد اسناد و آنچه که […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه در مورد بررسی جرم جعل در حقوق ایران

دهم – تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی[۱]           در حال حاضر انواع اسناد هویتی بصورت دستی صادر شده و تمام مراحل ثبت نام ، صدور و غیره با همان شیوه های قدیمی‌و سنتی انجام می‌شود که در این مسیر ، امکان جعل یا جابجایی مشخصات متقاضی یا سوء استفاده از مهر و تقلید از امضاهای […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه بررسی جرم جعل در حقوق ایران

۴-۵-ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایران و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد . با توجه به مفاد قانون موصوف و آئین نامه اجرایی آن می‌توان استنباط نمود که یکی […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل در حقوق ایران

نهم : انواع اسناد هویتی از آنجا که اسناد هویتی مبین نام ، نام خانوادگی و … افراد و در نهایت سبب تشخیص فرد از دیگران می‌شوند می‌توان نتیجه گرفت که شناسنامه در ردیف مهم ترین اسناد هویتی است و به عنوان مبنایی برای صدور سایر اسناد هویتی نیز محسوب می‌گردد . این ویژگی جایگاه […]

پایان نامه ارشد

بررسی جرم جعل در حقوق ایران

تاریخچه اسناد هویتی الف ) در ایران قبل از اسلام وضعیت اسناد هویتی در ایران باستان نظیر بسیاری از امور دیگر نامشخص بوده و اطلاعات وسیعی درباره آن در دست نیست . از سنگ نبشته های داریوش کبیر که در ان خود را پادشاه و شاهنشاه ۲۴ کشور می‌داند یا از سایر حجاری های بیستون […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  جعل و طاری

۳-۲-۱ زمان انکار یا تردید « اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه‌شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه­ی دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت‌وسقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان جعل و طاری

۳-۱-۴ حکومت رأی کیفری بر حقوقی [۱] الف) موارد برخورد : برخورد و تعارض میان رأی دادگاه کیفری و حقوقی در دو صورت احتمال دارد:                                 ۱- در فرضی که منکر ضمن ادعای جعل بودن مستند در دادگاه حقوقی، جاعل آن را نیز معین می­ کند: اتهام جعل به معنی انتساب جرم به شخص معین است […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه جعل و طاری

۳-۱-۳  ارائه دلیل جعلیت و زمان آن ادعای جعلیت باید با ذکر دلیل جعلیت باشد ( ماده ۲۱۹ ق.ج ) بنابراین هرگاه طرفی که سند علیه او ابرازشده به ادعای جعل اکتفا نماید و هیچ دلیل در اثبات جعلیت ارائه ننماید و مورداشاره قرار ندهد دادگاه به ادعای جعل او ترتیب اثر نخواهد داد. البته […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه در مورد جعل و طاری

آیین و نحوه رسیدگی به جعل حقوقی و طاری و انکار و تردید   ۳-۱-۱ آیین رسیدگی به ادعا:[۱] رسیدگی به ادعای جعل آیین  ویژه‌ای دارد که در قوانین آیین دادرسی مدنی آمده و در تجدیدنظرهای مکرر تحولی آرام را پیموده است. بیشتر قواعد ناظر به ادعای جعل تبعی و فرعی است. که به‌عنوان دفاع […]

پایان نامه ارشد

مقاله (پایان نامه) جعل و طاری

۲-۱-۳-۴ اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث مندرجات سند را (چه رسمی چه عادی)، علی­القاعده نمی‌توان به اشخاص ثالث تحمیل نمود. درعین‌حال ، به‌موجب ماده ۱۲۹۰ ق.م. اعتبار اسناد رسمی ((… نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد)).بنابراین مفاد سند رسمی را، چنانچه در قانون تصریح‌شده باشد، حتی به اشخاص […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  انکار و تردید :جعل و طاری

۲-۱ گفتار اول ۲-۱-۱ رسیدگی به صحت و اصالت سند هرگاه یکی از اصحاب دعوا نسبت به سند ابرازی طرف مقابل حسب موردادعای جعل، انکار یا تردید نماید، دادگاه تحت شرایطی تعرض مزبور را استماع نموده و رسیدگی به اصالت سند را آغاز می­نماید ۲-۱-۲ راه های تشخیص اصالت سند   در پی انکار، تردید […]

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله و پایان نامه : جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

۱-۲-۱۵  تفاوت انکار و تردید وجوه تشابه آن‌ها نخست – تفاوت تنها تفاوتی که بین انکار و تردید وجود دارد همان است که در معرفی آن‌ها دیده شد. هرگاه طرفی که سند علیه او ابرازشده و سند منتسب به خود او باشد اصطلاح تردید را به‌جای انکار به کار گیرد دادگاه به آن ترتیب اثر […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه درباره جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

۱-۲-۱۲ مفهوم جعل در شیوه‌ی طرح ادعا «جعل »کردن در لغت ازجمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قراردادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن آمده است [۱]. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می‌شود. بنابراین طرفی که سند […]

پایان نامه ارشد

جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

۱-۲-۹  اسناد عادی ۱-۲-۹-۱ مفهوم سند عادی به‌موجب ماده ۱۲۹۳ ق.م. ((هرگاه سند به‌وسیله­ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه‌شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره­ی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور درصورتی‌که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است)). از سوی دیگر […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه در مورد جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

۱-۲-۸ -۲ اعتبار سند رسمی هر سند رسمی را می‌توان از حیث اعتبار آن به دو بخش محتویات و مندرجات تقسیم نمود. اما از ابتدا باید به این نکته توجه داشت که منظور از ((اعتبار))در اینجا،میزان مقاومت سند در برابر تعرض به اصالت و صحت آن است ۱-۲-۸ -۳ اعتبار محتویات سند رسمی محتویات هر […]

پایان نامه ارشد

منبع پایان نامه : جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

در ریشه‌یابی مفاهیم ، درمی‌یابیم که سند چیست؟ در معنای لغوی، سند را همان تکیه‌گاه، آنچه پشت به آن دهند[۱] یا هر چیزی که بتوان به آن استناد جست[۲] و قابل‌اعتماد باشد گویند[۳] .در فرهنگ اداری، به‌طورکلی سند حاصل خدمت و فعالیتی است که افراد و سازمان‌های مختلف، به‌صورت نوشته یا اشکال مختلف دیگر، با […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه درباره : جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

۱-۲-۵ عنصر روانی جرم جعل:   جرم جعل ازجمله جرائم مادی صرف نمی‌باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند، نوشته یا چیز دیگر تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد. بنابراین «قانون تعزیرات» در انتهای ماده ۵۲۳، که به بیان مصادیق جعل پرداخته، قید «به‌قصد تقلب» […]

پایان نامه ارشد

مقاله (پایان نامه) بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

۱-۲-۳ توضیح مصادیق جعل مذکور در ماده ۵۲۳: ماده ۵۲۳ تعدادی از مصادیق جعل را ذکر و سپس با افزودن عبارت و «نظایر این‌ها» در بخش انتهای ماده بر حصری نبودن این موارد تأکید کرده است. مصادیق مذکور عبارتند از: ۱-۲-۳-۱ ساختن نوشته یا سند: در این مورد جاعل به ساختن یک نوشته یا سند […]

پایان نامه ارشد

فروش پایان نامه : بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قراردادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به‌کاررفته است.[۱] استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آن‌هاست و یا بین آن‌ها ردوبدل شده و […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره جعل اسناد سجلی

گفتار ششم – مصادیق تعدد معنوی در جرم خیانت در امانت : مصادیق متعددی از جرایم تعزیری را می توان ذکر نمود که در صورت ارتکاب همزمان با عنوان یا عناوین مجرمانه تعزیری دیگر در قالب فعل واحد، مشمول قواعد تعدد معنوی می گردند، که در اینجا به ذکر پاره ای از این جرایم و […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره جعل اسناد سجلی

گفتار چهارم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی اسناد هویتی مجعول در موارد خاص مؤثر در وقوع جرم چک بلامحل بوده که بارزترین آن، افتتاح حساب های بانکی با مدارک شناسایی جعلی است که با اخذ دسته چک، اقدام به صدور چک بلامحل می کند. سوالی که مطرح می شود […]

پایان نامه ارشد

جعل اسناد سجلی

گفتار دوم – موارد کیفری عدم پرداخت وجه چک ماده ۳و ۱۰ قانون صدور چک موارد عدم پرداخت ر ا احصاء نموده که دارای جنبه کیفری می باشد  و شامل : دارا نبودن محل(نقد یا اعتبار قابل استفاده) یا عدم کفایت آن در هنگام صدور کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه – جعل اسناد سجلی

گفتار چهارم – حیثیت عمومی جرم خیانت در امانت و تأثیر گذشت شاکی : تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی که به احصاء جرایم قابل گذشت مبادرت کرده بود، ذکری از جرم خیانت در امانت به عنوان جرم قابل گذشت نشده بود و در نتیجه تعقیب مرتکب […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جعل اسناد سجلی

گفتار سوم – تأثیرگذاری اسناد سجلی جعلی در وقوع خیانت در امانت  بند اول – سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء از طریق جعل اسناد سجلی : در مواردی ورقه سفید یا سند و چک و سفته ای که شخص آن را مهر یا امضاء نموده است به امین سپرده می شود تا […]

پایان نامه ارشد

جعل اسناد سجلی

بند سوم – عنصر روانی جرم خیانت در امانت : جرم خیانت در امانت از جرایم عمدی بوده نیاز به وجود عنصر روانی دارد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص اشعار می دارد[۱] :  تنها رد نکردن مال امانتی به صاحبش تمام ارکان بزه را تشکیل نمی دهد بلکه به طوری که رد […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره جعل اسناد سجلی

بند سوم –  عنصر معنوی جرم سرقت تحقق جرم سرقت مستلزم وجود قصد مجرمانه می باشد که عبارت است از سوءنیت عام و سوءنیت خاص. منظور از سوءنیت عام عمد در ربایش و منظور از سوءنیت خاص، قصد محروم کردن مالک از مالش بطور دایمی است. گفتار سوم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در شیوه […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه در مورد جعل اسناد سجلی

گفتار هفتم – تخفیف در جرم کلاهبرداری با بهره گرفتن از جعل اسناد سجلی نظر به توضیحات یاد شده  معلوم گردید که جرم جعل اسناد  و کلاهبرداری جزء جرایم عمومی و غیر قابل گذشت می باشد لیکن  ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر می دارد […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جعل اسناد سجلی

بند نهم – کلاهبرداری  از طریق وصول چک های بانکی جعلی با بهره گرفتن از مدارک سجلی مجعول سهولت جابجایی انواع چک های بانکی، سبب جایگزینی این چک ها به جای پول نقد شده و در سیستم اقتصادی کشور اکثر افراد تبادل چک های بانکی را به جای دریافت و پرداخت حجیم پول نقد پذیرفته […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جعل اسناد سجلی

 بند دوم – کلاهبرداری از طریق جعل اسم و یا عنوان شخص خاص با داشتن اختیارات واهی   برخی از مجرمین حرفه ای با جعل اسم و عنوان از طریق ارائه اسناد سجلی جعلی و به واسطۀ شباهت خاصی که با قشر خاص و یا مقامات دارند خود را دارای اختیارات واهی معرفی نموده و […]

پایان نامه ارشد

خرید پایان نامه : جعل اسناد سجلی

گفتار سوم – شروع به جرم کلاهبرداری ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی قدیم مصوب ۱۳۷۰ درباره شروع به جرم مقرر می کرد : (هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود). لیکن ماده ۱۲۲ […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : جعل اسناد سجلی

گفتار دوم – عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری  بند اول – رکن قانونی کلاهبرداری  ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری  مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص نظام و تبصره های آن رکن قانونی جرم کلاهبرداری  را تشکیل می‌دهد که بیان می‌دارد : ” هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جعل اسناد سجلی

منافع زیاد و محسوس بودن منفعت حاصله از جرایم مالی سبب کثرت وقوع آنها شده و در این وادی بزهکاران با توسل به جعل اسناد سجلی نسبت به کسب منافع نامشروع از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، صدور چک پرداخت نشدنی اقدام می نمایند وجه مشترک جرایم علیه اموال آن است که همه آنها […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه در مورد جعل اسناد سجلی

گفتار اول – عناصر متشکله جرم استفاده از سند مجعول با توجه به مندرجات ماده قانونی مذکور ، شرط تحقق یا عناصر متشکله ، جرم استفاده از سند سجلی مجعول همانند سایر جرایم عبارت است از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی.   بند اول – عنصر قانونی جرم استفاده از سند سجلی مجعول […]

پایان نامه ارشد

جرم جعل اسناد سجلی

ب – انواع ضرر ناشی از جعل   ضرری که تحقق یا امکان تحقق آن شرط محقق شدن جرم جعل است عبارت است از ضرر مادی، ضرر معنوی یا اخلاقی ،ضرر فردی، اجتماعی ضرر مادی : ضرر موضوع  بزه جعل معمولاً و غالباً از نوع ضرر مادی است  بدین معنی که خسارت به دارایی و […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه – جرم جعل اسناد سجلی

ج – عنصر روانی جرم جعل اسناد سجلی   منظور از عنصر معنوی(روانی) این است که رفتار مجرمانه همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد[۱]. عنصر روانی به دو صورت قابل تصور است : قصد مجرمانه : عبارت است از اینکه بزهکار در ارتکاب جرم، قصد مجرمانه داشته باشد در حکم قصد مجرمانه یا […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  جرم جعل اسناد سجلی

دوم – عنصر مادی یا رفتار مجرمانه در جعل مفادی اسناد سجلی عمل فیزیکی در جرم جعل مفادی اسناد سجلی در این نوع جعل شخص جاعل عمل مادی انجام نمی دهد بلکه جعل حقیقت در عالم ذهن صورت می گیرد و حقیقت منقلب شده در ذهن به عالم ماده منعکس می شود  با توجه به  […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  جرم جعل اسناد سجلی

گفتار چهارم – جعل اسناد سجلی بند اول – ارکان متشکله جرم جعل اسناد سجلی جرم جعل اسناد سجلی همانند هر جرم دیگری از ۳ عنصر قانونی، مادی، و روانی تشکیل می شود که برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود   الف – عنصر […]

پایان نامه ارشد

جرم جعل اسناد سجلی

بند دوم – جعل  در حقوق جزای ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌ در قانون تعزیران مصوب  ۱۳۶۲ که اولین قانون جزای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ‌می‌باشد، تحولات عظیم و شگرفی در جرایم و مجازات ها بوجود آمد . این قانون به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی وضع شده بود که به نظر […]

پایان نامه ارشد

آرشیو پایان نامه – جرم جعل اسناد سجلی

شکل های گوناگون سوء استفاده از شناسنامه جعل شناسنامه یکی از جرائم مهم و حائز اهمیت در رابطه با این سند هویتی است ولی شکل های گوناگونی از جرایم مختلف در رابطه با شناسنامه وجود دارد که در نهایت می‌توانند مانند جعل آن در وقوع و ارتکاب جرایم از سوی مجرمین مؤثر و دخیل باشند […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه درباره بررسی جرم جعل اسناد سجلی

شناسنامه تنها سندی است که وقایع تلخ و شیرین همچون روز ولادت ، زمان ازدواج ، نام و تاریخ ولادت فرزندان ، طلاق یا مرگ همسر و روز وداع صاحب آن با امور دنیوی در آن ثبت و ضبط می‌گردد و مدرکی است که به موجب آن دولت در مقابل فرد مسئولیت می‌پذیرد و موظف […]

پایان نامه ارشد

فایل پایان نامه بررسی جرم جعل اسناد سجلی

بند چهارم – فواید اتقان اسناد سجلی   فواید ثبت احوال متعدد و متنوع و اهمیت آن بسیار است اهم فواید آن عبارتند از : اثبات وضیعت فرد : افراد در مواقع مختلف ناچار می شوند وضعیت خود را اثبات کنند برای مثال در زمینۀ حقوق مدنی کسی که از پدر و مادر خود مطالبۀ […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه بررسی جرم جعل اسناد سجلی

بند اول – تعریف اسناد سجلی در ابتداء تصویب نامه بقیۀ نظام نامۀ ادارۀ کل احصائیه و سجل احوال مورخ ۱۲/۶/۱۳۱۴ سند سجلی را مضمون ثبت یک واقعه در دفاتر رسمی ثبت احوال می دانست. پس از آن ماده ۱ قانون راجع به متخلفین از اجرای تکالیف مقرره در قانون ثبت احوال مصوب ۲/۱۲/۱۳۱۵ با […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع بررسی جرم جعل اسناد سجلی

بند اول – هویت و تعریف آن یکی از عناصر مهم در تعریف و درک هویت در مباحث اجتماعی ، دیگران هستند ، یعنی متمایز ساختن فرد از دیگر افراد ، یک ملت از دیگر ملل ، یک فرهنگ از دیگر فرهنگ ها و به عبارت دیگر ، هویت عاملی است که وسیله شناسایی فرد […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه – بررسی جرم جعل اسناد سجلی

بند پنجم – انوع سنداز نظر اعتبار قانونی سند رسمی: طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد واملاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند مثل سندی که در دفترخانه ها […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه بررسی جرم جعل اسناد سجلی

گفتار دوم – تعریف سند بند اول – تعریف لغوی سند قانونگذار هیچ کاری را بدون نیت و قصد، به صورت عبث و بیهوده انجام نخواهد داد بنابراین قانون،    ادلۀ اثبات دعوا را به ترتیب اهمیت، ردیف نموده است. دومین ادله ای که قانون مدنی در ماده ۱۲۵۸ بیان نموده است اسناد کتبی می باشد […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله درباره : بررسی جرم جعل اسناد سجلی

از جهات مختلف ممکن است ادلۀ اثبات دعوا را تقسیم کرد : ادله ای که سابقه شرعی و فقهی دارند مانند سوگند، شهادت، اقرار ادله ای که جنبۀ عرفی دارند مانند امارات، تحقیق محلی، کارشناسی ادله ای که اصحاب دعوی منشاء آن هستند عبارتند از اقرار، اسناد و سوگند ادله ای که منشاء آن اشخاص […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع بررسی جرم جعل اسناد سجلی

 انسان از لحظۀ تولد وحتی قبل از آن(جنین)، تا لحظۀ مرگ از حقوق و امتیازاتی برخوردار است لیکن به منظور اجرای این حقوق لازم است اهلیت خود را ثابت کند. امروزه به دلیل گسترش جوامع بشری و شهرنشینی این امکان وجود ندارد که اشخاص همواره وضعیت و اهلیت خود را برای دیگران اثبات کنند […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه با موضوع حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

حقوق ثبت حقوق ثبت در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا در نیامده است. ضمانت اجرای آن، حقوق کیفری از طریق اعمال مجازات ها در حق مجرمین ثبتی به حمایت از حقوق ثبت می پردازد. جرم ثبتی فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاتر رسمی در نقص قوانین و مقررات ثبتی است. […]

پایان نامه ارشد

حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

۳۶-۲ تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک از دیگر استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسنادی می توان به ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد ادامه ماده ۷۱ و ماده ۱۴۰ قوانین برنامه دوم و سوم توسعه بود. براساس این ماده، املاک واقع شده در بافت […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه فرمت ورد : حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

اتفاق آراء : اگر عمل ربودن یا تخریب یا معدوم کردن پرونده ثابت شده و اهمال مرتکب نیز ثابت شده باشد مطابق مادۀ مذکور مجازات می گردد و اگر سه مورد در ماده احراز نگردد، اهمال ثابت نیست؛ لذا فقط تخلف محسوب و باید در هیأت های بدون رسیدگی گردد.   ۲۴-۲ نظر کمسیون : […]

پایان نامه ارشد

دانلود مقالات : حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

مرتکب جرم : ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد می گوید : «هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عاملاً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود …». باید گفت که کارمندان دولت عوامل دولت محسوب می شوند و چنانچه در اجرای وظایف محوله مرتکب خطا و قصور […]

پایان نامه ارشد

فایل پژوهشی : حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

۱۶-۲  اقسام اسناد عادی ۱) اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند : نوشته جات بدون امضاء در عرف حقوقی ما به عنوان یک سند به معنی واقعی کلمه قابل قبول نیست برای اینکه ؛ نوشته ای برعلیه شخصی وقتی سند منسوب به او محسوب خواهد شد که امضاء مهر یا اثر انگشت […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه در مورد حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

سند رسمی از نظر قانون ثبت با توجه به مطالب فوق و به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی می توان گفت که سند رسمی از نظر قانون ثبت محدود به موارد ذیل است : ۱) اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد؛ ۲) اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه درباره حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

۱-۱۴-۲ مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران سند (Act ) در لغت به معنای تکیه گاه، بالش، تکیه، آنچه پشت به وی گذارند، تکیه، مسند، جای بلند در بیابان آمده است. در اصطلاح ارباب مناظره چیزی باشد که برای تقویت قولی ذکر شود خواه به واقع مفید آن باشد، نه در این حالت […]

پایان نامه ارشد

دریافت پایان نامه :

جعل معنوی جعل معنوی که از آن به عنوان جعل مفادی نیز یاد شده است یکی از صور جعل می باشد و آن عبارت است از تغییر حقیقت از حیث معنی و مفهوم نوشته به نحویکه به طور کلی آثاری از تبدیل و تغییر کلمات نوشته ظاهراً محسوس نباشد و هیچ گونه آثار مادی آشکاری […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه فایل پایان نامه

انواع جعل و وجوه افتراق آنها ۱-۱۰-۲ جعل مادی حقوقدانان ایران معمولاً جعل را به مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند، دکتر جعفری لنگرودی جعل مادی را این گونه تعریف می کند : «جعل مادی عبارتست از قلب حقیقت به وسیله دخل و تصرف در سندی مانند خراشیدن، تراشیدن، استعمال مهر دیگری بدون اجازه […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه درباره :

سابقه تاریخی جعل در دوره قبل از انقلاب از زمان سلطه اعراب تا مشروطیت می توان گفت که هیچ گونه قانون مدون به صورت امروزی در ایران وجود نداشت و ایران فاقد دستگاه قضائی به صورت امروزی بوده است، امور قضائی غالباً به دست مذهبیون و نمایندگان آنها حل و فصل می شد. فقدان محاکم […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران را باید در سه دوره بررسی کرد : ۱ ) دوره قدیم ایران        ۲ ) دوره قبل از انقلاب        ۳ ) دوره بعد از انقلاب ۱ ) سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق قدیم ایران در ایران باستان، عیلا میان نخستین قومی بودند که به تاسیس نظام حقوقی […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه درباره :

جرم استفاده از سند مجعول  جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می شوند، بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آنها مجازات مستقلی تعیین شده است. منظور از استفاده از سند مجعول ارائه و اقدام […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه در مورد

  قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان’ در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی ‘ مواد ۹۳ تا ۱۱۲ را به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه با موضوع

جعل در لغت به معنای ” خلق کردن و دگرگون کردن” و ترویز به معنای ” حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی ” و در اصطلاح حقوقی ، جعل و ترویز عبارت است از ” ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق  پیش بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه –

یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد. بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه

امروزه با توجه به رشد شهرنشینی و تبلیغات مخرب رسانه ای و ترویج فقر و بیکاری و تورم اقتصادی در جامعه، شاهد افزایش انواع جرایم در رابطه با اسناد و املاک می باشیم. حضور بیش از پیش مالباختگان در راهروهای دادگاه و سالانه تکمیل بیش از هفت میلیون پرونده در مراجع قضایی که اکثراً به […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

دادگاه تجدید نظر انتظامی طبق قسمت اخیر ماده ۳۴ قانون دفاتر اسناد رسمی: برای تجدیدنظر احکام غیرقطعی دادگاه‌های بدوی یک دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌شود. به عبارتی برای تجدید‌نظر آرای دادگاه‌های بدوی استان‌ها فقط یک دادگاه تجدید‌نظر در تهران (سازمان ثبت) وجود دارد. طبق ماده ۳۵ قانون مذکور دادگاه‌های […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

دادگاه صالح در خصوص جرائم ثبتی گفتار دوم شامل دو بند به شرح ذیل می­باشد بند اول: دادگاه عمومی پس از تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقتضی و پس از صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست و ارجاع آن به دادگاه عمومی کیفری، این مرجع اقدام به رسیدگی و صدور حکم می کند. مطابق ماده […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه با موضوع حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

مجازاتهای سرکوبگر انتظامی تخلف انتظامی یا جرم انتظامی عبارت از نقض قواعد خاص گروه‌های کوچک اجتماعی یا حرفه‌ای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد[۱]. برخی دیگر گفته اند: تخلف انتظامی عبارت است از تخلف از نظامات و مقررات مربوط به شغل و حرفه یا ضعف و ایراد خدشه به شئون و […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه درباره : حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

پاسخهای کیفری سرکوبگر کلیه قوانین در حوزه عمل و اجراء نیازمند یک پشتوانه و ضمانت اجراء می‌باشند. ضمانت اجرای قوانین مدنی در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالی است. به بیان دیگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانین مدنی است. قوانین ثبتی که به نوعی همخوانی با […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه – حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

معامله با سند مالکیت معارض ماده پنج لایحه قانونی در مورد اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب۵/۱۰/۱۳۳۳ اشعار می‏دارد: «دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده، حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‏تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.» و مطابق ماده […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

اعمال حقوقی راجع به مال شخص مرتکب باید توجه داشت که دو عمل حقوقی انجام گرفته و اسناد تنظیم شده مرتبط با آن مربوط به اموال شخص مرتکب باشد در غیر این صورت، یعنی چنانچه عمل حقوقی واسناد راجع به مال شخص دیگری باشد از شمول ماده ۱۱۷ خارج است[۱]. بند سوم: رکن معنوی در […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله – حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

انجام دو عمل حقوقی پی در پی اقدام شخص در انجام عمل حقوقی در قالب فعل مثبت مادّی متجلّی می‏گردد. قانون گذار به انجام دو عمل حقوقی اشاره می‏کند، منتهای مراتب در خصوص عمل حقوقی اول قالب معینی را مدنظر قرار نمی‏دهد لذا عمل حقوقی اول می‏تواند به صورت عقدی از عقود معینه و غیر […]

پایان نامه ارشد

حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت «هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال […]

پایان نامه ارشد

حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

رکن قانونی ماده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی، رکن قانونی جرم مورد بحث را تشکیل می‏دهد. بند دوم: رکن مادی این رکن دارای اجزایی است که در ذیل به شرح آن می‏پردازیم: الف) مطابق موازین قانونی، دفترخانه اسناد رسمی به یکی از جهات ذیل بایستی تعطیل گردد: – صدور حکم قطعی دادگاه انتظامی مبنی بر […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

امتناع سردفتر یا دفتریار کفیل معذور ازخدمت ازتحویل مدارک به مرجع ذیصلاح مطابق ماده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، «در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه، طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دایم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته می‏شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می‏گردد، مسئول دفترخانه باید بلافاصله […]

پایان نامه ارشد

آرشیو پایان نامه – حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

رکن قانونی ماده ۴۵ مسبوق الاشاره قانون ثبت، رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد. بند دوم: رکن مادی رکن مادی این جرم مرکب بوده، دارای اجزایی به شرح ذیل است: ۱ – صدور حکم از طرف مرجع ذی صلاح قضایی بابت قیمت ملک و اجور و خسارات ملک مورد دعوی علیه مستدعی ثبت. به […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه دانشگاهی : حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

جرائم ثبتی اسناد و املاک خاص با بررسی مجموعه قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک، به چهار جرم ثبتی «اسناد و املاک» خاص برمی‌خوریم که آنها را در چهار گفتار مورد بحث قرار می‌دهیم. گفتاراول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری مطابق ماده ۴۵ قانون ثبت: «اگر […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

ثبت اسناد انتقالی با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده انتقال یعنی زوال مالکیت مالک نسبت به مال(یا اموال) معین به نفع مالک جدید به نحوی که ید مالک نخستین به مالک جدید منتقل شود. انتقال بر دوقسم است: الف) انتقال مسبوق به نقل؛ مانند بیع(بیع: تملک عین به عوض معلوم) ب) انتقال غیر مسبوق […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

۵- معدوم یا مکتوم کردن دفاتر یا از بین بردن اوراق آنها یا از اعتبار انداختن ثبت اسناد مطابق ماده ۷ قانون مدنی «برای ثبت اسناد و املاک دفاتری لازم است که عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظام نامه‏ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‏شود، معین خواهد شد.» مواد ۱، ۲، ۳ […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله – حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

ثبت اسناد به نام غیر متعاملین معامله به معنای اعم عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد بنابراین، اصلاح موضوع ماده۸۰۷ قانون مدنی معامله به حساب نمی‌آید. معامله به معنای خاص شامل عقود (مالی و غیر مالی مانند نکاح) و ایقاعات می‌باشند. اما معامله به نام اخص شامل عقود مالی معوض […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه در مورد  حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

علاوه بر ماده ۱۰۰ یاد شده، مادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی رکن قانونی این جرم را به لحاظ فحوای عبارت و مندرجات ماده ۱۰۰ تشکیل می‌دهند. مطابق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی: «هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

جعل و تزویر در اسناد رسمی «ویژه مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی» مطابق ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰: «هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود، جاعل در اسناد رسمی […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی

گفتار سوم: جرائم ثبتی در حکم جعل و تزویر جعل، در لغت به معنی «ساختن، خلق کردن، قراردادن و تقلب آمده و تزویر نیز به معنای دروغ آراستن، فریب دادن و مکر و حیله است. این دو کلمه ظاهراً مترادفند وبه نظر می­رسد استعمال هر دو آنها در قانون برای تاکید این مطلب است که […]

پایان نامه ارشد

متن کامل پایان نامه : جرائم ثبتی – حقوق ثبت اسناد و املاک

بند اول: رکن قانونی نظر به اینکه در ماده ۲۸ قانون ثبت که قبلا از آن سخن به میان آمد تصریح شده است که مرتکبین­ جرم یاد شده به مجازات خیانت در امانت و خائنین در امانت محکوم می‏شوند باید اذعان­ داشت که ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی راجع به جرم خیانت در امانت به […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد : جرائم ثبتی – حقوق ثبت اسناد و املاک

گفتار دوم: جرائم ثبتی در حکم خیانت درامانت خیانت در امانت، از گذشته‌های دور این جرم وجود داشته و در دین مبین اسلام واحادیث و دستورات زیادی از ائمه معصومین (ع) در خصوص امانت داری وارد شده است خداوند مردم را به رسانیدن امانتها به صاحبان آنها امر فرموده است: «ان الله یامرکم ان تودوا […]

پایان نامه ارشد

مقاله (پایان نامه) جرائم ثبتی – حقوق ثبت اسناد و املاک

الف) رکن روانی تقاضای ثبت خلاف واقع در این جرم علم و عمد متقاضی ثبت مفروض است و همین علم و عمد تشکیل دهنده سوءنیت و قصد مجرمانه است. به بیان دیگر اولاً، خواست اعمال و افعال متقلبانه را دارا باشد «سوء نیت عام» ثانیاً، قصد و نیتی از این اعمال و افعال متقلبانه ثبت […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه جرائم ثبتی – حقوق ثبت اسناد و املاک

ه) امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه طبق ماده ۱۱۶قانون ثبت در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده، راهن یا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه‌ی خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل […]

پایان نامه ارشد

دریافت پایان نامه : جرائم ثبتی – حقوق ثبت اسناد و املاک

د) ثبت ملک در تصرف غیر ماده ۱۰۹ قانون ثبت: هرکسی نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرد و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود اختلافات راجع به تصرف درحدود مشمول این ماده نیست. در ماده فوق دو نوع تصرف بیان گردیده یکی تصرف واقعی و مالکانه، دیگری تصرف […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه در مورد جرائم ثبتی – حقوق ثبت اسناد و املاک

ب) امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند ماده ۱۰۷ قانون ثبت : هرکسی به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بطور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد که علی […]

پایان نامه ارشد

فروش اینترنتی فایل پایان نامه جرائم ثبتی – حقوق ثبت اسناد و املاک

هرجرمی الزاماً دارای عنصرمادی است. از این الزام می‌توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز آثاربیرونی اراده ارتکاب جرم است و نمودار وجود عنصر مادی تحقق عمل خارجی انسان است و تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت‌هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته باشدجرم واقع نمی‌شود[۱]. منظور ازعنصر مادی جرم عبارتست […]

پایان نامه ارشد

فروش اینترنتی فایل پایان نامه جرائم ثبتی – حقوق ثبت اسناد و املاک

جرائم ثبتی عام جرائم ثبتی عام جرائمی هستند که قانون گذار آنها را در حکم جرائم دیگر قرار داده است که عبارتست از جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری، خیانت در امانت و جعل که اینگونه جرائم از لحاظ انسانی و مجازات تابع شرایط عمومی جرائم موصوف بوده که مقنن جهت جلوگیری از تورم قوانین در […]

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله و پایان نامه : سیاست جنائی

  سیاست در لغت به معنای اصول اداره کشور در شئون مختلف آن[۱] پاسخ به پدیده‌های جنائی چه در قالب پیشگیری و چه به صورت سرکوبگرانه. نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه‌ای و یا حتی جهانی، طبیعتاً نیاز به یک برنامه‌ی جامع و اشتراک حداکثری عناصر رسمی و غیر رسمی دارد. آنچه […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه سیاست کیفری

سیاست کیفری بند ۱: لغوی مفهوم سیاست، مانند هر مفهوم دیگر در علوم انسانی، هم از حیث قلمرو و هم از حیث موضوع، مفهوم پیچیده و مشکلی است. از طرفی هدف از تعریف یک پدیده، این است که یک علم با مباحث علم دیگر آمیخته نگردد و نیز اگر از مفهومی بحث می­شود، معلوم گردد […]

پایان نامه ارشد

فایل پژوهشی : آزادی مشروط :بزه (جرم) آدم ربایی

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خودرفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. [۱] همچنین اعطای آزادی محکومان زندانی قبل از […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه عوامل مشدده خاص :بزه (جرم) آدم ربایی

جهات تشدید مجازات خاص، کیفیاتی است مربوط به جرم مشخص و موجب تشدید مجازات همان جرم است [۱] در علل مشده خاص دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. که در زیر علل مشدده خاص به ۲ قسمت الف و ب تقسیم شده : در قسمت الف به عوامل عینی پرداخته می شود و در قسمت […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه درباره : تکرار جرم – بزه (جرم) آدم ربایی

کسی را مرتکب تکرار جرم گویند که سابقه ی محکومیت جزایی داشته باشند. تکرار جرم بر طبق قانون از موجبات تشدید مجازات محسوب [۱] می شود اما ایرادی که می توان به ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی وارد کرد این است که به موجب نظریه شماره ۱۰۲۳۵/۷ – ۲۵/۹۷۱: قانونگذار از نحوه تشدید مجازات را […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره مجازات مشارکت جرم  در آدم ربایی :

شریک جرم، به کسی می گویند که همانند مباشر اصلی شخصاً و به طور مستقیم اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را با همراهی دیگران انجام می دهد و جرم مزبور به همه آنها مستند است. تفاوت شریک جرم با فاعل اصلی در این خواهد بود، که فاعل کسی است که، منفرداً و به تنهایی اجزای […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه معاونت در جرم،بزه (جرم) آدم ربایی

معاونت در جرم، عبارت است از همکاری و مساعدت با مباشر جرم به یکی از اشکال پیش بینی شده در قانون، بدون دخالت وی در عنصر مادی آن جرم، که این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع جرم اصلی باشد، همچنین احراز عناصر ۳ گانه جرم در معاونت لازم است. [۱] اشخاص زیر معاون […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  مجازات های تبعی :بزه (جرم) آدم ربایی

«مجازات تبعی، همانطور که از اسمش پیداست به موجب قانون به تبع حکم محکومیت کیفری قطعی و موثر بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به عنوان مکمل مجازات اصلی نسبت به محکوم علیه بار می شود. محکومیت های موثر و نوع و میزان مجازات های تبعی (همچون سایر مجازات ها) به موجب قانون تعیین […]

پایان نامه ارشد

خرید پایان نامه مجازات های تکمیلی بزه (جرم) آدم ربایی

مجازات های تکمیلی به مجازات هایی گفته می شود که به مجازات اصلی افزوده شده و مجازات اصلی را تکمیل خواهد کرد، [۱] همچنین محکوم علیه تحت شرایط خاص علاوه بر محکومیت به کیفر اصلی بدان نیز محکوم می گردد. [۲] این مجازات ها مثل مجازات های تبعی تابع و آویزه مجازات های اصلی می […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه درباره : بزه (جرم) آدم ربایی

مجازات اصلی مشدد : گاهی پدیده مجرمانه به عنوان ناهنجاری، به قدری برای جامعه مضر و خطرناک می باشد که قانونگذار برای مبارزه با مرتکب مقررات تشدید مجازات را وضع نموده است. به تعبیر دیگری یکی از جهات مهم برای تشدید مجازات ها، اثر سوء جرم در جامعه است مانند جرم ترور، جاسوسی، محاربه، آدم […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه درباره : بزه (جرم) آدم ربایی

مجازات های مالی : مجازات های مالی شامل جزای نقدی و یا جریمه یا مجازات نقدی که هر ۳ اصطلاح در قانون مجازات اسلامی به کار رفته است. دیه را که بنا به تعریف مالی تلقی شده (مواد ۱۵ و ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی) در ردیف کیفرهای ۵ گانه (ماده ۱۲ ق.م.ا) به حساب آمده […]

پایان نامه ارشد

فروش پایان نامه : بزه (جرم) آدم ربایی

«در نظام کیفری کنونی کشور ما، مجازات های بدنی محدود و منحصر به ۳ نوع مجازات سالب حیات (اسلام)، قصاص، رجم)، مجازات قطع عضو و مجازات تازیانه است. ۱– مجازات سالب حیات : سلب حیات بزهکاران پیشینه دیرینه در تاریخ حیات اجتماعی بشر دارد. هنوز هم بشر نتوانسته است برای فرو نشاندن آتش کینه توزی […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع بزه (جرم) آدم ربایی

واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات : در بخش دوم واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی و عوامل موثر در تعیین مجازات بررسی می شود که این بخش شامل ۲ فصل است در فصل ۳ مبحث و ۲ گفتار دارد و در مبحث دوم و سوم شامل ۲ […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان بزه (جرم) آدم ربایی

تاثیر اشتباه در رکن روانی : اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کس را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع. [۱] در حقوق ما ۲ نوع اشتباه داریم : اشتباه حکمی اشتباه موضوعی اشتباه […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه بزه (جرم) آدم ربایی

    الف-سو ء نیت عام : سوء نیت عام، به اراده خودآگاه شخص، در ارتکاب عمل مجرمانه اطلاق می شود. وجود این سوء نیت، برای آنکه جرم عمدی تحقق یابد، همیشه لازم است. با توجه به مطالب مذکور می توان گفت سوءنیت عام، کوشش و اراده خودآگاه مجرم در ارتکاب جرم می باشد. [۱] […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه در مورد بزه (جرم) آدم ربایی

شروع به آدم ربایی : «قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۷۰ که از تاریخ ۲۶/۱۰/۷۰ قابلیت اجرایی یافته در خصوص شروع به جرم، تغییراتی ایجاد کرده است. در این قانون ماده ۴۱ و دو تبصره آن اصول مربوط به شروع جرم را بیان کرده است که ابتدا ماده مذکور را ذکر و سپس به ۲ تبصره […]

پایان نامه ارشد

بزه (جرم) آدم ربایی

نتیجه مجرمانه و شروع به جرم این گفتار شامل ۲ بند خواهد بود بند الف (نتیجه مجرمانه در مورد آدم ربایی بحث خواهد کرد) بند ب (شروع به جرم این بزه را ، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد داد.     الف: نتیجه مجرمانه : برای تحقق عنوان مجرمانه هر جرمی، مرتکب باید عملیات […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه بزه (جرم) آدم ربایی

وسیله ارتکاب جرم : استفاده از وسیله نقلیه از جهات دیگر تشدید است و علت آن تسهیل تسریعی است که چنین وسایلی در وقوع جرم دارند. [۱] و همچنین آدم ربایی از جمله جرایمی است، که نوع وسیله در ماهیت آن موثر نیست و فقط می تواند در میزان مجازات مرتکب موثر باشد براساس ماده […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم بزه (جرم) آدم ربایی

استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم در این قسمت به مطالعه استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم در بندهای جداگانه می پردازیم. الف) استفاده از عنف : در نتیجه ارتکاب نفس آدم ربایی، صدمه بدنی به اشخاص وارد نمی شود. بنابراین آدم ربایی در زمره جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص می باشد که […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه بزه (جرم) آدم ربایی

موضوع جرم آدم ربایی، انسان زنده است که حداقل ۱۵ سال داشته باشد[۱]و مرتکب باید به وجود موضوع جرم (انسان زنده) آگاه باشد [۲]در غیر اینصورت ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده و یا مخفی کردن اموات قرار گیرد پس باید انسان زنده باشدتا مشمول جرم آدم ربایی […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  رکن مادی بزه (جرم) آدم ربایی

رکن مادی در رکن مادی ابتدا باید جرم فعلیت یابد، وجود خارجی پیدا کند و صرف تصور وارده که فعلیت نیافته و یا تهیه مقدمات ارتکاب آن، جرم محسوب نمی شود. [۱] اصولاً در این عنصر (رکن) مادی، افکار و قصد مجرمانه را مورد نکوهش قرار می دهند، ولی در حقوق جزا که هدف اصلی […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کامل : تحولات قانونگذاری کیفری بزه (جرم) آدم ربایی

تحولات قانونگذاری کیفری «قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ به ترتیب ربودن طفل تازه متولد شده و طفل کمتر از ۱۵ سال تمام و همچنین ربودن پسر یا دختر بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۲۰ (۲۰۳ و ۲۰۲) برای اولین بار در حقوق کیفری ایران مواد (۱۹۵، ۱۹۶) را جرم تلقی و بر […]

پایان نامه ارشد

مقاله (پایان نامه) بزه (جرم) آدم ربایی

اصول حاکم بر سیاست های کیفری : اصولی که بر سیاست کیفری ایران در مورد بزه آدم ربایی حاکم است می توان به صراحت بیان کرد که قانونگذار با تدبیر سیاست های مختلف در این باره خواسته و هدفش بر این بوده است که از گذشته تا به امروز به نوعی از افرادی که در […]

پایان نامه ارشد

دانلود مقالات : بزه (جرم) آدم ربایی

فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی در این فصل پرداخته می شود به ارکان تشکیل دهنده بزه آدم ربایی که مشتمل بر ۳ مبحث : مبحث اول : رکن قانونی، مبحث دوم: رکن مادی، مبحث سوم: رکن روانی جرم که هرکدام را جداگانه در مباحث های آتی بررسی خواهیم کرد. مبحث نخست : رکن […]

پایان نامه ارشد

خرید اینترنتی فایل تحقیق : بزه (جرم) آدم ربایی

از زمانی که خداوند انسان را آفرید، آزادی را جزء ذات جدایی ناپذیر او قرار داد و به عنوان حق طبیعی انسان شمرده شده و قانونگذار جرم محرومیت آزادی انسان را، از ابتدا تا به حال در چهارچوب قانون قرار داده تا هر شخصی نتواند آن را بدون علل زایل سازد. و حال این ودیعه […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه درباره : بزه (جرم) آدم ربایی

مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی این گفتار به ۲ قسمت الف و ب تقسیم شده که در قسمت الف: مفهوم لغوی توضیح داده خواهد شد و بعد در انتها بررسی آدم ربایی در معنای اصطلاحی خواهیم پرداخت. الف – مفهوم لغوی آدم ربایی معادل واژه های (abduction) [1]و (kidnapping) در زبان انگلیسی  واژه (edevement)[2] […]

پایان نامه ارشد

متن کامل پایان نامه : عناصر تشکیل دهنده جرم علیه نیروی برق

  بند ۱: عنصر قانونی در ماده ۶۵۹ قانون مجازات مقرر شده که «هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیساتی که مورد استفاده عمومی که با هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی و غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه با موضوع منابع پایان نامه و مقاله در مورد عناصر تشکیل دهنده جرم علیه مواد نفتی‌

  فرآورده­های نفتی به عنوان یکی از اموال عمومی به حساب می آیند. انشعاب غیرقانونی در لوله­ها و تاسیسات انتقال انرژی و یا توسل به هر شیوه­ی متقلبانه دیگر به منظور فرار از پرداخت هزینه­ های مصرف انرژی و یا عبور از موانع قانونی از ترفند های مجرمان است.   بند ۱: عنصر قانونی مراد […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه جرائم علیه تاسیسات و شبکه انتقال انرژی

روند تولید انرژی برق آبی در ایران   تاریخچه استفاده از انرژی برق آبی در ایران به قبل از انقلاب باز می­گردد. ایران تا قبل از انقلاب حدود ۳۰ درصد از برق مصرفی خود را از این منبع تامین می­کرد که این میزان به حدود ۱۸۰۰ مگاوات می­رسید. با وقوع انقلاب و شتاب در حرکت […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع جلوگیری از طلاق

الف- راهکارهاى فردى کفو و همسان بودن: از شرایط مهم ازدواج، همسان بودن است. زن و مردى مى‌توانند در کنار همدیگر زندگى سعادتمندى را آغاز کنند که از نظر ظاهر و باطن به هم شباهت داشته باشند. قرآن در این زمینه مى‌فرماید: « و الطیبات للطّیبین و الطیّبون للطیّبات»[۱] اولین مسئله در همسان بودن، ایمان […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره پیامدهاى طلاق

۵-۷- پیامدهاى طلاق در ابعاد فردى، خانوادگى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادی الف. پیامدهای فردی: پس از طلاق، فردمتحمل پس لرزه‌های روحی و فشارهای روانی آن می‌شود. زن بیشتر از مرد احساس شکست می‌کند و خود را بازنده‌ای می‌داند که نتوانسته انتخاب درستی در زندگی اش داشته باشد و یا با وجود انتخاب درست، در ادامه […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه در مورد آسیب شناسی طلاق

آسیب شناسی طلاق آسیب به مفهوم گذر از خط اعتدال است، به طورى که نقاط قطبى این خط یا محور، ناظر به آسیب ها و نقطه میانى ناظر به حالت مطلوب یا وضعیت سلامت است (باقرى  ۱۳۸۰، ۶۳) به عبارت دیگر در هر محور، دو نقطه لغزش وجود دارد و یک مسیر که در میانه […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه طلاق

۲-۵-۱-نظریه همسان همسری [۱] این نظریه، استحکام خانواده را ناشی از وجود ویژگی‌های همسان میان زن و شوهر می‌داند. همسانی میان دو فرد، نه تنها آنان را به سوی یکدیگر جذب می‌کند بلکه پیوند و وصلت ایشان را استوار می‌سازد. به سخن دیگر، ناهمسانی میان دو همسر سرچشمه کشمکش‌های خانوادگی است. به عقیده هیل [۲]؛ […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع بزهکاری : انحراف فردی و انحراف گروهی

هر جامعه ای برای تعادل و بقای خود و نظم و ثبات، دارای هنجارها و ارزش ها و قوانین مختلف است که مورد قبول اکثریت افراد آن جامعه باشد. انحراف در واقع رفتارهای مخالف با  ارزش ها و هنجارها و قوانین مورد  پذیرش جامعه می باشد و یا انحراف «هر گونه رفتاری است که با […]

پایان نامه ارشد

مقاله (پایان نامه) معاطات -نکاح معاطاتی

معاطات از دیدگاه فقه و حقوق استاد فقها شیخ انصاری ( ره ) در کتاب مکاسب، در خصوص تعریف معاطات می فرمایند :[۱]  « معاطات عبارت است از اینکه : هر یک از دو طرف{ معامله } در مقابل چیزی که از طرف مقابل می گیرد، عوضی به او عطا کند { بدون استفاده از […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح

شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح، باطل است: فقها و حقوق‌دانان قائل به بطلان شرط عدم نزدیکی ضمن عقد نکاح برای توجیه نظر خود به ادله‌ای استناد جسته‌اند که ما به مهم‌ترین آن‌ها به شرح آتی می‌پردازیم.   مهم‌ترین ادله مخالفان صحت شرط عدم نزدیکی: مغایرت با سنت: برخی از فقها برای دفاع از نظریه‌ای […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه فمنیست و ازدواج مجدد – چند همسری – تعدد زوجات

  اولین پرسشی که در این زمینه مطرح است این است که آیا اصولاً ازدواج مجدد در شریعت اسلامی به رسمیت شناخته شده یا شارع مقدس آن را ممنوع یا مکروه دانسته است؟ نخستین منبع و مرجعی که می تواند پاسخ روشنی را نسبت به پرسش مذکور ارائه نماید قرآن کریم کتاب آسمانی مسلمانان و […]

پایان نامه ارشد

دسترسی پایان نامه : ازدواج موقت طولانی مدت (نکاح متعه)

مبحث چهارم: نحوه مطالبه نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت گفتار اول : نحوه مطالبه نفقه بند اول : اقدامات اولیه چنانکه زنی خود را مستحق نفقه می داند اول باید توجه کند که آیا واقعاً مستحق نفقه هست یا خیر ؟ زنانای دارای نفقه نیستند عبارتند است : زنی که نتواند رابطه زوجیت را […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره ازدواج موقت طولانی مدت (نکاح متعه)

گفتارچهارم : ضمانت اجرای نفقه زوجه : برای الزام شوهر به پرداخت نفقه ، دو ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد.بند اول :ضمانت اجرای حقوقی در ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی به زن این حق داده شده تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه _ دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه با موضوع ازدواج موقت طولانی مدت (نکاح متعه)

گفتار  سوم- بررسی فقهی و قانونی  وضیعتهای خاص نفقه   بند اول – در صورت بقاءِ رابطه زوجیت از نظر فقهای امامیه زوجه غایب در زمان غیبت شوهرش مستحق نفقه می باشد و در صورتی که غایب مالی از خود باقی نگذاشته نفقه زن از بیت المال پرداخت می گردد[۱]. شیخ طوسی در مبسوط در […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه درباره : ازدواج موقت طولانی مدت (نکاح متعه)

گفتار  دوم- میزان نفقه زوجه   بند اول – از دیدگاه فقهای امامیه فقهای اسلام اندازه نفقه را قائم به رفع احتیاج زن از غذا و پوشش و مسکن و خدمه و وسایل آرایش می دانند در حالیکه همه این ها از عادت و عرف امثال افراد محل زندگی زن تبعیت می کند. دلیل: صاحب […]

پایان نامه ارشد

دانلود مقالات : پایان نامه ازدواج موقت طولانی مدت (نکاح متعه)

مبحث دوم- ویژگی ها و میزان نفقه زوجه در ازدواج موقت بلند مدت: گفتار اول – ویژگی ها و میزان نفقه زوجه:   بند اول-  تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب فقهای اسلام، نفقه زوجه را به اقارب مقدم می دارند:محقق حلّی در این زمینه می‌فرماید: نفقه زوجه برنفقه اقارب مقدم است[۱]. پس اگر از […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه با موضوع ازدواج موقت طولانی مدت (نکاح متعه)

گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه : در این گفتار به بررسی دلایلی از قرآن و سنت و همچنین اجماع فقها که بیانگر وجوب نفقه بر مرد است می‌پردازیم.   بند اول – ادله ی وجوب نفقه در قرآن کریم: برای اینکه به بررسی مبحث نفقه بپردازیم مهمترین منبع و بهترین منبع قرآن کریم است. در قرآن […]

پایان نامه ارشد

ازدواج موقت طولانی مدت (نکاح متعه)

مبحث اول  : نفقه ازدواج موقت طولانی مدت و جایگاه آن در فقه و حقوق موضوعه گفتار اول : تعریف ، جایگاه و ضرورت نفقه   بند اول : تعریف نفقه ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله – ازدواج موقت طولانی مدت (نکاح متعه)

گفتار چهارم  : پایان ازدواج موقت طولانی مدت بند اول : طلاق یا بذل مدت ؟ گفته شد که از نظر برخی از مراجع اعلام ازدواج موقت طولانی مدت در حکم نکاح دائم است: آیه الله خوئی(ره): در احکام، ملحق به عقد دائم است.(استفتائات، ص ۲۹۲، س۹۸۹) آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه): چنین ازدواج موقتی […]

پایان نامه ارشد

دسترسی پایان نامه : ازدواج موقت طولانی مدت (نکاح متعه)

احکام مهریه در ازدواج موقت نیز مثل ازدواج دائم بایستی مهریه‌ای تعیین گردد و مقدار آن بسته به توافق طرفین است، اما برخلاف ازدواج دائم که تعیین مهریه را می‌توان به بعد از ازدواج موکول کرد یا اصولاً توافقی بر آن نکرد، در ازدواج موقت عدم تعیین مهریه در زمان عقد موجب باطل شدن قرارداد می‌شود. ازدواج […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : ازدواج موقت طولانی مدت (نکاح متعه)

بند دوم : اذن پدر زوجه در ازدواج موقت طولانی مدت هم در نکاح دائم و هم در نکاح موقت کسب اجازه پدر دختر باکره لازم است بنابراین در هر دو  مورد مهم نیست که ازداوج دائم باشد یا موقت کوتاه مدت و طولانی مدت در هر حال اخذ اجازه از پدر دختر باکره لازم […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کامل : ازدواج موقت طولانی مدت (نکاح متعه)

مبحث دوم : آثار و احکام ازدواج موقت بلند مدت گفتاراول : احکام ازدواج موقت بلند مدت بند اول : ثبت ازدواج موقت بلند مدت ثبت نکاح به جهت آثار مهم آن در زندگی زوجین، فرزندان مشترک و حتی اشخاص ثالث، مورد توجه کلیه کشورها قرار گرفته است. قانونگذار ایران نیز در این راستا گام‌هایی […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه در مورد ازدواج موقت طولانی مدت (نکاح متعه)

بند چهارم : ازدواج موقت طولانی مدت در حکم نکاح دائم از مجموع مباحث این گفتار به این نتیجه رسید که ازدواج موقت طولانی مدت درحکم نکاح دائم است اما این بدان معنا نیست که از حیث آثار و احکام دقیقاً مثل نکاح دائم است . زیرا در علم لغت و اصول و حقوق  در […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه در مورد ازدواج موقت طولانی مدت (نکاح متعه)

بند سوم : ازدواج موقت طولانی مدت در  قوانین موضوعه در قوانین اشاره صریحی به ازدواج موقت طولانی مدت نشده است و فقط احکام و آثار ازدواج موقت بدون توجه به مدت آن مورد توجه قرار گرفته است اما از قوانین موجود نیز می توان با توسل به استنباط و استدلالهای منطقی و حقوقی احکامی […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  ازدواج موقت طولانی مدت (نکاح متعه)

شرط بنایی از منظر قانون مدنی در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با صراحت از شرط بنایی یاد نشده است اما در موارد متعدد به این شرط اشاره و استناد شده است. تعبیر بعضی از حقوقدانان معاصر در خصوص شرط بنایی اینگونه است: تبانی طرفین بر صفت که در حکم تصریح در عقد است، زمانی […]

پایان نامه ارشد

فایل پایان نامه ازدواج موقت طولانی مدت (نکاح متعه)

گفتار دوم : ازدواج موقت طولانی مدت بند  نخست : معیار های تمییز ازدواج موقت بلند مدت و کوتاه مدت در گفتار پیشین مختصری در مورد ازدواج موقت کوتاه مدت گفته شد در این گفتار در مورد ازدواج موقت بلند مدت بحث می گردد و خواهیم دید از نظر حقوقی این دو نوع ازدواج باهم […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کامل : ازدواج موقت طولانی مدت (نکاح متعه)

د – از فرق ازدواج موقت با زنا : ۱ – در ازدواج موقت رضایت زن شرط اصلی است اما می توان زنی را مجبور به زنا کرد . ۲ – در ازدواج موقت امکان آمیزش جنسی دسته جمعی نیست ، اما در زنا هر تعداد پسر می توانند با یک دختر آمیزش کنند و بر عکس . ۳ […]

پایان نامه ارشد

دسترسی پایان نامه : ازدواج موقت طولانی مدت (نکاح متعه)

بند چهارم مهم­ترین تفاوت­های متعه با سایر مفاهیم   الف : شباهت های ازدواج دائم و موقت: ۱- در هر دو ایجاب و قبول لازم است؛ ۲- در هر دو شرایط صحت عقد لازم است: هر دو باید عاقل و رشید باشند؛ ۳- هر دو، عقد لازم هستند یعنی بعد از تحقق، دیگر نمی توان […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه فرمت ورد : حلیت نکاح متعه

بند سوم : ادله حلیت نکاح متعه گفته شد که نکاح متعه در عصر رسول خدا(صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) حلال شمرده می شده و حرمت آن مسئله ایست که در در ده های بعد و در زمان خلیفه دوم جعل شده است و لذا حکم حلیت نکاح متعه مسبوق به حلیت می­باشد و نسخ آن محتاج به […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه فمنیست و ازدواج مجدد – چند همسری – تعدد زوجات

با مطالعه سیر تاریخی جایگاه زن در غرب و اروپا می بینیم که به جنس زن ستم فراوانی شده است . زن در این جوامع بصورت شی و کالا محسوب می شد و جزو اموال مردان به حساب می آمد . حتی با مطالعه نگرش صاحب نظران غربی می بینیم که هریک زن را از […]

پایان نامه ارشد

خرید اینترنتی فایل پایان نامه فمنیست و ازدواج مجدد – چند همسری – تعدد زوجات

گفتار اول : ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن درفقه وحقوق   بند اول : نظر موافقین حق طلاق زوجه منع ازدواج مجدد بدون اجازه زوجه به عنوان شرط ضمن عقد (بند ۱۲ شرایط مندرج در سند نکاحیه) به زوج تفهیم و به امضای ایشان رسیده است که به […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه فمنیست و ازدواج مجدد – چند همسری – تعدد زوجات

مبحث دوم :ازدواج مجدد زن در احکام و قوانین حقوقی ایران   در قوانین حقوقی کشورمان که برگرفته از احکام فقهی اسلام است ، زن ، مادام که همسر دارد ، برخلاف مرد ، نمی تواند ازدواج نماید . ازدواج مجدد ، تنها برای زنان مجرد مطلقه و بیوه ، آن هم پس از سپری […]

پایان نامه ارشد

دانلود مقالات : فمنیست و ازدواج مجدد – چند همسری – تعدد زوجات

گفتار چهارم :نظریه­ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد گروهی دیگر از فقهاء بر این عقیده­اند که شرط عدم ازدواج مجدد با مقررات آمره­ی شارع مغایرتی ندارد و بنابراین نمی­توان آن را در عداد شروط نامشروع تلقّی کرد، بلکه علاوه بر اینکه دلیلی بر بطلان آن نیست ادلّه­ای نیز وجود دارد که تصریح به جواز و […]

پایان نامه ارشد

فمنیست و ازدواج مجدد – چند همسری – تعدد زوجات

بندچهارم : سندقرآنی رعایت عدالت در ازدواج مجدد ضروری است به جهت رعایت سیر منطقی بحث ،نخست مستند این شرط را بررسی نموده سپس منظور از عدالت را تبیین نماییم. اصلی ترین مستند شرط عدالت در ازدواج مجدد آیه ی ۳ سوره ی نساء است. آیه می فرماید: «وَ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تُقْسِطوُا فِی […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کامل : فمنیست و ازدواج مجدد – چند همسری – تعدد زوجات

گفتار هفتم:ماهیت شرط عدالت درازدواج مجدد ازمنظر فقه وحقوق ایران   ابتدا لازم است ، مفهوم و ماهیت «شرط»، «عدالت» و «ازدواج مجدد» را به طور مختصر در سه بند مطرح کنیم: بند اول : مفهوم شرط شرط واژه ای است عربی که در علوم مختلف از قبیل: ادبیات، حکمت، اصول و فقه دارای معانی […]

پایان نامه ارشد

فروش اینترنتی فایل پایان نامه فمنیست و ازدواج مجدد – چند همسری – تعدد زوجات

گفتارپنجم: ماهیت جواز ازدواج متعددبرای مردان   چند همسری که از دیرباز تاکنون در جوامع مختلف ، همیشه وجود داشته است به صورتهای گوناگونی ظهور و بروز داشته که فقط یک صورت آن ، آنهم با تصحیح ها و تعدیل هایی در اسلام مورد پذیرش واقع گشته است . اولین صورت چند همسری ، نوعی […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه فمنیست و ازدواج مجدد – چند همسری – تعدد زوجات

مجدد مرد پاسخی ناجوانمردانه به ایثار زنانه اساسا وجود زنها مملو از احساس و عاطفه است و همین عاطفه است که سر منشا عشق بین دو جنس مخالف و ازدواج آنها و تشکیل خانواده و ازدیاد نسل می شود همین عاطفه است که در زن بصورت مهر مادری متجلی می شود که باعث می شود […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره فمنیست و ازدواج مجدد – چند همسری – تعدد زوجات

بند دوم : موارد استثنا و ضرورت در چندهمسرگزینی جهت کلی قرآن به هیچ وجه مبتنی بر ترویج و تثبیت پدیده ی چند همسر گزینی نمی تواند باشد، بلکه بر عکس؛ از روح آیات مربوط، گرایش آشکاری در جهت تحدید همسران قابل استنباط می باشد و حتی می توان گفت اصولاً تک همسر گزینی توصیه […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه – فمنیست و ازدواج مجدد – چند همسری – تعدد زوجات

بند اول : اصل بودن تک همسری و استثنا بودن چند همسری تک همسری طبیعی ترین و اصلی ترین شکل زناشویی است. در تک همسری روحِِ اختصاص حکم فرماست. در تک همسری هر یک از زن و شوهر، احساسات و عواطف و منافع جنسی دیگری را «از آن» خود و مخصوص شخص خود می داند. […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه فمنیست و ازدواج مجدد – چند همسری – تعدد زوجات

مبحث اول :ازدواج مجدد مرد در احکام فقهی   آن چه که از کلمه ی مجدد در نظر اول قابل استظهار است و می توان به عنوان قدر متقین از آن استنباط کرد اختیار همسر دوم است. اما در این جا بحثی که باید روشن شود این است که آیا در همه ی موارد اختیار […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد : ازدواج درآرا فقهی

پیرامون آثار و احکام نکاح کتاب ها نوشته اند و قلم ها فرسوده؛ اما کمتر به ماهیت قراردادی پرداخته اند که همه این آثار و عوارض، معلول آن است. ماهیت عقد نکاح کمتر با نگاهی تحلیلی و موشکافانه در معرض مطالعه قرار گرفته و اگر هم ایده ای پرداخته شده، تنها در حد نظر شخصی […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  اهداف ازدواج

ازدواج و رعایت مقررات آن، نسب راحفظ می کند.در اسلام، حفظ نسب، پایه احکام و حقوق فراوانی است. بعضی از احکام فقهی، بر شناخت رابطه فرزند با پدر و مادر یا بر شناخت نسبت های فامیلی دیگر، مبتنی است. تبعیت فرزند از پدر و مادر در کفر و اسلام، در طهارت و نجاست، در بردگی […]

پایان نامه ارشد

فمنیست و ازدواج مجدد – چند همسری – تعدد زوجات

باور داشتن به حقوق زنان و برابری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زن و مرد است. فمینیسم مباحثه‌ای است که از جنبش‌ها، نظریّه‌ها و فلسفه‌های گوناگونی تشکیل شده‌است که در ارتباط با تبعیض جنسیتی هستند و از برابری برای زنان دفاع کرده و برای حقوق زنان و مسائل زنان مبارزه می‌کند. به هرحال نکته‌ای که باید […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه ازدواج مجدد – چند همسری – تعدد زوجات

ازدواج وحدتی اجتماعی یا قراردادی قانونی بین مردم است که باعث بوجود آمدن خویشاوندی می‌شود. این عمل در روابط میان اشخاص یک سنّت، معمولاً صمیمی و جنسی که به طُرُقِ مختلف این مسئله تصدیق شده‌است- و وابسته به فرهنگ یا شاخه‌های فرهنگ در هر زمینه‌ای که درک بشود، می‌باشد. همچون یک اتحاد غالباً توسط مراسم […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع ازدواج های تحمیلی (اجباری)

بند ۲- تحلیل و بررسی قانونی خسارت مادی و لزوم جبران آن در قانون مدنی فشار معنوی از قانون مدنی جدا  افتاده و فقط خسارت مادی مورد توجه قرار گرفته است در تعریف ضررهای مادی گفته اند. ضرری که مربوط به مال می باشد و آنرا در برابر صدمات روحی قرار داده اند[۱]. همچنین در […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه ازدواج های تحمیلی (اجباری)

مبحث دوم: قانون اساسی در این مبحث در گفتار اول به این بحث می پردازیم که حتی قانون اساسی ما به امر ازدواج و آسان نمودن آن و استحکام بنیان خانواده تاکید نموده و رعایت آن را وظیفه ی همه ی آحاد جامعه دانسته و در گفتار دوم نیز به این بحث می پردازیم که […]

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله و پایان نامه : ازدواج های تحمیلی (اجباری)

فصل دوم: بررسی قوانین مسئولیت مدنی والدین در حقوق ایران مسئولیت به معنای التزام شخص به پاسخگویی در برابر اعمال و رفتارش در قبال مردم است. معیار  تشخیص مسئولیت همانا تجلی خارجی اعمال و رفتاری است که موجب ضرر به دیگری می شود.[۱] بنابراین مسئولیت در مفهوم کلی به معنای تعهد شخص به رفع ضرری […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه با موضوع ازدواج های تحمیلی (اجباری)

گفتار اول: آسیب های فردی بند ۱-  آسیب های جسمی اولین عوارض منفی ازدواج های اجباری (به ویژه در سنین پایین) متوجه بدن و جسم زنان شده و بر سلامت جسمی آنان تاثیر بسیار منفی بر جای می گذارد. کمترین عوارض جسمی ازدواج اجباری برای دختر بچه ها، بیماری های دستگاه باروری زنان، مرگ و […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه در مورد  ازدواج های تحمیلی (اجباری)

فصل اول: میزان دخالت والدین در ازدواج فرزندان و آسیب های ناشی از آن مبحث اول: میزان دخالت والدین عنوان پدر و مادر یک مسئولیت اضافه ای را برای امر ازدواج بر دوش والدین می گذارد، هر چند این مسئولیت در جامعه به دوش همه ی آن هایی است که می توانند کاری انجام بدهند، […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ازدواج های تحمیلی (اجباری)

علل فردی الف) ترس از فقدان خواستگار در آینده برای بسیاری از دختران فرصت، شانس و احتمال انتخاب شدن، بعد از سپری شدن زمان مناسب ازدواج، در هاله ای از ابهام است و آن ها را به انتخاب گزینه هایی مجبور می سازد که چندان رضایتی نیز به ازدواج با آن فرد ندارد. ب) ترس […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه در مورد ازدواج های تحمیلی (اجباری)

عوامل موثر در ازدواج بند اول: عوامل موثر در ازدواج موفق الف) خود شناسی و دیگر شناسی قبل از شناخت طرف مقابل باید خود را بشناسیم و بطور مثال قبل از خرید کفش و شناخت کفش مناسب باید اندازه پای خود را بدانیم باید در ابتدا اولویت ها و نیازها و مسائل، علایق، انتظارات، اهداف […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه – ازدواج های تحمیلی (اجباری)

برای درک صحیح یک موضوع، آشنایی با «کلید واژه های» مرتبط با آن موضوع، واجد اهمیت فراوانی است، خصوصاً اینکه یک واژه ممکن است در مواضع مختلف معانی متفاوت و بعضاً تعارض را به ذهن متبادر نماید. برای پرهیز از این امر و احاطه بر مفهوم مورد نظر از واژگان کلیدی مندرج در این تحقیق، […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه ضمان قهری-ازدواج های تحمیلی (اجباری)

در قانون مدنی ایران ذیل عنوان ضمان قهری از چهار عامل به عنوان منابع مسئولیت مدنی نامبرده شده است: ۱- غصب و آنچه در حکم غصب است ۲- اتلاف ۳- تسبیت ۴- استیفاء[۱] استیفاء را نمی توان در زمره ی منابع مسئولیت مدنی بر شمرد چرا که «مبناء دین در این مورد، ورود ضرر به […]

پایان نامه ارشد

خرید پایان نامه مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی (اجباری)

اجتماع سبب و شرط گاهی برای وقوع زیان باید مقدمات و شرایطی فراهم شود و در کنار این مقدمات سبب باعث ایجاد زیان می شود. در چنین حالتی اجتماع سبب و شرط بوجود می آید که اگر علت منحصر در ورود ضرر، سبب باشد، به یقین ضرر به شرط منسوب نمی شود و خود سبب […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی (اجباری)

فعل زیان بار[۱] فعل زیان بار را در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد: الف) اقدام ناروا ب) تقصیر گفتار اول: اقدام ناروا چنانکه قبلاً گفته شد به صرف اینکه از اقدام شخصی زیانی به کسی وارد آید مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود. بلکه علاوه بر اینکه زیان وارده شده باید دارای شرایط خاص […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه در مورد  مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی (اجباری)

ضرر جسمی ضرر جسمی یا بدنی عبارت است از هر گونه ایراد ضرب و جرح یا صدمه به بدن به طوری که باعث نقصان شود. مسلم است که این نوع ضرر مخصوص اشخاص حقیقی است و اشخاص  حقوقی را در بر نمی گیرد.[۱] بعضی حقوق دانان ضرر جسمی را ترکیبی از هر دو نوع ضرر […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه – مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی (اجباری)

ارکان تحقق مسئولیت مدنی  برای اینکه شخصی در برابر شخص دیگر مسئول شناخته و ملزم به جبران خسارتی شود که زیان دیده مدعی آنست، باید اسباب و لوازم آن فراهم شود. به عبارت دیگر باید ارکان مسئولیت مدنی، جمع شوند تا مسئولیت مدنی خوانده محقق گردد. اولین رکن مسئولیت مدنی ورود ضرر است. البته این […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی (اجباری)

قاعده تسبیت در رویه معمول فقهاء تسبیت ذیل عنوان اتلاف مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد. زیرا در حقیقت تسبیت نوعی اتلاف است. به این تعبیر که در اتلاف شخص با فعل مستقیم خود سبب ورود خسارتی به دیگری می گردد ولی در تسبیت، عمل مسبب مع الواسطه سبب می شود که مال غیر […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی (اجباری)

قاعده لاضرر قاعده لاضرر یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی است. روایت مستند این قاعده در کتب فریقین به صورت متواتر آمده و مورد قبول شیعه و سنی است. منشاء قاعده حدیثی از پیامبر (ص) با عبارت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است که اولین بار شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضذه الفقیه» عبارت […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی (اجباری)

نظریه تقصیر برای آشنایی با این نظریه لازم است که ابتدا مفهوم اصطلاح «تقصیر» روشن شود تا بر مبنای آن بتوان این نظریه را بهتر تبیین نمود. تقصیر  مصدر عربی است از ریشه ی «قصر» «یقصر» که در ابیات فارسی به معنی سستی کردن، کوتاهی کردن، قصور نیز در نقطه مقابل توفیر بکار رفته است. […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی (اجباری)

به طور کلی هر پدیده حقوقی ذیل یکی از عنوان های «عمل حقوقی» یا «واقعه حقوقی» قرار می گیرد. اعمال حقوقی شامل قراردادها و قواعد عمومی مربوط به آن ها می شود و وقایع حقوقی با عنوان های الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری شناخته شده هستند. در تعریف واقعه حقوقی می توان گفت” […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه درباره : چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

الف )جایگاه خسارت معنوی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قانون مدنی هیچ اشاره ای به جبران خسارت معنوی نشده بود . حتی ماده ۱۰۳۶ قانون مزبور که در مورد خسارت ناشی از بهم زدن رابطه نامزدی بوده و از حقوق سوئیس اقتباس شده بود بر خلاف حقوق سوئیس فقط به لزوم […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

گفتار دوم :انواع خسارت و ضمانمت اجراهای موجود بند اول: خسارت مادی خسارت مادی  عبارت است از : ((خساراتی که از طریق از بین رفتن و یا نقص شدن اعیان اموال و یا کاهش ارزش آنها به طوری که قابل تقویم به پول باشد به شخص وارد می شود)) دکتر جعفری لنگرودی خسارت جانی را […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه دانشگاهی : چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

گفتار چهارم: اثرات اقتصادی- خانوادگی اثرات اقتصادی تعدد زوجات معمولاً بعد از فوت شوهر ظاهر می شود. زیرا اگر مردی یک زن داشته باشد، در صورتی که دارای فرزند باشد یک هشتم ارث می برد و درصورتی که مرد فرزندی نداشته باشد همسر او یک چهارم ارث می برد حال اگر تعداد زنان او بیشتر […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه در مورد چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

بند اول: رواج بی اعتمادی در خانواده یکی از اثرات نامطلوب ازدواج مجدد بر زن اول، نابودی حس اعتماد به شوهر می باشد احتمالاً این احساس که شوهر به او خیانت کرده، تمام وجود او را پر خواهد کرد و آن اظهار عشق و علاقه اولیه ای که معمولاً شوهر در سال ها یا ماه […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

گفتار اول: آثار و عوارض منفی بر زنان در رابطه زناشویی آنچه عمده و اساس است امور روحی و معنوی است، عشق و عاطفه و احساسات است . کانون ازدواج و نقطه پیوند دوطرف به یکدیگر دل است . عشق و احساسات هرگز در صورت تعداد آنقدر رواج نمی گیرد که در وحدت می گیرد […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

پیامدها،مسئولیت زوج وضمانت اجراها   خانواده مجموعه ای منسجم و پویا ست ،که بر ساختار عاطفی،ارتباطات اجتماعی، امنیت روانی،کیفیت زندگی و برطرف ساختن نیازهای فردی استوار است .بنابراین هرچه این ساختار منسجم تر و مستحکم تر باشد ،تاثیر مثبت تری بر بهداشت روانی و روابط اجتماعی و آینده بهتر افراد خانواده خواهد داشت .به هر […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

مبحث ششم ) سیر قانونی تعدد زوجات در حقوق ایران گفتار اول تعدد زوجات در قانون مدنی قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ به پیروی از فقه امامیه تعدد زوجات را مجاز دانسته بود هرچند که در هیچ ماده ای بدین مطلب تصریح نشده بود اما از چندین ماده می توان دریافت که ازدواج مجدد مرد قانونی […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

بررسی ازدواج مجدد و احکام آن     خاورشناسان و مبلغان مسیحی مسأله چند همسری را به گونه ای برای تبلیغات خود مورد بحث قرار داده اند که گویا این مسأله جزو شعائر عبادی اسلام با یکی از واجبات یا حداقل از مسائل مستحب است اما باید دانست چنین تبلیغی برای گمراهی دیگران است زیرا […]

پایان نامه ارشد

مقاله (پایان نامه) چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

بررسی ازدواج مجدد و احکام آن     خاورشناسان و مبلغان مسیحی مسأله چند همسری را به گونه ای برای تبلیغات خود مورد بحث قرار داده اند که گویا این مسأله جزو شعائر عبادی اسلام با یکی از واجبات یا حداقل از مسائل مستحب است اما باید دانست چنین تبلیغی برای گمراهی دیگران است زیرا […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

فعل زیانبار یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی وجود فعل زیانبار است عامل فعل زیانبار زمانی مسئول جبران خسارت وارده است که عمل زیانبار به او مستند باشد در ذیل به برخی از خصوصیات فعل زیانبار اشاره مینمائیم بند اول: وقوع فعل زیانبار: فعل زیانبار ممکن است به صورت انجام عمل مثبت و وجودی واقع […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه در مورد  چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

ارکان مسئولیت مدنی برای تحقق مسئولیت مدنی ۳ رکن یا شرط اساسی  ضروری است که در صورت فقدان یکی از این سه عنصر مسئولیت مدنی منتفی می شود عناصر مسئولیت مدنی عبارت است از :[۱] ضرر فعل و عمل زیان بار رابطه سببیت بین عمل زیان بار و ضرر وارده گفتار اول: ضرر بند اول […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه دانشگاهی : مسئولیت مدنی در ازدواج مجدد

بررسی مبانی مسئولیت مدنی   مسئولیت مدنی یکی از مباحث حقوق مدنی است که در یک قرن اخیر در کشورهای پیشرفته اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است، مسئولیت مدنی در حالی که در گذشته یکی از موضوعات فرعی حقوق مدنی به شمار می رفت  امروزه از نظر علمی و نظری مهمترین بخش تعهدات محسوب […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه آثار حقوقی ازدواج مجدّد

برابرماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی بود که، اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید، بنابراین قاعده، در صورت ازدواج مجدد شوهر، زن اول، حتی اگر به ازدواج رضایت داده بود، می توانست تقاضای گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کند، […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه شرایط ازدواج مجدّد در حقوق موضوعه ی ایران

۱- قانون مدنی اگرچه قانون مدنی به پیروی ازحقوق اسلام به طورکلی و تلویحی دلالت دارد براین که مرد می تواند زنان متعدّد بگیرد، ولی در خصوص این که یک مرد تا چند زن را می تواند به نکاح درآورد، ساکت است. برای نمونه، ماده ی ۱۰۴۹ قانون مدنی مقرر می دارد: «هیچ کس نمی […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه شرایط ازدواج مجدّد

  گفتار اول – شرط عدالت در ازدواج مجدّد گفتار دوم – دیگر شروط عدالت در ازدواج مجدّد در قوانین موضوعه ی ایران ۱- قانون مدنی ۲- قانون حمایت از خانواده گفتار سوم – آثار حقوقی ازدواج مجدّد گفتار چهارم – آثار اجتماعی ازدواج مجدّد گفتار پنجم – چند مسئله           […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه اسلام و تعدّد ازدواج مجدد

همانگونه که بحث شد، وقتی که اسلام آمد، عادت تعدّد زوجات بدون ضوابط و حدود روشنی که کرامت وانسانیت زن را مصون دارد وجود داشت. اما اسلام آمد و برای تعدّد زوجات قواعد و ضوابطی نهاد که کرامت حقوق وانسانیت زن را حفظ کند. پس برخلاف یاوه گویی های دشمنان، عادت تعدّد زوجات را به […]

پایان نامه ارشد

متن کامل پایان نامه : ازدواج مجدد – تعدد زوجات

درحقوق ایران در چند دهه ی اخیر درباره ی اختیار مرد مبنی برازدواج با زنان متعدّد، تحولات گوناگون به وقوع پیوسته است. دریک نگاه اجمالی، می توان به این نتیجه رسید که تغییرقوانین ،همیشه در جهت محدود ساختن چنین اختیاری بوده و علاوه بر گرایش، رویه ی قضایی دادگاه ها به این سوء اخلاق عمومی […]

پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله درباره : چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

درفقه به تعدد زوجات استیفاء عددگفته می شود. استیفاء درلغت به معنای کامل گرفتن است و استیفای عدد دراصطلاح فقهی آن است که مرد چهار زن دایم داشته باشد و در این صورت وی نمی تواند زن پنجمی را به عقد دائم خود درآورد. استیفای عدد، مانعی برای ازدواج دائم مرد و موجب بطلان نکاح […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه درباره : شرط عدالت – ازدواج مجدد

ضمانت اجرای شرط عدالت عدالت به عنوان یک اصل، هم درنظام تشریع و روابط اجتماعی و هم در دستگاه و نظام تکوین جاری است. اینک جای پرداختن تفصیلی به مسأله ی عدالت به عنوان یک مقیاس در فقه و در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی نیست. اما با مراجعه به متون دینی و رهنمود های […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره شرط در ازدواج

شرط واژه ای است عربی که درعلوم مختلف از قبیل : ادبیات،حکمت، اصول و فقه دارای معانی خاصی است و از نظر لغت برمعانی متعددی از جمله : عهد و پیمان، تعلیق چیزی به چیز دیگر مطلق الزام و التزام دلالت دارد. همچنین در شکل مصدری به معنای ملتزم کردن و ملتزم شدن به امری […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

گفتار دوم)تحلیل منتقدین ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ۱- عدم ضرورت وضع مقرره قانونی ازدواج بین فرزندخوانده با سرپرستِ خود، امری نادر بوده و موارد وقوع آن بسیار اندک است، به گونه ای که مطابق اظهارنظر رئیس سازمان بهزیستی کشور، از زمان تصویب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست(سال۱۳۵۳) تاکنون تنها سه مورد واقعه ازدواج بین […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

ازدواج سرپرست با فرزندخوانده حقوق موضوعه ایران مبحث اول- سابقه قانونی موضوع تاکنون، نه در قانون فرزندخواندگی مصوب ۱۳۵۳ و نه در قوانین مدنی … اشاره ای به ازدواج فرزندخوانده و سرپرست نشده بود. و با توجه به مواد مندرج در فصل سوم از باب کتاب هفتم قانون مدنی که درخصوص موانع نکاح می باشد، […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

محرمیت فرزندخوانده از راه رضاع الف) فرزندخوانده ،دختر شیرخواره باشد . ۱-اگر دختر خوانده شیر همسر فرزند پذیر را بخورد، در اینصورت دختر رضاعی مرد میشود. ۲- دختر خوانده شیر مادر فرزندپذیر را بخورد، در اینصورت خواهر رضاعی فرزندپذیر میشود. ۳- دختر خوانده شیر خواهر پدرخوانده را بخورد، در اینصورت دختر خواهر رضاعی پدرخوانده میشود. […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه با موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

فصل  اول ) ازدواج فرزندخوانده با سرپرست در فقه امامیه مبحث اول) دیدگاه  قرآن مطابق قرآن فرزندخوانده، فرزند واقعی شخص فرزندپذیر محسوب نمی شود و از این روی احکام فرزند واقعی مانند نسب، توراث (ارث بردن از یکدیگر) و حرمت نکاح بین آنها وجود ندارد. ۱- آیه چهارم سوره احزاب خداوند در آیه چهارم سوره […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

مبحث دوم ) از منظر روایات در روایات متعددی از اینکه نَسَب اشخاص تغییر داده شود، به شدت نهی شده است؛ خواه این تغییر نسب به وسیله فرزندپذیر باشد یا فرزندخوانده و یا دیگران. در روایتی که ابن ابی عمیر با سند صحیح از امام باقر و صادق علیهما السلام نقل کرده، آمده است که […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

از جمله مسائلی که در فقه در باب ارث مطرح است و افرادی که هیچ‌گونه رابطه نسبی و سببی ندارند، می‌توانند طی قراردادی از یکدیگر ارث ببرند. مسئله ولاء ضمان جریره است که می‌تواند به عنوان یک راه مناسب برای ارث بردن فرزندخوانده و فرزندپذیر از یکدیگر مطرح نمود که در خصوص روایات متعددی از […]

پایان نامه ارشد

دریافت پایان نامه : ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

کودکی که به فرزندخواندگی پذیرفته می شود، برابر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  بی سرپرست و بد سرپرست  باید دارای شرایطی باشد ۱. شرط سنی کلیه ی کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال را که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

۲-۲) مشروعیت فرزندخواندگی از آنچه گفته شد چنین برداشت میشود که از مفهوم فرزند خواندگی، پاره ای از آثار خارج گردیده و در رابطه با سایر آثار، سکوت شده است. این، به معنی جرح و تعدیل و پاکسازی آن است: همانگونه که از اسم و اهداف و کارکردهای درنظر گرفته شده برای فرزندخواندگی در میان […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

اساس تلاش دین اسلام و پیامبر (صلوات الله)شکستن بت های نفس و نابودی سنت های غلط جاهلی و جایگزین کردن ارزش های واقعی و کرامت های انسانی به جای آنها می باشد .لذا اسلام از همان ابتدا افراد را از افتخار به قبیله و عشیره و قرار دادن این مدرک به عنوان عامل برتری نهی […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه – ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

فصل اول ) مفهوم ، سابقه تاریخی و مبانی و ماهیت حقوقی فرزند خواندگی مبحث اول- مفهوم فرزند خواندگی با توجه به آثار حقوقی و فقهی که بر نهاد فرزند خواندگی مترتب می باشد، شناخت لغوی و اصطلاحی فرزند خواندگی و دقت در این مطلب از اهمیت بسیاری برخوردار است.لذا در این مبحث به برسی […]

پایان نامه ارشد

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : بیمه‌ طلاق

شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق     برای اجرا و اعمال بیمه‌ی طلاق شرایطی لازم است که ناظر بر نوع طلاق و شرایط زنان مطلّقه است از این رو در گفتار اول، طلاق قابل حمایت و در گفتار دوم، شرایط زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت مورد مطالعه خواهد بود. بنابراین در این مبحث به این سؤالات […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره بیمه‌ طلاق

بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی حق برخورداری از تأمین اجتماعی حقی است همگانی، به همین دلیل مختص به اقشار خاصی مانند کارگران نیست و همه‌ی اعضای جامعه را در صورت وجود شرایط لازم، حمایت نموده و دارای قابلیّت تحت پوشش قرار دادن تمامی خطرهای اجتماعی است.[۱] منظور از توسعه‌ی پوشش‌های تأمین اجتماعی، فراگیر […]

پایان نامه ارشد

دسترسی پایان نامه : پایان نامه بیمه‌ طلاق

۱ـ اسناد بین‌المللی زمانی از برخی مقررات بین‌المللی می‌توان به عنوان اهرمی برای الزام دولت، استفاده نمود که کشور ایران این مقررات را پذیرفته و به آن ملحق شده باشند، بدین ترتیب در این شماره، مقررات بین‌المللیِ بیان خواهد شد که دولت ایران آنها را پذیرفته است لیکن پرفایده است به این نکته توجه شود […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه نفقه – بیمه‌ طلاق

بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه در ماده‌ی ۱۱۰۷ اصلاحی ۱۹/۸/۸۱ ق.م، نفقه چنین توصیف شده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل  هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض». در حالی که در […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  اجرای بیمه‌ طلاق

ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق     بررسی طرح بیمه‌ی طلاق، بی‌آنکه ساز و کاری برای آن پیش‌بینی گردد، کاری عبث و بی‌فایده است بنابراین ضروری است که راهکارهای قابل ارائه برای اجرای این نوع بیمه بررسی شود. اجرای طرح بیمه‌ی طلاق ممکن است بدون حمایت از سوی دولت صورت پذیرد و زوج‌های متأهل […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه

  بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه اشکال دیگر، در آگاهی نیافتن از عدم استحقاق زن مطلّقه است زیرا او ممکن است اقدام به ازدواج مجدد نماید یا شغلی را برای خود برگزیند و با یکی از این دو روش، از استحقاق پوشش بیمه‌ای خارج گردد، بدون این که اطلاعی […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه درباره : طلاق‌

از مهم‌ترین دغدغه‌های زنانی که در حال گذراندن زندگی زناشویی خود هستند، حوادث و اتفاقاتی است که ممکن است زندگی آنان را تهدید ساخته و سرنوشتی نامعلوم را برای آنها به وجود آورد. پیش‌بینی راهکاری برای حصول اطمینان از آینده‌ی زندگی تمامی زنان، کاری معقول و منطقی است. یکی از ابزارهای وصول به چنین اطمینانی، […]

پایان نامه ارشد

دسترسی پایان نامه : طلاق‌ به بائن و رجعی

بند سوم: اقسام طلاق اگرچه تقسیم‌بندی طلاق‌ به بائن و رجعی در مباحث حقوق خانواده، روندی رایج است اما براساس ملاک‌های دیگری نیز می‌توان طلاق‌ را تقسیم‌بندی نمود. یکی از این دسته‌بندی‌ها، که می‌تواند در هدف این پژوهش مورد توجه قرار گیرد، تنظیم براساس درخواست زوج یا زوجه و یا توافق زوجین است که در […]

پایان نامه ارشد

دسترسی پایان نامه : بیمه طلاق

متأسفانه قانونگذار علی‌رغم وظیفه‌ی تقنینی خود، دسته‌بندی جامع و کاملی از اقسام بیمه ارائه نداده و صرفاً به شکلی پراکنده، به برخی از آنها مانند بیمه‌ی حمل‌ و نقل، بیمه‌ی عمر، بیمه‌ی آتش‌سوزی و … اشاراتی نموده است. به عنوان مثال در ماده‌ی ۴ ق.ب، در رابطه با اقسام بیمه که براساس موضوعات متعدد بیمه […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه بیمه طلاق

ب: موضوع و مورد بیمه موضوع در حقوق بیمه، تحت پوشش قراردادن حادثه یا خطری است که ممکن است متوجّه جان یا مال یا مسئولیت شخص گردد بنابراین آنچه که به عنوان خطر تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد «موضوع بیمه»[۱] نامیده می‌شود. ماده‌ی ۴ ق.ب در این رابطه بیان می‌دارد: «موضوع بیمه … همچنین ممکن […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه بیمه طلاق

بند دوم: عناصر قرارداد بیمه غالب  قرارداد‌های بیمه‌ای برای تحقق، مستلزم وجود عناصر هستند که بدون آنها تشکیل و ایجاد نمی‌گردند. این عناصر که عبارت از حادثه، خطر، موضوع، مورد، حق و سرمایه بیمه هستند، در این قسمت به اجمال مورد بررسی قرار خواهند گرفت. الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها در غالب قراردادهای بیمه‌ای، […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره بیمه طلاق

بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی اگرچه واژگان بیمه و تأمین اجتماعی به یکدیگر نزدیک بوده و از هر دو به عنوان پشتوانه‌ها‌ی مالی اطمینان‌بخش در شرایط خاص خودشان، یاد می گردد اما میان این دو نهاد حقوقی تمایز وجود دارد که در دو بند ذیل در قالب تعاریفی که از آنها ارائه شده […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه پایان نامه زنان مطلّقه و ازدواج مجدد

بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد، در جامعه‌ی سنتی ایران نیز، دلیل دیگری بر تداوم فقر مالی آنان است. براساس نتایج حاصله از یک پژوهش، که از میان ۸۳ مورد طلاق در سال ۱۳۸۷ و ۷۸ مورد طلاق در سال ۱۳۸۸ در شهرستان گناباد انجام […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه درباره : زنان مطلّقه

گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه راهکارهای پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه عمدتاً با هدف حمایت مالی از زنان در صورت وقوع طلاق، طراحی شده است اما در عرصه‌ی اجرا، غالباً بدان عمل نمی‌گردد. عدم پرداخت نفقه: در بعضی از خانواده‌هایی که در حال سپری نمودن زندگی هستند […]

پایان نامه ارشد

متن کامل پایان نامه : زنان مطلّقه

لزوم حمایت از زنان مطلّقه     زمانی ضرورت پیش‌بینی بیمه‌ی طلاق قابل درک خواهد بود که لزوم و اهمیّت حمایت از زنان مطلّقه به خوبی تبیین گردد به همین منظور دلایلی را که موجب تنویر این مهم است، در مطالب زیر بیان خواهد شد. گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه فرمت ورد : نهاد خانواده

۳-۷-کارکردپیشگیرانه نهاد خانواده ونقش آن درتقویت کرامت مندی کودکان خانواده، به عنوان نخستین واحد اجتماعی که فرد با آن ارتباط می‌یابد و «خمیر مایه اصلی شخصیت متعادل و متزلزل کودکان و نوجوانان درآن شکل می‌گیرد» همواره مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نقش را در خصوص تربیت، اجتماعی‌شدن و جامعه‌پذیری فرد ایفا می‌کند. بند اول:جایگاه نهاد خانواده در […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره حق کودکان بر زندگی کردن با پدر ومادر

۳-۶-۲-حق کودکان بر زندگی کردن با پدر ومادر خانواده اصلی‌ترین نهاد جامعه پذیرساز کودکان به شمار می‌رود. این نهاد که از آن به عنوان هسته نخستین جامعه نیز یاد می‌شود با تکیه بر احساسات عواطف و همبستگی فراوان میان اعضایش می‌تواند نقش بسزائی در انتقال تجربه‌ها و آموزه‌های تربیتی پرورشی ایفا کند. محیط مذکور، کودکان […]

پایان نامه ارشد

طلاق

۳-۵-عوارض طلاق همچنان که قبلاً نیز ذکر شده نقطه قابل تأمل این است که آثار و عوارض طلاق منتهی به افراد خانواده نمی‌شود بلکه از عوارض اجتماعی آن هم نباید غافل بود . زیرا جامعه نیز باید تاوان آن را در قالب هزینه‌های مختلف؛ از جمله افزایش برخی جرایم بزه‌های اجتماعی و به تبع آن […]

پایان نامه ارشد

فروش اینترنتی فایل پایان نامه طلاق

۳-۲-۱-زمینه های انحراف وکجروی در خانواده براساس تحقیقات و مطالعات انجام شده، دو عامل وراثت و محیط سهم بسزایی در میزان بزهکاری دارند. اما سوابق نشان می‌دهد که نه وراثت و نه محیط هیچکدام به تنهائی نمی‌توانند عامل ایجاد جرم باشند بلکه زمینه ارثی فرد همراه با خصوصیات خلقی و محیطی و تأثیری که افراد […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره اثر جرم زایی طلاق

۳-۱-اثر جرم زایی طلاق خانواده به عنوان اولین واحد اجتماعی و کوچکترین آن، یگانه ساختار اجتماعی با دوام و هماهنگی است که از دیر باز در زندگی بشر وجود داشته و برآورنده مهمترین خواستهای حیاتی انسانی و برقرار‌کننده روابط اجتماعی اوست… ساخت و کیفیت روابط افراد تشکیل دهنده و شرایط حاکم بر آن، تأثیر انکار‌ناپذیری […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه تأثیرطلاق روی بچه ها

۲-۴-۶-تأثیرطلاق روی بچه ها یکی از نتایج بدست آمده این است که پدر و مادرها باید بین واکنشهای فوری و کوتاه مدت بچه‌ها پس از جدائی و بازتابهای بلندمدت آنها تفاوت بگذارند. واکنش کودک در درازمدت کاملا متفاوت است و بستگی به این دارد که با او در مدت طلاق و پس از جدائی چگونه […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  طلاق (فسخ ازدواج)

۲-۴-۴- عوامل اقتصادی – بیکاری بیکاری، ازمهم‌ترین عواملی است که در صورت مساعدت سایر عوامل و مناسب بودن شرایط زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود. برخی از نویسندگان بیکاری را مقوله اقتصادی تلقی کرده و پیامد آن را صرفاً فقدان درآمد دانسته‌اند.(موسی نژاد،۲۰۷:۱۳۸۱) حضرت امام رضا (ع) می‌فرماید: کسی که برای رفع حاجت خانواده بدنبال […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه دانشگاهی : طلاق (فسخ ازدواج)

– ناهماهنگی روابط جنسی و عدم رعایت نیاز جنسی یکدیگر انسان دارای مجموعه‌ای از نیازها و غرایز است که عدم ارضا و یا نقص در ارضای هر کدام از آن‌ها موجب ایجاد تزلزل در شخصیت می‌گردد و ازدواج، بهترین پاسخ به این غریزه است و رهبانیت و پس زدن آن را صحیح نمی‌داند، چون جز […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان طلاق (فسخ ازدواج)

۲-۴-۲- عوامل روانی واخلاقی از عواملی که زندگی زناشوئی را سست و بی‌اعتبار می‌سازد تأثیر عوامل فرهنگی اعم از اکتسابی و ارثی یا مادرزادی زن و شوهر است که زیر بنای شخصیت این دو را  تشکیل می‌دهد. عوامل مورد نظر بدین شرح خلاصه می‌شوند: -تزلزل پایه های ایمان و سقوط مبانی اخلاق مرد و زن […]

پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه با موضوع تحلیل جرم شناختی طلاق

۲-۳- جرم‌شناسی ۲-۳-۱-تعریف  جرم‌شناسی اصطلاح جرم‌شناسی ترجمه تحت‌الفظی کلمه فرانسوی LA Criminologie  و ‌  Criminology انگلیسی‌ است. اولین بار این عنوان به وسیله ((توپینار)) فرانسوی درسال ۱۸۷۹به کار رفت و چند سال بعد نیز توسط((گاروفالو)) ایتالیایی تحت عنوان Criminology بکار برده شد. معنای لغوی کلمه جرم‌شناسی را باید در دو کلمه لاتین ویونانی “Crimen” به […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره طلاق

طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد و رهایی از زناشویی است (عمید،۲۴۳:۱۳۸۹) و به بیان برخی بیزاری (دهخدا،۱۷۱:۱۳۷۷)و رها شدن از قید نکاح است(شاه‌جهانی،۳۲۱:۱۳۶۳). طلاق در اصطلاح، به معنای «ازاله قیدالنکاح بصیغه مخصوصه» است، یعنی گسستن پیوند ازدواج با لفظی مخصوص و نیز طلاق نوعی گسست و جدایی و اخلال در بنیان‌های اساسی […]

پایان نامه ارشد

ازدواج دانشجویی

۲-۱-۶-مزیت ها و آسیب های ازدواج دانشجویی  الف)مزیت‌های ازدواج دانشجوییازدواج دانشجویی فرصت‌هایی مثبت و سازنده‌ای ایجاد می‌کند که ما به مواردی از آنها اشاره        می‌کنیم.۱-افزایش شور و نشاط جوانی: ازدواج دانشجویی پیوند به موقعی است که از آغاز با شور و نشاط      ویژه‌ای همراه است و زمینه را برای بهره‌ برداری بیشتر از این سرمایه […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ازدواج

۲-۱-۴-انواع و اقسام ازدواج الف )تقسیم ازدواج از لحاظ روش     ازدواج به روش سنت در این ‌روش، ‌انتخاب ‌اولیه توسط خانواده و معرفین ‌صورت‌ گرفته، سپس‌ آشنایی بیشتر دختر و پسر در حضور پدر و مادر در منزل یا مکان‌های عمومی اتفاق می‌افتد. شایستگی خانواده، همسانی عقیدتی و تندرستی به راحتی تشخیص داده می‌شود. […]

پایان نامه ارشد

خرید پایان نامه : ازدواج و خانواده

به نوشته برخی از جامعه‏شناسان، خانواده به طور کلی، چهار مرحله تاریخی را پشت سر گذاشته است: نگرش فلسفی و اخلاقی به خانواده: نظریه‏پردازان این مرحله مانند افلاطون در غرب و فارابی و غزّالی در شرق نگاه فلسفی و اخلاقی به خانواده می‏کردند و بر این اساس، مسائل آن را بررسی می‏نمودند. نگرش کل‏گرایانه به […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه با موضوع سه طلاق کردن -طلاق سوّم

۵-۵-۶ مفاسدی که سه طلاق کردن در یک مجلس در طول تاریخ برای مردم به وجود آورده است. از آنجا که در مورد بحث م، حکم به صحت سه طلاق در یک مجلس، در طول تاریخ مفاسدى را به همراه داشته، ابن قیم(با این که عمل خلیفه دوم را به بیانى که گفتیم توجیه کرده) […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه سه طلاق کردن -طلاق سوّم

۵-۵-۵-۳-  امضاى سه طلاق در یک مجلس براى جلوگیرى از دروغ گویى برخى در رابطه با عمل خلیفه دوم گفته­اند: بین عصر رسول خدا(ص) و عصر خلیفه دوم تفاوت وجود دارد، زیرا در عصر رسول خدا(ص) مردم درست کردار بودند ووقتى مى‌گفتند: مرادمان از «أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ»، تکرار طلاق است، راست مى‌گفتند […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه سه طلاق کردن -طلاق سوّم

۵-۵-۵ توجیهاتى براى حکم خلیفه دوم از آنجا که حکم خلیفه دوم، مبنى بر صحت سه طلاقه کردن در یک مجلس، از دیدگاه اهل تشیع با نص یاظهور قرآن مخالف است، برخى از محققان تلاش کرده اند تا این عمل خلیفه را به نحوى توجیه کنند و آن را از مصادیق اجتهاد در مقابل نص […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  سه طلاق کردن -طلاق سوّم

۵-۵-۴ استدلال به اجتهاد در مقابل نص پیامبر اکرم(ص) در حالی به رفیق اعلی پیوست که در میان مسلمانان دو گرایش و اندیشه متفاوت وجود داشت. علی ابن ابی طالب و دیگر امامان اهل تشیع احکام شرعی را از طریق نص شرعی، اعم از آیات و روایات، استنباط می‌کردند، و هرگز به رأی خود عمل […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  سه طلاق کردن -طلاق سوّم

۵-۴-۲ استدلال به سنت از دیدگاه اهل تشیع شیخ طوسی گفته است: هر گاه مردی همسرش را با یک صیغه، سه بار طلاق دهد، بدعت گذاشته و از نظر اکثر اصحاب ما- در صورت مهیا بودن شروط طلاق – یک طلاق واقع می‌شود. در میان فقه ‌های اهل تشیع برخی مایلند که اصلا طلاقی واقع […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه سه طلاق کردن -طلاق سوّم

۵-۴  دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس ۵-۴-۱ دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس از منظر قرآن وجه اول: خداوند فرموده است: «الطلاقُ مرّتانِ»، یعنی: «طلاق دو مرتبه است». این آیه در دو مطلب ظهور دارد: الف: این حکم، شامل تمامی اقسام طلاق است؛ و […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع سه طلاق کردن -طلاق سوّم

۵-۳-۳ استدلال به اجماع شافعی گفته است: گر مردی، همسرش را در دوران پاکی – که هنوز با او آمیزش نکرده- دو یا سه بار- در یک دفعه و یا در دفعات متعدد- طلاق دهد، کار مباحی انجام داده و محذوری ندارد و طلاق واقع می‌شود و در میان صحابه، عبدالرحمن بن عوف بر این […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه – سه طلاق کردن -طلاق سوّم

۵-۲-۱ تفسیر عبارات «أو تسریح بإحسان» مراد از تسریح، تعرّض نکردن به زن تا هنگام پایان عده اش در هر طلاق و یا طلاق سوم- که خود نوعی از تسریح و رها کردن است- می‌باشد. البته در معنای این جمله اختلافاتی وجود  دارد. توضیح این که: تسریحی که در مقابل امساک است، می‌تواند دو مصداق […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه کامل : سه طلاق کردن -طلاق سوّم

۵-۳-۳-۴ بطلان دو و سه طلاق در یک مجلس‏ بسیارى از فقهاى فریقین بر این اعتقادند که در اجراى صیغه طلاق جمع: «انت طالق ثلاثه» جز یک طلاق واقع نمى‏شود، چنان که ابن عباس نقل مى‏کند: «طلق رکانه زوجته ثلاثا فى مجلس واحد فحزن علیها حزناً شدیداً فساله رسول الله (ص) کیف طلقتها؟ قال طلقتها […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  سه طلاق کردن -طلاق سوّم

۵-۱-۱ طلاق سوّم چیست؟ مراد از طلاق طلاق رجعیست[۱] و صیغۀ تثنیه بمعنى خود است یعنى طلاق رجعى دو طلاق است و طلاق سوم باین است[۲]، یعنى پس اگر طلاق دهد زوج زوجۀ خود را طلاق سوم حلال نشود آن زن بر آن زوج را بعد از طلاق سوم تا آن که شوهر کند آن […]

پایان نامه ارشد

راهنمای پایان نامه – احکام مطلقه

۴-۳-۷ ارکان طلاق طلاق داراى چهار رکن است که عبارتند از: الف) مطلّق- طلاق دهنده؛ ب) مطلّقه- طلاق داده شده؛ ج) صیغۀ طلاق؛ د) اشهاد- حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق.   ۴-۳-۸  طلاق و فطرت «طلاق با آنکه سبب از بین رفتن خانواده است ولی چاره ای از تجویز آن نیست و وجودش […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه محلل طلاق

۴-۳ بخش سوم: محلل و شرایط طلاق ۴-۳-۱ محلل در طلاق سوم از جمله موضوعات موجود در طلاق که قرآن به آن پرداخته است، مسئله «محلّل» در طلاق سوم است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَه فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا إِنْ […]