فایل های پایان نامه ها

عدم صلاحیت داور به صدور رأی- اختیارات تفویضی

        طرفین با توافق هم داور و اختیارات او را انتخاب می‌کنند و داور نمی‌تواند از این اختیارات تجاوز نماید. در این مورد بیان شده است که داوری کاملاً در محدوده‌ای متفاوت از دادگاه دولتی قرار دارد و اختیارات دادگاه وسیع‌تر است و اختیارات داور محدود به اختیار‌اتی که طرفین به او داده‌اند (شمس، […]