حقوق

پایان نامه خصایص اقرار کیفری :انکار پذیر بودن

انکار پذیر بودن از ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی که صراحت دارد (انکار پس از اقرار مسموع نیست …) و همچنین از ماده ۱۲۷۵ قانون مزبور و ماده ۳۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی  چنین مستفاد می گردد که اگر شخصی در امور حقوقی اقرار نماید، موجد اثبات حق گردیده و انکار پس از آن پذیرفته و […]