حقوق

دسترسی پایان نامه : ارزیابی مالی – مبانی و ماهیت عقد قراردادهای دولتی و خصوصی

ارزیابی مالی بند ز ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات: «فرایندی است که در آن مناسبترین قیمت مندرج در ماده ۲۰ ق.ب.م از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.» بند الف ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات: «هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسبترین قیمت را حائز شده باشد، به […]

حقوق

ارزیابی مالی – مبانی و ماهیت عقد قراردادهای دولتی و خصوصی

ارزیابی مالی بند ز ماده 2 قانون برگزاری مناقصات: «فرایندی است که در آن مناسبترین قیمت مندرج در ماده 20 ق.ب.م از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.» بند الف ماده 20 قانون برگزاری مناقصات: «هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسبترین قیمت را حائز شده باشد، به […]

حقوق

آرشیو پایان نامه – مناقصه گر – مبانی و ماهیت عقد قراردادهای دولتی و خصوصی

– مناقصه گر شخص حقیقی یا حقوقی که اسناد مناقصه را دریافت نموده و در آن شرکت می نماید. مناقصه گر    می تواند هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، اما مناقصه گزار یک شخصیت حقوقی وابسته به دولت است. هر شخص حقیقی یا حقوقی تا زمانی که اسناد مناقصه را دریافت نموده اما به […]

حقوق

راهنمای پایان نامه در مورد – مناقصه گر – مبانی و ماهیت عقد قراردادهای دولتی و خصوصی

– مناقصه گر شخص حقیقی یا حقوقی که اسناد مناقصه را دریافت نموده و در آن شرکت می نماید. مناقصه گر    می تواند هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، اما مناقصه گزار یک شخصیت حقوقی وابسته به دولت است. هر شخص حقیقی یا حقوقی تا زمانی که اسناد مناقصه را دریافت نموده اما به […]

حقوق

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : مبانی عقد قراردادهای دولتی و خصوصی

معاملات بزرگ بر طبق بند ۳ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات معاملات بزرگ، معاملاتی است که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد. معاملات بزگ بصورت مناقصه عمومی یا  محدود انجام گیرد، نصاب معاملات بزرگ در سال ۹۲ نیز طبق نرخ اعلامی بیش از هشتصد و هشتاد میلیون […]

حقوق

فروش پایان نامه : ماهیت عقد قراردادهای دولتی و خصوصی

معاملات کوچک نصاب معامله کوچک با توجه به نرخ اعلامی قانون در سال ۱۳۸۳ بیست میلیون ریال پایه گذاری شده بود، یعنی معاملات از یک ریال تا بیست میلیون ریال در سال ۸۳ جز معاملات کوچک محسوب      می شده است، در حال حاضر با توجه به نرخ اعلامی کالا و خدمات از طریق بانک مرکزی […]

حقوق

پایان نامه مبانی و ماهیت عقد قراردادهای دولتی و خصوصی

تشریفات انعقاد قراردادهای دولتی  با توجه به تصویب و صدور قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳ قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دولتی و عمومی کشور به دو دسته تقسیم شد: ۱- قوانین و مقررات حاکم بر خرید و قراردادهای دستگاه های اجرایی حسب مورد در معاملات مورد عمل آن بایستی مورد توجه و مراعات […]

حقوق

پایان نامه مبانی و ماهیت عقد قراردادهای دولتی

عقد در کنار تصمیمات یکجانبه اقتداری، اداره می تواند برای رسیدن به اهداف خویش از طریق توافق و با انعقاد قرارداد عمل نماید. قراردادهای منعقده توسط ادارات عمومی از اهمیت اقتصادی مهم برخوردارند، زیرا    به علت مبلغ های قابل توجهی که آنها در مجموع دارند و همچنین به واسطه طریقی که دولت آنها را انجام […]

حقوق

پایان نامه بررسی مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی

فصل دوم- مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی در این قسمت به ماهیت قراردادهای دولتی و روش انعقاد این نوع قراردادها پرداخته شده است و   در ادامه مبنای این قراردادها را مورد مطالعه قرار می دهیم. ۲-۱- ماهیت قراردادهای دولتی عقد واقعی است که به اراده اشخاص به وجود می آید و آثار حقوقی آن نیز […]

حقوق

پایان نامه با موضوع دانلود مقالات : قراردادهای خصوصی و مشارکتی دولت یا قراردادهای غیر اداری

قراردادهای خصوصی و مشارکتی دولت یا قراردادهای غیر اداری در معنای عام قرارداد خصوصی دولتی را می توان برابر و معادل اصطلاحات مشابهی چون قراردادهای عمومی[۱] دانست که محدود به قراردادهای دارای نظام حقوقی خاص، یعنی قرارداد اداری یا قرارداد حقوق عمومی نیست. چرا که در تمام نظامهای حقوقی این نوع اخیر را به رسمیت […]

حقوق

متن کامل پایان نامه : قراردادهای بین المللی عمومی

قراردادهای بین المللی عمومی در خصوص این نوع قراردادها که به معنای قراردادهای دولت یا مؤسسات دولتی، با اشخاص یا شرکتهای خارجی، جای بحث و مطالعه فراوان است، در ماهیت این نوع از قراردادهای دولت مبنی بر اینکه عده ای از حقوقدانان این قراردادها را تابع حقوق عمومی و قانون ملی دولت می دانسته و […]

حقوق

دانلود پایان نامه بررسی قراردادهای دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

قرارداد قرضه عمومی قراردادی است که به موجب آن دولت با انتشار اوراق به عنوان وام با سود معین از شخص یا اشخاص معینی دریافت می کند، که در سر رسید مدت معینی اصل و سود آن به وام دهنده کارسازی کند. در ماده ۵۲ قانون تجارت: «ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که […]

حقوق

پایان نامه کامل : انواع قراردادهای دولتی – قراردادهای پیمانکاری

قرارداد مقاطعه یا پیمانکاری دولتی در این نوع قرارداد هیچ امتیاز خاصی در نظر گرفته نمی شود و آنان صرفاً از طریق رقابت و شرکت در مزایده یا مناقصه طرف مقابل دولت قرار می گیرند.(حبیب زاده ، ۱۳۹۰،ص۶۷)       «مقاطعه یا پیمانکاری»، قراردادی است که به موجه آن دولت یا مؤسسات و سازمانهای عمومی انجام […]

حقوق

پایان نامه در مورد  انواع قراردادهای دولتی – قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

انواع قراردادهای دولتی در حقوق ایران قراردادهای دولتی از نظر انواع شکل های مختلفی دارند و حقوقدانان در این عرصه تقسیم بندی های متفاوتی انجام داده اند مثلاً تقسیم قرارداد به ۱- مقاطعه (ساختمان، ملزومات، حمل و نقل) ۲- امتیاز ۳- قرضه ۴- استخدام (کریم سنجابی، ۱۳۴۲، صص ۲۱۸ و ۲۱۹)یا تقسیم به ۱- مقاطعه […]