روانشناسی و علوم تربیتی

تعریف هویت – رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی

تعریف هویت هویت از نظر لغوی به معنای ذات، وجود، فطرت، شخصیت و طبیعت هستی است (فرهنگ دهخدا ، 1383). امروزه کمتر مفهومی است که به اندازه هویت ، واجد معانی متعدد باشد. هویت ، هم در زبان روزمره و هم در بحثهای دانشگاهی مورد  استفاده قرار می گیرد. وجود مفاهیم مترادف و یا نزدیک […]

روان شناسی

تعریف نظری سبک دلبستگی

تعریف نظری سبک دلبستگی : دلبستگی در لغت به حالت و کیفیت دلبسته ، محبت ، علاقه و عشق گفته می شود (معین ، 1375). بالبی از دلبستگی به عنوان “پیوند عاطفی”[1] بین کودک در حال رشد و مادر که مسئولیت اساسی را در مراقبت وی بر عهده دارد ،یاد می کند. طبق نظر بالبی […]

روان شناسی

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی

مقدمه خانواده نخستین محیط اجتماعی است که کودک را تحت سرپرستی و مراقبت قرارمی دهد، ازاین رو بیش از تمام محیط های اجتماعی دیگر در رشد و تکامل فرد تأثیردارد. پیدایش بیشترعادات و عقاید کودک از خانه آغاز می شود و پایه های اصلی شخصیت هر فرد درسالهای نخستین زندگی او و درشیوه تعامل با […]

جغرافیا

ضرورت و اهمیت مشارکت در توسعه

ضرورت و اهمیت مشارکت در توسعه اصل مشارکت در برنامه ریزی توسعه همزمان با تکامل و اصلاح نگرش به مفهوم توسعه جایگاه بیشتری یافته است.به عبارت دیگر، تأکید بر اصل مشارکت در برنامه ریزی از این جهت است که توسعه بیش از همه بر انگیزش و یادگیری نیازمند است و در بهبود و کفایت مستمر […]

جغرافیا

مدیریت شهری و مشارکت مردمی

مدیریت شهری و مشارکت مردمی امروزه یکی از راهکارها و راهبردهای مؤثر، اثربخش و کارساز در مسأله مدیریت که در قالب مدیریت های استراتژیک، آینده نگری و مشارکت مردمی متجلی می شود، استفاده از استعدادها، پتانسیل ها و سرمایه های فکری، فیزیکی و مادی بخش خصوصی و مردمی است که از طریق ایجاد ارتباطات و […]

جغرافیا

اهداف، عملکرد و معیارهای ارزیابی

مفهوم ارزیابی محیط ارزیابی به عنوان فعالیتی کلیدی، تکمیلی و حمایت کننده در فرایند برنامه ریزی است که موجب اطمینان از ارتقاء شرایط موجود سیاستها، برنامه و طرح ها است. ارزیابی، مرحله ای اساسی در تصمیم سازی در جهت کمک به تصمیم گیری می باشد و یک روند تحصیلی است که در آن کوشش می […]

جغرافیا

تعریف و مفهوم ارزیابی عملکرد محیط

تعریف و مفهوم ارزیابی عملکرد محیط از واژه ارزیابی عملکرد تعاریف بسیاری ارائه شده است به منظور درک صحیح هر پدیده یا موضوع لازم است آن پدیده تعریف شده تا برداشت و فهم مشترکی از آن حاصل شود. موضوع ارزیابی عملکرد نیز از این قاعده مستثنی نیست. ارزیابی فرایند جمع آوری و تفسیر نظام دار […]

جغرافیا

دیدگاه های توسعه پایدار شهری با توجه به محیط زیست

– دیدگاه های توسعه پایدار شهری با توجه به محیط زیست دیدگاه های زیست محیطی نخست در جوامع غربی با بروز مسائل و مشکلات روز افزون زیست محیطی پدید آمد که ریشه در نابسامانی‌ها وعدم تعادلهای محیط زیست جوامع صنعتی داشت. با اشاعه فرهنگ غربی در جوامع توسعه نیافته، مفاهیم زیست محیطی نیز به عنوان […]

جغرافیا

دیدگاه های کیفیت زندگی

دیدگاه های کیفیت زندگی مارانس[1] به منظور ارزیابی کیفیت زندگی شهری خصوصاً در زمینه زندگی مردم در شهرها، دو رویکرد اساسی را معرفی می کند: نخستین رویکرد شامل نظارت بر کیفیت زندگی/ کیفیت زندگی شهری از طریق مجموع های از شاخصهای)معمولاً بیشتراوقات( مشتق از داده های فضایی جمع شده از منابع اداری مانند سرشماری است، […]

جغرافیا

کیفیت زندگی ناشی از برخورداری

کیفیت زندگی ناشی از برخورداری این نوع از کیفیت زندگی بیشتر ناشی از میزان برخورداری افراد از امکانات و سطح دسترسی افراد نسبت به خدمات رفاهی می باشد. این بعد از کیفیت زندگی بیشتر متغیرهای عینی کیفیت زندگی را پوشش می‌دهد. درآمد به عنوان یکی از متغیرهای اصلی این حوزه درنظر گرفته می‌‌شود. به خاطر […]

جغرافیا

مفهوم کیفیت زندگی

مفهوم کیفیت زندگی قرن‌ها است که مردم به طور ذاتی به دنبال زندگی خوب بوده اند و در این راستا برای بهبود شرایط زیست خود ، بشر سعی می‌کند تا از استعدادها و توانمندی‌های خود حداکثر بهره برداری را بنماید. ولی همواره مساله‌ی اصلی این بود که یک زندگی مطلوب و با کیفیت چگونه زندگی […]

جغرافیا

خصلت‌های کلان شهرها

خصلت‌های کلان شهرها 2-4-2-1- سلطه عقلانیت و حسابگری در شهرها سلطه عقل و حسابگری در شهر به رغم احساس و عواطف رشد می‌کند و در همه جا ریشه می‌دواند. بدین سان کلان شهر همواره جایگاه اقتصاد پولی بوده و تمرکز مبادله اقتصادی و رونق تجارت ، اصالت فردی را کنار زده نسبت به آن بی‌اعتنا […]

جغرافیا

سنت زیبایی شناسی بصری در طراحی شهری

سنت زیبایی شناسی بصری در طراحی شهری این دیدگاه بیشتر معمارانه و کمتر طراحانه بود و محصول محور است و بیشتر روی کیفیات بصری تاکید دارد و همچنین بر تجربیات زیبایی شناسی از فضای شهری تا اینکه بر موارد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و معیارهای فضایی و فرایندهای دخیل در ایجاد فضای شهری موفق. علی رغم […]

جغرافیا

تاثیر فضاهای شهری بر وجوه فرهنگی و اجتماعی یک شهر

تاثیر فضاهای شهری بر وجوه فرهنگی و اجتماعی یک شهر نقش کارکردی فضاهای شهری به عنوان مکان فعالیت های عمومی و عرصه تعاملات شهری، از دیرباز تا کنون همواره وجود داشته است؛ به طوریکه فعالیت های مردم هر عصر را می توان توسط فضاهای شهری آنها باز شناخت و یا بالعکس فضاهای شهری را به […]

جغرافیا

فضای شهری و ابعاد آن

فضای شهری و ابعاد آن فضاهای شهری ویژگی های کالبدی و کارکردی متفاوتی در دوره های مختلف و بسترهای جغرافیایی و فرهنگی متفاوت به خود گرفته اند و از این روی تعاریف گوناگونی نیز از آنها به عمل آمده است. نگاهی به این تعاریف و دیدگاه ها برای استخراج ابعاد مختلف یک فضای شهری نشان […]

جغرافیا

ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری

مقدمه اگر چه شهرها دارای تاریخی طولانی هستند اما رشد شهرهای بسیار بزرگ و گذار به یک جامعه شهری جهانی به ظهور شهرگرایی صنعتی در اوایل قرن بیستم برمی گردد. بایروچ،انقلاب صنعتی را نقطه عطف و عزیمت گاه تاریخ شهر و شهرنشینی می داند که عامل محرکه رشد حیرت آور شهرنشینی می داند که عامل […]

جغرافیا

ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری

مقدمه امروزه اهمیت محیط های مسکونی شهری به عنوان سکونتگاه های اصلی مردم، روز به روز در حال افزایش است. به طوری که این محیط ها در وهله اول ابزار مهمی برای توسعه انواع شاخص های زندگی نظیر سلامت، خانواده، کار یا فراغت و… را فراهم می آورند. دوم اینکه، جمعیت زیادی در نواحی به […]

جغرافیا

ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری

فهرست مطالب عنوان                                                                                                    صفحه   فصل اول: کلیات طرح تحقیق مقدمه. 3 1- 1- بیان مسئله. 3 1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5 1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 6 1-4- اهداف (شامل اهداف کلی و کاربردی). 9 1-4-1- هدف کلی.. 9 1-5- کاربرد نتایج تحقیق.. 10 1-6- سؤالات تحقیق.. 10 1-7- فرضیه‏های تحقیق.. […]

جغرافیا

نظریه­ های مرتبط با پیاده راه های شهری

نظریه­ های مرتبط با پیاده راه های شهری: یکی از نقایص عمدۀ شهرازی معاصر جهان، سر سپردگی بیش از حد آن به نیازهای حرکت سواره و غفلت از حفظ و ساماندهی فضاهای پیاده و حرکت پیاده است. این امر یکی از عوامل عمدۀ کاهش کیفیت محیط شهری و افول ارزشهای اجتماعی، فرهنگی، و بصری در […]

جغرافیا

نظریه های مرتبط با مبلمان شهری و پیاده رو

نظریه های مرتبط با مبلمان شهری و پیاده رو 2-9-1 الف)  نظریه های مرتبط با مبلمان شهری : با رشد شهرها وحومه ها ،میل شدید به یکنواخت ساختن مناظر خیابانی پدید آمد،به طوری که معمولا تفاوت اندکی در خصوصیات موجود بین نواحی مختلف شهر یا حتی بین کشوری با کشوردیگردیده می شد.ولی لذت بخش ترین […]

جغرافیا

ارتباط پیاده راه و حمل و نقل

ارتباط پیاده راه و حمل ونقل 2-8-1: جایگاه پیاده راه در حمل و نقل پایدار   پیاده روی عنصر کلیدی و همسازترین گونه حرکتی با اصول حمل و نقل پایدار می باشد و حرکت پیاده سبب دسترسی بی واسطه به مقصد می گردد. بهترین نوع جابجایی به لحاظایجاد برابری و عدالت اجتماعی بین همه افراد […]

جغرافیا

ارتباط و نقش پیاده راه در تعاملات اجتماعی

ارتباط و نقش پیاده راه در تعاملات اجتماعی 2-7-1: پیاده راه موجب تحکم رابطه انسان و محیط شهری   توجه جدی و عملی به ساماندهی حرکت پیاده و پیاده راه ها به حدود نیم قرن پیش بر می گردد. بطوریکه اولین گذرهای پیاده در دهه 1950 در کشورهای آلمان، هلند و دانمارک جهت بازسازی شهرهای […]

جغرافیا

نقش مبلمان شهری بر هویت شهری و شهرسازی

نقش مبلمان شهری بر هویت شهری و شهرسازی این روزها نقش مبلمان شهری در خدمت رسانی به شهروندان هر شهر بر کسی پوشیده نیست. اما مسئولان امر و دست اندرکاران امور شهری معتقدند که گذشته از امر خدمات رسانی، حفظ هویت و زیبایی سیمای شهری نیز از اولویت های بالایی برخوردار است؛ چنان که بعضاً […]

جغرافیا

تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان شهری

تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان شهری[1] تجهیزات شهری به مجموعه ای از وسایل متحرک ونیمه متحرک وکاربردی با تزیینی اطلاق می شود که با اجازه یا اطلاع مقامات دولتی به طور دایم یا فصلی در فضای عمومی شهر در اختیار ساکنان آن قرار گرفته است .تجهیزات شهری جز لاینفک محیط زیست یک شهر بوده […]

جغرافیا

ارزیابی عملکرد محور پیاده راه 15 خرداد از دیدگاه منظر شهری

فهرست مطالب: عنوان                                                                                                           صفحه فصل اول: کلیات تحقیق.. 1 مقدمه: 2 1-1: بیان مسئله. 4 1-2: سوالات تحقیق.. 5 1-3: اهداف تحقیق.. 5 1-4: فرضیات تحقیق.. 6 1-5: ضرورت تحقیق.. 6 1-6: روش تحقیق.. 8 1-7: پیشینه تحقیق.. 10 1-8: مشکلات تحقیق.. 13 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق.. 15 مقدمه. 16 2-1: […]

حقوق

تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان

تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان گاهی اوقات در رابطه با مجرمینی که خطرناک محسوب نمی شوند و معمولاً هم به صورت اتفاقی مرتکب جرم شده اند می توان از تدابیری بهره جست که از همان ابتدا مانع ورود آنها به زندان ها که در واقع به تعبیری ، خود مدارس جرم آموزی و […]

حقوق

ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی

ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی با توجه به عدم وجود آمار و اطلاعات کافی  در رابطه با نتایج حاصل از این نوع پادگان ها نمی توان ارزیابی دقیقی از آن ارائه داد اما با گذشت مدّت زمانی از اجرای این روش تا حدودی مواردی به چشم می خورد که باید به آنها اشاره کرد. بند […]

حقوق

ارزیابی مجازات حبس خانگی

: ارزیابی مجازات حبس خانگی برای اینکه بتوان به سود مندی یا عدم سود مندی نهادی پی برد باید آثار و نتایج مثبت و منفی آن را بررّسی نمود. حبس خانگی نیز از این قائده مستثنی نیست و واجد یکسری ویژگی ها است که باید مورد توجّه قرار گیرند. بند اول : ویژگی های مثبت […]

حقوق

شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال

شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال در سیستم فدرال منع رفت و آمد شبانه رایج ترین شکل این نوع حبس محسوب می شود و  بیشتر هم بر افرادی که به واسطه آزادی مشروط از زندان خارج شده اند  و یا اینکه اجرای مجازاتشان معلّق شده است اعمال می گردد. در واقع حبس  خانگی در […]

حقوق

شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی

شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی از آنجایی که نظارت الکترونیکی و حبس خانگی به شیوه نوین عملاً پیشینه ای در حقوق ما ندارند توصیفات خاصّی از آنها قابل ارائه نمی باشد امّا به طور کلّی و با توجّه به شیوه های در پیش گرفته شده سایر کشور ها در این زمینه و احتمال تبعیّت […]

حقوق

اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان

اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان حبس خانگی و پادگان های آموزشی و درمانی از آن دسته مجازات هایی نیستند که به شکل عظیمی ساختار مجازات حبس را تغییر دهند و شیوه کاملاً نوینی ارائه نمایند. این روش ها تشابهات زیادی با زندان دارند و فرد را از اجتماع دور نگه میدارند با […]

مدیریت

کسب مزیت رقابتی با ایجاد سازمان یادگیرنده

کسب مزیت رقابتی با ایجاد سازمان یادگیرنده: سازمان یادگیرنده به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار محیط متلاطم و متغیر شرکتها که مشخصه اصلی آن جهانی شدن بازارها، تغییر نیازهای مشتریان و  افزایش  رقابت  در بازار  محصولات  است، شرکتها را مجبور می سازد تا پیوسته به دنبال بهبود عملکرد خود باشند. در این عرصه رقابت، شرکتها […]

متفرقه

روش های شناسایی عوامل راهبردی در ایجاد مزیت رقابتی

روش های شناسایی عوامل راهبردی در ایجاد مزیت رقابتی: کشورهای در حال توسعه با چالشهای شگرفی در زمینه رقابت روبه رو هستند. کشورهای جهان سوم نسبت به کشورهای صنعتی ،توانایی بالقوه ای برای رابت در بازاری بدون حد و مرز ندارند و باید این توانایی را در خود پرورش دهند. برای شناسایی و پرورش این […]

مدیریت

مزیت رقابتی پایدار در بازارهای اینترنتی

مزیت رقابتی پایدار در بازارهای اینترنتی در سبز فایل، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات از نقشی محوری در ایجاد و پایدارسازی مزیت رقابتی برای شرکت ها برخوردار است. ورود اینترنت به عرصه کسب و کار، به سرعت و بطور قابل ملاحظه ای آن را متحول ساخته است . اینترنت شرکت ها را با […]

متفرقه

مزیت رقابتی مبتنی بر منابع از دید بارنی

مزیت رقابتی مبتنی بر منابع از دید بارنی در ادامه تشریح مزیت رقابتی مبتنی بر منابع، براساس دیدگاه بارنی می پردازیم و سعی می کنیم که این نظریه  را از  دید بارنی  به  صورت نسبتا  کامل و خلاصه چهار مشخصه مهم را برای منابعی که می توانند به عنوان مزیت رقابتی در سازمان عمل کنند […]

مدیریت

انواع مزیت رقابتی

انواع مزیت رقابتی          باتوجه به مبانی نظری موضوع و پویائیهای واقعی و عینی رقابت می توان مزیت رقابتی را به پنج نوع کلی زیر تقسیم بندی کرد.الف – مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی (پویا)؛ب – مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس؛ج – مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود؛د – مزیت ساده در مقابل مزیت […]

مدیریت

مزیت رقابتی و منشأ آن

مزیت رقابتی     مقدمه: از زمان آدام اسمیت  که تئوری مزیت مطلق را مطرح کرد، اقتصاددانان تمایل پیدا کردند تا عوامل مؤثر بر عملکرد صنعت داخلی را بررسی قرارکنند. بعد از آدام اسمیت،ریکاردو تئوری مزیت نسبی را ارائه کرددیوید ریکاردو این دیدگاه را اصلاح کرد و مقوله‌ای را که به “مزیت نسبی” معروف شده مطرح […]

مدیریت

ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار

ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار: فرهنگ به کارکنان ، احساسی از نحوه رفتار، نوع اعمال و چگونگی تعیین اولویتها را در اجرای کار می دهد. فرهنگ به کارکنان کمک می کند تا فاصله میان آن چه که رسماَ اعلام شده و آن چه که روی  می دهد را پر کنند. در این […]

متفرقه

نقش فرهنگ سازمانی در توسعه تفکر استراتژیک

نقش فرهنگ سازمانی در توسعه تفکر استراتژیک احتمال دارد کسی از خود بپرسد که آیا تفکر استراتژیک جهت موفقیت به تنهایی کافی است؟ البته که جواب این سوال ” نه ” است. در یک جهان سرشار از تکنولوژیهای در حال تغییر ، هیچ تضمینی برای موفقیت یا اشتغال دائمی وجود ندارد، و نیز فقط و […]

مدیریت

تفاوتهای بین آموزش سنتی و توسعه استراتژیک منابع انسانی

تفاوتهای بین آموزش سنتی و توسعه استراتژیک منابع انسانی توسعه استراتژیک منابع انسانی نسبت به آموزش سنتی بسیار موثرتر و مثبت تر است و در آن ذینفعان  نقش بیشتری دارند که در آن تایید کمی بر روی نقش تجربه می شود. فعالیتهای آموزش سنتی افراد بی تجربه را انتخاب می کند تا به آنها مطابق […]

مدیریت

فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی

فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی هرسیون، راث ول و کازاناس به یک سری از ارزشها و فرضیات مرتبط با توسعه استراتژیک منابع انسانی اشاره کرده اند. توسعه استراتژیک منابع انسانی چنین فرض می کند که ; سازمان یک ماموریت دارد و توسعه منابع انسانی باید به آن مرتبط باشد. مهم است که ماموریت […]

مدیریت

تعریف توسعه استراتژیک منابع انسانی

تعریف توسعه استراتژیک منابع انسانی [1] از زمان ظهور و رواج اصطلاح ” توسعه منابع انسانی [2]“، این اصطلاح در موارد متفاوت باعث به وجود آمدن تغیییرات قابل توجهی در بافتهای سازمانی، حرفه ای و فردی که دارای فعالیتهای متفاوتی هستند، گردیده است. مدیریت منابع انسانی از طریق اطمینان از توسعه استعداد مدیریتی،وجود نظامهای پرداخت […]

مدیریت

تفکر شهودی و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژیک

تفکر شهودی و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژیک مغز ما همواره توسط چشمانمان یکسری از پرتوهای باریک مختلف نوری را از یک شیئی دریافت کرده و در عرض یک میلیونیوم ثانیه آنها را پردازش کرده و مکان و موقعیت و حتی تمام حالتهای ممکن یک شیئی را شناسایی می کند. این پدیده حتی […]

مدیریت

انواع تفکر و متفکران

انواع تفکر و متفکران:  تفکر خطی (طولی): متفکر خطی یک سازمان می تواند مدیر، رئیس و یا مدیرعامل آن سازمان باشد، حتی یک متخصص در انجام کارهای خود، و یا یک فیزیکدان، اقتصاددان و مهندس و دانشمند می توانند تفکر خطی داشته باشند. این نوع تفکر و ایده پردازی بر پایه دیدگاه و رویکردی که […]

متفرقه

جایگاه خلاقیّت و شهود در تفکر استراتژیک

جایگاه خلاقیّت و شهود در تفکر استراتژیک تفکر استراتژیک ترکیبی از خلاقیت و کارآمدی و درگیری شهودی و ادراکی افراد  در  یک  سازمان می باشد، تفکر استراتژیک به عنوان یک فرضیه تصور شده که تولید ایده ها و نیز آزمایش آنها و اهداف و راه کارهای تاثیر گذار را شامل می گردد. این نوع نگرش […]

مدیریت

دلایل اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر

دلایل اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر        هفت دلیل وجود دارد که چرا ما به برنامه ریزی و تفکر استراتژیک بصورت مکمل هم اهمیت می دهیم: ایجاد یک مسیر و چارچوب برای عمل. برانگیختن و تحریک نوآوری. بهبود تصمیم گیری تغییر ذهنیت از واکنشی به تعاملی. افزایش ارتباطات. آزادسازی و […]

مدیریت

اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک

اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک بر اساس گفته هایی بر پایه سه جزء اساسی به شرح زیر می باشد: تعریف استراتژی: استراتژی طرح شده میبایست مبتنی براهداف بلند مدت، میان مدت وکوتاه مدت سازمان بنا شده باشد و چارچوبها و طرحهای مهمی برای دستیابی به اهداف داشته باشد. استراتژی ترکیب […]

مدیریت

تفکر استراتژیک خاستگاه برنامه ریزی استراتژیک

تفکر استراتژیک خاستگاه برنامه ریزی استراتژیک تفاوت قائل شدن بین تفکر و برنامه ریزی استراتژیک امری است که اکثر صاحبنظران در عصر کنونی بدان اذعان دارند. استراتژیستها یک تمایز ادراکی بین استراتژی و تاکتیک، تفکر و برنامه ریزی ایجاد کرده اند. ایشان ملزومات  تفکر و برنامه ریزی استراتژیک در ابعاد مختلف بررسی کرده و آن […]

مدیریت

تعریف تفکر استراتژیک

تعریف تفکر استراتژیک:        تفکر استراتژیک، به فرآ یندی خلاقانه و واگرا بوده  و با چشم انداز و دورنما ی طراحی شده توسط رهبران سازمان مرتبط است . این امر مستلزم فراتر رفتن اند یشه مدیران ازعملیات روزمره با هدف تمرکز بر قصد و نیت استراتژیک بلندمدت مورد نظر بر ای کسب و کار است […]

مدیریت

بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی

مقدمه در محیطی که ویژگی آن، پیچیدگی و تغییر مستمر است، گفته می شود که ظرفیت نوآوری و تفکراستراتژیک واگرا، بسیار بیشتر از برنامه‌ریزی استراتژیک محافظه کارانه و همگرا، به عنوان هسته مرکزی خلق مزیت رقابتی به حساب می آیند. اما به نظر می رسد هم تفکر استراتژیک و هم برنامه ریزی استراتژیک هر دو […]

مدیریت

بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی

مطالب عنوان                                                                                                                           صفحه چکیده: 1 فصل اول: کلیات ‌تحقیق مقدمه. 3 بیان مسئله. 4 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6 اهداف تحقیق.. 7 چارچوب نظری تحقیق.. 7 مدل تحلیلی تحقیق.. 8 فرضیه های تحقیق.. 11 .قلمرو تحقیق.. 12 محدودیت تحقیق.. 13 تعریف مفهومی متغیرها 13 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 14 فصل دوم: ادبیات تحقیق بخش اول […]

مدیریت

تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان

  عنوان                                                   فهرست مطالب                                                    صفحه چکیده 1 فصل 1. 2 کلیات تحقیق.. 2 مقدمه. 3 1-1 بیان مسأله. 4 1-2 اهمیت، ضرورت و نوآوری تحقیق.. 8 1-3 اهداف تحقیق.. 8 1-4 سوالات پژوهش…. 8 1-4-1 پرسش اصلی.. 9 1-4-2 پرسش‌های فرعی.. 9 1-5 روش تحقیق.. 10 1-6 ابزار گردآوری اطلاعات… 10 1-7 تحلیل داده‌ها و […]

متفرقه

تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان

عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است. امروز همانند دیروز نیست و یقیناً فردا متفاوت از امروز خواهد بود. بنابراین، پایبند بودن به استراتژی‌های امروز خطرناک است. کشورهای درحال توسعه باید در استراتژ‌ی‌ها و سیاست‌های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر کنند، چرا که در صورت عدم بکارگیری استراتژی‌های جدید و متناسب با […]

مدیریت

معیار های انتخاب پیمانکار مناسب

معیار های انتخاب پیمانکار مناسب فرایند انتخاب پیمانکار به دلیل وجود معیارهایی که امکان تناقض آن ها وجود دارد، پیچیده است ، محققان زیادی سعی کرده اند تا با مشخص نمودن معیارهای مهم برای انتخاب پیمانکار مناسب، مدیران را در اتخاذ تصمیم های مربوط به برون سپاری یاری کنند . معیارها در واقع عواملی هستند […]

مدیریت

مشکلات و چالش های برون سپاری

مشکلات و چالش های برون سپاری برون سپاری ابزاری قدرتمند است که در صورت استفاده درست می تواند موفقیت سازمان را در عرصه رقابت جهانی به همراه داشته باشد. اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تأمل کافی صورت نگیرد ، نه تنها هیچ یک از منافع مورد انتظار حاصل نمی شود […]

مدیریت

ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با بهره گرفتن از روش های چند معیاره فازی

مزایای برون سپاری دیدگاه رایج سازمان ها به برون سپاری به عنوان وسیله برای کاهش هزینه می باشد. اما مزیت مهم تر برون سپاری، بهبود کیفیت فعالیت ها و محصولات و اثر بخشی بیشتر کارکنان سازمان می باشد. برون سپاری کلیه فعالیت های غیر اصلی سازمان است که  منجر به کاهش فعالیت های کاری مدیریت […]

مدیریت

ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با بهره گرفتن از روش های چند معیاره فازی

مقدمه هم اکنون تفکر سنتی ای که در آن فعالیت های متفاوت زنجیره ارزش در داخل کارخانه یا شرکت صورت می گرفت ، جای خود را  به یک شبکه  سازمان یافته و یکپارچه داده است که در آن فعالیت های بسیار کمتری ( به لحاظ کمی ) توسط خود شرکت ها انچام می شود. بر […]

مدیریت

ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با بهره گرفتن از روش های چند معیاره فازی

  امروزه پیچیدگی فضای کسب و کار، افزایش رقابت میان تولید کنندگان، محدودیت منابع و بسیاری عوامل دیگر، سبب شده که سازمان ­های تولیدی به سمت بکارگیری فرآیندها و تصمیمات بهینه در حرکت باشند تا از این رهگذر، امکان بقای بالنده سازمان را تضمین نمایند. بدیهی است که تخصصی شدن و در نتیجه محدود کردن […]

مدیریت

دلایل عدم تمایل مدیران به توانمندسازی کارکنان

Section 1.01    دلایل عدم تمایل مدیران به توانمندسازی کارکنان با تاکید بر اینکه تواناسازی از مدیران آغاز می‌شود و به سوی کارکنان جریان می‌یابد، مطالعات متعدد مدیریتی نشان داده است برخی از مدیران به سه دلیل تمایل ندارند کارکنانشان را توانا سازند: (a)     1- نگرش‌‌های مدیران درباره زیردستان مدیرانی که از تواناسازی کارکنان خودداری می‌کنند، […]

مدیریت

موانع و چالش‌‌های اجرای برنامه‌‌های توانمندسازی

Section 1.01    موانع و چالش‌‌های اجرای برنامه‌‌های توانمندسازی موانع موجود در توانمندسازی کارکنان را می‌توان از سه بعد مورد بررسی قرار داد. این سه بعد، ابعاد مهم هر سازمان محسوب و شامل بعد ساختاری، بعد محیطی (زمینه‌ای) و بعد رفتاری (محتوا) می‌شوند. هر یک از این ابعاد از اجزای مختلفی تشکیل شده‌اند که می‌توان از […]

متفرقه

مدیران در آموزش کارکنان

Section 1.01    مدیران در آموزش کارکنان آموزش، شاید مهمترین نکته فراموش شده وظایف مدیریتی می‌باشد. بسیاری از مدیران به جای آنکه به آموزش به عنوان یک راه حل اساسی و طولانی برای مسائل خود نگاه کنند به آن به شکل یک آزار و بلای پردردسر که آنها را از اهداف فوری خود دور نگه می‌دارد […]

مدیریت

نقش مدیران در افزایش توانمندی کارکنان

Section 1.01    نقش مدیران در افزایش توانمندی کارکنان یکی از مهمترین چالش‌‌های مدیران عصر حاضر، عدم استفاده کافی از منابع فکری، توان ذهنی و ظرفیت‌‌های بالقوه منابع انسانی موجود است. در اغلب سازمانها از توانایی‌‌های کارکنان استفاده بهینه نمی‌شود و مدیران قادر نیستند ظرفیت بالقوه آنان را به کار گیرند. به عبارت دیگر افراد، توان […]

مدیریت

عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی

عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی توانمندسازی، تکنولوژی موثر و پیشگامی است که هم برای سازمان‌ها، مزیت راهبردی ایجاد می‌کند و هم برای کارکنان فرصت می‌آفریند. ابزاری شناخته شده که در دو دهه اخیر به عنوان شیوه نوین ایجاد انگیزش در نیروی انسانی ارائه شده و می‌تواند موفقیت سازمان‌ها را تضمین کند. در این بین […]

مدیریت

ویژگی‌‌های کارکنان توانمند

Section 1.01 ویژگی‌‌های کارکنان توانمند برای اثربخش شدن فعالیت‌‌های توانمندسازی، کارکنان باید زمینه و پتانسیل لازم و کافی را برای درک و پذیرش موضوعات مورد نظر داشته باشند. مهمترین زمینه‌‌های فردی برای فرایند توانمندسازی عبارتند از: (a)     الف) مهارت، شایستگی و لیاقت: مهارت و تجربه در رشته و حرفه‌ای که فرد انتخاب نموده، مبنای اصولی […]

مدیریت

توانمندسازی در عملکرد گروه مجازی; نقش تعامل چهره به چهره

توانمندسازی در عملکرد گروه مجازی; نقش تعامل چهره به چهره سبز فایل با سازمان‌‌های پیچیده، پویا و متحول همراه خواهد بود. در این سازمانها، مرزهای سنتی موجود از بین خواهد رفت، فرهنگهای مختلف در هم خواهند آمیخت و در زیر پای فرهنگهای غنی‌تر ناپدید خواهند شد. بسیاری از مشاغل دوباره طراحی خواهند شد و ورود […]

مدیریت

استراتژی‌‌های توانمندسازی

استراتژی‌‌های توانمندسازی وظیفه رهبران سازمان فراهم ساختن تسهیلاتی جهت پیاده‌سازی استراتژی توانمندسازی است. این استراتژی‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم، موجب تغییر نگرش و رفتار کارکنان می‌شوند و زمینه را برای تربیت نیروی متخصص و توانمند مهیا می‌نمایند. با توجه به هدف و فلسفه وجودی سازمان‌ها، ویژگی‌‌های سازمان و کارکنان و نقش‌‌های آنان می‌توان به […]

مدیریت

رویکردهای توانمندسازی

Section 1.01    رویکردهای توانمندسازی مفهوم توانمندسازی از دید کارکنان بر روی چشم اندازهای مدیریتی تاکید دارد. توانمندسازی امری ادراکی است و برای سنجش آن باید از کارکنان سوال شود و احساس آنها را دریافت و نتیجه سنجش نقاط ضعف و قوت را شناسایی نمود. برخی صاحبنظران علوم انسانی نیز از سه رویکرد زیر به بحث […]

مدیریت

آموزش مهارت‌‌های توانمندسازی کارکنان

آموزش مهارت‌‌های توانمندسازی کارکنان این دوره آموزشی بر مبنای تجارب کشورهای پیشرفته جهان، برای آموزش اصلی‌ترین مهارت‌‌های مورد نیاز نیروی کار امروز طراحی شده است. در طراحی این دوره بر مبنای مطالعات انجام شده در 5 کشور شامل کانادا، استرالیا، انگلیس، ایالات متحده و سنگاپور صورت پذیرفته است (مصلحی و همکاران، 1391). قبل از شروع […]

مدیریت

توانمندسازی در سازمانهای قدیمی و جدید

Article I.           توانمندسازی در سازمانهای قدیمی و جدید در سازمان‌‌های بزرگ که به سازمان‌‌های دیوان سالار معروف هستند، کارکنان به ندرت توانمند هستند، احساس بازداری دارند و میل و رغبت خود را برای انجام کار خوب از دست داده‌اند. سلسله مراتب بر این گونه سازمان‌ها حاکم است، رویه‌ها و قوانین از پیش تنظیم شده‌اند، تنها […]

مدیریت

توانمندسازی به عنوان مفهوم تسهیم قدرت

توانمندسازی به عنوان مفهوم تسهیم قدرت برخی بر این باورند که توانمندسازی، دادن قدرت به کارکنان است. برخی دیگر این مفهوم را رد می‌کنند و معتقدند با توجه به اینکه کارکنان، سرمایه‌ای از دانش و انگیزه هستند، بنابراین به خودی خود قدرت اجرای کار به نحو عالی را دارا هستند و بر این اساس توانمندسازی […]

مدیریت

بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

Article I.           مقدمه از میان عوامل تولید، بی شک نیروی انسانی که اساسی‌ترین عامل است، نقش کلیدی در ارائه خدمات دارد و مهم‌ترین سرمایه یک سازمان به شمار می‌آید. در شرایطی که سازمانها تحت تاثیر شدید رقابت‌‌های اقتصادی هستند و مسئولیت‌‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خود را شناسایی و درک می‌کنند، ضرورت توجه به […]

مدیریت

بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

فهرست مطالب عنوان                                                                                                        صفحه فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 1-1- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق .. 4 1-3- مدل مفهومی تحقیق .. 5 1-4- اهداف تحقیق .. 6 1-4-1- هدف اصلی تحقیق .. 6 1-4-2- اهداف فرعی تحقیق .. 6 1-5- سوالات / فرضیه‌‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 1-5-1- سوالات تحقیق .. 7 […]