پایان نامه : نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران (مطالعه موردی محلات نیاوران و حصاربوعلی)

…محله نیاوران. 100 4-5-2- نیازهای ورزشی محله نیاوران. 101 4-5-3- نیازهای آموزشی محله نیاوران. 101 4-5-4- نیازهای فرهنگی حصار بوعلی. 101 4-5-6- نیازهای ورزشی محله…

پایان نامه نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی و ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران

…محله از دیدگاه ساکنین……………….. 100 ۴-5- نیازهای محلات شهرداری ……………………………………………….. 100 4-5-1- نیازهای فرهنگی محله نیاوران……………………………………….. 100 4-5-2- نیازهای ورزشی محله نیاوران…………………………………………… 101 4-5-3- نیازهای

پایان نامه بررسی رابطه انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی

…دین و جامعه مدنی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 51 ه) جامعه دینی مدنی در ایران …………………………………………………………………………………………………………………. 55 1- نقش دوگانه روحانیت به عنوان حزب و پدر در جامعه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی ورفاه اجتماعی درباره عدالت

…روابط بین متغیر نگرش به عدالت در جامعه و جنس پاسخگویان………………111  جدول (4-3-2) تحلیل واریانس برای مقایسه بین نگرش به عدالت در جامعه در گروه…

پایان نامه نقش برنامه های پزشکی شبکه های سیمای جمهوری اسلامی ایران در ارتقاء آگاهی های بهداشتی و پزشکی ساکنان منطقه 13 تهران در سال 1391

…1379 ). امروزه تنها 25 درصد تأمین سلامت جامعه در اختیار جامعه پزشکی قرار دارد و مابقی موارد مستلزم افزایش سواد و آگاهی عمومی جامعه

پایان نامه:بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان رشته برق و مكانیک دانشگاه آزاد اسلامی

جامعه پذیری 16 ساز و كارهای جامعه پذیری 20 طبقه اجتماعی 22 نظریه های جامعه پذیری 24 نظریه های جامعه شناختی جامعه پذیری 25 مید…