تربیت بدنی

مقایسه منتخبی از متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روانی ورزشکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال رشته ­های کیک­بوکسینگ و ووشو

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه بیومکانیک و آسیب­شناسی ورزشی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته بیومکانیک ورزشی

 

 

عنوان

مقایسه منتخبی از متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روانی ورزشکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال رشته­ های کیک­بوکسینگ و ووشو

 

 

شهریور 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مقدمه: عملکرد مطلوب ورزشکاران حاصل ترکیب عوامل مختلف شامل آمادگی جسمانی و روانی می­باشد. با توجه به اینکه متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روان­شناختی پیشگو­های اساسی موفقیت در ورزش هستند؛ با شناخت این متغیرها می­توان در جهت تدوین اهداف و برنامه­ ریزی­های ورزشی برای ورزشکاران اقدام کرد.

هدف: هدف از انجام این تحقیق، مقایسه منتخبی از متغیرهای آنتروپومتری، بیومکانیکی و روانی ورزشکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال رشته­ های کیک­بوکسینگ و ووشو بود.

روش­شناسی: جامعه آماری را مردان کیک­بوکسر و  ووشوکار ایرانی سنین 35–14 سال تشکیل می­دادند. نمونه آماری متشکل از 10 کیک­بوکسر جوان، 10 کیک­بوکسر بزرگسال، 10 ووشوکار جوان و 10 ووشوکار بزرگسال با میانگین سن به ترتیب 5/0 ± 75/16، 76/4 ± 8/29، 44/0 ± 8/16 و 5/2 ± 55/23 سال بود. ترکیب بدن و تیپ بدنی آزمودنی­ها به ترتیب توسط روش هفت نقطه­ای جکسون و پولاک، و روش سوماتوتایپ هیث- کارتر تعیین شد. سپس استقامت عضلانی، قدرت پنجه دست، چابکی، انعطاف­پذیری، تعادل و توان انفجاری آزمودنی­ها با بهره گرفتن از آزمون دراز و نشست، دینامومتر، آزمون 9×4 متر، جعبه انعطاف­پذیری، آزمون ایستادن لک­لک و پرش عمودی اندازه ­گیری شد. در نهایت مهارت­ های روانی آزمودنی­ها توسط پرسشنامه امست-3 ارزیابی شد. به منظور آزمون فرض­های آنتروپومتریکی و بیومکانیکی تحقیق از آنووا، و به منظور آزمون فرض روان­شناختی تحقیق از مانوا استفاده شد.

نتایج: نتایج آزمون آنوا نشان داد که بین متغیرهای درصد چربی بدن، انعطاف­پذیری و تعادل ورزشکاران دو رشته ورزشی تفاوت معنی­داری وجود دارد (05/0>P). بین متغیرهای مزومورفی، استقامت عضلانی و چابکی ورزشکاران بزرگسال و جوان تفاوت معنی­داری وجود دارد (05/0>P). در متغیرهای قدرت عضلانی و توان انفجاری تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (05/0<P). مقایسه مهارت­ های روانی ورزشکاران توسط آزمون مانوا نشان داد که بین میانگین مهارت­ های شناختی بزرگسالان کیک­بوکسینگ و بزرگسالان ووشو تفاوت معنی­داری وجود دارد و میانگین مهارت­ های شناختی در بزرگسالان کیک­بوکسینگ بیشتر از بزرگسالان ووشو می­باشد (05/0>P) .

بحث و نتیجه ­گیری: نتایج این تحقیق نشان می­دهد که متغیرهای درصد چربی بدن، انعطاف­پذیری و تعادل ورزشکاران کیک­بوکسینگ و ووشو احتمالاً تحت تأثیر ماهیت این رشته­ ها هستند؛ در مقایسه با متغیرهای مزومورفی، استقامت عضلانی و چابکی که به نظر می­رسد بیشتر تحت تأثیر سن تقویمی و تجربه قرار دارند. به نظر می­رسد که سن تقویمی و تمرینی و نیز ماهیت رشته ورزشی، در کیفیت مهارت­ های روانی ورزشکاران کیک­بوکسینگ و ووشو بی­تأثیر نیست.

واژه­ های کلیدی: آنتروپومتری، بیومکانیک، روان­شناختی، نخبه، کیک­بوکسینگ، ووشو

 

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- فرضیه‌های تحقیق.. 6

1-4-1- فرض کلی.. 6

1-4-2- فرضیات اختصاصی.. 6

1-5- اهداف تحقیق.. 6

1-5-1- هدف کلی.. 6

1-5-2- اهداف اختصاصی.. 7

1-6- قلمرو تحقیق.. 7

1-6-1- محدوده تحت کنترل.. 7

1-6-2- محدودیت‌های خارج از کنترل.. 7

1-7- تعریف واژه‌های کلیدی… 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 11

2-2- ترکیب بدن.. 11

2-3- سوماتوتایپ… 15

2-3-1- تعاریف اجزاء سوماتوتایپ… 16

2-3-2- ارزیابی سوماتوتایپ… 18

2-3-3- دلایل استفاده از سوماتوتایپ… 18

2-4- بیومکانیک…. 19

2-4-1- متغیرهای بیومکانیکی.. 20

2-4-2- تعریف متغیرهای بیومکانیکی.. 20

2-5- روانشناسی.. 22

2-5-1- روانشناسی ورزش…. 22

2-5-2- مهارت‌های روانی.. 23

2-5-3- تعریف مؤلفه‌های مهارت‌های روانی.. 24

2-6- معرفی رشته‌های ورزشی.. 36

2-6-1- تاریخچه ووشو. 36

2-6-2- تاریخچه کیک‌بوکسینگ…. 37

2-7- پیشینه تحقیق.. 38

2-7-1- پژوهش­های آنتروپومتریکی و بیومکانیکی.. 38

2-7-2- پژوهش­های روان­شناختی.. 43

2-8- جمع‌بندی… 45

فصل سوم: روش‌شناسی

3-1- مقدمه. 47

3-2- روش تحقیق.. 47

3-3- جامعه آماری و نمونه تحقیق، روش و نحوه گزینش نمونه‌ها 47

3-4- متغیرهای تحقیق.. 47

3-4-1- متغیر مستقل.. 47

3-4-2- متغیر وابسته. 47

3-5- ابزار جمع‌ آوری داده‌ها 47

3-6- اعتبار و روایی ابزار 48

3-7- روش اجرایی.. 48

3-8- ملاحظات اخلاقی.. 49

3-9- ارزیابی متغیرهای آنتروپومتریکی.. 49

3-9-1- ارزیابی ترکیب بدن.. 49

3-9-2- تعیین سوماتوتایپ… 50

3-10- ارزیابی متغیرهای بیومکانیکی.. 55

3-11- ارزیابی مهارت­ های روانی.. 59

3-12- روش تجزیه و تحلیل آماری و نوع آزمون‌های مورد استفاده 60

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4-1- مقدمه. 62

4-2- آمار توصیفی.. 62

4-3- آمار استنباطی.. 62

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه. 83

5-2- خلاصه تحقیق.. 83

5-3- بحث و بررسی.. 85

5-4- نتیجه‌گیری نهایی.. 92

5-5- پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 93

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی… 93

منابع و مآخذ. 94

پیوست… 101

 

جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد ویژگی­های فردی، متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی.. 63

جدول 4-2: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای روان­شناختی.. 63

جدول 4-3: آزمون کلموگروف- اسمیرونوف… 64

جدول 4-4: آزمون برابری واریانس­ها 65

جدول 4-5: مقایسه متغیر درصد چربی بدن توسط آزمون آنوا 65

جدول 4-6: مقایسه متغیر درصد چربی بدن در چهار گروه توسط آزمون کروسکال- والیس….. 65

جدول 4-7: مقایسه متغیر درصد چربی بدن در دو گروه توسط آزمون U من- ویتنی.. 66

جدول 4-8: مقایسه متغیر درصد چربی بدن در دو گروه توسط آزمون U من- ویتنی.. 66

جدول 4-9: مقایسه متغیر درصد چربی بدن در دو گروه توسط آزمون U من- ویتنی.. 66

جدول 4-10: آزمون برابری واریانس­ها 67

جدول 4-11: مقایسه متغیر اندومورفی توسط آزمون آنوا 67

جدول 4-13: آزمون برابری واریانس­ها 68

جدول 4-14: مقایسه متغیر مزومورفی توسط آزمون آنوا 68

جدول 4-15: مقایسه متغیر مزومورفی در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 68

جدول 4-16: آزمون برابری واریانس­ها 69

جدول 4-17: مقایسه متغیر اکتومورفی توسط آزمون آنوا 69

جدول 4-18: مقایسه متغیر اکتومورفی در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 69

جدول 4-19: آزمون کلموگروف- اسمیرونوف… 70

جدول 4-20: آزمون برابری واریانس­ها 71

جدول 4-21: مقایسه متغیر دراز و نشست توسط آزمون آنوا 71

جدول 4-22: مقایسه متغیر دراز و نشست در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 71

جدول 4-23: آزمون برابری واریانس­ها 72

جدول 4-24: مقایسه متغیر قدرت پنجه دست راست توسط آزمون آنوا 72

جدول 4-25: آزمون برابری واریانس­ها 73

جدول 4-26: مقایسه متغیر قدرت پنجه دست چپ توسط آزمون آنوا 73

جدول 4-27: مقایسه متغیر قدرت پنجه چپ در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 73

جدول 4-28: آزمون برابری واریانس­ها 74

جدول 4-29: مقایسه متغیر چابکی توسط آزمون آنوا 74

جدول 4-30: مقایسه متغیر چابکی در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 74

جدول 4-31: آزمون برابری واریانس­ها 75

جدول 4-32: مقایسه متغیر انعطاف­پذیری توسط آزمون آنوا 75

جدول 4-33: مقایسه متغیر انعطاف­پذیری در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 75

جدول 4-34: آزمون برابری واریانس­ها 76

جدول 4-35: مقایسه متغیر تعادل توسط آزمون آنوا 76

جدول 4-36: مقایسه متغیر تعادل در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 76

جدول 4-37: آزمون برابری واریانس­ها 77

جدول 4-38: مقایسه متغیر پرش عمودی توسط آزمون آنوا 77

جدول 4-39: آزمون کلموگروف- اسمیرونوف… 78

جدول 4-40: آزمون برابری واریانس­ها 78

جدول 4-41: مقایسه متغیرهای روانی توسط آزمون مانوا 79

جدول 4-42: مقایسه مهارت­ های روان­تنی در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 79

جدول 4-43: مقایسه مهارت­ های شناختی در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 80

جدول 4-44: مقایسه متغیر آرمیدگی در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 80

جدول 4-45: مقایسه متغیر تمرکز در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 81

 

 

تصویر 3-1: اندازه ­گیری محیط بازو 51

تصویر 3-2: اندازه ­گیری محیط ساق پا 51

تصویر 3-3: اندازه ­گیری پهنای آرنج.. 52

تصویر 3-4: اندازه ­گیری پهنای زانو. 52

تصویر 3-5: چربی زیرپوستی ناحیه سه­سر بازویی.. 53

تصویر 3-6: چربی زیرپوستی تحت­کتفی.. 53

تصویر 3-7: چربی زیرپوستی فوق­خاصره­ای… 54

تصویر 3-8: چربی زیرپوستی ساق پا 54

تصویر 3-9: ارزیابی استقامت عضلانی.. 56

تصویر 3-10: ارزیابی قدرت عضلات دست… 56

تصویر 3-11: ارزیابی چابکی.. 57

تصویر 3-12: ارزیابی انعطاف­پذیری… 57

تصویر 3-13: ارزیابی تعادل.. 58

تصویر 3-14: ارزیابی توان انفجاری… 59

 

 

 

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

پیشرفت از سطوح ابتدایی به سطح نخبگی در ورزش فرایندی پیچیده دارد. این فرایند نیازمند شناسایی و انتخاب افراد با استعدادی است که شرایط لازم جسمانی، مهارتی و رفتاری برای موفقیت در ورزشی خاص را داشته باشند. فرایند کشف ورزشکاران با استعداد برای شرکت در یک برنامه تمرینی سازماندهی­شده یکی از موضوعاتی است که امروزه در ورزش مطرح است. یکی از جنبه­ های مهم شناسایی افراد، سنجش متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روان­شناختی آنان است که ارتباط تنگاتنگی با عملکرد و موفقیت ورزشکار دارد. امروزه رقابت و مبارزه بین ملت­ها بر سر کسب مدال در مسابقات مهم بین­المللی، مانند بازی­های المپیک و بازی­های جهانی افزایش یافته است (1). اکثر کشورهای جهان در تلاش برای توسعه­ ساختارهای شناسایی ورزشکاران با استعداد در سنین پایین هستند. آن­ها بر قابلیت ­های موجود در افراد خاص و مستعد متمرکز شده ­اند تا میزان پیشرفت آن­ها را در ورزشی خاص افزایش دهند (2). از این­ رو در بسیاری از تحقیقات؛ متغیرهای آنتروپومتریکی، فیزیولوریکی، روان­شناختی و مهارت­ های حرکتی ورزشکاران مورد ارزشیابی قرار گرفته است (3). از جمله ورزش­هایی که در سراسر جهان و بخصوص در ایران طرفداران بسیاری دارند ورزش­های رزمی می­باشند، که از میان آن­ها می­توان به ووشو (4) و کیک­بوکسینگ (5،6) اشاره نمود.

در این تحقیق تلاش می­ شود که متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روان­شناختی ورزشکاران رشته­ های کیک­بوکسینگ و ووشو مورد مطالعه قرار گیرد.

1-2- بیان مسئله

برخی از محققان تأکید دارند که ترکیبی از فاکتورهای بیشمار (ژنتیکی و محیطی) در ایجاد یک ورزشکار نخبه مؤثر است (7،8،9). بر همین اساس تحقیقات زیادی به بررسی تأثیر متغیرهای فیزیکی و آنتروپومتریکی (3)، عوامل ژنتیکی و محیطی (9)، عوامل فیزیولوژیکی، اجتماعی و روانی (10)، در استعدادیابی پرداخته­اند. آنتروپومتری با سنجش ساختار و ویژگی­های فیزیکی افراد یکی از عوامل مؤثر در کسب موفقیت ورزشکاران در رشته­ های مختلف ورزشی به­شمار می­رود. بر همین اساس هر رشته ورزشی به دلیل شرایط ویژه خود، شکل و ترکیب ­بدنی خاصی از ورزشکاران را طلب می­ کند، که این امر می ­تواند به­عنوان ملاکی برای انتخاب ورزشکار برای حضور در عرصه رشته ورزشی ویژه­ای مد نظر قرار گیرد (11). سطح عملکرد ورزشکاران تابعی از فیزیک بدنی آن­هاست (12)، بعبارت دیگر ساختار بدنی می ­تواند روی عملکرد یا روی رکورد ورزشکاران تأثیر بگذارد. بنابراین، هدف اصلی ارزیابی آنتروپومتری کمک به فرایند استعدادیابی و کشف ورزشکارانی است که بیشترین توانایی را برای یک رشته خاص دارا می­باشند. تیپ­بدنی یا فیزیک بدن یک قابلیت جسمانی عمومی است که می ­تواند به منزله نشانه­ای مفید در تخمین آینده عملکرد عالی ورزشی به­شمار رود. با این همه، تحقیقات آنتروپومتریکی (4،13) و بیومکانیکی (6) روی ورزشکاران رزمی محدود می­باشد. علاوه بر این، تجارب کسب شده حاکی از آن است که وقتی در میدان­های ورزشی قهرمانانی هم­سطح از لحاظ جسمانی به رقابت می­پردازند، آمادگی روانی سرانجام پیروزی را به نفع یکی از طرفین رقم خواهد زد (14). در واقع عملکرد مطلوب ورزشکاران حاصل ترکیب عوامل مختلف شامل آمادگی جسمانی و روانی می­باشد (15). امروزه متغیرهای روان­شناختی[1] به­عنوان یکی از مهمترین عوامل دستیابی به موفقیت در اجرای ورزشی پذیرفته شده ­اند (16). بدون تردید، به­دست آوردن اوج عملکرد ورزشی بدون برخورداری از مهارت­ های روانی[2] رویایی بیش نخواهد بود (17). بر اساس نتایج تحقیقات، از جمله مهمترین متغیرهای روانی لازم برای رزمی­کاران عبارتند از: تمرکز[3]، آرمیدگی[4]، کنترل[5]، هدف­گزینی[6]، تصویرسازی ذهنی[7]، خودگویشی[8]، انگیزش[9]، اعتماد به نفس[10]، خودتنظیمی[11](18،19). از کنار عوامل روان­شناختی مذکور، سرسختی ذهنی[12] نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که در دستیابی به موفقیت ورزشی نقش کلیدی دارد (20). ماهیت رشته­ های رزمی به­عنوان یک رشته تماسی شرایطی را ایجاد می­ کند که ورزشکاران رشته­ های رزمی بسیار سخت­کوش و رقابت­جو باشند تا در برابر فشارهای جسمانی و روانی موجود در رقابت و تمرین تسلیم نشوند و با حس برتری جویی بیشتر نسبت به سایر رشته­ های تماسی اهداف خود را دنبال کنند. ورزش­های تماسی به دلیل ماهیت خاص آن و فشارهای روانی و جسمانی بیشتر نسبت به ورزش­های غیرتماسی، به ورزشکارانی با سطوح بالاتری از سرسختی ذهنی نیازمند می­باشند (19،21). تحقیقات اندکی به بررسی نقش عوامل تأثیرگذار بر سرسختی ذهنی مانند سطح مهارت، جنسیت، سن، تجربه­ ورزشی و نوع ورزش پرداخته­اند (22،23). حال این سئوال مطرح می­ شود که شاخص ­های روانی ورزشکاران موفق در رشته­ های رزمی کیک­بوکسینگ و ووشو چیست؟ ووشو یک ورزش رزمی است که ترکیبی از تکنیک­های «گلاویز شدن[13]»، «ضربه زدن[14]» و «پرتاب کردن[15]» می­باشد و خاستگاه آن کشور چین است (4). اما کیک­بوکسینگ یک ورزش رزمی است که تنها شامل تکنیک­های «ضربه زدن» می­باشد (24). پیشینه تحقیقات ورزش­های مبارزه­ای گزارش کرده ­اند که؛ ورزش­هایی که شامل تکنیک­های «گلاویز شدن» هستند (مانند کشتی و جودو)، ورزشکارانشان به طور برجسته­ای ظرفیت بی­هوازی و قدرت بالا، توان هوازی بالای متوسط، و توده­ی چربی پایینی دارند (25،26،27،28،29،30،31). در مقابل، ورزش­هایی که شامل تکنیک­های «ضربه زدن» هستند (مانند کاراته و تکواندو)، ورزشکارانشان به طور برجسته­ای ظرفیت­ هوازی و انعطاف­پذیری بالا، و توان بی­هوازی و ظرفیت بی­هوازی بالای متوسط دارند (32،33،34). بنابراین بر اساس توضیحات فوق درمی­یابیم که دو رشته رزمی کیک­بوکسینگ و ووشو به­رغم شباهت­های بسیارشان؛ تفاوت­ها و اختلافات فاحشی نیز دارند، که این تفاوت­ها می ­تواند در متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روان­شناختی ورزشکاران دو رشته اثرگذار باشد. بر این اساس این چالش مطرح است که آیا تفاوت­های تأیید شده در دو رشته می ­تواند منجر به تفاوت در نیمرخ­های آنتروپومتری، بیومکانیکی و روان­شناختی بشود، با توجه به اینکه این متغیر­ها پیشگو­های اساسی موفقیت در ورزش هستند. با این وجود، اطلاعات مستند و قابل قبولی در مورد متغیرهای آنتروپومتریکی ووشوکاران در پیشینه تحقیقات در دسترس نیست (4) و نیز تحقیقات محدودی بر روی متغیرهای بیومکانیکی ورزشکاران کیک­بوکسینگ صورت گرفته است (6). و همچنین پیرامون متغیرهای روان­شناختی ورزشکاران کیک­بوکسینگ و ووشو پژوهش معتبری توسط محقق یافت نگردید. لذا با توجه به مواردی که اشاره شد و با استناد به مبانی نظری و پیشینه تحقیق؛ محقق در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که:

آیا بین متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روانی ورزشکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال در رشته­ های رزمی کیک­بوکسینگ و ووشو تفاوت وجود دارد؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

درصد بالایی از جوانان مستعد کشور می­توانند پشتوانه­ای ارزشمند جهت کسب مقام­های قهرمانی در رشته­ های مختلف ورزشی در جهان باشند، اما با توجه به محدود بودن امکانات و تجهیزات ورزشی که قادر به پاسخ­گویی تمام نیازهای جوانان نمی ­باشد و همچنین با توجه به اینکه در کشور ما انتخاب ورزشکاران بر مبنای آزمایش و خطا صورت می­گیرد، به منظور جلوگیری از اتلاف وقت، سرمایه و به هدر رفتن استعدادها و تلاش­ های بی­حاصل دست­اندرکاران، انجام تحقیقات و مطالعه پیرامون عوامل اثرگذار امری مهم به نظر می­رسد. بهتر است تا از طریق تعیین ملاک­هایی، بهترین و مناسب­ترین افراد شناخته شوند و با برنامه­ ریزی صحیح آن­ها را در راه رسیدن به سکوی قهرمانی هدایت کرد. انجام این تحقیقات دارای اهمیت و ارزش است زیرا نه تنها در تعیین یک مرجع جهت کشف زودهنگام استعدادها می­توان از آن کمک گرفت بلکه تأثیر هر رشته ورزشی را بر تیپ بدنی و نیز سایر متغیرهای بیومکانیکی می­توان مشاهده کرد. مطالعه قالب انسان ابزار مفیدی برای انتخاب استعداد زودهنگام و ارزیابی برنامه تمرینی می­باشد. دانستن شاخص ­ها و ویژگی­های افراد می ­تواند به مربیان، ورزشکاران و متخصصین این رشته ورزشی کمک کند که برای رسیدن به قله­ی رفیع قهرمانی می­بایستی دارای چه ویژگی­های آنتروپومتریکی و جسمانی باشند (35). بنابراین شناخت علل و عوامل مؤثر در عملکرد بالای قهرمانان ورزشی در صحنه­های بین ­المللی ضرورت پیدا می­ کند (3).

در این راه به دلیل اهمیت کشف استعداد ورزشی، تأثیر تیپ بدنی در عملکرد ورزشی، و نبود تعریف مناسبی از شکل­شناسی ورزشکاران رشته­ های رزمی به تفکیک، لازم است که تحقیقی صورت پذیرد که امکان تهیه یک مرجع آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روان­شناختی مشخص برای ورزشکاران کیک­بوکسینگ و ووشو را فراهم آورد. چون در کشور تاکنون تحقیقی در این زمینه روی مردان کیک­بوکسر و ووشوکار صورت نگرفته است، انجام این گونه تحقیقات ضروری به نظر می­رسد. ضرورت این تحقیق را می­توان مشخص شدن وضعیت ووشوکاران و کیک­بوکسرها به لحاظ متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روان­شناختی دانست. ضرورت اصلی و عمده این تحقیقات کمک به مربیان است که در سطوح مختلف ورزشی فعالیت دارند تا بهترین و مناسب­ترین افراد را از نظر ویژگی­های بدنی و روانی جهت آموزش انتخاب نمایند. دست­اندرکاران امر ورزش و تربیت بدنی معتقدند که آمادگی جسمانی بالاتر توأم با مهارت­ های روانی مطلوب­تر برای رسیدن به اوج قهرمانی لازمه­ی هر ورزشی است. شناخت ویژگی­های جسمانی و شاخص ­های اجرای مهارت به طور قطع بر عملکرد ورزشکاران تأثیر می­گذارند. با این همه، تحقیقات آنتروپومتریکی (4،13) و بیومکانیکی (6) روی ورزشکاران رزمی محدود می­باشد. و همچنین پیرامون متغیرهای روان­شناختی ورزشکاران کیک­بوکسینگ و ووشو پژوهش معتبری توسط محقق یافت نگردید. پیکرسنجی به­عنوان اولین گام جهت سرمایه­ گذاری روی قهرمانان ملی و رسیدن به پیروزی در مسابقات بین ­المللی باید در برنامه­ های آموزشی لحاظ گردد.

1-4- فرضیه ­های تحقیق

1-4-1- فرض کلی

بین متغیرهای آنتروپومتریکی (ترکیب بدن و تیپ بدنی)، بیومکانیکی (استقامت عضلانی، قدرت، چابکی، انعطاف­پذیری، تعادل و توان انفجاری) و روانی (مهارت­ های روانی) ورزشکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال رشته­ های کیک­بوکسینگ و ووشو تفاوت وجود دارد.

1-4-2- فرضیات اختصاصی

1- بین متغیرهای آنتروپومتریکی ترکیب بدن و تیپ بدنی کیک­بوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال تفاوت وجود دارد.

2- بین متغیرهای بیومکانیکی استقامت عضلانی، قدرت، چابکی، انعطاف­پذیری، تعادل و توان انفجاری کیک­بوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال تفاوت وجود دارد.

3- بین مهارت­ های روانی کیک­بوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال تفاوت وجود دارد.

1-5- اهداف تحقیق

1-5-1- هدف کلی

مقایسه منتخبی از متغیرهای آنتروپومتریکی (ترکیب بدن و تیپ بدنی)، بیومکانیکی (استقامت عضلانی، قدرت، چابکی، انعطاف­پذیری، تعادل و توان انفجاری) و روانی (مهارت­ های روانی) ورزشکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال رشته­ های کیک­بوکسینگ و ووشو.

1-5-2- اهداف اختصاصی

1- مقایسه متغیرهای آنتروپومتریکی ترکیب بدن و تیپ بدنی کیک­بوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال

2- مقایسه متغیرهای بیومکانیکی استقامت عضلانی، قدرت، چابکی، انعطاف­پذیری، تعادل و توان انفجاری کیک­بوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال

3- مقایسه مهارت­ های روانی کیک­بوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال

[1] .Psychological variables

[2] .Mental skills

[3] .Concentration

[4] .Relaxation

[5] .Control

[6] .Goal setting

[7] .Imagery

[8] .Self-talk

[9] .Motivation

[10] .Self-confidence

[11] .Self-regulation

[12] .Mental toughness

[13] .Grappling technique

[14] .Striking technique

[15] .Throw technique

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.