روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

 

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: عمومی

 

عنوان:

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

 

استاد راهنما:

دكتر لادن هاشمی

 

استاد مشاور:

دكتر میترا محمودی


زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده ………………………………………………………………………….…. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه……………………………………………………………………….…. 3

1-2 بیان مسئله  ……………………………………………………………………..……5

1-3 ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………..…….8

1-4 تعاریف متغیرها……………………………………………………………………10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

مقدمه………………………………………………………………………..……..…13

2-1 مبانی نظری ………………………………………………………………..……13

2-2- عوامل مؤثر در بروز اختلالات رفتاری در دوران نوجوانی………………….………..……24

3- 2- مفهوم سازگاری …………………………………………………..……………28

2-4 انواع سازگاری      ………………………………………………………………40

2-5 مهارتهای ارتباطی  ………………………………………………………………51

2-6- پیشینه پژوهش در خصوص مهارت های ارتباطی و سازگاری………….…………………56

2-7 فرضیه پژوهش      ………………………………………………………………61

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه…………………………………………………………………….…………63

3-2 روش پژوهش………………………………………………………………………63

3-3 جامعه آماری و نمونه پژوهش………………………………………….……………63

3-4ملاحضات اخلاقی پژوهش……………………………………………………………64

3-5 ابزار و روش گردآوری اطلاعات……………………………………..………………64

3-6 ابزار پژوهش…………………………………………………….………………65

3-7 تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………….……68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………….…………70

4-1- فرضیه اصلی پژوهش………………………..……………………………………70

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه………………………………………………………….………………75

5-2.بحث ونتیجه گیری  ………………………………………………………………75

5-2-1.شاخص مهارت های اجتماعی…………………………………….………………78

5-2-2.شاخص گرایش ضداجتماعی……………………………………………………79

5-2-3.شاخص روابط خانوادگی ……………………………………………………….80

5-2-4.شاخص قالب های اجتماعی……………………………………………………81

5-2-5.شاخص روابط آموزشی……………………………….…………………..……81

5-2-6.شاخص روابط اجتماعی  ………………………………………………….……82

5-3.نتیجه گری کلی از تحقیق……………………………………………..…………        83

5-4.پیشنهادات…………………………………………………………………..……84

5-5- پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی. …………..…………..………………………84

5-6 محدودیت های پژوهش………………………..….………..………………………85

منابع

منابع فارسی ……………………………………………………………………..…………87

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………..…………93

چکیده انگلیسی……………………………….……………………………………..…………95

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 1-2:شاخص سازگاری در مطالعات مختلف…………………………………………………………………………29

جدول 1-4: میانگین، انحراف استاندارد ونتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نمرات آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون ابعاد سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………71

جدول2-4 نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل برحسب نمرات پس آزمو.. 72

3-4 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات پس آزمون با کنترل اثرات نمرات پیش آزمون……………………………………………………………………………………………………………..72

جدول 4-4 نتایج تی وابسته جهت مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در ابعاد سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………73

 

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی بوده است . بدین منظور از بین دانش آموزان دختر دبیرستانی ارجاع داده شده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر شیراز تعداد 20 نوجوان ناسازگار به طور تصادفی در گروه کنترل و 20 نوجوان ناسازگار در گروه آزمایش قرار داده شدند سپس با بهره گرفتن از پرسشنامه شخصیت سنج کالیفرنیا (CTP) فرم 16-9 ساله دو گروه مورد پیش آزمون قرار گرفتند به اعضای گروه آزمایش مهارت های ارتباطی آموزش داده شد. در خاتمه آموزش پس آزمون سازگاری مجدداً اجرا گردید .نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی نتوانسته است سازگاری اجتماعی کلی دانش آموزان گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل بطور معناداری افزایش دهد (P>0/05).در شاخص های قالب های اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، گرایش ضداجتماعی، روابط آموزشی و روابط اجتماعی تفاوت معنی داری در نمرات پیش آزمون- پس آزمون افراد گروه آزمایش دیده نمی شود ولی در شاخص روابط خانوادگی این تفاوت معنا دار است.

كلمات كلیدی : مهارت های ارتباطی ، سازگاری ، سازگاری اجتماعی ، دختران دبیرستانی

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1 مقدمه

نوجوانی به دوره­ای از رشد اطلاق می­ شود كه بین كودكی و بزرگسالی قرار دارد، به همین دلیل نوجوانی یک دوره انتقال است. این دوره همراه با تغییرات عمده جسمانی، شناختی، اخلاقی و اجتماعی است كه غالباً از حدود12-11سالگی شروع می­ شود، و در بسیاری از كشورهای صنعتی جهان در سن 20 سالگی خاتمه می­یابد (احدی و جمهری ،1380).

سازگاری اجتماعی در نوجوانان به عنوان مهم ترین نشانه ی سلامت روان آنان ، از مباحثی است كه در دهه های اخیر توجه بسیاری از جامعه شناسان، روان شناسان و مربیان را به خود جلب نموده است (یارمحمدیان و شرفی راد،1390).

نوجوانان تحت تاثیر خانواده ،مدرسه، هم کلاسی­ها، همسالان و جامعه (چه مثبت و چه منفی) قرار می­گیرند. تحقیقات متعددی در خصوص شیوع مشکلات رفتاری و ناسازگاری در بین نوجوانان صورت گرفته است به عنوان مثال: هالینگ و همكارانش در مطالعه خود بر روی نوجوانان آلمانی گزارش نمودند كه9/11 درصد از نوجوانان به علت مشكلات رفتاری و ناسازگازی اجتماعی، نیاز به خدمات بهداشت روان دارند (هالینگ و راونس[1]،2010 به نقل از تمنایی فر، سلامی محمد آبادی، دشتبان زاده، 1390).

بیشترین نوجوانان ناسازگار و مساله دار، وابسته به خانواده­های آسیب دیده هستند و فرزندانی كه مربوط به خانواده های پر كشمكش می باشند به سبب عدم برخورداری از آرامش روانی و عدم تمركز و آشفتگی بیشتر در معرض رفتارهای ناسازگارانه قرار دارند (بارلو[2]،1992 به نقل از زارع مقدم ،1385).

سازگاری رفتار مفید و موثر آدمی در تطبیق با محیط فیزیكی و روانی است به گونه­ ای که تنها با تغییرات محیطی همرنگی نكرده و به پیروی ناهشیار از آن كفایت نكند و خود نیز بتواند بر محیط تاثیر گذاشته و آن را به گونه­ ای مناسب تغییر دهد (بارلو،1992 به نقل از زارع مقدم ،1385).

طبق تحقیقات متعدد، حدود85% والدین به نوعی نوجوانان خود را ناسازگار می­دانند. چنین برداشتی از نوجوانان باعث رفتار خاصی در والدین می­ شود. آنچه مهم است فهم این ناسازگاری و دلایل آن است كه به والدین كمك می­كند تا رابطه بهتری با نوجوانان خود برقرار كنند. نوجوانان هم به سهم خود رفتار والدین را قبول ندارند و آنان را از نظر نوع رفتار تایید نمی­كنند. هیچ یک از فرزندان در طبقات مختلف اجتماعی به طور كامل رفتار والدین خود را تأیید نمی­كنند و اصولاً درجة قبول رفتار والدین و فرزندان كم است. در این وضعیت ناهمگون كه والدین، نوجوانان را ناسازگار می پندارند و نوجوانان هم رفتار والدین را قبول ندارند، امكان وقوع بسیاری از حوادث ناگوار برای نوجوانان وجود دارد(احدی،1383 ).

در مجموع می­توان گفت برخی از نوجوانان براساس تغییرات بلوغ و بحران هویت، رفتاری ناسازگارانه دارند. دوران بلوغ به دلیل تغییرات وسیع از نظر ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی دشوارترین مرحله از نظر سازگاری است(بومیستر[3] و تایس[4]، 2001؛ بومیستر و لری[5]، 2004؛ گاردنر[6]، پیکت[7] و بریور[8]، 2003؛ لیری[9] و دونز[10]، 2005؛ به نقل از خوبانی،زاده محمدی و جراره،1392)..

از طرف دیگر در دوران کودکی و نوجوانی به دلیل این­که ارتباط با هم­سالان افزایش و وابستگی به والدین کاهش می­یابد، سازگاری اجتماعی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است (آلیسون[11]، 2004).

اجتماعی شدن فرایندی است که در آن هنجارها، مهارت ­ها، انگیزه­ها، نگرش­ها و رفتارهای فرد شکل می­گیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. در این فرایند، اکتساب و به کارگیری مهارت­ های ارتباطی و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از مؤلفه­ های اصلی رشد اجتماعی بخصوص در بین کودکان و نوجوانان محسوب می­ شود. بنا به تعریف، مهارت­ های ارتباطی به رفتارهای آموخته شده و مقبول جامعه اطلاق می­ شود، رفتارهایی که شخص می ­تواند با دیگران به نحوی ارتباط برقرار کند که به بروز پاسخ­های مثبت و پرهیز از پاسخ­های منفی بینجامد (کارتلج و میلبرن[12]، 1390)

از این رو بررسی اثر بخشی آموزش مهارت­ های ارتباطی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کاهش ناسازگاری اجتماعی نوجوانان، یکی از ضرورت­هایی است که در این پژوهش به آن پرداخته می­ شود.

[1] Halyng & Ravns

[2] Barlow

[3] Bvmystr

[4] Tays

[5] Larry

[6] Gardner

[7] Pickett

[8] Bryvr

[9] Leary

[10] Dvnz

[11] Allison

[12] . Kartleg & Milbern Allison

تعداد صفحه : 107

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.