رشته مدیریت

دانلود پایان نامه : رابطه بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی درکارمندان شعب بانک ملی استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : رابطه بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی درکارمندان شعب بانک ملی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت دولتی             گرایش منابع انسانی

 

عنوان:

« رابطه بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی درکارمندان شعب  بانک ملی استان گیلان »

 

 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر سعید باقر سلیمی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوانشماره صفحه
فصل  اول:کلیات تحقیق
1-1)        مقدمه3
1-2)        بیان مساله4
1-3)        اهمیت و ضرورت تحقیق7
1-4)        اهداف تحقیق9
1-5)        چارچوب نظری تحقیق9
1-6)        فرضیه های تحقیق11
1-7)        تعریف مفهومی و عملیاتی12
1-8)        قلمرو تحقیق15
فصل دوم:ادبیات  و پیشینه تحقیق
بخش اول: رفتار شهروندی سازمانی18
2-1-1) مقدمه18
2-1-2) رفتار شهروندی سازمانی18
2-1-3) دو رویکرد اصلی در تعاریف مربوط به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی:20
2-1-3-1) رفتارهای در نقش و فرانقش20
2-1-3-2) تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان21
2-1-4) کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی22
2-1-4-1) مدل گراهام22
2-1-4-2) مدل ارگان23
2-1-4-3) مدل پودساکف و همکاران24
2-1-4-4) مدل لامبرت25
2-1-4-5) مدل بورمن و همکارانش26
2-1-5) عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی26
2-1-5-1) سرمایه اجتماعی26
2-1-5-2) هوش عاطفی (هیجانی)27
2-1-5-3) رهبری تحول آفرین28
2-1-5-4) عدالت سازمانی29
2-1-6) عوامل تاثیر پذیر از رفتار شهروندی سازمانی29
2-1-6-1) تعهد سازمانی30
2-1-6-2) عملکرد کارکنان30
2-1-6-3) بهره وری نیروی انسانی31
2-1-7) رفتار ضد شهروندی سازمانی32
بخش دوم: شخصیت35
2-2-1) مقدمه35
2-2-2) تعریف شخصیت36
2-2-3) نظریه های شخصیت37
2-2-3-1) نظریه کاستا و مک کری (1987)38
2-2-3-2) نظریه فروید40
2-2-3-3) نظریه یونگ41
2-2-3-4) نظریه کاتل42
2-2-3-5) نظریه آیزنک دربارۀ شخصیت44
2-2-3-6) نظریه های کوچک یا نظریه های نوار باریک46
بخش سوم: پیشینه تحقیق
2-3-1) تحقیقات داخلی49
2-3-2) تحقیقات خارجی51
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه54
3-2) روش تحقیق55
3-3) جامعه و نمونۀ آماری55
3-4) بررسی نرمال بودن متغیر دوم56
3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات58
3-6) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری59
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات61
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات
4-1) مقدمه63
4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:64
4-3) توصیف متغیر های تحقیق70
4-4) آزمون فرضیات تحقیق77
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه82
5-2) خلاصه تحقیق82
5-3) نتایج آمار توصیفی83
5-4) توصیف متغیرهای تحقیق84
5-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق85
5-6) پیشنهادات با توجه به فرضیه های تحقیق87
5-7) پیشنهاد برای تحقیقات آتی89
5-8)محدودیت های تحقیق89
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جداول، شکل ها و نمودارها

جداول:
2-1) سیرتکاملی متغیّر های رفتار شهروندی سازمانی20
2-2) ویژگی های شخصیتی تهیه شده به وسیله کاتل43
2-3) طبقه بندی شخصیت از نظر آیزنک45
3-1) آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیر رفتار شهروندی سازمانی56
3-2) پرسش نامه و ابعاد آن59
3-3) جدول آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق60
4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان64
4-2) توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان65
4-3) سن پاسخ دهندگان66
4-4) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان67
4-5) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان68
4-6) توصیف نوع استخدام پاسخ دهندگان69
4-7) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی70
4-8)  توصیف متغیر ثبات عاطفی71
4-9) توصیف متغیر برون گرایی72
4-10) توصیف متغیر تجربه پذیری73
4-11) توصیف متغیر سازگاری74
4-12) توصیف متغیر هوشیاری75
4-13) توصیف متغیر شخصیت76
4-14) ضریب همبستگی بین ثبات عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی77
4-15) ضریب همبستگی بین برون گرایی و رفتار شهروندی سازمانی78
4-16) ضریب همبستگی بین تجربه پذیری و رفتار شهروندی سازمانی79
4-17) ضریب همبستگی بین سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی79
4-18) ضریب همبستگی بین با وجدان بودن و رفتار شهروندی سازمانی80
 

 

شکل ها:

1-1)        مدل مفهومی تحقیق11
 

نمودارها:

نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان64
نمودار میله ای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان65
نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان66
نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان67
نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان68
نمودار میله ای نوع استخدام پاسخ دهندگان69
هیستوگرام  متغیر رفتار شهروندی سازمانی70
هیستوگرام  متغیر ثبات عاطفی71
هیستوگرام  متغیر برون گرایی72
هیستوگرام  متغیر تجربه پذیری73
هیستوگرام  متغیر سازگاری74
هیستوگرام  متغیر هوشیاری75
هیستوگرام  متغیر شخصیت76
منابع90
پیوست ها96
پرسشنامه97
خروجی های نرم افزار102
چکیده انگلیسی113

 

 

 

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی و شناسایی ارتباط بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان  است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش اجرا توصیفی است. روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد. بطوریکه برای اندازه گیری شخصیت از پرسش نامه (پنج گانه شخصیتی (NEO)) استفاده شده است،  و سوالات رفتار شهروندی سازمانی نیز برگرفته از پرسشنامه (پودساکف و همکاران، 1990) است. جامعه آماری تحقیق  حاضر کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان به تعداد 1234  نفر می باشد. پرسشنامه ها بین  221 نفر از آنها، که بر طبق فرمول نمونه گیری جامعه محدود و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، توزیع گردید. روش آزمون فرضیه های تحقیق، آزمون همبستگی و با بهره گرفتن از نرم افزار  SPSS 18 می باشد نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین شخصیت و رفتارشهروندی کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و از بین 5 بعد شخصیت، بعد برون گرایی از همبستگی قوی تری با رفتار شهروندی سازمانی نسبت به ابعاد دیگر برخوردار است. همچنین بین بعد سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

کلمات کلیدی:

شخصیت، ثبات عاطفی، برونگرایی، تجربه پذیری، سازگاری، با وجدان بودن، رفتار شهروندی سازمانی.

 

 

کلیات تحقیق

 

  • مقدمه

بر خلاف گذشته كه از كاركنان انتظار می رفت تا در حد نقش های رسمی عمل كنند، در قراردادهای روانشناختی جدید رفتارهای فراتر از نقش مورد انتظار است. تحقیقات كنونی این رفتارها را تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی مد نظر قرار داده اند. در دهه های اخیر اصطلاحاتی برای تشریح چنین رفتارهایی استفاده شده اند نظیر، رفتار پیش اجتماعی، رفتار فرانقشی و خودجوشی سازمانی  و عملكرد زمینه ای. هر چند هر كدام از این مفاهیم خواستگاه متفاوتی داشته اند، ولی به طور كلی به مفهو م یكسانی اشاره دارند كه در این تحقیق تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی[1]، مدنظر قرار می گیرند و منظورآن دسته از فعالیت های مرتبط با نقش افراد در سازمان است كه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل، توسط فرد انجام می شود و هرچند كه سیستم پاداش رسمی سازمان این رفتارها را شناسایی نمی كند ولی برای عملكرد خوب سازمان، مؤثر هستند (کاخکی و قلی پور، 1386: 117). رفتار شهروندی سازمانی برای اولین بار توسط بتمن و اورگان (1983) بکار گرفته شد. اورگان (1988) رفتار شهروند سازمانی را به این صورت تعریف کرد: “رفتار فردی که به وضوح نبوده و بطور غیر مستقیم توسط سیستم پاداش رسمی شناسایی می شود و رفتارهایی که نقش حیاتی در کارکرد اثربخش سازمان ایفا می کنند (Pavalache-Ilie, 2014: 490).

انسان، به صورت یك كل سازمان یافته عمل می كند و كمتر جنبه ای از كنش و رفتار انسان را خواهیم یافت كه از منش و شخصیت وی تأثیر نگرفته باشد؛ از این رو، بدیهی است كه رفتارهای شهروندی سازمانی نیز از شخصیت[2]  تأثیر پذیرند. شخصیت یكی از این عوامل پیش بینی كننده رفتار و یكی از عوامل پدیدآورنده تفاوت های فردی موجود بین افراد است. شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگی های فردی است كه الگوهای ثابت فكری، عاطفی و رفتاری را در بر می گیرد و پایاترین پیش بینی كننده معیارهای مختلف شغلی محسوب می شود، بالاخص در پژوهش هایی كه شخصیت را به رفتار شهروندی سازمانی مرتبط می كند (رافضی و همکاران، 1391: 44-45). اورگان (1994) اساس نظری برای ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و شخصیت را بر این می داند که چون رفتار فرد با نگرش های کلی اش ارتباط دارد و از آنجا که شخصیت افراد بر نگرش های کلی آنها تاثیر می گذارد، شاید بتوان فرض کرد که شخصیت با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط داشته باشد (یوسفی امیری و همکاران، 1392: 71).

نظر به ضرورت تامل در رفتار شهروندی سازمانی و نقش شخصیت، و اهمیت تبیین آن در سازمانهای فعال در حوزه کسب و کار، انگیزه انجام این تحقیق در ذهن محققین شکل گرفت. در این فصل به بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیات تحقیق، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها، و قلمرو تحقیق پرداخته می شود.

 

[1]  Organizational citizenship behavior (OCB)

[2]  personality

[3]  Batman et al.,

[4] Pavalache-Ilie

[5] Mahdiuon

تعداد صفحه : 113

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       tez.21@chmail.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد.هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است.برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.