مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی صنایع

گرایش : مدیریت سیستم و بهره وری

عنوان :  ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندر انزلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc.””

رشته مهندسی صنایع – گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

عنوان

ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله در فضای تخفیف با در نظر گرفتن ریسک تحت شرایط عدم قطعیت و حل مدل به کمک روش های تاپسیس و ویکور

(مطالعه موردی: شرکت یونیلیور).

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مهدی فدایی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                       صفحه

فصل اول-کلیات تحقیق……………………………………………… 1

 • مقدمه…………………………………………………………… 2
 • بیان مساله…………………………………………………………… 2
 • ضرورت خاص انجام تحقیق…………………………………………… 4
 • جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق………………………………………. 5
 • سوالات تحقیق………………………………………………………………. 6
 • اهداف تحقیق………………………………………………….. 6
 • جامعه و نمونه آماری………………………………………………… 6
 • روش جمع ­آوری دادها……………………………………………. 7
 • روش تعیین شده در تحقیق………………………………… 7
 • مفاهیم و اصطلاحات کلیدی…………………………………………. 8

1-10-1- زنجیره تامین…………………………………………….. 8

1-10-2- انتخاب تامین کننده…………………………………….. 9

1-10-3- روش های تصمیم گیری تاپسیس و ویکور………………………….. 10

 • قلمرو تحقیق…………………………………………………………….. 8

1-11-1-قلمرو موضوعی…………………………………………………. 8

1-11-2- قلمرو زمانی…………………………………………. 8

1-11-3- قلمرو مکانی…………………………………………………….. 8

 • جمع بندی…………………………………………………… 8

فصل دوم- ادبیات پژوهش…………………………………………… .9

 • مقدمه……………………………………………………….. 10
 • ارزیابی و انتخاب تامین کننده…………………………………. 10
 • تاریخچه مختصری از سیستم فازی……………………………… 17
 • کاربرد منطق فازی در انتخاب تامین کننده……………………………. 19
 • مسائل تصمیم گیری و انواع آن……………………………………….. 20
 • روش تاپسیس………………………………………………………… 22
 • روش ویکور…………………………………………………………. 22
 • مرور مقالات انتخاب تامین کننده…………………………………. 23

2-8-1- مرور مقالات انتخاب تامین کننده تک هدفه…………………………… 23

2-8-2- مرور مقالات انتخاب تامین کننده چند هدفه…………………………. 24

2-8-3- مرور مقالات انتخاب تامین کننده در حالت فازی……………………… 26

فصل سوم-روش اجرای پژوهش…………………………………… 30

3-1- مقدمه…………………………………………………………………. 31

3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………….. 31

3-3- جامعه پژوهش و ویژگی­های آن………………………….. 32

3-4- روش جمع ­آوری دادها………………………………………….. 32

3-5- برخی مفاهیم مرتبط با مدل مورد بررسی…………………….. 32

3-5-1- مسائل برنامه ریزی چند هدفه…………………………………….. 33

3-5-2- منطق فازی……………………………………………………………………. 33

3-5-3- برنامه ریزی فازی……………………………………… 37

3-6- مفروضات مدل…………………………………………………………….. 38

3-7- مدل پیشنهادی………………………………………………….. 38

3-7-1- اندیس ها، پارامترها و متغیرها………………………..……… 41

3-7-3- محدودیت ها…………………………………………………. 44

3-7-3-1- محدودیت های تخفیف…………………………………. 45

3-7-3-2- محدودیت های تقاضا………………………………….. 45

3-7-3-3- محدودیت حداقل خرید قطعه از هر تامین کننده…………………………. 45

3-7-3-4- محدودیت ظرفیت تامین کنندگان………………………………….. 46

3-7-3-5- محدودیت موجودی……………………………………………. 46

3-8- برخی مفاهیم مرتبط با روش حل مساله……………………………. 47

3-8-1- روش L-P متریک برای حل مسائل برنامه ریزی چند هدفه……………………….. 47

3-8-2- روش منطق فازی……………………………………… 48

3-8-3- روش تاپسیس برای رتبه بندی آلترناتیوها با در نظر گرفتن چند شاخص……………… 51

3-8-4- روش ویکور برای رتبه بندی آلترناتیوها با در نظر گرفتن چند شاخص………………….. 52

3-8-5- روش تصمیم گیری سازشی بر اساس روش های تاپسیس و ویکور……………. 55

3-9- روش پیشنهادی برای حل مساله مورد بررسی………………… 58

3-10- روش تاپسیس برای حل مساله مورد بررسی………… 61

3-11- روش ویکور برای حل مساله مورد بررسی………………………. 63

3-12- مطالعه موردی………………………………… 64

3-13- جمع بندی…………………………………. 69

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل نتایج……………………………. 70

4-1- اطلاعات مربوط به شرکت یونیلیور……………………………. 71

4-2- نتایج حاصل از انتخاب تامین کنندگان………………………………….. 90

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات آتی………………………….. 95

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………. 96

5-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………….. 97

5-3- محدودیت های تحقیق…………………………………………………. 97

5-4- پیشنهادهای کاربردی…………………………………… 98

5-5- پیشنهادات آتی……………………………………………………… 98

   منابع………………………………………………………………………………. 100

چکیده:

فرایند ارزیابی و انتخاب تامین کننده نقش حساس و قابل توجهی در مدیریت زنجیره تامین می باشد. در مدیریت زنجیره تامین، به ایجاد روابط قوی و استراتژیک تا اینکه بهترین تامین کنندگان با بهره گرفتن از معیارهای انتخاب و روش مناسب باید انتخاب کنید. علاوه بر این تامین کنندگان مناسب کاهش هزینه های خرید، افزایش رضایت مندی مشتریان، افزایش محصول نهایی تقویت رقابت شرکتها می باشد. هدف این پژوهش ارائه یک الگوی چند هدفه زنجیره تامین در انتخاب تامین کنندگان با در نظر گیری ریسک و رویکرد فازی در محیط تخفیف در حال توسعه است. در مدل پیشنهادی تمام ضرایب تابع هدف و محدودیت ها به صورت اعداد فازی مثلثی در نظر گرفته شده است. مدل توسعه یافته را به کمک یک روش سازشی بر مبنای روش های تاپسیس و ویکور به طور همزمان، حل می نماییم و سپس مدل ارائه شده را با بهره گرفتن از روش های تاپسیس و ویکور به طور جداگانه حل نموده و سپس نتایج تمامی روش ها را با یکدیگر مقایسه می کنیم. در پایان نیز به منظور هر چه بییشتر روشن تر شدن مدل مورد نظر، یک مطالعه موردی را مورد بررسی قرار می دهیم. در جامعه آماری مورد مطالعه، پرسشنامه توسط خبرگان شرکت تکمیل گردید. به دلیل تعداد پایین کارکنان شرکت و افرادی که در شرکت صاحب نظر بوده اند، از نظرات تمامی افراد خبره بهره گرفته شد. نوع تحقیق نیز با توجه به اینکه یک روش جدید برای حل مدل مورد بررسی ارائه گردید، یک تحقیق علمی و توصیفی بوده و نیز از آن جایی که پژوهش حاضر به صورت میدانی نیز در یک مطالعه موردی واقعی به کار برده شده است، یک پژوهش کاربردی می باشد. نتایج حاصل نیز میزان تخصیص هر محصول به هر شرکت در هر دوره زمانی نسبت به یک از سطوح تخفیف را نشان می دهد.

واژهای کلیدی: انتخاب تامین کننده، مدیریت ریسک، چند هدفه، محیط فازی، تاپسیس، ویکور، روش سازشی نوین.

 

1-1- مقدمه

زنجیره تامین [1]یکی از علوم زیر بنایی در شکل گیری تولید و توزیع یک محصول یا خدمت است. مدیریت زنجیره تامین در یک سازمان اهداف زیادی را دنبال می کند که به عنوان نمونه می توان به کاهش حجم موجودی، سرعت در پاسخگویی به مشتری، افزایش میزان فروش، تامین بهینه و تسریع مواد اولیه، انتخاب تامین کنندگان برتر و در انتها کاهش هزینه ها اشاره کرد. بنابراین انجام پزوهش بر روی مدل های ریاضی به منظور انتخاب تامین کننده، ایجاد رقابت بین چندتامین کننده، در جهت بهبود کیفیت و کاهش هزینه، وجود محدودیت ظرفیت تولید تامین کننده، برآورده شدن تعهدات درحالت تامین کننده انحصاری و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، بسیار با اهمیت به نظر می رسد(آقایی، 1389). در این فصل علاوه بر ارائه کلیات و چارچوب کلی پژوهش، بیان مساله، اهداف تحقیق، جامعه آماری و همچنین سوالات تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

1-2- بیان مسئله[2]

یکی از وظایف اساسی واحدهای خرید، انتخاب و جذب تامین کنندگان مناسب و توانا جهت تهیه و فراهم نمودن احتیاجات سازمان است. وجود تعداد زیادی از تامین کنندگان با قابلیت ­های مختلف، تصمیم گیری در مورد تعداد تامین کنندگان، ترکیب آنها، نحوه برقراری ارتباط و دیگر موارد مرتبط انتخاب آنها را با مشکل روبرو می­سازد. اهمیت این موضوع تا بدان جااست که برخی از شرکت­ها سیاست­ها و قوانین مدونی را جهت ارزیابی و انتخاب، تدوین کرده ­اند (غضنفری و فتح اله،1385).

و از آن جایی که امروزه در شرایط رقابتی موجود در بازار که فشار زیادی بر روی سازمان­ها جهت دستیابی به هزینه­ های کمتر می­باشد، دستیابی به محصولی با قیمت پایین و کیفیت بالا بدون اتخاذ تصمیمات مناسب در فرایند تامین و همچنین رضایت­مندی تامین­کنندگانغیر ممکن به نظر می­رسد(کپری و میندل[3]، 2007).

علاوه بر آن دبر[4]و همکارانش در سال 2001 بیان کردند که امروزه سازمان­ها بیشتر به تامین کنندگان وابسته شده ­اند، بنابراین پیامد­های مستقیم وغیر­مستقیم تصمیم ­گیری ضعیف، وخیم­تر جلوه می­ کند. لذا تصمیمات مرتبط با استراتژی­ها و عملیات خرید، نقش تعیین کننده ­ای در سود آوری ایفا می­ کنند.

و نیز در پاسخ به افزایش رقابت، کوتاه شدن چرخه عمر محصولات و تغییر سریع سلایق مشتری، بیشتر شرکت هاتوسعه قابلیت ­های بلند مدت تامین کنندگان را مورد توجه قرار داده ­اند و این امر اهمیت ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان را روشن می­ کند(گارجیا و سو[5]، 2004).

در چنین شرایطی بخش خرید می ­تواند نقش کلیدی در کارایی و اثر بخشی سازمان ایفا نماید و تاثیر مستقیمی روی کاهش هزینه­ ها، سودآوری و انعطاف پذیری یک شرکت داشته باشدانتخاب تامین کنندگان مناسب می تواند به شکل چشمگیری هزینه های خرید را کاهش داده، قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد (کاظمی و زاهدی، 1388).

بنابراین ارزیابی تامین کنندگان قدم اول در مدیریت تامین کنندگان است که مجموعه پیچیده­ای از تصمیم گیری چند معیاره است. بر پیچیدگی این موضوع زمانیکه ارتباطات بسیار مهمی بین معیارهای ارزیابی در نظر گرفته شود اضافه می شود(لین[6]، 2009). انتخاب درست تامین کننده تنها به بررسی لیست­های قیمت محدود نمی­ شود بلکه باید معیارهای زیادی را مد نظر قرار دهیم معیارهایی مانند هزینه، تحویل به موقع، کیفیت کالا وخدمات، حسن سابقه همکاری و غیره. در این مسائل ممکن است معیارها با هم در تضاد باشند(ازکک و تیریاکی[7]، 2011).

بنابراین فرایند انتخاب تامین کننده فرایندی است که طی آن کمپانی­ها همه کاندیدهای تامین کننده موجود را با توجه به معیارهای ارزیابی، ارزیابی می کنند و بهترین تامین کننده را در نهایت انتخاب می­ کنند. بنابراین پروسه انتخاب تامین کننده ممکن است پیچیده شود(وو[8] و همکاران، 2009).

در حقیقت انتخاب تامین کننده صحیح یک تصمیم حیاتی با دامنه گسترده ­ای از استنتاجات در یک زنجیره تامین است. تامین کنندگان نقش مهمی را در دستیابی به اهداف مدیریت تامین ایفا می­ کنند. تامین کنندگان رضایت مندی مشتری را در زنجیره ارزش افزایش می­ دهند. لیکن شراکت استراتژیکبا تامین کنندگانی که بهتر عمل می کنند باید درون زنجیره تامین ادغام شود تا بهبود عملکرد را در بیشتر جهات به وجود آورد(کومار[9] و همکاران، 2004).

از آنجایی که انتخاب تامین کنندگان مناسب می تواند در صرفه جویی اقتصادی و به عبارت بهتر در کاهش هزینه و از طرف دیگر در افزایش سود بسیار موثر باشد، بنابراین برنامه ریزی و پیاده سازی یک مدل ریاضی با در نظر گرفتن شاخص های تاثیر گذار، می تواند در جهت بهبود عملکرد یک سازمان مثمر ثمر واقع گردد. در شرکت یونیلیور تاکنون مدل ریاضی با این میزان توسعه ریاضی مدل تاکنون پیاده نگردیده بود. به رغم اینکه این شرکت از دو تامین کننده اصلی خودف یعنی محصولات شرکت پلاستکار و نیز محصولات ضد عفونی کننده و سفید کننده دامستوس به مقدار زیادی محصول در یافت می نماید ولی تاکنون هیچ مدلی در ارتباط با ارزیابی تامین کنندگان و اینکه از کدامیک و از هر کدام به چه میزان احتیاجات شرکت را برآورده سازیم، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. به همین دلیل بر آن شدیم تا با انجام مطالعه موردی در شرکت مربوطه، تامین کنندگان آن را مورد ارزیابی قرار دهیم.

پس از مدل سازی مسئله فوق، مدل با بهره گرفتن از روش حل مسائل چند هدفه و روش ارائه شده توسط ترابی در سال 2008 حل شده و مقادیر متغیرهای تصمیم مسئله که همان تامین کنندگان منتخب و نیز مقدار بهینه تخصیص به هر یک از آنها است را مشخص می نماید. در پژوهش حاضر به منظور هر چه بیشتر روشن تر شدن مدل ارائه شده و نیز روش حل مورد نظر، یک مطالعه موردی در شرکت یونیلیور مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری مورد نظر دو شرکت تامین کننده دامستوس و پلاست کار می باشند. از آنجایی که شرکت های مورد مطالعه از نظر دریافت دیتا های درخواستی همکاری لازم را داشته اند، بنابراین در این پژوهش می خواهیم به تخصیص محصولات دریافتی به هر یک از شرکت های مورد نظر به عنوان تامین کنندگان بپردازیم.

1-3- ضرورت خاص انجام تحقیق

 یكی از مباحث مهمی كه در دو دهه اخیر در ادبیات مدیریت مطرح شده است، مدیریت زنجیره تامین است. شرایطی كه باعث تعریف و ایجاد چنین نگرشی شده، افزایش روز افزون رقابت پذیری و تلاش سازمان‌ها برای بقاء می‌باشد، كه با افزایش ارتباطات و پیشرفت در تكنولوژی ارتباطات حاصل شده است. سازمان‌ها رمز بقاء را در ارضای نیازهای مشتریان می‌دانند. نیازها و علایق مشتری می‌تواند شامل كاهش قیمت، تحویل به موقع،‌ كیفیت مناسب و غیره باشد. مدیریت زنجیره تامین نگرشی است كه بر مبنای آن ارضای این نیازها نه فقط توسط واحدهای ارائه كننده خدمت به مشتری، بلكه توسط سایر تامین كنندگان نیز صورت می‌گیرد. از آنجایی كه تامین كنندگان قابل اعتماد، تولیدكنندگان را قادر می‌سازند كه هزینه موجودی كالا را كاهش و كیفیت كالا را بهبود بخشند، این مساله قابل درك است كه انتخاب مناسب تامین كنندگان و مدیریت موثر روابط با آنها، فاكتوری كلیدی در افزایش رقابت پذیری شركت‌ها است.در راستای پیاده‌سازی این فلسفه، انتخاب تامین كننده، در زنجیره تامین بعنوان یک مساله مهم مورد توجه قرار گرفته و تصمیم گیران را به این سمت سوق می‌دهد كه تكنیك‌ها و روش‌های معتبر برای انتخاب تامین كننده استفاده كنند. چرا كه انتخاب تأمین كننده مناسب، به طور قابل توجهی هزینه‌های خرید مواد اولیه و نیز زمان انتظار تا رسیدن محموله سفارش شده را كاهش می‌دهد؛ همچنین موجب بالا رفتن سطح رقابت پذیری مؤسسه می‌شود(غضنفری و فتح اله،1385).

1-4- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

از روش روش سازشی نوین ارائه شده تاکنون برای حل مسائل چند هدفه استفاده نگردیده است. در حقیقت در روش تاپسیس حداکثر فاصله لحاظ نمی گردد و در روش ویکور نیز ایده آل منفی لحاظ نمی گردد، در روش سازشی نوین به این دو ضعف پرداخته شده و آنها را جبران نموده است. همچنین در این پژوهش برای اولین بار از انتگرال چند گانه نیز برای محاسبه مقدار حداکثر فاصله از ایده آل های مثبت و منفی استفاده می گردد. علاوه بر این روش های ارائه شده در یک مطالعه موردی در شرکت یونیلیور پیاده سازی می گردد.

1-5- سوالات تحقیق

1) چگونه می توان با ارائه یک مدل چند هدفه به ارزیابی تامین کنندگان با توجه به ریسک موجود در زنجیره تامین پرداخت؟

3) کیفیت، رضایت مشتریان و هزینه های تامین محصول ارائه شده از تامین کنندگان چه تاثیری بر روی انتخاب و نحوه تخصیص دهی آنها می­ گذارد؟

4) چگونه می توان به کمک یک روش سازشی یک مساله چند هدفه را به مساله یک هدفه نبدیل نمود؟

1-6- اهداف تحقیق

هر پژوهش و تحقیق به منظور خاصی صورت می گیرد. اهداف اصلی از انجام این تحقیق عبارتند از:

 • ایجاد یک مدل ریاضی برای ارزیابی و انتخاب مناسب تامین کنندگان و تعیین میزان سفارش اقتصادی به هر یک از تامین کنندگان منتخب.

–   استراتژی انتخاب بهینه تحت شرایط ریسک و عدم قطعیت.

– ارائه یک روش حل بر مبنای یک روش سازشی برای یکپارچه سازی مساله چند هدفه به یک مساله برنامه ریزی تک هدفه.

 • جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت یونیلیور می باشند. در راستای تعیین حجم نمونه نیز از آنجایی که افراد دخیل در این پژوهش اندک بوده اند، از کلیه افراد نظر سنجی گردید.

1-8- روش جمع ­آوری دادها

     جمع ­آوری اطلاعات در این تحقیق شامل روش کتابخانه ­ای شـامل مطالعه کتب، اسناد و مدارک و مقالات جمع ­آوری گردیده و هم­چنین از اینترنت نیز برای جمع ­آوری مبانی نظری و پیشینـه تحقیـق استفاده شده است. هم­چنین روش میدانی به منظور کسب نظرات خبرگان و کارشناسان مدیریت استراتژیک سیستم­های اطلاعاتی می­باشد.

تعداد صفحه : 121

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.