مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه بررسی تأثیر تاریخ های مختلف کاشت برخصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نمو ارقام و لاین های گندم نان در منطقه بروجرد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش : زراعت

عنوان : بررسی تأثیر تاریخ های مختلف کاشت برخصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نمو ارقام و لاین های گندم نان در منطقه بروجرد 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بروجرد

 

دانشکده تحصیلات تکمیلی ، گروه آموزشی کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc »

گرایش : زراعت

عنوان:

بررسی تأثیر تاریخ های مختلف کاشت برخصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نمو ارقام و لاین های گندم نان در منطقه بروجرد 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

 

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تأثیر پنج تاریخ کاشت 10 آبان، 25 آبان ، 10 آذر، 25 آذر و10 دی بر خصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نمو چهار رقم گندم بهار، پیشتاز، پارسی (M84-17) و سیوند (M84-18) و یک لاین امید بخشM83-17 به صورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد در سال زراعی 88-87  انجام شد. صفات فیزیولوژیکی مانند ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، عملكرد بیولوژیک (بیوماس)‌، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد پروتئین دانه و شاخص سختی دانه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر روی ارتفاع بوته، تعداد سنبله در بوته، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد پروتئین دانه و شاخص سختی دانه معنی دار بود. همچنین بین ارقام برای صفات ارتفاع بوته، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد پروتئین دانه و شاخص سختی دانه اختلاف معنی دار بود. اثرات متقابل بین تاریخ کاشت و رقم  نیز بر روی ارتفاع بوته، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد پروتئین دانه و شاخص سختی دانه
معنی دار بود. اگر کشت با تأخیر بیشتری نسبت به تاریخ کاشت مطلوب انجام گیرد، میزان عملکرد کاهش
می یابد. بیشترین عملکرد دانه به میزان 7734 کیلوگرم در هکتار مربوط به لاین
M83-17 در تاریخ کاشت دوم
(25 آبان) و کمترین عملکرد دانه به میزان 3466 کیلوگرم در هکتار مربوط به رقم پارسی در تاریخ کاشت 10 آذر بود.

واژه های کلیدی:

تاریخ کاشت، رقم، گندم، عملکرد دانه، اجزای عملکرد.

  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: كلیات……………………………………………………………………………………………………. ..1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ..2

1-1. اهمیت گندم……………………………………………………………………………………………………. ..3

1-2. سطح زیر كشت و مقدار تولید…………………………………………………………………………….. ..3

1-2-1. سطح زیر كشت و مقدار تولید در جهان………………………………………………………. ..3

1-2-2. سطح زیر كشت و مقدار تولید در ایران……………………………………………………….. ..5

فصل دوم: بررسی منابع…………………………………………………………………………………………… 9

فصل سوم: مواد و روش‌ها……………………………………………………………………………………….. 36

3-1. زمان و موقعیت و محل اجرای طرح……………………………………………………………………… 37

3-1-1. مشخصات اقلیمی……………………………………………………………………………………. 37

3-2. عملیات زراعی………………………………………………………………………………………………… 40

3-2-1. عملیات اولیه آماده سازی …………………………………………………………………………. 40

3-2-2. ایجاد کرت های آزمایش…………………………………………………………………………… 40

3-3. مشخصات ارقام مورد آزمایش…………………………………………………………………………….. 40

3-3-1. بهار……………………………………………………………………………………………………… 40

3-3-2. پیشتاز………………………………………………………………………………………………….. 41

3-3-3. لاین  M83-17…………………………………………………………………………………….. 41

3-3-4. پارسی …………………………………………………………………………………………………. 42

3-3-5. سیوند ………………………………………………………………………………………………….. 42

3-4. عملیات کاشت………………………………………………………………………………………………… 43

3-5. تیمارهای آزمایشی …………………………………………………………………………………………… 43

3-6. سطوح مورد آزمایش…………………………………………………………………………………………. 43

3-7. عملیات داشت………………………………………………………………………………………………… 43

3-8. اندازه گیری صفات و جمع آوری داده ها ……………………………………………………………… 44

3-8-1. زمان جوانه زنی  ……………………………………………………………………………………. 44

3-8-2. درصد سبز مزرعه …………………………………………………………………………………… 44

3-8-3. زمان پنجه دهی  …………………………………………………………………………………….. 45

3-8-4. ارتفاع بوته    ………………………………………………………………………………………… 45

3-8-5. تعداد بوته در واحد سطح………………………………………………………………………….. 46

3-8-6. تعداد پنجه در بوته………………………………………………………………………………….. 46

3-8-7. تعداد سنبله در بوته………………………………………………………………………………….. 47

3-8-8. تعداد دانه در سنبله………………………………………………………………………………….. 47

3-8-9. تعداد گره در ساقه اصلی…………………………………………………………………………… 48

3-8-10. عملکرد بیولوژیک…………………………………………………………………………………. 48

3-8-11. وزن هزار دانه………………………………………………………………………………………. 48

3-8-12. وزن محصول کرت……………………………………………………………………………….. 49

3-8-13. عملکرد دانه………………………………………………………………………………………… 49

3-8-14. شاخص برداشت………………………………………………………………………………….. 50

3-8-15. عملکرد کاه و کلش………………………………………………………………………………. 50

3-8-16. درصد پروتئین دانه……………………………………………………………………………….. 50

3-8-17. شاخص سختی دانه………………………………………………………………………………. 51

3-9. تجزیه و تحلیل آماری نتایج ……………………………………………………………………………….. 51

فصل چهارم: نتایج و بحث……………………………………………………………………………………….. 52

4-1. درصد سبز مزرعه…………………………………………………………………………………………….. 54

4-2. تعداد بوته در واحد سطح…………………………………………………………………………………… 56

4-3. تعداد پنجه در بوته  …………………………………………………………………………………………. 59

4-4. تعداد سنبله در بوته  ………………………………………………………………………………………… 62

4-5. تعداد دانه در سنبله  …………………………………………………………………………………………. 64

4-6. تعداد گره در ساقه اصلی …………………………………………………………………………………… 67

4-7. ارتفاع بوته……………………………………………………………………………………………………… 69

4-8.  عملكرد بیولوژیک (بیوماس)………………………………………………………………………………. 72

4-9. عملکرد کاه و کلش………………………………………………………………………………………….. 74

4-10.  وزن هزار دانه………………………………………………………………………………………………. 77

4-11. عملکرد دانه………………………………………………………………………………………………….. 79

4-12. شاخص برداشت……………………………………………………………………………………………. 82

4-13. وزن محصول کرت  ……………………………………………………………………………………….. 85

4-14. درصد پروتئین دانه  ……………………………………………………………………………………….. 88

4-15. شاخص سختی دانه  ………………………………………………………………………………………. 90

4-16. همبستگی بین عملکرد دانه با برخی صفات آزمایش……………………………………………….. 92

4-16-1. همبستگی بین عملکرد دانه و ارتفاع بوته………………………………………………………. 93

4-16-2. همبستگی بین عملکرد دانه و تعداد دانه در سنبله……………………………………………. 93

4-16-3. همبستگی بین عملکرد دانه و شاخص برداشت………………………………………………. 94

4-16-4. همبستگی بین عملکرد دانه و تعداد سنبله در بوته…………………………………………… 94

4-16-5. همبستگی بین عملکرد دانه و عملکرد کاه و کلش…………………………………………… 94

4-16-6. همبستگی بین عملکرد دانه و وزن محصول کرت……………………………………………. 95

4-17. همبستگی بین سایر صفات مورفولوژیکی……………………………………………………………… 95

4-17-1. همبستگی بین ارتفاع بوته و صفات مورفولوژیکی…………………………………………… 95

4-17-2. همبستگی بین عملکرد بیولوژیک و صفات مورفولوژیکی………………………………….. 95

4-17-3. همبستگی بین شاخص برداشت و صفات مورفولوژیکی…………………………………… 95

4-17-4. همبستگی بین تعداد سنبله در بوته و صفات مورفولوژیکی………………………………… 96

4-17-5. همبستگی بین تعداد دانه در سنبله و صفات مورفولوژیکی………………………………… 96

4-17-6. همبستگی بین عملکرد کاه و کلش و صفات مورفولوژیکی……………………………….. 96

4-17-7. همبستگی بین درصد سبز مزرعه و صفات مورفولوژیکی………………………………….. 96

4-17-8. همبستگی بین تعداد گره در ساقه و صفات مورفولوژیکی…………………………………. 96

4-17-9. همبستگی بین درصد پروتئین دانه و صفات مورفولوژیکی………………………………… 96

4-18. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… 98

4-19. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….100

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………102

  • منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….103
  • منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………………………………..110

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………….122

 

فهرست جـداول

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول (1-1).  سطح زیر کشت گندم در سال زراعی 87-86 به تفکیک استان ها…………………….. 7

جدول (1-2). برنامه تولید گندم آبی و دیم در شهرستان های استان لرستان …………………………… 8

جدول (3-1). میزان دمای ماهانه در سال 1387 در دشت سیلاخور……………………………………… 38

جدول (3-2). میزان رطوبت در ماه های مختلف سال 1387 در دشت سیلاخور………………………. 39

جدول (4-1). نتایج تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده در آزمایش ……………………………… 53

جدول (4-2). تجزیه همبستگی بین صفات مورد مطالعه……………………………………………………. 97

 

 

فهرست اشكال و نمودارها

عنوان                                                                                                                          صفحه

شكل (3-1). نمایی از جوانه زنی بذور در سطح مزرعه آزمایشی…………………………………………. 44

شكل (3-2). نمایی از سبز شدن بذور در سطح مزرعه آزمایشی………………………………………….. 44

شكل (3-3). نمایی از پنجه دهی بذور در سطح مزرعه آزمایشی…………………………………………. 45

شكل (3-4). نمایی از شروع مرحله سنبله دهی در سطح مزرعه آزمایشی………………………………. 45

شكل (3-5). نمایی از تشکیل سنبله در بوته در سطح مزرعه آزمایشی…………………………………… 46

شكل (3-6). نمایی از سنبله های تشکیل شده در یک کرت آزمایشی…………………………………… 46

شكل (3-7). نمایی از تشکیل سنبله ها در سطح مزرعه آزمایشی…………………………………………. 47

شكل (3-8). نمایی از شروع مرحله رسیدگی در سطح مزرعه آزمایشی…………………………………. 47

شكل (3-9). نمایی از مرحله رسیدگی در یک کرت آزمایشی…………………………………………….. 48

شكل (3-10). نمایی کلی از مرحله رسیدگی در سطح مزرعه آزمایشی…………………………………. 48

شكل (3-11). نمایی از برداشت محصول در سطح مزرعه آزمایشی……………………………………… 49

شكل (3-12). نمایی از برداشت محصول بوسیله کمباین در سطح مزرعه آزمایشی…………………… 49

شكل (3-13). نمایی از کاه و کلش باقی مانده پس از برداشت محصول………………………………… 50

نمودار (4-1-1). اثر تاریخ كاشت بر درصد سبز مزرعه…………………………………………………….. 55

نمودار (4-1-2). اثر نوع رقم بر درصد سبز مزرعه…………………………………………………………… 55

نمودار (4-1-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر درصد سبز مزرعه…………………………….. 56

نمودار (4-2-1). اثر تاریخ كاشت بر تعداد بوته در واحد سطح ………………………………………….. 58

نمودار (4-2-2). اثر نوع رقم بر تعداد بوته در واحد سطح ……………………………………………….. 58

نمودار (4-2-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر تعداد بوته در واحد سطح …………………. 58

نمودار (4-3-1). اثر تاریخ كاشت بر تعداد پنجه در بوته ………………………………………………….. 61

نمودار (4-3-2). اثر نوع رقم بر تعداد پنجه در بوته  ………………………………………………………. 61

نمودار (4-3-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر تعداد پنجه در بوته ………………………….. 61

نمودار (4-4-1). اثر تاریخ كاشت بر تعداد سنبله در بوته …………………………………………………. 63

نمودار (4-4-2). اثر نوع رقم بر تعداد سنبله در بوته  ………………………………………………………. 64

نمودار (4-4-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر تعداد سنبله در بوته …………………………. 64

نمودار (4-5-1). اثر تاریخ كاشت بر تعداد دانه در سنبله  …………………………………………………. 66

نمودار (4-5-2). اثر نوع رقم بر تعداد دانه در سنبله ……………………………………………………….. 66

نمودار (4-5-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر تعداد دانه در سنبله…………………………… 66

نمودار (4-6-1). اثر تاریخ كاشت بر تعداد گره در ساقه اصلی……………………………………………. 68

نمودار (4-6-2). اثر نوع رقم بر تعداد گره در ساقه اصلی ………………………………………………… 68

نمودار (4-6-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر تعداد گره در ساقه اصلی…………………… 68

نمودار (4-7-1). اثر تاریخ كاشت بر ارتفاع بوته……………………………………………………………… 71

نمودار (4-7-2). اثر نوع رقم بر ارتفاع بوته…………………………………………………………………… 71

نمودار (4-7-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر ارتفاع بوته……………………………………… 71

نمودار (4-8-1). اثر تاریخ كاشت بر عملكرد بیولوژیك……………………………………………………. 73

نمودار (4-8-2). اثر نوع رقم بر عملكرد بیولوژیک …………………………………………………………. 74

نمودار (4-8-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر عملكرد بیولوژیك……………………………. 74

نمودار (4-9-1). اثر تاریخ كاشت بر عملکرد کاه و کلش………………………………………………….. 76

نمودار (4-9-2). اثر نوع رقم بر عملکرد کاه و کلش………………………………………………………… 76

نمودار (4-9-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر عملکرد کاه و کلش………………………….. 76

نمودار (4-10-1). اثر تاریخ كاشت بر وزن هزار دانه ………………………………………………………. 78

نمودار (4-10-2). اثر نوع رقم بر وزن هزار دانه……………………………………………………………… 79

نمودار (4-10-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر وزن هزار دانه……………………………….. 79

نمودار (4-11-1). اثر تاریخ كاشت بر عملکرد دانه………………………………………………………….. 81

نمودار (4-11-2). اثر نوع رقم بر عملکرد دانه……………………………………………………………….. 82

نمودار (4-11-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر عملکرد دانه………………………………….. 82

نمودار (4-12-1). اثر تاریخ كاشت بر شاخص برداشت……………………………………………………. 84

نمودار (4-12-2). اثر نوع رقم بر شاخص برداشت………………………………………………………….. 85

نمودار (4-12-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر شاخص برداشت……………………………. 85

نمودار (4-13-1). اثر تاریخ كاشت بر وزن محصول کرت…………………………………………………. 87

نمودار (4-13-2). اثر نوع رقم بر وزن محصول کرت………………………………………………………. 87

نمودار (4-13-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر وزن محصول کرت…………………………. 87

نمودار (4-14-1). اثر تاریخ كاشت بر درصد پروتئین ……………………………………………………… 89

نمودار (4-14-2). اثر نوع رقم بر درصد پروتئین…………………………………………………………….. 89

نمودار (4-14-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر درصد پروتئین………………………………. 90

نمودار (4-15-1). اثر تاریخ كاشت بر شاخص سختی دانه ……………………………………………….. 91

نمودار (4-15-2). اثر نوع رقم بر شاخص سختی دانه………………………………………………………. 91

نمودار (4-15-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر شاخص سختی دانه………………………… 92

  

فصل اول

کلیات

مقدمه

غلات و بویژه گندم یکی از مهمترین تولیدات غذایی برای انسان می باشند. تقریباً 55% از پروتئین ها،
15% چربی ها،70% گلوسید و به طور کلی 55-50% کالری مصرف شده توسط انسان در دنیا به وسیله غلات تأمین می گردد. غلات نقش ویژه و مهمی در الگوی مصرف هر کشوری را در دنیا دارد و به همین دلیل از دیرباز حکومت های حاکم بر دنیا برخوردی فعال در جهت ازدیاد غلات بویژه گندم مورد نیاز کشور خود کرده اند. گندم در محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی جهان رشد می کند و در حقیقت این گیاه از سازگارترین گونه های غلات است.

با تحقق پدیده ای به نام انقلاب سبز، بعضی از کشورها بویژه هندوستان و ترکیه در آسیا و مکزیک در قاره آمریکا توانستند با افزایش عملکرد گندم به مرحله خودکفایی راه یابند. به طوری که مصرف سرانه هندوستان از 4/23 کیلوگرم در سال 1967 به 50 کیلوگرم در سال 1981 رسیده است (نورمحمدی و همکاران، 1376). در ایران با توجه به اینکه چند سالی بیشتر از خودکفایی گندم نمی گذرد، بنابراین نیاز به مطالعات و تحقیقات بیشتر و گسترده تری احساس می شود تا بتوان ضمن حفظ این خودکفایی به میزان عملکرد کشور بیافزاییم. توجه روز افزون جهانی به تولید هرچه بیشتر گندم از یک طرف به منظور تأمین بخشی از نیازهای بشری و از طرفی جهت خنثی کردن سیاست های استعمارگرانه ابرقدرت ها در زمینه این محصول استراتژیک، جهاد عظیمی را در سراسر عالم در زمینه های دایر کردن زمین های بایر و افزایش سطح زیر کشت و بالا بردن میزان بهره دهی واحدهای کشاورزی، ضمن توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و حاصلخیزی خاک و اصلاح بذر و تهیه بذور مقاوم و تحول در سیستم آبیاری و مبارزه با آفات گیاهی و غیره برانگیخته است (خانجانی، 1385 ). مناطق معتدل که لرستان نیز جزء این مناطق
می باشد، از شرایط مستعدی برای زراعت گندم برخوردار بوده و بالغ بر 28 درصد از سطح زیر کشت گندم آبی را به خود اختصاص داده اند و به دلیل برخوردار بودن از شرایط این اقلیم برای رشد گندم، بالاترین رکوردهای عملکرد از این استان گزارش شده و همین موضوع اهمیت تولید گندم در این استان را آشکار می سازد (نجفیان، 1385).

1-1 اهمیت گندم

گندم به دلیل دارا بودن ویژگی های ژنتیكی متفاوت، انعطاف‌پذیری فنوتیپ ها و ژنوتیپ ها و داشتن ارقام مختلف، تقریبا در تمام دنیا كشت می شود. گندم گرچه یک گیاه منطقه معتدله است، اما در مناطق مختلف آب و هوایی كشت می شود. گندم بین 30 درجه الی 60 درجه عرض شمالی و 27 درجه تا 40 درجه عرض جنوبی قابل كشت است. گندم همچنین تا ارتفاع 3500-3000 متری از سطح دریا و در تبت تا ارتفاع 4270-4570 متری كشت می شود (نورمحمدی و همكاران، 1377).

تقریباً 350000 گونه گیاهی شناخته شده است كه فقط 24 گونه آن (یعنی 007/0 درصد) به صورت زراعی و در سطح وسیع كشت می شوند. احتمالاً گندم (شكل دیپلوئید آن) و جو، از اولین گیاهانی بوده‌اند كه در آغاز كشاورزی مورد استقبال قرار گرفته‌اند. مطالعات باستان شناسی نشان دهنده استفاده از گندم در 15000 سال پیش از میلاد مسیح می باشد (رحیمیان و همكاران، 1375).

1-2 سطح زیر کشت و مقدار تولید:

1-2-1 سطح زیر کشت و مقدار تولید در جهان:

میزان تولید جهانی گندم در سال 2010- 2009 بالغ بر 674 میلیون تن برآورد گردید كه در مقایسه با 682 میلیون تن تولیدی سال 2009- 2008 رتبه دوم را طی 10 سال اخیر دارد. فراوانی تولید طی دو سال متوالی منجر به افزایش 30 درصدی ذخایر گندم جهان شد كه از سال 2002- 2001 در بالاترین میزان خود قرار دارد. با در نظر گرفتن بیشترین میزان عرضه جهانی گندم در طول تاریخ و كاهش 11 درصدی قیمت، احتمال زیادی وجود دارد كه تولید جهانی در سال 2010 با كاهش مواجه گردد.
پیش بینی های اولیه دال بر كاهش 3 درصدی سطح زیر كشت گندم در كشور آمریكا می باشد. اگر چه میزان بارندگی و رطوبت خاك برای كشت گندم در آمریكا مناسب است، اما نگرانی زیاد در خصوص سرمازدگی گندم در زمستان وجود دارد. كشت گندم در كشور آرژانتین نیز متأثر از اثرات خشكسالی و مالیات محصولات صادراتی می باشد، اخیراً دولت این كشور در خصوص تخفیف های مالیاتی برای تولید كنندگان گندم بحث و بررسی می نماید كه نتایج این تبادل نظر بر وضعیت كشت این كشور در تابستان جاری تأثیر گذار خواهد بود. در زمستان 2009 اگر چه آرژانتین بیشترین گندم را تولید نمود، اما انتظار می رود عملكرد گندم در سال 2010 تحت تأثیر شرایط خشكی و سرما با كاهش مواجه شود (سایت Iran Wheat).

تولید گندم جهان در سال گذشته 597 میلیون تن بود و در سال جاری پیش بینی می شود به 605 میلیون تن برسد. پیش بینی می شود تولید در کشور کانادا با 16 درصد افزایش به 26 میلیون تن و در آمریکا با 17 درصد افزایش به 65 میلیون تن برسد. در کشورهای اتحادیه اروپا تولید با 15 درصد افزایش به 138 میلیون تن و در کشورهای CIS با بیش از 10 درصد افزایش به 70 میلیون تن خواهد رسید.
در هندوستان با توجه به اقلیم بسیار مناسب در سال جاری تولید به بیش از 76 میلیون تن خواهد رسید ولی در چین تغییر زیادی پیدا نخواهد کرد و در حد 107 میلیون تن خواهد بود. ایران و قزاقستان با کاهش شدید تولید مواجه خواهند شد. آرژانتین و برزیل نسبت به سال گذشته کمی کاهش محصول خواهند داشت و جمعاً 19 میلیون تن تولید خواهند داشت. در آفریقا تولید کمی بهبود یافته و به نزدیک 23 میلیون تن خواهد رسید. البته پیش بینی تولید در استرالیا در سال 2008 این است که به دو برابر افزایش یافته و به 26 میلیون تن برسد. پیش بینی می شود واردات ایران، افغانستان، اندونزی، عراق و عربستان به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کند و هندوستان به دلیل بارش های بسیار خوب، کاهش واردات خواهد داشت. مجموع واردات آفریقا به 30 میلیون تن خواهد رسید. اصلی ترین صادرکنندگان گندم کشورهای آمریکا، کانادا، روسیه، اتحادیه اروپا و استرالیا خواهند بود. بیش از 40 درصد گندم اروپا مصرف خوراک دام دارد و در آمریکا، استرالیا و چین نیز مصرف دامی گندم رو به افزایش است
(سایت مرکز تحقیقات استراتژیک).

1-2-2  سطح زیر کشت و مقدار تولید در ایران:

دفتر آمار وزارت كشاورزی آمریكا با توجه به بروز خشكسالی پیش‌بینی كرده است تولید گندم ایران در طی سال 2009 – 2008 با كاهش سه میلیون تنی به 12 میلیون تن برسد. در سال قبل بیش از 15 میلیون تن گندم از زمین‌های كشاورزی ایران برداشت شده بود. سطح زیر كشت گندم در سال 2009- 2008 نسبت به سال قبل 700 هزار هكتار و سطح برداشت نیز 176 كیلوگرم در هر هكتار كاهش پیدا خواهد کرد. در سال قبل 9/6 میلیون هكتار زمین به زیركشت گندم رفته و از هر هكتار 17/2 تن گندم برداشت شده بود. این رقم در سال 2009 – 2008 به ترتیب به 2/6 میلیون هكتار و 94/1 تن كاهش پیدا می‌كند.
میزان تولید جو طی سال‌ 2009 – 2008 نیز با یک میلیون تن كاهش نسبت به سال قبل به دو میلیون تن می‌رسد. در سال قبل سه میلیون تن جو در ایران تولید شده بود. سطح زیر كشت جو از 7/1 میلیون هكتار در سال قبل به 3/1 میلیون هكتار كاهش می‌یابد و میزان برداشت نیز از 76/1 تن در هر هكتار در سال قبل به 54/1 تن در هر هكتار طی سال 2009 – 2008 كاهش پیدا می‌كند. حجم تولید جهانی گندم از 606 میلیون تن در سال قبل به 656 میلیون تن در سال 2009-2008 افزایش پیدا می‌كند. میزان جهانی تولید جو نیز از 134 میلیون تن در سال قبل به 141 میلیون تن افزایش پیدا می‌كند. براساس این گزارش به‌رغم كاهش تولید گندم و جو در ایران تولید برنج در این كشور افزایش خواهد یافت و از 18/2 میلیون تن طی سال قبل به 25/2 میلیون تن در سال 2009-2008 افزایش می‌یابد. سطح زیر كشت این محصول از 630 هزار هكتار در سال قبل به 640 هزار هكتار و میزان برداشت شلتوك از 524 تن در هر هكتار به 533 تن در هر هكتار افزایش پیدا می‌كند (سایت فارس نیوز).

اگر چه در برخی سال ها به علت وقوع خشكسالی كاهش زیادی در سطح زیر كشت گندم مشاهده شد
(به طوری كه در سال 1378 این سطح تا 4 میلیون و 739 هزار هكتار كاهش یافت)، اما طبق آخرین آمار وزارت جهاد كشاورزی از حدود 13 میلیون و 50 هزار هكتار اراضی زراعی حدود 9 میلیون و 510 هزار هكتار معادل 91/72 درصد در سال زراعی 84-83 به غلات اختصاص داشته است (كه از این مقدار 57/43 درصد آن آبیاری شده و 43/56 درصد بقیه به صورت دیم بوده است) و 06/73 درصد از كل، سهم گندم به شمار می رود. بیشترین عملكرد آبی گندم با 5058 كیلوگرم در هكتار متعلق به استان كرمانشاه بوده و استان گلستان با متوسط تولید 2224 كیلوگرم در هكتار در بین استان های گندم دیم كار كشور در جایگاه نخست قرار گرفته است. سرانجام با اجرای سیاست های حمایتی و خدمات پشتیبانی دولت میزان تولید گندم كشور در سال زراعی 84-83 به حدود 14 میلیون و 310 هزار تن رسید كه 70/69 درصد آن از كشت آبی و مابقی از كشت دیم به دست آمده است و در سال زراعی جاری با حدود یک میلیون تن اضافه تولید، به باشگاه صادركنندگان گندم پیوسته ایم (ماهنامه دام، کشت و صنعت، شماره 94).

در شهرستان بروجرد و در سال زراعی 87-1386 سطح زیركشت گندم 23700  هكتار برآورد شده است كه سهم گندم آبی 9500  هكتار و سهم گندم دیم از این میزان 14200 هكتار می‌باشد. متوسط عملكرد برای گندم آبی3800 کیلوگرم در هکتار و برای گندم دیم 1500 كیلوگرم در هكتار گزارش شده است. همچنین كل تولید گندم در این سال حدود 626695 تن می‌باشد (337940 تن گندم آبی و 288755 تن گندم دیم) (جهاد كشاورزی بروجرد، 1387).

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :  145

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.