عمران

دانلود پایان نامه تعیین فشار هیدرودینامیک در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران 

گرایش : سازه

عنوان :  تعیین فشار هیدرودینامیک در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

دانشگاه مازندران

مجتمع فنی مهندسی نوشیروانی بابل

دانشکده مهندسی عمران

 

عنوان پایان نامه:

تعیین فشار هیدرودینامیک در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

 

جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد

رشته مهندسی عمران- سازه

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكیده :

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و نیاز فزاینده به ذخیره سازی آب از یکطرف و پیشرفت علم و تکنولوژی از طرف دیگر، ساخت سد ها را برای توسعه منابع آب،  به منظور ذخیره سازی آن توجیه پذیر می نماید. سدهای بتنی بلند که به فرم مدرن خود از اوائل قرن بیستم مورد توجه قرار گرفتند تحت تاثیر فشار هیدرودینامیکی قابل توجه آب مخزن تحت اثر زلزله قرار می گیرند.  تعیین مقادیر فشارهای هیدرودینامیکی در تحلیل لرزه ای که بطور کلاسیک از سال 1933 با فرضیات ساده شونده ای شروع گردیده بدلیل پیچیدگی آن همچنان مورد توجه محققین می باشد.

در این تحقیق معادله حاکم بر محیط مخزن با در نظر گرفتن اثر لزجت سیال با فرض سد صلب و شرایط متفاوت مرزی در محیط مخزن مورد توجه قرار گرفته و حل دقیق آن در فضای فرکانسی و نیز فضای زمانی تحت تحریک هارمونیک افقی و قائم برای لزجت های مختلف سیال مخزن ارائه گردیده است.

نتایج نشان می دهند که لزجت سیال بر فرکانس تشدید مخزن تاثیر گذاشته و باعث ایجاد تغییراتی در آن نسبت به حالتی که لزجت در نظر گرفته نمی شود می گردد. این تغییرات در فرکانس های تحریک نزدیک به فرکانس تشدید مخزن برروی فشار هیدرودینامیک نسبت به حالتی که لزجت صفر فرض می گردد نسبتا قابل توجه می باشد.

 

 

فهرست مطالب:

عنوان   صفحه

فصل اول : کلیات… 1

1-1-مقدمه 2

1-2-آشنایی با رفتار دینامیکی سیستم سد- مخزن.. 4

1-3-هدف تحقیق 6

1-4 -ساختار پایان نامه.. 6

فصل دوم : معادلات حاکم و بررسی روش های حل معادلات… 7

2-1- مقدمه.. 8

2-2- معادله حاکم بر انتشار امواج در محیط مخزن.. 8

2-3-شرایط اولیه و مرزی محیط سیال.. 12

2-3-1-شرط مرزی در سطح آزاد مخزن.. 13

2-3-2-شرط مرزی در کف مخزن.. 13

2-3-3-شرط مرزی بین سد و مخزن.. 14

2-3-4-شرط مرزی در بالا دست مخزن.. 15

2-3-5-شرایط اولیه.. 16

2-4-بررسی روش های حل معادلات دیفرانسیل.. 16

2-4-1-روش های حل بسته.. 17

2-4-1-1-روش جواب عمومی… 17

2-4-1-2-روش جداسازی متغیر ها. 17

2-4-1-3-روش استفاده از تبدیلات… 18

2-4-1-3-1-تبدیلات فوریه.. 19

2-4-1-3-1-1-تبدیل فوریه سینوسی… 19

2-4-1-3-1-2-تبدیل فوریه کسینوسی 19

2-4-1-3-1-3-تبدیل فوریه.. 20

2-4-1-3-2-تبدیل لاپلاس…. 21

2-4-2-روش های تقریبی… 21

2-4-2-1-روش هموتوپی پرتورپیشن… 22

2-4-2-2-روش تغییرات تکراری… 24

2-4-2-2-1-روش محاسبه ضریب لاگرانژ. 24

2-4-3-روش های عددی… 25

2-4-3-1-روش لاگرانژی… 26

2-4-3-2-روش اویلری… 26

فصل سوم : نگرشی بر مطالعات انجام شده. 27

3-1-مقدمه.. 28

3-2-نتایج کار وسترگارد. 28

3-3-بررسی صحت حل وسترگارد. 31

3-4-نتایج کار چوپرا 32

3-4-1-پاسخ به حرکت افقی زمین… 32

3-4-1-1-مقایسه جواب چوپرا با وسترگارد. 34

3-4-1-2-پاسخ ضربه واحد.. 37

3-4-2-پاسخ به حرکت قائم زمین… 38

3-5-اثر اندرکنش سد- مخزن.. 40

3-5-1- مولفه افقی حرکت زمین 40

3-5-2- مولفه قائم حرکت زمین… 41

3-5-3-مقایسه پاسخ به موئلفه افقی و قائم زلزله.. 42

3-6-بررسی پاسخ ها در حوزه زمانی 44

3-7-بررسی پاسخ ها به روش عددی… 46

3-8-بررسی شرط مرزی انتشار 46

فصل چهارم : حل معادلات حاکم.. 48

4-1- مقدمه.. 49

4-2-حل معادله حاکم با سیال لزج تحت شتاب افقی… 50

4-3-حل معادله حاکم با سیال لزج تحت شتاب قائم و اثر موج سطحی و اثر جذب کف… 60

4-4-حل معادله حاکم با سیال لزج تحت شتاب افقی و قائم و اثر موج سطحی و اثر جذب کف… 79

4-5-حل معادله حاکم با سیال غیر لزج تحت شتاب افقی در حوزه زمانی… 81

4-5-1-روش جدا سازی متغیر ها با 3 متغیر. 81

4-5-2-تبدیل لاپلاس 84

4-5-3-تبدیل فوریه کسینوسی… 87

4-6-حل معادله حاکم با سیال غیر لزج تحت شتاب قائم واثر موج سطحی در حوزه زمانی… 89

4-7-بررسی سیال تراکم ناپذیر 91

4-7-1-اثر شتاب قائم بر روی سیال تراکم ناپذیر. 91

4-7-2-اثر شتاب افقی بر روی سیال تراکم ناپذیر. 97

4-8-بررسی اثر جذب کف در حالت شتاب افقی… 103

4-8-1-حل و بحث رابطه بازگشتی… 105

4-8-1-1- ارائه پاسخی برای  بر اساس روش پیشنهادی پاولچر. 110

4-9- اثر موج سطحی در حالت شتاب افقی… 116

4-10-بررسی شرط انتشار. 118

4-10-1-شرط انتشار با در نظر گرفتن طول محدود. 118

4-10-2-شرط انتشار سامرفیلد.. 124

4-10-3-شرط انتشار شاران 125

4-10-4-شرط انتشار دقیق… 127

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات… 132

5-1- نتیجه گیری… 133

5-2- پیشنهادات… 135

مراجع.. 136

 

فهرست اشکال:

عنوان.. صفحه

شکل (1-1):سیستم سد- مخزن.. 4

شکل (1-2): امواج‌ هیدرودینامیک ایجاد شده توسط ارتعاشات سد .. 5

شکل (2-1): سیستم سد –مخزن و شرایط مرزی… 13

شکل (3-1): مدل سد و مخزن به كار رفته توسط وسترگارد. 29

شکل (3-2): منحنی ساده شده تغییرات فشار روی دیواره سد.. 30

شکل (3-3): دستگاه مختصات… 32

شکل (3-4): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در   الف)x=0 35

شکل (3-4): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در   ب)x=h  36

شکل (3-4): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در   ج)x=2h  36

شکل (3-4): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در   د)x=4h  37

شکل (3-5): پاسخ فركانس مختلط برای نیروی هیدرودینامیک كل.. 39

شکل (3-6): سیستم سد و مخزن فرض شده توسط چوپرا 40

شکل (3-7): پاسخ تغییر مكان افقی تاج سد با ارتفاع 300 فوت به دو مؤلفه زلزله Elcentro.. 43

شکل (4-1): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): الف) sec Ts=1.. 55

شکل (4-1): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ب) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 56

شکل (4-1): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ج) sec Ts=0.1.. 56

شکل (4-2): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): الف) sec Ts=1.. 57

شکل (4-2): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ب) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 57

شکل (4-2): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ج) sec Ts=0.1.. 58

شکل (4-3): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): الف) sec Ts=1.. 58

شکل (4-3): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ب) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 59

شکل (4-3): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ج) sec Ts=0.1.. 59

شکل (4-4): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): الف) sec Ts=0.1.. 64

شکل (4-4): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ب) sec Ts=1.. 64

شکل (4-4): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 65

شکل (4-5): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): الف) sec Ts=0.1.. 65

شکل (4-5): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ب) sec Ts=1.. 66

شکل (4-5): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 66

شکل (4-6): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): الف) sec Ts=0.1.. 67

شکل (4-6): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ب) sec Ts=1.. 67

شکل (4-6): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 68

شکل (4-7): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): الف) sec Ts=0.1.. 68

شکل (4-7): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ب) Ts=1sec. 69

شکل (4-7): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 69

شکل (4-8): مقایسه نتایج روابط(4-41) و (4-43) در()، الف) sec Ts=0.1. 70

شکل (4-8): مقایسه نتایج روابط(4-41) و (4-43) در()، ب) sec Ts=1. 71

شکل (4-8): مقایسه نتایج روابط(4-41) و (4-43) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 71

شکل (4-9): مقایسه نتایج روابط(4-41) و (4-43) در()، الف) sec Ts=0.1. 72

شکل (4-9): مقایسه نتایج روابط(4-41) و (4-43) در()، ب) sec Ts=1. 72

شکل (4-9): مقایسه نتایج روابط(4-41) و (4-43) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 73

شکل (4-10): مقایسه نتایج روابط(4-41) و (4-43) در()، الف) sec Ts=0.1. 73

شکل (4-10): مقایسه نتایج روابط(4-41) و (4-43) در()، ب) sec Ts=1. 74

شکل (4-10): مقایسه نتایج روابط(4-41) و (4-43) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 74

شکل (4-11): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در فرکانس های مختلف… 76

شکل (4-12): مقایسه نتایج روابط(4-43) و (4-45) در(t=0)، الف) sec Ts=0.1. 77

شکل (4-12): مقایسه نتایج روابط(4-43) و (4-45) در(t=0)، ب) sec Ts=1. 77

شکل (4-12): مقایسه نتایج روابط(4-43) و (4-45) در(t=0)، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 78

شکل (4-12): مقایسه نتایج روابط(4-43) و (4-45) در(t=0)، د) sec Ts=5. 78

شکل (4-13): مقایسه نتایج روابط(4-50) و (4-106) در()، الف) sec Ts=0.1. 92

شکل (4-13): مقایسه نتایج روابط(4-50) و (4-106) در()، ب) sec Ts=1. 93

شکل (4-13): مقایسه نتایج روابط(4-50) و (4-106) در()،ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 93

شکل (4-14): مقایسه نتایج روابط(4-50) و (4-106) در()، الف) sec Ts=0.1. 94

شکل (4-14): مقایسه نتایج روابط(4-50) و (4-106) در()، ب) sec Ts=1. 94

شکل (4-14): مقایسه نتایج روابط(4-50) و (4-106) در()،ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 95

شکل (4-15): مقایسه نتایج روابط(4-50) و (4-106) در()، الف) sec Ts=0.1. 95

شکل (4-15): مقایسه نتایج روابط(4-50) و (4-106) در()، ب) sec Ts=1. 96

شکل (4-15): مقایسه نتایج روابط(4-50) و (4-106) در()،ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 96

شکل (4-16): مقایسه نتایج روابط (4-27) و (4-107) در()، الف) sec Ts=0.1. 98

شکل (4-16): مقایسه نتایج روابط (4-27) و (4-107) در()، ب) sec Ts=1. 98

شکل (4-16): مقایسه نتایج روابط (4-27) و (4-107) در()،ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 99

شکل (4-17): مقایسه نتایج روابط (4-27) و (4-107) در()، الف) sec Ts=0.1. 99

شکل (4-17): مقایسه نتایج روابط (4-27) و (4-107) در()، ب) sec Ts=1. 100

شکل (4-17): مقایسه نتایج روابط (4-27) و (4-107) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 100

شکل (4-18): مقایسه نتایج روابط (4-27) و (4-107) در()، الف) sec Ts=0.1. 101

شکل (4-18): مقایسه نتایج روابط (4-27) و (4-107) در()، ب) sec Ts=1. 101

شکل (4-18): مقایسه نتایج روابط (4-27) و (4-107) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 102

شکل (4-19): مقایسه منحنی و خط رابطه (4-116) در ()، الف) sec Ts=0.1.. 106

شکل (4-19): مقایسه منحنی و خط رابطه (4-116) در ()، ب) sec Ts=1.. 107

شکل (4-19): مقایسه منحنی و خط رابطه (4-116) در ()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 107

شکل (4-20): مقایسه منحنی و خط رابطه (4-116) در (0)، الف) sec Ts=0.1.. 108

شکل (4-20): مقایسه منحنی و خط رابطه (4-116) در (0)، ب) sec Ts=1.. 108

شکل (4-20): مقایسه منحنی و خط رابطه (4-116) در (0)، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 109

شکل (4-21): مقایسه منحنی و خط رابطه (4-110) در () و sec Ts=0.1.. 110

شکل (4-22): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، الف) sec Ts=0.1. 112

شکل (4-22): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، ب) sec Ts=1. 112

شکل (4-22): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا. 113

شکل (4-23): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، الف) sec Ts=0.1. 113

شکل (4-23): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، ب) sec Ts=1. 114

شکل (4-23): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا. 114

شکل (4-24): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، الف) ………… 115

شکل (4-24): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، ب) . 115

شکل (4-24): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، ج) . 116

شکل (4-25): مقایسه نتایج روابط (4-20) و (4-127) در()، الف) sec Ts=0.1. 120

شکل (4-25): مقایسه نتایج روابط (4-20) و (4-127) در()، ب) sec Ts=1. 120

شکل (4-25): مقایسه نتایج روابط (4-20) و (4-127) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 121

شکل (4-26): مقایسه نتایج روابط (4-20) و (4-127) در()، الف) sec Ts=0.1. 121

شکل (4-26): مقایسه نتایج روابط (4-20) و (4-127) در()، ب) sec Ts=1. 122

شکل (4-26): مقایسه نتایج روابط (4-20) و (4-127) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 122

شکل (4-27): مقایسه نتایج روابط (4-20) و (4-127) در()، الف) sec Ts=0.1. 123

شکل (4-27): مقایسه نتایج روابط (4-20) و (4-127) در()، ب) sec Ts=1. 123

شکل (4-27): مقایسه نتایج روابط (4-20) و (4-127) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 124

شکل (4-28): مقایسه نتایج روابط (4-27) و (4-134) و (4-136) برای ()، بر حسب فرکانس   126

شکل (4-29): مقایسه نتایج   و شرط مرزی سامرفیلد برای ()، بر حسب فرکانس…. 129

شکل (4-30): مقایسه نتایج   و شرط مرزی سامرفیلد برای ()، بر حسب فرکانس     130

  

 

فصـل اول

کلیات

 

 

1-1- مقدمه

با توجه به توسعه روز‌افزون صنعت و رشد جمعیت و نیاز كارگاه‌ها و صنایع كوچك و بزرگ و كشاورزی به مصرف آب در كشورمان نیاز به حفظ و نگهداری منابع آبی و تنظیم جریانهای آبی در كشور بیش از پیش احساس می‌شود. یكی از مهمترین روش های تنظیم جریانهای رودخانه ساخت سد می‌باشد. در مسیر ساخت و بهره‌برداری از یک سد ابتدایی‌ترین گام بررسی مدل ریاضی سد و نیروهای وارد بر سازه سد می‌باشد. در این مسیر دو شیوه متفاوت جهت تحلیل وجود دارد.

1 تحلیل استاتیكی

در این روش، مسئله با توجه به دانش مقاومت مصالح و قوانین پایداری استاتیكی بررسی می‌شود. در این روش تمام نیروها به صورت استاتیكی بررسی می‌شوند و سیال هم مانند خواصی كه یک جسم صلب دارد تراكم‌ناپذیر در نظر گرفته می‌شود، كه همراه با سد جا به جا می‌شود و پاسخ‌های سازه مستقل از زمان بدست می‌آیند.

در این روش با اعمال ضریبی به نام ضریب بار یا فاكتور ضربه، بارهای دینامیكی را به بارهای استاتیكی معادل تبدیل و رفتار سازه در حالت استاتیكی تعیین می‌شود. در محاسبه نیروی زلزله به این روش در سدهای بتنی، اثر نیروی زلزله به صورت یک نیروی افقی و قائم بر حسب ضریبی از جرم سازه به طور یكنواخت در ارتفاع سد در نظر گرفته می‌شود. این ضریب توسط محاسبات ریاضی و با بهره گرفتن از تجربیات و قضاوت مهندسی تعیین می‌گردد.

همچنین نیروی هیدرودینامیکی سیال به صورت جرم افزوده معادل جایگزین می گردد. این نیرو به نیروی هیدرواستاتیک اعمالی از طرف مخزن باید اضافه شود. وزن سیال معادل، مقداری از سیال پشت سد می باشد که فرض می شود همراه با سد جابجا می شود که به شکل جرم اضافی در نظر گرفته می شود.

2- تحلیل دینامیكی

در این روش با حل معادلة حاكم بر رفتار سیستم سد- مخزن و در یک بازه زمانی، پاسخ ها ( تغییر مكان، فشار، تنش و… ) بدست می‌آید. این پاسخ‌ها وابسته به زمان می باشد. تحلیل دینامیكی سیستم سد و مخزن را به دو شیوه می‌توان بررسی نمود:

1- بدون در نظر گرفتن اندركنش1 سد و مخزن.

2- با در نظر گرفتن اندركنش سد و مخزن.

تحلیل سازه‌ها در مقابل نیروهای دینامیكی ناشی از زلزله، انفجار، باد، برخورد امواج، بارهای متحرك و … به علت طبیعت متغیر این نیروها، نسبت به تحلیل استاتیكی كاری مشكل، پرهزینه و وقت‌گیر می‌باشد. لیكن از آنجائیكه نیروهای ناشی از زمین لرزه از موارد بسیار مهم و تعیین‌كننده در طراحی سازه ‌های بزرگ بخصوص سدها می‌باشد، لزوم آنالیز دینامیكی اجتناب ‌ناپذیر است. میزان دقت در ارزیابی این نیروها، به مدل سازه، مقدار بار دینامیكی و مدل ریاضی انتخابی بستگی دارد.

به طوركلی فرضیات مورد استفاده در اغلب تحلیل سیستم‌های سد- مخزن توسط محققین به شرح زیر می باشد:

1- رفتار مصالح اعم از آب، بتن ارتجاعی2 و خطی3 فرض می‌گردد.

2- محیط مورد مطالعه (آب یا جسم سد) همگن4 و هموژن5 فرض می‌گردد.

3- آب مخزن، غیرچسبنده1 فرض می‌شود.

4- حركت آب مخزن غیرپیچشی2 و با دامنه كم می‌باشند.

5- امواج غیرسطحی در نظر گرفته نمی‌شود.

6- پی سد صلب در نظر گرفته می‌شود.

7- مولفه افقی حركت زمین عمود بر محور سد می باشد.

8- سد بسیار  عریض بوده به صورتی كه سیستم سد و مخزن دو بعدی بررسی می‌گردد.

9-مخزن سد در امتداد بالادست تا بی نهایت ادامه می یابد.

بتدریج با گسترش روش های تحلیلی وعددی بعضی از فرضیات مذکور حذف و مسئله به واقعیت نزدیکتر گردید.

 

1-2- آشنایی با رفتار دینامیكی سیستم سد- مخزن

سیستمی متشكل از یک سد بتنی وزنی طویل كه بر روی پی صلب قرار دارد و مخزنی با كف افقی كه تا بی‌نهایت ادامه داشته باشد مطابق شکل (1-1) در نظر گرفته می شود.

 

1 interaction

2 elastic

3 linear

4 isotrope

5 homogenous

1 inviscid

2 irrotational

 

تعداد صفحه : 146

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.