عمران

دانلود پایان نامه بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران 

گرایش : مدیریت پروژه و ساخت

عنوان : بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار

دانشگاه آزاد اسلامی

 علوم تحقیقات واحد یزد

پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته عمران(M.Sc)

گرایش:مدیریت پروژه و ساخت

عنوان:

بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………… 1

1………………. فصل اول : کلیات پژوهش    2

1-1        مقدمه. 3

1-2        اهمیت موضوع: 3

1-3        بیان مساله. 4

1-4        هدف… 5

1-5        فرضیه ها و سوالات… 6

1-6        روش کار. 6

1-7        تعریف واژه ها واطلاعات… 7

2………………. فصل دوم: پیشینه تحقیق  8

2-1        بخش اول:مبانی نظری تحقیق.. 9

2-1-1    مقدمه. 9

2-1-2   سازمان آموزش وپرورش… 10

2-1-3   سازمان نوسازی مدارس… 11

2-1-4   مقاوم سازی: 12

2-1-4-1   قیمت: 12

2-1-4-2   کاربری: 12

2-1-4-3   زیبایی: 13

2-1-4-4   لرزه خیزی منطقه: 13

2-1-5   بهسازی لرزه ای.. 14

2-1-6   مطالعات بهسازی لرزه ای.. 16

2-1-6-1   ارزیابی آسیب پذیری.. 16

2-1-6-2   تهیه طرح بهسازی.. 18

2-1-6-3   اجرای طرح بهسازی لرزه ای.. 19

2-1-7   تدوین الگوهای جدید در مقاومسازی مدارس ایران. 19

2-1-7-1   بهسازی نسبی مدارس کشور توسط دیوار برشی.. 21

2-1-7-2   بهسازی نسبی مدارس کشور به روش شاتکریت پیرامونی.. 21

2-1-7-3   بهسازی نسبی مدارس کشور به روش ایجاد کلاس ایمن.. 22

2-1-7-4   روش های بهسازی مدارس کشور –روش تسلیح مغزه 22

2-1-8   جمع بندی مطالب… 23

2-2        ادبیات تحقیق.. 23

2-2-1   مقدمه. 23

2-2-1-1   تاریخچه انجام مطالعات مقاومسازی (بهسازی لرزه ای)درجهان. 24

2-2-1-2   تاریخچه انجام مطالعات مقاومسازی (بهسازی لرزه ای) درایران. 24

2-2-2   خلاصه تحقیقات انجام شده 25

2-3        جمع بندی.. 34

3………………. فصل سوم:روش شناسی تحقیق  37

3-1        مقدمه. 38

3-2        روش تحقیق.. 38

3-3        جامعه آماری.. 41

3-4        حجم نمونه وروش اندازه گیری.. 41

3-5        ابزارگردآوری داده ها 42

3-6        روایی وپایایی ابزارپژوهش… 43

3-6-1   روایی.. 43

3-6-2   پایایی.. 43

3-7        روش های آماری.. 44

4………………. فصل چهارم:نتایج وبحث   45

4-1        مقدمه. 46

4-2        نحوه اجرای پروژه ها ی مقاومسازی در سازمان نوسازی مدارس… 46

4-2-1   تصویب پروژه وتخصیص اعتبار. 46

4-2-2   طراحی پروژه وتهیه براوردهای مالی.. 47

4-2-3   انتخاب پیمانکار وانعقاد قرارداد. 47

4-2-4   اجرای پروژه 47

4-2-5   اتمام قراردادوتحویل پروژه 48

4-3        استخراج  چالش ها وراهکارهابا توجه به نظرات خبرگان و مطالعه ادبیات موضوع. 48

4-4        تحلیل وبررسی چالشهای شناسایی شده 48

4-4-1   بررسی متغیرهای جمعیت شناختی.. 49

4-4-1-1   مشخصات جامعه آماری از نظر سطح تحصیلات… 49

4-4-1-2   مشخصات جامعه آماری از نظر رشته تحصیلی.. 51

4-4-1-3   مشخصات جامعه آماری از نظر سابقه همکاری با نوسازی مدارس… 53

4-5        آمار توصیفی مربوط به هر یک از چالش ها 55

4-5-1   فراوانی هریک از چالش ها 57

4-5-2   میانگین اولویتهای استان یزد. 66

4-5-3   فراوانی چالشهای کارشناسان مقاومسازی سایر استانها 68

4-5-4   میانگین اولویتهای کشوری.. 74

4-6        بررسی پایایی پرسشنامه. 76

4-6-1   آزمون نسبت برای بررسی وضعیت هر چالش… 76

5………………. فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات   82

5-1        مقدمه. 83

5-2        چالش های شناسایی شده و راهکارهای پیشنهادی.. 83

5-2-1   عدم وجود فهرست بهای تخصصی.. 83

5-2-2   عدم انجام آموزش پیمانکاران وناظران جهت اجرای مقاومسازی.. 84

5-2-3   عدم  تسلط کارشناسان بر مسایل فنی.. 84

5-2-4   عدم هماهنگی اولیه با آموزش وپرورش… 84

5-2-5   نبود سیستم مناسب ارزیابی وانتخاب پیمانکاران. 85

5-2-6   تخصیص نامناسب اعتبارات عمرانی.. 85

5-3        جمع بندی.. 86

5-4        پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 86

6                    منابع وماخذ  87

7                    پیوست   90

 

فهرست جداول

جدول ‏4‑1: نتایج به دست آمده برای هر یک از چالش ها برای کارشناسان یزد. 55

جدول ‏4‑2: درصد فراوانی کسب شده جهت هر یک از چالش هاکارشناسان یزد. 57

جدول ‏4‑3: درصد فراوانی کسب شده جهت هر یک از چالش های پیمانکاران. 60

جدول ‏4‑4: درصد فراوانی کسب شده جهت هر یک از چالش های مشاوران. 63

جدول ‏4‑5:میانگین اولویتهای استان یزد. 66

جدول ‏4‑6 : درصد فراوانی کسب شده چالش هااز جانب کارشناسان  سایر استانها 68

جدول ‏4‑7:مقایسه درصد فراوانی کارشناسان استان یزد وسایر استانها 71

جدول ‏4‑8:میانگین نظرات سایر استانهاواستان یزد برای تعیین اولویت ها 74

جدول ‏4‑9: مقادیر آلفای کرونباخ جهت هر یک از پرسشنامه ها 76

جدول ‏4‑10: نتایج آزمون نسبت برای هر یک از چالش های کارشناسان استان یزد. 78

جدول ‏4‑11: نتایج آزمون نسبت برای هر یک از چالش های کارشناسان سایر استانها 80

 

فهرست اشکال

شکل ‏2‑1:نحوه فرایند مطالعات مقاومسازی[10] 19

شکل ‏2‑2:میزان درصد انواع اسکلت ساختمان مدارس[8] 20

شکل ‏2‑3: دیتایل اجرایی بهسازی بروش دیوار برشی(دستوالعمل1-2266) 21

شکل ‏2‑4: دیتایل اجرایی بهسازی بروش شاتکریت پیرامونی(دستورالعمل2- 2266 ) 22

شکل ‏2‑5: زمان تحول در صنعت ساخت وساز در ایران. 25

شکل ‏3‑1: نمودار فرایندتحقیق.. 41

شکل ‏4‑1: مشخصات جامعه آماری مشاوران از نظر سطح تحصیلات… 49

شکل ‏4‑2: مشخصات جامعه آماری پیمانکار از نظر سطح تحصیلات… 50

شکل ‏4‑3: مشخصات جامعه آماری کارشناسان استان یزد از نظر سطح تحصیلات… 50

شکل ‏4‑4:مشخصات جامعه آماری کارشناسان سایر استانها از نظر سطح تحصیلات… 51

شکل ‏4‑5: مشخصات جامعه آماری مشاوران از نظر رشته تحصیلی.. 51

شکل ‏4‑6: مشخصات جامعه آماری پیمانکاران از نظر رشته تحصیلی.. 52

شکل ‏4‑7: مشخصات جامعه آماری کارشناسان استان یزد از نظر رشته تحصیلی.. 52

شکل ‏4‑8: مشخصات جامعه آماری مشاوران از نظر سابقه همکاری با سازمان. 53

شکل ‏4‑9: مشخصات جامعه آماری پیمانکاران از نظر سابقه همکاری با سازمان. 53

شکل ‏4‑10:مشخصات جامعه آماری کارشناسان یزد از نظر سابقه همکاری با سازمان. 54

شکل ‏4‑11: مشخصات جامعه آماری کارشناسان سایر استانها از نظر سابقه همکاری با سازمان  54

شکل ‏4‑12:نمودار ستونی مربوط به درصد فراوانی هر یک از چالش ها کارشناسان یزد. 59

شکل ‏4‑13:نمودار ستونی مربوط به درصد فراوانی هر یک از چالش های پیمانکاران. 62

شکل ‏4‑14: نمودار ستونی مربوط به درصد فراوانی هر یک از چالش های مشاوران. 65

شکل ‏4‑15 :میانگین اولویتهای چالشها در بین کارشناسان استان یزد. 67

شکل ‏4‑16: نمودار ستونی مربوط به درصدفراوانی هر یک از چالش ها کارشناسان سایر استانها 70

شکل ‏4‑17:مقایسه نظرات کارشناسان استان یزد وسایر استانها 73

شکل ‏4‑18:نمودار میانگین اولویتهای کارشناسان استان یزد با سایر استانها(کشوری) 75

 

چکیده :

اجرای بهسازی لرزه ای ساختمانهای آموزشی یکی از اولویتهای اصلی دولت بعد از وقوع زلزله بم به شمار می رود. این واقعه توجه دولتمردان را به این نکته جلب کرد که بهسازی ساختمانهای آموزشی در كشور ایران یک ضرورت تاریخی است كه اگر پاسخ مناسب به آن داده نشود درمقابل نسلهای آتی كشور كه متاثر از این حادثه میگردند مسئول خواهند بود. لذا این امر منجربه تخصیص اعتبارات دربخشهای مختلف كشور به منظوربهسازی شریانهای اساسی وساختمانهای عمومی كشورازجمله طرح تخریب وبازسازی وبهسازی مدارس فرسوده كشورگردید. درراستای تحقق این امر سازمان نوسازی مدارس کشوربعنوان متولی امر مقدس مدرسه سازی ؛ مقاوم‌سازی مدارس موجود وهمچنین ارتقاء ضریب ایمنی مدارس در دست اجرا را در دستور کار خود قرار داده است.

این پژوهش به منظور شناسایی چالش های پیش روی این سازمان در رابطه با اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی و ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها، انجام گرفته است. در ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و تحقیقات انجام شده پیرامون موانع و مشکلات پروژه ها و نیز عوامل موفقیت و شکست سازمان ها در دستیابی به اهداف کیفی و همچنین با توجه به نظر تعدادی از کارشناسان و خبرگان، چندعامل به عنوان چالش های اصلی در سازمان نوسازی مدارس شناسایی گردید. پس از آن، از طریق پرسشنامه نظرات تعدادی از دست اندرکاران پروژه های مقاومسازی ادارات  نوسازی مدارس یزد وسایر استانها  جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. سپس مشکلات اولویت بندی شده و چندین راهکاربا توجه به نظر خبرگان جهت برطرف نمودن اولویتهای اولیه  این چالش ها پیشنهاد  و ارائه گردید.

واژگان کلیدی : مقاومسازی، ساختمانهای آموزشی، سازمان نوسازی مدارس

 

1-1      مقدمه

زلزله یک پدیده طبیعی است که تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی بشری دارد.  متأسفانه کشور ایران در حال حاضر درصدر کشورهایی است که وقوع زمین‌لرزه در آن با تلفات بالایی همراه است. زلزله خیز بودن اکثر نقاط کشور و بالا بودن میزان خطر لرزه پذیری مناطق مختلف، مساله دیگری است که اهمیت مساله کیفیت را در ساخت و سازها دو چندان می کند.در کشور ما در فاصله زمانی هر 10 سال، یک زلزله با بزرگی بیش از 5/6 ریشتر رخ می دهد و این خود زنگ خطری برای همه دست اندرکاران ساخت و ساز می باشد.آیین نامه2800، مدارس را در زمره ساختمان های با اهمیت زیاد در نظر گرفته و ضریب ایمنی بالاتری را برای فضاهای آموزشی، نسبت به ساختمان های دیگر، اعمال می کند.[1]با توجه به حضور هزاران معلم و دانش آموز در این فضاها، توجه به استحکام سازه ای ساختمان مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است.

اجرای بهسازی لرزه ای ساختمانهای آموزشی یکی از اولویتهای اصلی دولت بعد از وقوع زلزله بم به شمار می­رود. این واقعه توجه دولتمردان را به این نکته جلب کرد که بهسازی ساختمانهای آموزشی در كشور ایران یک ضرورت تاریخی است كه اگر پاسخ مناسب به آن داده نشود درمقابل نسلهای آتی كشور كه متاثر از این حادثه میگردند مسئول خواهند بود. لذا این امر منجربه تخصیص اعتبارات دربخشهای مختلف كشور به منظوربهسازی شریانهای اساسی وساختمانهای عمومی كشورازجمله طرح تخریب وبازسازی وبهسازی مدارس فرسوده كشورگردید. درراستای تحقق این امر سازمان نوسازی مدارس کشوربعنوان متولی امر مقدس مدرسه سازی ؛ مقاوم‌سازی مدارس موجود وهمچنین ارتقاء ضریب ایمنی مدارس در دست اجرا را در دستور کار خود قرار داده است[2]. با توجه به اهمیت بالای این موضوع , بررسی مشکلات پیش آمده در مسیر بهسازی لرزه ای(مقاومسازی) واولویت بندی کردن آنان وارائه راهکار در مورد آن از ضروریات امر می باشد که مادر این تحقیق برانیم به این مهم دست یابیم.

1-2      اهمیت موضوع:

از اقدامات مهم و تأثیرگذار در کاهش خطرپذیری کشور در برابر زلزله،تخریب بازسازی و بهسازی لرزه‌ای ( مقاوم‌سازی) ساختمان‌های موجود است که  چند سالی است که در دستور کار قرار گرفته و با حمایت دولت  و مجلس شورای اسلامی، اعتبار مناسبی برای مقاوم‌ سازی و بازسازی مدارس خطرآفرین کشور اختصاص یافته است .تجربه واقعه اندوهناک زلزله شهر تاریخی بم علاوه بر اینکه واقعیت فاجعه ناشی از فرسودگی وقدمت ساختمانها را آشکار نمود؛متذکر گردید که مدارس احداثی سالهای اخیرمی تواند بعنوان پایگاه امن ومقاوم وماندگار در امر امداد وکمک رسانی زلزله زدگان ویا بازماندگان دیگر حوادث غیر مترقبه مورد استفاده قرار گیرد.با این اوصاف بودجه ای در اختیار سازمان نوسازی مدارس کشور قرار گرفت تا برای تخریب وبازسازی ومقاوم سازی مدارس بدون استحکام در سراسر کشور هزینه نمایند.

از سال 85  سازمان نوسازی مدارس  بعنوان متولی این امر قدم به میدان گذاشته وتاکنون ساختمانهای آموزشی زیادی رادر سطح کشور مقاوم نموده که گاها” بعلت عوامل مختلفی این امر متوقف ویا به کندی پیش رفته است.با توجه به اهمیت بالای این موضوع عنوان تحقیق بررسی مشکلات پیش آمده در این مسیر وارائه راهکار در مورد آن می باشد.   در ریشه یابی علت این مساله، عموما هر یک از طرفین درگیر در ساخت پروژه، دیگری را مقصر می داند. کارفرما و مشاور، پیمانکار را مسئول این مساله می دانند و پیمانکار آن دو را. اما برای اصلاح این وضعیت باید همه جوانب را در نظر گرفت. مسائل اساسی و بنیادینی نیز وجود دارد که از حیطه اختیارات طرفین خارج است. برای گرداوری مشکلات از ایده ونظرات مسئولین مقاومسازی نوسازی های مراکز استان ومسئولین وپیمانکاران دست اندرکار استفاده وبه تفسیر و ارائه راهکار جهت آن می پردازیم.

1-3      بیان مساله

در حال حاضر متولی اصلی طرح مقاومسازی ,تخریب بازسازی  مدارس کشور سازمان نوسازی,توسعه وتجهیز مدارس کشور به شمار میرود.در طی سالهای گذشته از سال1385فعالیتهای مختلفی در خصوص اجرای مقاومسازی توسط آن سازمان صورت پذیرفته که به صورت خلاصه در ادامه آمده است.

در این تحقیق برآنیم تا از ایده ونظرات مسئولین مقاومسازی ادارات نوسازی استا نها و مسئولین و پیمانکاران دست اندرکاربهره مند شده تا در مورد مشکلات این طرح ؛به طور مثال همکاری بهره برداران مدارس، عدم تخصیص بودجه، مشکلات اجرایی، عدم تجربه پیمانکاران آگاهی کاقی بدست آوریم.در این بررسی مطمئنا  مشکلات در شرایط جغرافیایی و زمانی متفاوت و برای همه مدارس یکسان نخواهد بود وحتی نوع اسکلت و اجرای طرح بهسازی لرزه­ای نیز باعث مغایرتهایی خواهد شدکه باید به آن توجه نمود.

در ضمن در حین مراحل اجرایی پروژه از مطالعه تا اجرا نیز مسائل غیر قابل پیش بینی بوجود خواهد آمد که کل مسیر پروژه را تحت الشعاع قرار خواهد دادکه با بررسی آن می توان به برنامه ریزی دقیقی دست یافت.

در این پژوهش سعی شده است با نگاهی جامع نگر، چالشها و مشکلات پیش روی اجرای مقاومسازی  فضاهای آموزشی در سازمان نوسازی مدارس شناسایی  واولویت بندی نماید. این پژوهش می تواند به مسئولین سازمان نوسازی مدارس کشور، ادارات کل نوسازی مدارس استانها و بخصوص اداره کل نوسازی مدارس استان یزد کمک کند تا با شناسایی و اولویت بندی مشکلات فراروی مقاومسازی و به کارگیری تمهیدات لازم، از بروز آنها پیشگیری نموده و یا نسبت به رفع آنها اقدام نمایند.

نتایج این پروژه همچنین می تواند به مدیران سازمان های دولتی و غیر دولتی مانند راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و… که در آینده به سمت مقاومسازی پروژه های مهم دولتی پیش میروند ؛یاری رسانده و در راستای بالابردن کیفیت پروژه ها و دستیابی به اهداف کیفی با حداقل هزینه و در کمترین زمان، یاری رساند.

 

 

 

تعداد صفحه : 117

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.