مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه بررسی امکان بیوسنتز نانوذرات طلا و نقره در چند رقم گیاه یونجه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش : بیوتکنولوژی کشاورزی

عنوان : بررسی امکان بیوسنتز نانوذرات طلا و نقره در چند رقم گیاه یونجه

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده کشاورزی

گروه مهندسی بیوتکنولوژی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی

بررسی امکان بیوسنتز نانوذرات طلا و نقره در چند رقم گیاه یونجه در شرایط درون شیشه

اساتید راهنما:

دکتر شهرام پورسیدی

دکتر داریوش داودی

استاد مشاور:

دکتر سید مجتبی خیام نکویی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

آنچه که امروزه تحت عنوان نانو تکنولوژی مطرح است آشنا شدن و کنترل کردن بسیاری از پدیده ها در ابعاد اتمی و آنگسترمی می باشد. از طرفی استفاده از روش های ایمن و دوست دار طبیعت یکی از چالش های مهم در عصر کنونی است که باید به آن توجه ویژه داشت. میکروب­ها و گیاهان به طور ذاتی دارای قابلیت کاهش فلزات از طریق مسیرهای متابولیک ویژه خود هستند. بر این اساس در مطالعه حاضر گیاه یونجه به منظور تولید نانوذرات طلا و نقره مورد استفاده قرار گرفته است. گیاهان به مدت 24،48 و72 ساعت در محلول تتراکلرواوریت (1،2 و3 میلی مولار) و نیترات نقره (5/5، 5/6، 5/7 میلی مولار) قرار گرفتند تا بتوان از طریق نمونه گیری هر 24 ساعت یک بار زمانی که گیاه تولید ذرات در مقیاس نانو می کند شناسایی شود این آزمایش در سه تکرار بر روی سه رقم نیکشهری، همدانی و یزدی گیاه یونجه انجام شد ،گیاهان از طریق طیف سنجی ماورای بنفش- مرئی (جهت تشخیص وجود نانوذرات طلا و نقره) و میکروسکوپ الکترونی نگاره همراه با طیف سنج عنصری اشعه ایکس (جهت شناسایی نوع، اندازه و شکل نانوذرات)،دستگاه نانوپارتیکل آنالایزر (جهت تعیین میانگین قطر دینامیکی کل ذرات) انجام شد با آزمایشات انجام شده وتولید نانوذرات طلا ونقره در گیاه یونجه اثبات شد. این روش سنتز بیولوژیکی از لحاظ محیط زیست ایمن می باشند چون فاقد فراورده های فرعی سمی می باشد.

کلمات کلیدی: سنتز بیولوژیک، میکروسکوپ الکترونی روبشی، نانو ذرات طلا.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

 فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 1

فصل دوم: مرور منابع

2-1- فناوری نانو…………………………………………………………………………………………….. 4

2-2- تعاریف فناوری نانو و گستره آن………………………………………………………………….. 6

2-3- نانوبیوتکنولوژی………………………………………………………………………………………. 8

2-3-1مزیت­های توسعه نانوبیوتکنولوژی……………………………………………………………….. 9

2-4- ابزار­های اندازه ­گیری در سطح نانو………………………………………………………………… 10

2-4-1- دستگاه اندازه‌گیری جذب نور…………………………………………………………………. 10

2-4-1-1- کاربردهای طیف سنجی جذبی ……………………………………………………………. 10

2-4-2- دستگاه طیف سنجی عنصری اشعه ایکس……………………………………………………. 11

2-4-3- میکروسکوپ الکترونی روبشی ……………………………………………………………….. 11

2-4-3-1- استفاده‌های عمومی ………………………………………………………………………….. 12

2-4-3-2- اندازه نمونه ها…………………………………………………………………………………. 12

2-4-3-3- آماده‌سازی نمونه ها………………………………………………………………………….. 12

2-4-3-4- محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………. 13

2-4-4- دستگاه تفرق دینامیکی نور لیزر……………………………………………………………….. 13

2-4-5- اسپکترومتری جذب اتمی……………………………………………………………………….. 16

2-4-6-طیف سنج پراش اشعه ایکس……………………………………………………………………. 17

2-4-6-1-تولید خطوط طیفی پرتو ایکس …………………………………………………………….. 17

2-4-6-2 پراش پرتو ایکس……………………………………………………………………………….. 18

2-4-6-3-روش­های پراش پرتو ایکس…………………………………………………………………. 18

2-4-6-4-کاربردها…………………………………………………………………………………………. 19

2-5- طلا……………………………………………………………………………………………………… 19

2-5-1- استخراج طلا………………………………………………………………………………………. 19

2-5-2- خواص و موارد کاربرد طلا…………………………………………………………………….. 20

2-5-3- خواص نانوذرات طلا…………………………………………………………………………….. 20

2-5-4- کاربردهای نانوذرات طلا……………………………………………………………………….. 21

2-5-4-1- کاربردهای نانوذرات طلا در شیمی به عنوان کاتالیزور………………………………… 21

2-5-4-2- کاربرد نانوذرات طلا در پزشکی…………………………………………………………… 21

2-6- نقره……………………………………………………………………………………………………… 22

2-6-1- خصوصیات نقره………………………………………………………………………………….. 22

2-6-2- کاربردها……………………………………………………………………………………………. 22

2-6-3- مواجهه با نقره……………………………………………………………………………………… 23

2-6-4- سازوکار سمیت نقره…………………………………………………………………………….. 23

2-7- نیترات نقره……………………………………………………………………………………………. 24

2-7-1- خصوصیات………………………………………………………………………………………… 24

2-7-2- مواجهه و سمیت…………………………………………………………………………………… 24

2-8- نانوذرات نقره فلزی………………………………………………………………………………….. 24

2-8-1- تعریف………………………………………………………………………………………………. 24

2-8-2- کاربردها……………………………………………………………………………………………. 24

2-8-3- سازوکار سمیت…………………………………………………………………………………… 25

2-8-4- پیشگیری از سمیت……………………………………………………………………………….. 25

2-9-روش­های تولید نانوذرات……………………………………………………………………………. 26

2-9-1-سنتز فاز بخار……………………………………………………………………………………….. 26

2-9-2-الکتروشیمیایی……………………………………………………………………………………… 27

2-9-3-فوتولیز……………………………………………………………………………………………….. 27

2-09-4کاهش شیمیایی……………………………………………………………………………………. 27

2-9-5-روش آسیاب مکانیکی……………………………………………………………………………. 27

2-9-6-روش تشعشع برای تولید نانو ذرات…………………………………………………………….. 28

2-9-7 روش قوس الکتریتی برای تولید نانو ذرات ……………………………………………………. 29

2-9-8 تولید نانوذرات در محیط پلاسما………………………………………………………………… 30

2-10- عصاره گیاهان و روش­های استخراج عصاره ها………………………………………………. 33

2-10-1- روش­های استخراج مواد گیاهی………………………………………………………………. 33

2-10-1-1- ماسراسیون(خیس کردن)…………………………………………………………………… 34

2-10-1-1-1- دستور خیس کردن……………………………………………………………………… 35

2-10-1-2- لیکسیوپاسیون( پرکولاسیون)……………………………………………………………… 35

2-10-1-3- خیساندن در حرارت………………………………………………………………………… 37

2-10-1-4- دم کردن………………………………………………………………………………………. 37

2-10-1-5- عصاره گیری با حرارت با دستگاه سوکسله……………………………………………. 38

2-11 مروری بر پژوهش­های پیشین………………………………………………………………………. 38

2-11- 1- سنتز نانوذرات طلا در باکتری­ ها…………………………………………………………….. 39

2-11-2- سنتز نانوذرات طلا دراکتینومایست………………………………………………………….. 40

2-11-3- سنتز نانوذرات طلا در مخمر………………………………………………………………….. 41

2-11-4- سنتز نانوذرات طلا در قارچ­ها………………………………………………………………… 41

2-11-5- سنتز نانوذرات طلا در گیاهان ……………………………………………………………….. 42

2-12- نقره……………………………………………………………………………………………………. 42

2-12-1- استفاده از باكتری‌ها در سنتز نانوذرات نقره……………………………………………….. 42

2-12-2- استفاده از مخمر در سنتز نانوذرات نقره…………………………………………………….. 43

2-12-3- استفاده از قارچ­ها در سنتز نانوذرات نقره ………………………………………………….. 43

2-12-4- استفاده ازگیاهان در سنتز نانوذرات نقره …………………………………………………… 43

 فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1-گونه­ های گیاهی مورد استفاده………………………………………………………………………. 45

3-2- طرز تهیه محلول­های ذخیره عناصر غذایی در محیط کشت …………………………………. 45

3-2-1- طرز تهیه محلول­های ذخیره عناصر پر مصرف و کم مصرف محیط کشت MS……… 45

3-2-2 -محلول ذخیره آهن……………………………………………………………………………….. 47

3-2-3- محلول ذخیره ویتامین­ها و اسید­های­آمینه……………………………………………………… 47

3-2-4- طرز تهیه محیط کشت MS……………………………………………………………………… 47

3-2-5 -تهیه محلول ذخیره طلا…………………………………………………………………………… 48

3-2-6 -تهیه محلول ذخیره نقره………………………………………………………………………….. 48

3-3 -ضد عفونی کردن بذور……………………………………………………………………………… 48

3-4 -جمع آوری گیاه برای تهیه عصاره………………………………………………………………… 49

3-4-1 -عصاره گیری………………………………………………………………………………………. 49

3-5- تهیه نمونه جهت آنالیز با دستگاه اسپکتروفوتومتری جذب اتمی …………………………… 49

3-6 -تهیه نمونه جهت آنالیز با دستگا­ه های اسپکتروفوتومتری  UV-visiblو دستگاه نانوپارتیکل آنالیزر            50

3-7- تهیه نمونه جهت آنالیز با میکروسکوپ الکترونی روبشی…………………………………….. 50

3-8- آنالیز کانی شناسی به روش XRD……………………………………………………………….. 50

 فصل چهارم: نتیجه و بحث

4-1- نتایج وجود یون­های طلا و نقره در گیاه یونجه نسبت به نمونه شاهد توسط اسپکتروفتومتری جذب اتمی   52

4-2 -تعیین جذب نانوذرات طلا و نقره توسط اسپکتروفتومتری UV-visible……………………. 53

4-3- الگوی طیف XRD نانوذرات طلا و نقره………………………………………………………… 54

4-4- نتایج تفرق دینامیکی نور لیزر توسط دستگاه نانوپارتیکل آنالایزر………………………….. 55

4-4-1- تجزیه واریانس صفت مورد بررسی…………………………………………………………… 55

4-5- نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی…………………………………………………………….. 68

4-6- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………… 69

فصل پنجم: منابع

منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 70

پیوست…………………………………………………………………………………………………………. 77

 فصل اول

1-1- مقدمه

طی چند سال اخیر واژه ای پیش پا افتاده با امکانات بالقوه نهان و پر دامنه، تلویحاً به شتاب خود را در چارچوب آگاهی­ها و ضمیر جهان جا انداخته است. این واژه همان نانو است. این واژه تامل در خصوص تغییرات لرزه آوری را فراهم آورده که تقریباً در هر جنبه از علم و مهندسی با آثاری در اخلاقیات، اقتصاد، روابط بین الملل، زندگی روزمره، و حتی مفهوم و تصور آدمی از جایگاهش در جهان هستی اتفاق افتاده است. اهل نظر آن را اکسیری برای رفع همه پریشانی­ها و گرفتاری­ها تلقی می کنند. هشدارگران آن را گام بعدی جنگ­های بیولوژیکی و شیمیایی یا، در موارد افراط آن را مجالی برای آدمی میدانند که گونه ­هایی را به وجود آورد که سرانجام به جای نوع بشر بنشیند.

فناوری نانو به عنوان یک فناوری بین رشته­ای و پیشتاز در کنار فناوری زیستی توانایی خود را در رفع کمبود­ها در بسیاری از عرصه ­های علمی و صنعتی، بخصوص در علوم کشاورزی و صنایع وابسته به آن به اثبات رسانیده است، به دلیل همین توانایی­ ها امروزه کمتر عرصه ­ای را می توان یافت که فناوری نانو با قابلیت­ها و توانمندی­های منحصر به فرد خود را به آن تحمیل نکرده باشند. در سه دهه اخیر ورود فناوری ­های مختلف به عرصه کشاورزی منجر به ایجاد تحولات عظیمی همچون انقلاب سبز و گذر کشاورزی سنتی به کشاورزی اقتصادی گردید. در این دوره افزایش چشمگیری در کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی صورت گرفت. لیکن علی رغم گذشت سال­ها از وقوع انقلاب سبز، همچنان مشکل عدم تناسب رشد تولیدات کشاورزی و جمعیت جهان وجود دارد که این موضوع لزوم توسعه و بکار­گیری فناوری ­های نوین در بخش کشاورزی در جهت توسعه پایدار و افزایش تولیدات کشاورزی را دو چندان می­ نماید.

نانوتکنولوژی ساخت ابزارهای نوین مولکولی منحصر به فرد با به کارگیری خواص شیمیایی کاملا شناخته شده اتم ها و مولکول ها (نحوه پیوند آنها به یکدیگر) را ارائه می دهند. مهارت مطرحه در این تکنولوژی دستکاری اتم­ها بطور جداگانه و جای دادن دقیق آنان در مکانی است که برای رسیدن به ساختار دلخواه و ایده آل مورد نیاز می باشد. نانو به بررسی و فناوری ساخت ذراتی که حداقل یکی از ابعاد فضایی آن­ها در محدوده 100-1 نانومتر باشد می ­پردازد.بطور کلی فناوری ­های نانو، دستکاری مواد در سطوح اتمی و ملکولی است که به سرعت در عرصه ­های مختلف کشاورزی، فناوری ­های زیستی، صنایع، پزشکی و فناوری اطلاعات کاربرد وسیع داشته تا سیستم­های غذایی و کشاورزی را تغییر دهد. این فناوری کاربردهای بسیاری در همه مراحل تولید، فراوری، نگهداری، بسته بندی و انتقال تولیدات کشاورزی دارد.

هم اکنون نانوذرات یکی از مهم ترین زمینه­ های کاربردی نانوفناوری است که بیش از عرصه ­های دیگر به حد تجاری سازی و کاربردی رسیده است انواع مختلفی از این مواد در کاربردهای مختلف مصرف می شوند و تحقیقات برای استفاده هرچه بیشتر از آن­ها در کاربردهای جدید در حال انجام است. پیش بینی می شود که طی پنج سال آینده، بازار تولید نانوذرات با نرخ سالیانه 15 درصد رشد کند.

تولید نانوذرات که کاربردهای متفاوتی در زمینه­ های مختلف علمی دارند یکی از مباحث مهم نانو تکنولوژی می باشد. از جمله این نانوذرات که کاربردهای مختلفی در علوم پیدا کرده­است، نانو ذرات طلا و نقره می باشد. این نانوذرات یک دستاورد شگرف علمی در نانوتکنولوژی هستند

نانوذرات نقره به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه و کاربردهای وسیع از ارزش بالایی برخوردار هستند. از نانوذرات نقره به عنوان دارو می توان در درمان بیماری­های پوستی، انواع جراحات و سوختگی­ها، بیماری­های باکتریایی و قارچی، بیماری­های گوارشی و …استفاده کرد.

نانوذرات طلا، نانوذرات فلزی بسیار پایداری هستند که دارای جنبه­ های بسیار جالبی همچون توانایی تجمع در چندین شکل که مستلزم علم مواد می­باشد، رفتار ذرات مجزا، الکترونیک وابسته به اندازه، ویژگی­های نوری و مغناطیسی ( اثر اندازه کوانتومی) و کاربد­های آن­ها در کاتالیز و زیست شناسی می باشد. اگر چه طلا موضوعی است که منشا باستانی در بسیاری از پژوهش­های انجام شده در علوم را دارد ولی هم اکنون نیز موضوع بسیازی از مقالات و نشریات به ویژه در علوم وفناوری نانو با تکیه بر ذرات و تک لایه های خود تجمع نانو می باشد. در این زمینه نانوذرات طلا، کلوئید­های طلا نیز نامیده می شوند.

به طور کلی با دو روش بالا به پایین و پایین به بالا می توان نانوذرات را تولید کرد. در روش اول ذرات طی آسیاب شدن به دست می آیند و در روش دوم ذرات با روش­های الکتروشیمیایی، سنتز بخار، فتولیز و کاهش شیمیایی و … صورت می پذیرد.

 روشی که اغلب برای سنتز نانوذرت طلا با قطر تقریباً 10 تا 150 نانومتر استفاده می شود روش تورکویش- فرنس می­باشد که بر اساس احیای سیتراتی مشتقات سه ظرقیتی طلا می­باشد.

موجودات زنده پتانسیل عظیمی برای تولید نانوذرات و نانوابزارها با گستره كاربرد فراوان دارند. با بهره گرفتن از باكتری ساده گرفته تا یوكاریوت‌های پیچیده در مخلوط واكنش، می‌توان به تولید نانوذرات با شكل و اندازه مطلوب دست یافت .

اگرچه روش­های شیمیایی و فیزیكی ممكن است به طور موفقیت آمیزی منجر به تولید نانوذرات خالص شوند ولی از لحاظ اقتصادی گران و به صورت بالقوه برای محیط خطرناك می‌باشد. استفاده از موجودات بیولوژیک مانند میكروارگانیسم‌ها، عصاره گیاه یا بیوماس گیاه می‌تواند جایگزینی برای روش­های فیزیكی و شیمیایی برای تولید نانوذرات باشد به گونه‌ای كه به محیط زیست نیز صدمه‌ای وارد نكند،و همچنین به دلیل بیماریزا بودن برخی از میکروارگانیسم ها (قارچ ها و باکتری ها) در این تحقیق سعی بر آن شد که ازمواد گیاهی برای تولید نانوذرات طلا و نقره استفاده کردد که امید است این تحقیق گامی در جهت تولید نانوذرات سازگار با محیط زیست باشد.

فصل دوم

مروری بر پژوهش­های پیشین

2-1- فناوری نانو

اگر بتوانیم 100 اتم را در یک نانومتر مکعب قرار دهیم و هر اتم بتواند جزئی از صد قسمت باشد، آنگاه در حدود 100×100 راه متفاوت برای چیدن اتم‌ها در یک نانومتر مکعب خواهیم داشت. ، فاینمن در سال 1959، در سخنرانی معروفش چنین گفت: «تا جایی که توانایی درکش را دارم، اصول فیزیک ساخت اجسام را به صورت اتم به اتم رد نمی‌کند. این تلاش برای شکستن هیچ قانونی نیست، در اصل چیزی است که می‌توان آن را انجام داد ولی در عمل تا کنون انجام نشده، چون ما بسیار بزرگ هستیم».

نانو به معنای واقعی ریز است که همان یک میلیاردم متر است. کلمه نانو از نانوز[1] گرفته شده که در زبان یونانی قدیم به معنای کوتوله و یا هر چیز دیگر کوچک‌تر از حد معمول است. جهان ریز موجودات یا دنیای نانو شامل اتم‌ها، ماشین‌های مولکولی مانند ریبوزوم‌ها و اعضای سلولی که پروتئین تولید می‌کنند است.

در فناوری نانو، رسیدن به ساختار نانو با دو روش امکان پذیر است؛ روش‌های بالا به پائین و روش‌های پائین به بالا.روش بالا به پائین به تبدیل مواد از اندازه ماکرو به اندازة نانو مربوط می‌شود و روش پائین به بالا، به تولید محصولات، از مولکول‌های مجزا یا اتم‌ها، به ساختارها و مولکول‌های بزرگتر اشاره دارد. امروزه، فناوری نانو شامل پنج رشته عمده نانوالکترونیک، نانو مواد، فناوری نانومولکولی، فناوری نانوزیستی و میکروسکوپی (با تفکیک‌­پذیری در مقیاس نانو؛ نانوسکوپی)است. اگرچه مرزها نامعلوم است، اما هر یک از این موارد مسیرهای متفاوتی را در زمینة ایجاد فرصت‌های جدید نشان می‌دهند (جهانشاهی 1386).

تعداد صفحه :112

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.