رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود با بهره گرفتن از تغییرات در دفعات گردش داراییها و حاشیه سود خالص در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

دانشكده مدیریت و حسابداری، گروه حسابداری

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد حسابداری

 

عنوان:

بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود

با بهره گرفتن از تغییرات در دفعات گردش داراییها و حاشیه سود خالص

در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما:

دکتر امید پورحیدری

 

 

استاد مشاور:

دکتر زین العابدین صادقی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………….. صفحه                                                                                             

چکیده……………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول:  کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- بیان مساله ………………………………………………………………………………………………. 4

1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………….. 5

1-4-  اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………… 6

1-5-سولات تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………….7

1-6 – فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………. 8

1-7- مدل ومتغیر­های تحقیق ………………………………………………………………………………. 8

1-8 – روش تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 8

1-9 – جامعه آماری و روش نمونه گیری ……………………………………………………………….. 9

1-10- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………… 9

1-11-روش گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………….9

1-12-  تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه­ های کلیدی تحقیق ………………………………………….. 10

1-13-  ساختار کلی تحقیق ………………………………………………………………………………… 13

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………….   15

2-2- مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………..   15

2-2-1-مرور بر ادبیات سود و مدیریت سود…………………………………………………………….   15

2-2-1-1-تئوری سود   …………………………………………………………………………………….   15

2-2-1-2-مکاتب سود ………………………………………………………………………………………   15

2-2-1-3- مدیریت سود ……………………………………………………………………………………   16

2-2-1-4- تعریف مدیریت سود…………………………………………………………………………..   17

2-2-1-5- انواع مدیریت سود………………………………………………………………………………   18

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………..  صفحه                                                                                            

2-2-1-6- انگیزه های مدیریت سود………………………………………………………………………   18

2-2-1-7- الگوهای مرتبط با مدیریت سود………………………………………………………………   19

2-2-1-8- نظریه های علمی مرتبط با مدیریت سود…………………………………………………..   20

2-2-1-9- فرضیه های حاکم بر مدیریت سود………………………………………………………….   21

2-2-1-10-  اقلام تعهدی…………………………………………………………………………………..   22

2-2-1-11- عوامل موثر بر نوع مدیریت سود…………………………………………………………..   23

2-2-1-1-12- هموارسازی سود……………………………………………………………………………   24

2-2-1-1-12-1- انگیزه های هموارسازی سود ………………………………………………………..   25

2-2-1-13- ویژگی­های شرکت ها………………………………………………………………………..   28

2-2-1-13-1- گروه صنعت ……………………………………………………………………………….   28

2-2-1-13-2- اندازه شركت ……………………………………………………………………………….   28

2-2-1-13-3- سودآوری……………………………………………………………………………………   29

2-2-1-13-4- دارایی های وثیقه ای ……………………………………………………………………..   30

2-2-1-13-5- فرصت های رشد …………………………………………………………………………   30

2-3- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….   31

2-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج……………………………………………………………………   31

2-3-2- تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………….   32

2-4- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….   33

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..   35

3-2-  هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………   35

3-3- تدوین فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………   36

3-4- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….   36

3-5-  روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………….   36

3-6- ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………………   37

3-7- حدود پژوهش………………………………………………………………………………………….   37

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………. صفحه                                                                                           

3-8 -جامعه آماری…………………………………………………………………………………………….   37

3-9 – تعریف متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن‌ ها…………………………………………….   39

3-10- مدل آماری فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………….   41

3– 11- روش‌های آماری و انواع آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………   43

3– 11– 1- تعبیر و تحلیل رگرسیون………………………………………………………………………   43

3-11-2- داده‌های تابلویی (ترکیبی) یا panel data………………………………………………..   44

3–11–3-  خود همبستگی…………………………………………………………………………………..   46

3-11-4-  آزمون معنادار بودن همبستگی…………………………………………………………………   46

3-11–5- آزمون معنادار بودن رگرسیون………………………………………………………………….   47

3-12- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………..   48

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..   49

4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….   49

4-3- آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………….   50

4-3-1- تخمین مدل اول…………………………………………………………………………………….   52

4-3-2- تخمین مدل دوم ……………………………………………………………………………………   54

4-3-3- تخمین مدل سوم …………………………………………………………………………………..   57

4-3-4- تخمین مدل چهارم ………………………………………………………………………………..   58

4-4- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….   60

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..   62

5-2-  خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………….   62

5-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………   62

5-4- نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………….   64

5-5- محدودیت‌های تحقیق ………………………………………………………………………………..   66

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………………………. صفحه

5-6-پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 66

5-6-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق…………………………………………………………………   66

5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………..   67                                                                                         

5-8- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….   67

منابع و مآخذ

الف – منابع فارسی   …………………………………………………………………………………………   68

ب – منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………..   71

 


چکیده:

این تحقیق به بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود با بهره گرفتن از دفعات گردش دارایی وحاشیه سود خالص در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق به بررسی و تشریح مفاهیم مربوط به ادبیات مدیریت سود که شامل بیان مکاتب سود، تعاریف مختلف مدیریت سود از دیدگاه های مختلف، انواع مدیریت سود، انگیزه های مدیریت سود، الگوهای مدیریت سود، فرضیات مدیریت سود و عوامل موثر بر مدیریت سود  بیان شده است و همچنین ویژگی های شرکت ها شامل اندازه، نوع صنعت و سودآوری مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین داده و اطلاعات مورد نظر از صورت های مالی شرکت ها استخراج شده اند. که با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل و نرم افزار اقتصاد سنجی ایویوزتجزیه و تحلیل شده اند در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی­(ترازنامه، صورت حساب سود وزیان­) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1385-1390 ارائه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 48 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ­ها از رگرسیون چند متغییره استفاده شد و معنی دار بودن آنها با بهره گرفتن از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می­دهد دفعات گردش دارایی‌ها و حاشیه سود خالص در شناسایی مدیریت سود با توجه به ویژگی های خاص شرکت دارای محتوای اطلاعاتی بالاتری نیستند.

 

 

واژه های کلیدی: مدیریت سود، دفعات گردش دارایی ها، حاشیه سود خالص،ویژگی های خاص شرکت

 

مقدمه

هدف صورت های مالی ارائه اطلاعات تخلیص و طبقه ­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که بر طیف گسترده ­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. رقم سود نیز یکی از اجزایی اطلاعات صورت­های مالی است که در تصمیم ­گیری اشخاص برون سازمانی جهت برآورد ارزش سرمایه­ گذاری، ارزیابی عملکرد شرکت و غیره موثر است.

سود خالص یكی از مهمترین اقلام تهیه شده با سیستم حسابداری است كه توسط استفاده­كنندگان درون و برون سازمانی به منظور گرفتن تصمیم­های اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد. اهمیتی كه سود حسابداری برای استفاده­كنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است كه مدیریت واحد تجاری به مبلغ و چگونگی تهیه و ارائة آن توجهی خاص قائل شود. دلایل احتمالی زیادی برای مدیریت سود وجوددارد. برای مثال، اگر شركتی سود باثباتی گزارش كند، سهامداران احساس اطمینان بیشتری خواهند كرد، مدیریت سود تاثیر مطلوبی بر ارزش سهام و هزینة سرمایه دارد، یا سهامداران اطلاعات بیشتری از اعلام سود به دست خواهند آورد.

بنابراین، با توجه به اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی بالایی كه سود دارد مدیران همواره در تلاشند كه در راستای اهداف خاصی كه دنبال می­كنند، مبلغ سود گزارش شده را دستكاری نمایند. مسأله اصلی در رابطه با این مطلب، این است كه چرا مدیران به دنبال دستكاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می­كنند و پیامدهای این گونه رفتار چیست؟ و چه عواملی بر مدیریت سود شرکت ها تاثیر دارد؟ از عواملی كه می ­تواند در مدیریت سود تأثیرگذار باشد، میزان بدهی و فرصت­های رشد، دفعات گردش دارایی­ ها و حاشیه سود خالص شركت است، بنابراین در این پژوهش تلاش می­ شود به بررسی اثر دفعات گردش دارایی­ ها و حاشیه سود خالص شركت بر مدیریت سود با توجه به برخی از ویژگی های شرکت مانند اندازه، اهرم، نرخ رشد واندازه صنعت مورد آزمون قرار گیرد. جهت بررسی این موضوع از اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و به وسیله رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :  84

قیمت : 14700 تومان 14700

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.