مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر

 

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

موضوع:

برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر

استاد راهنما:

دکتر نیکبخش جوادیان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 2

1-2 بیان مساله ……………………………………………………………………………………………… 2

1-3- سؤال تحقیق………………………………………………………………………………………….. 3

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… 3

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 6

2-2 مفهوم زنجیره تامین و پیدایش آن ………………………………………………………………… 6

2-2-1 پیدایش مفهوم زنجیره تامین ……………………………………………………………………. 7

2-2-2 تعریف زنجیره تامین……………………………………………………………………………… 8

2-2-3 دلایل علاقه و توجه به مفهوم مدیریت زنجیره تامین………………………………………. 9

2-2-4 مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها……………………………………………………………. 10

2-3 انواع شبکه های زنجیره تامین……………………………………………………………………… 10

2-3-1 شبکه سری………………………………………………………………………………………….. 11

2-3-2 شبکه واگرا………………………………………………………………………………………….. 12

2-3-3 شبکه­ همگرا………………………………………………………………………………………. 12

2-3-4 شبکه مختلط………………………………………………………………………………………… 13

2-4 مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………………………… 13

2-4-1 ضرورت مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………… 15

2-4-2 وظایف مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………….. 16

2-4-3 مولفه ها و اجزای مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………… 17

2-5 برنامه ریزی در زنجیره­ی تامین…………………………………………………………………….. 19

2-6 مدلسازی مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………. 20

2-6-1 مدل های برنامه ریزی خطی…………………………………………………………………….. 21

2-6-2 مدل برنامه ریزی عدد صحیح…………………………………………………………………… 21

2-6-3 مدل های شبیه سازی……………………………………………………………………………… 21

2-6-4 مدلهای بهینه سازی- شبیه سازی……………………………………………………………….. 22

2-7 مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین…………………………………………………………………. 22

2-8 مدل های طراحی شبکه طراحی زنجیره تامین قطعی………………………………………….. 23

2-9 برنامه ریزی تولید……………………………………………………………………………………… 23

2-9-1 کاربردهای اصلی …………………………………………………………………………………. 25

  • کاربردهای جنبی……………………………………………………………………………….. 25

2-10 کالای فاسد پذیر…………………………………………………………………………………….. 25

2-10-1 اقلام فاسد شدنی………………………………………………………………………………… 27

2-11 انبارداری صحیح و کاهش نرخ ضایعات و موجودی فاسد………………………………… 28

2-11-1 اهمیت انبار ………………………………………………………………………………………. 28

2-11-2 انواع انبار ها………………………………………………………………………………………. 28

2-11-3 تخریب كالا …………………………………………………………………………………….. 29

2-11-4 هزینه ‏های ناشی از نگهداری نامناسب مواد اولیه…………………………………………… 29

2-11-4-1- بسته بندی مناسب………………………………………………………………………….. 30

2-12 پنجره زمانی…………………………………………………………………………………………… 31

2-12-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 31

2-12-2- تقسیم بندی پنجره زمانی……………………………………………………………………… 31

2-13- مسیریابی با پنجره زمانی…………………………………………………………………………. 33

2-14- مساله VRPTW…………………………………………………………………………………. 33

2-14-1- اقسام مسائل مسیریابی وسیله نقلیه با پنجره زمانی …………………………………….. 34

2-14-1-1-محدودیت ریاضی مدل TW سخت:…………………………………………………… 35

2-14-1-2-محدودیت های ریاضی مدل TW نرم…………………………………………………. 35

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 37

3-2- فرضیات مدل……………………………………………………………………………………….. 37

3-3- نمادهای مدل…………………………………………………………………………………………. 37

3-4- متغیرهای تصمیم…………………………………………………………………………………….. 38

3-5- پارامترهای مدل………………………………………………………………………………………. 38

3-6- فرمول بندی مساله………………………………………………………………………………….. 39

فصل چهارم : نتایج محاسباتی و یافته­ های تحقیق

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 43

4-2-تحلیل حساسیت……………………………………………………………………………………… 43

4-3- مساله مطالعه موردی ……………………………………………………………………………….. 44

4-3-1- فعالیت های شرکت پرتودانه خزر……………………………………………………………. 45

4-3-1-1 تاریخچه شرکت………………………………………………………………………………… 45

4-3-2- بیان مساله موردی………………………………………………………………………………… 47

4-4- تجزیه و تحلیل مسئله موردی ……………………………………………………………………. 54

4-4-1-تغییرات در میزان تقاضا:…………………………………………………………………………. 55

4-4-2- تغییرات در میزان موجودی اول دوره:……………………………………………………….. 56

4-5- جمع بندی…………………………………………………………………………………………….. 57

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات     

5-1- جمع ­بندی و نتیجه ­گیری …………………………………………………………………………… 59

5-2- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………… 60

منابع و مراجع ……………………………………………………………………………………………….. 61

پیوست

كد برنامه Lingo

چكیده انگلیسی

 

فهرست جدول­ها

جدول                                                                                             صفحه                                                                                                              

جدول 4-1: مقدار مصرف مواد افزودنی و موجودی اول دوره …………………………………… 48

جدول 4-2: مشخصات تامین کنندگان مواد اولیه…………………………………………………….. 49

جدول 4-3:هزینه عملیاتی مواد اولیه…………………………………………………………………….. 54

جدول 4-4: آنالیز حساسیت به تغییرات تقاضا……………………………………………………….. 55

جدول 4-5: آنالیز حساسیت به تغییرات موجودی اول دوره……………………………………….. 56

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1:مقدار تابع هدف با تغییرات تقاضا…………………………………………………………. 56

نمودار4-2-مقدار تابع هدف با تغییرات موجودی اول دوره……………………………………….. 57

 

فهرست شکل­ها

شكل 2-1 : انواع كانال های ارتباطی در زنجیره ی تامین ………………………………………….. 11

شكل 2-2 : شبكه ی زنجیره ی تامین سری……………………………………………………………. 12

شكل 2-3 : شكل زنجیره ی تامین واگرا……………………………………………………………….. 12

شكل 2-4: شبكه ی زنجیره ی تامین همگرا…………………………………………………………… 12

شكل 2-5: شبكه ی زنجیره تامین مختلط………………………………………………………………. 13

شكل2-6 : نمایش شماتیک زنجیره ی تامین به صورت شبكه…………………………………….. 19

چکیده

در رقابت های جهانی موجود در عصر حاضر باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتری در دسترس وی قرار داد. درخواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلا وجود نداشته است، درنتیجه شرکت ها بیش از این نمی توانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند.در بازار رقابتی موجود، بنگاه های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارگان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته اند. مساله کلیدی در یک زنجیره تامین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامی این فعالیت هاست. مدیریت زنجیره تامین پدیده ای است که این کار را به طریقی انجام می دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند.از سوی دیگر مدیریت زنجیره تامین بر رویکرد مشتری محور استوار است.بر این اساس، ارتباط بموقع و کامل بین همه عناصر زنجیره تامین برای اطلاع از نیازهای مشتری و میزان تامین نیازها از ضروریات زنجیره است.از آنجایی که مواد لبنی دارای حساسیت زمانی جهت مصرف می باشند یعنی باید در بازه زمانی مشخص مصرف شود،لذا توزیع و پخش این محصول از زمان تولید تا زمانی که بدست مصرف کننده می رسد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، بهمین جهت با درنظرگرفتن پنجره زمانی درصدد رفع این مشکل برآمده ایم.

مقدمه

مدیریت زنجیره تامین[1]، یکی از رایج ترین عناوین مورد بحث در ادبیات کسب و کار
می باشد. این یک اصل اساسی برای سازمان هاست که یک مزیت رقابتی پایدار برای پیشرو ماندن در بازار ایجاد نمایند. نیاز به انسجام و یکپارچگی عناصر مختلف در مدیریت زنجیره تامین، برای بیشتر شرکت ها به عنوان یک عامل مهم جهت رقابتی ماندن شناخته شده است. همانطور که شرکت های بیشتر و بیشتری از عملکرد زنجیره تامین خود آگاه می شوند، هماهنگی و انسجام عوامل مختلف در مدیریت زنجیره تامین در کسب مزیت رقابتی حیاتی می شود.امروزه با پیشرفت صنایع تولیدی و وجود رقابت شدید جهانی بین شرکت­ها و کمپانی­ها، کوتاه­تر شدن چرخه عمر کالا، زمان مورد نیاز برای بازاریابی و نیازهای متفاوت مشتریان در نقاط مختلف و فواصل مختلف از محل تولید، شرکت های توزیع کالاها و مواد اولیه و حمل و نقل بر آن شده­ اند که کارایی و بهره ­وری سیستم­های خود را بهبود بخشند. سیستم­های توزیع و حمل و نقل باید قادر به توزیع محصول با کمترین هزینه و در کمترین مدت ممکن باشند تا محصولات به موقع به مشتریان تحویل داده شوند.در سیستم­های تولیدی و جریان­های کارگاهی ودر خطوط تولید و مونتاژ کالاها و محصولات لزوم برنامه­ ریزی صحیح و اقتصادی با کمترین هزینه و زمان سیکل تولیدی برای حداکثر شدن مقدار تولید و توانایی پاسخگویی به موقع به نیاز مشتریان در بازارهای رقابتی امروز به چشم می خورد.

به طور کلی، لزوم کاهش هزینه­ های تولیدی شرکت­ها و کمپانی­ها در سیستم های تولیدی کارشناسان و برنامه­ ریزان سیستم­های تولیدی را بر آن داشته است تا در جهت هر چه کمتر کردن هزینه­ های مواد و افزایش سطح تولید و بهره ­وری از بهترین زمان­بندی و توالی عملیات[2] ممکن استفاده نمایند.

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 86

قیمت 70 هزار تومان

 

 

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.