راهنمای نگارش پایان نامه

پایان نامه معماری درباره فضای سبز

پایان نامه معماری درباره موضوع فضای سبز

 

 

نوع كاربری و توزیع فضایی آن ها به عنوان اطلاعات با ارزشی از یک شهر محسوب می شوند كه همواره صاحبنظران و مدیران شهری به آن نیاز دارند. یکی از این كاربری ها كه در واقع تامین كننده بخشی از نیازهای روحی و روانی شهروندان به شمار می آید و به عنوان یک عنصر زنده و پویا نقش بازدهی اكولوژیکی، اجتماعی و زیباسازی شهر را به عهده دارد، كاربری فضای سبز و پارك ها می باشند.

بدین ترتیب امروزه انواع فضای سبز شهری و پارک ها در شهرها به وجود می آیند و هر کدام با مساحت و شعاع دسترسی معین در شهرها مکان یابی می گردند که نه تنها در برقراری تعادل اکولوژیک در شهر موثر است، بلکه مکانی مناسب برای سلامتی روحی و جسمی شهروندان نیز به حساب می آیند. در این میان توزیع و تخصیص فضاهای سبز در سطح شهر نیز جهت برقراری عدالت فضایی و دسترسی تمامی شهروندان به این فضاها از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

لذا ابتدا برای انجام مطالعات در رابطه با این موضوع، بررسی ادبیات مربوطه و پیشینه پژوهشی آن از ضروریات تحقیق است. چرا كه در غیر این صورت امكان محدود كردن و افزایش دقت موضوع وجود نخواهد داشت. لذا اگر این كار به درستی صورت گیرد علاوه بر صرفه جویی در هزینه و زمان تحقیق، پژوهش را در مسیر مناسب خود قرار خواهد داد.

بنابراین در این فصل از پژوهش در بخش نخست به مروری بر ادبیات نظری و مبانی تئوریک مربوط به فضای سبز، به مدل ها و روش مورد استفاده در تحقیق پرداخته می شود سپس ور بخش دوم رویکرد پژوهش و اهمیت وچگونگی آن مورد بحث قرار می گیرد.سپس در فصول بعدی و با توجه به این مبانی، روال عملی پژوهش در ارتباط با منطقه مورد مطالعه انجام خواهد گرفت.

2-2 فضای سبز

واژه فضای سبز عبارتی است جدید، البته به فرم نه بلکه محتوا که به مدت کمتر از نیم قرن در ادبیات شهرسازی جهان به کار برده می شود. از دیدگاه شهرسازی، فضای سبز بخشی از استخوان بندی و یا مورفولوژی شهری است که در کنار اسکلت فیزیکی شهر تعیین کننده اندام و به طور کلی سیمای شهر میباشد( حسین زاده، دلیر،15:1375).

2-2-1 دیدگاه زیست ـ محیطی

فضای سبز فضایی نسبتاً بزرگ، متشکل از گیاهان و برخوردار از ساختار، عملکرد و بازدهی اکولوژیک معین و درخور شرایط زیست محیطی حاکم بر شهر باشد ( بهرام سلطانی،102:1371).

متن کامل موجود است :

پایان نامه بهینه سازی الگوهای مکانیابی در طراحی فضای سبز شهری

2-2-2 فضای سبز شهری

ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی، ﻧﻮﻋیاز ﺳﻄﻮح ﻛﺎرﺑﺮی زﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎیﮔﻴﺎﻫی ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ واﺟﺪ بازدهی اجتماعی و ﻫﻢ واﺟﺪ ﺑﺎزدﻫی اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ  ﺷﻬﺮی از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺨﺸی از ﺳﻴﻤﺎی ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ زﻧﺪه و ﺣﻴﺎﺗی در ﻛﻨﺎر ﻛﺎﻟﺒﺪ بیﺟﺎن ﺷﻬﺮ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.

ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﺷﻬﺮی از ﻳﻚ ﺳﻮ، در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺟﻮد و از ﺳﻮ ی دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻀﺎﻫﺎﻳی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی ﻣﻄﺮح می ﺷﻮﻧﺪ.(سعیدنیا،29:1379)  

2-2-3 دیدگاه شهرسازی

فضای سبز شهری از دیدگاه شهرسازی در برگیرنده بخشی از سیمای طبیعی شهر است که به عنوان عامل حیاتی در درون و یا پیرامون کالبدی شهر، جزئی از ساختار مورفولوژیک شهر را تشکیل می دهند. بنابراین، دارایی سبز شهر، صرف نظر از فضاهای سبز عمومی، از فضاهای سبز خصوصی، فضاهای کوچک حیاط منازل، فضاهای بزرگ باغ های خصوصی و محوطه کاربری های دولتی تشکیل می شود(سعیدی، 618:1388).

2-2-4 دیدگاه زیست محیطی

از دیدگاه زیست محیطی فضای سبز شهری عبارت است از فضایی نسبتاً وسیع متشکل از پوشش های گیاهان، با ساختی شبه جنگلی و برخوردار از بازدهی زیست محیطی، با اکولوژیکی معین و در خور شرایط زیست محیطی حاکم بر شهر(شیبانی،34:1375).

2-3 تاریخچه فضای سبز

2-3-1 تاریخچه فضای سبز در جهان

قدر مسلم آنست که بشر همواره سعی داشته که طبیعت را در کنار خود داشته باشد، چه زمانی که اجدادش در میان طبیعت می زیسته و چه زمانی که شهرنشین شد(Slangen,2005:18).

چراکه در ادیان مختلف الهی و بشری، برای توصیف و ملموس نمودن مبدا و معاد آفرینش و جایگاه انسان در بهشت از مضامینی چون باغات خرم و درختان سر به فلک کشیده و انهار روان مائده های طبیعی و غیره استفاده گردیده است و انسان رانده شده برای تسکین و آرامش آن دوران نوستالژیک بر اهمیت فضای سبز با وجوه مختلف تاکید دارد.

به عبارتی، فضای سبز و باغ نمایانگر منظره ای از دنیای آرمانی بشر است. در طول تاریخ، ایجاد فضای سبز در شهرها ابتدا با اهداف زیباسازی و سپس بهسازی محیط صورت گرفته است. توجه به فضای سبز شهری به صورت تفرجگاه و باغ های عمومی و خصوصی یک ابداع جدید نیست بلکه در دوره های مختلف باستانی مصر و یونان در ایجاد و نگهداری آن همت شده است. این در حالی است که باغ سازی به سبک جدید و در فرم پارک ها و فضاهای سبز هندسی از حدود دو قرن پیش معمول شده است(حسین زاده دلیر،59:1371).

آغاز توجه به فضای سبز درون شهری در غرب را در معنا و مفهوم جدید صنعتی بایستی در عصر انقلاب صنعتی و دگرگونی های ناشی از آن در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جستجو كرد(بحرینی،1376: 237).در سال 1720 میلادی اولین بوستان های سبك انگلیسی احداث شدند؛ آنها نه تنها باغ های جدید الاحداث را به فرم طبیعی می ساختند، بلكه باغ های رسمی بسیار زیادی را خراب كردند تا به فرم جدید در آوردند.

طراحی بوستان های طبیعی توسط همفری رپتون كه خود را اولین طراح این سبك نامید، به اوج خود رسید. وی مفهوم امروزی پاركهای انگلیسی را (چمن كاری وسیع و كشت متعادل درختان) كه تاثیر بسزایی در پارك سازی امروزی جهان گذاشته است معرفی نمود(طباطبائی نژاد،1377: 23).

پایان نامه مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز

2-3-2 تاریخچه فضای سبز در ایران

ایجاد فضای سبز به معنای خاص آن از ادوار کهن مورد توجه ایرانیان بوده است. نخست به دلیل اینکه کشور ما اصولا یک مملکت کشاورزی بوده و غرس نهال و کاشت درختان و نباتات گوناگون در آن متداول بوده، و نیز به علت اقلیم نیمه خشک و هوای گرم و فواصل بعید بین شهرها و آبادی های آن ایجاد باغ به معنای مکانی یا با درختان شاداب سایه گستر و آب روان و گل و گیاه و رستنی های گوناگون برای خستگان از راه رسیده یا کسانی که برای گریز از هوای گرم شهرها و حتی بیابان ها بسوی این فضای خنک راه درازی را می پیمایند مورد توجه بوده است.

باغ در ایران باستان به حدود 5/4 قرن قبل از میلاد مسیح می رسد. برخی از صاحب نظران معتقدند که باغ سازی در ایران از زمان عیلامی ها آغاز شده است. گروهی نیز بر این عقیده اند که آغاز باغسازی به هخامنشیان می رسد چرا که آنان خود مبدعان قنات و سیستم شگرف پیچیده آبرسانی و آبیاری بودند(ایزدپناهی،12:1386).

بنابه به قول گزنفون باغ کوروش در سارد قدیمی ترین باغ ایران بوده است. با ظهور زرتشت در ایران آیین زرتشت نیز بر غرس درختان و کشت رستنی ها و سبزی ها بسیار تأکید و مردم را به انجام آن تشویق نمود.

علاوه بر این در ایران در بیشتر شهرها باغ هایی پر از درختان زیبا وجود داشته که به آنها پردیس می گفتند(بیژن زاد،24:1369).سابقه پردیس های ایرانی به قرن چهارم میلادی بر می گردد. این عنوان به باغ هایی اطلاق می شد كه برای تفریح عموم احداث می گردیدند(شریفی،1371 :81).

در واقع سابقه پردیس های ایرانی را می بایست در دوران باستان جستجو كرد. هنر باغ سازی یا پردیس سازی یکی از هنرهای کهن ایرانیان بوده که این سنت زیبا حاوی ارزش های ویژه ای بوده است. ارزش هایی چون ابداع صنعت آبیاری، ابداع قنات و کاریز- تبدیل اراضی با آب باریکه های زیر زمینی به چمنزار تحول شیوه های تهویه و ایجاد فضاهای دلپذیر مسکونی در قلمرو برهوت و بی آب و علف و آفرینش بهشتی در دل بیابان بیکران شده است. پس از ظهور اسلام و حمله اعراب به ایران سنت زیبای باغ سازی در ایران به مرحله جدیدی پای نهاد، کلمه پردیس در عربی به صورت معرب، فردوس نامیده شد. بطوریکه از هنگام غلبه اعراب بر ایران تاکنون همواره در سراسر قرون اسلامی باغ های ایران در نظر مردم نمونه ای از بهشت وعده شده بوده است.

در دوره تیموریان در اطراف سمرقند کمربندی از باغ ها و تفرجگاه ها ساخته شد که عبارت بودند از باغ شمال- باغ بهشت – باغ دلگشا- باغ قره تپه و باغ های با نام های شهرهای معروف اسلامی چون: قاهره – دمشق- بغداد – سلطانیه – شیراز که تا مدتی بیش از یک قرن نیز این باغ ها پابرجا بودند ولی بعداً ویران شده و از بین رفتند. در دوره صفویه باغ سازی در ایران وارد مرحله جدیدی شد و احداث باغ به عنوان یک تفرجگاه عمومی مورد توجه قرار گرفت(بیژن زاد،24:1369).

برخی از صاحبنظران باغ شهرهایی كه در دوره صفویه در ایران و بخصوص اصفهان ایجاد شد را الهام بخش ابنزر هاوارد واضع تئوری باغ شهرها می دانند(ابراهیم زاده و دیگران،1387: 41-42).در این دوره باغ های چون: باغ تپه- باغ چهلستون- باغ صاحب الزمان- باغ زیتون- باغ خلوت- باغ هزار جریب- باغ چشمه احداث شدند که اکثراً از بین رفته اند. در این باغ ها همیشه قسمتی بنام باغ تپه که بالاتر از سایر باغ ها مشرف بر آنها بود، احداث می شد. خیابان کشی  مشجر و ایجاد معابر عمومی به صورت منظم برای نخستین بار از زمان صفویه شروع شد که به عنوان نمونه چهارباغ را می توان نام برد که این خیابان علاوه بر یک محل عبور عمومی در زندگی روزمره مردم یک تفرجگاه عمومی نیز بود.

این خیابان بدون تردید می تواند از نخستین خیابان های مشجر و مصفای ایران محسوب می شود. از این گذشته در این دوره توجه خاصی به باغ سازی در شمال ایران(سواحل جنوبی دریای خزر) مبذول گردید و هنر باغ سازی در این مناطق رواج یافت و باغ های: آمل- بابل- ساری- فرح آباد و بهشهر در این دوره ساخته شد که بسیاری از آنان تا یک و نیم قرن بعد نیز باقی ماندند اما امروزه به جزء باغی که در بهشهر موجود است بقیه ویران شده است(بیژن زاد،24:1369).

پایان نامه طراحی معماری فرهنگسرای گرافیک با رویکرد معماری سبز در اردبیل

2-4 طبقه بندی های کلی فضای سبز

اصولاً طبقه بندی ها از فضای سبز با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت بوده و صاحب نظران در برخورد با نیازهای جدید ساختار شهری دسته بندی های گوناگونی را ارائه داده اند.

امروزه یک روش همگانی و متحد برای طبقه بندی نظام فضای سبز در جهان وجود ندارد. کشورهای مختلف بر اساس عملکرد، اندازه، ویژگی های فیزیکی و غیره نظام فضای سبز را به طبقه بندی های متفاوتی پیشنهاد می کنند.

در ایران سعیدنیا ابتدا پوشش گیاهی در شهرها را به مفاهیم “سطوح سبز” و “فضای سبز” تقسیم نموده که تمایز بین این دو مفهوم از نظر اکولوژیکی از این جهت حائز اهمیت می باشد که سطوح سبز نمی توانند عمل غبارگیری را مانند فضای سبز شبه جنگلی انجام دهد و یا در کاهش آلودگی صوتی و کاهش دما نقش موثری داشته باشد.

2-4-1 فضای سبز

فضای سبز به زمین هایی که پوشش گیاهی بلند یا نسبتاً بلند اختصاص دارند، نظیر جنگل، باغ و غیره… اطلاق می شود. فضاهای سبز به دو دسته دیگر یعنی فضاهای سبز شهری و فضاهای سبز غیر شهری تقسیم می شود. تفاوت فضاهای سبز شهری و غیرشهری در حوزه عملکردشان در شهرهاست.

فضای سبز غیر شهری گرچه به علت توسعه شهری در بافت شهری قرار دارد، ولیکن کارکرد آنها خاص مراکز شهری نبوده و در دسته فضاهای سبز غیر شهری قرار می گیرند.

پایان نامه مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان

2-4-2 سطوح سبز

سطوح سبز به زمین هایی اطلاق می شود که به پوشش گیاهی کوتاه( نازک و کم حجم) اختصاص دارد؛ مانند: چمن و مراتع. سطوح سبز نیز به دو دسته شهری و غیر شهری تقسیم می شوند:

 1ـ سطوح سبز شهری سطوح سبز دارای کارکردهای شهری است؛ مانند: زمین های باز ورزشی چمن کاری شده، جزیره ها و لچکی های کوچک( رمپ ، لوپ و رفیوژ).

2ـ سطوح سبز غیر شهری، سطوح سبز بدون کارکرد شهری است،مانندمراتع اطراف شهر.در نمودار(2-1)دیاگرام زیر، انواع فضاهای سبز، از این دیدگاه طبقه بندی شده اند(سعیدنیا:31،1379).

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.