مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان­ نامه ارشد رشته آبیاری و زهکشی:اولویت بندی مکانی زهکشی زیرزمینی در محدوده پروژه البرز

دانلود پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی

باعنوان:اولویت بندی مکانی زهکشی زیرزمینی در محدوده پروژه البرز

واحد پردیس دانشگاهی

دانشكده مهندسی زراعی

گروه مهندسی آب

پایان نامه دوره كارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهكشی

 

موضوع:

اولویت­ بندی مکانی زهکشی زیرزمینی در محدوده پروژه البرز

 

 

بهمن 1393

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكیده

در این پژوهش اولویت­ بندی مکانی زهکشی زیرزمینی در محدوده آبگیر اراضی پروژه البرز مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای داده ­های هدایت هیدرولیکی، هدایت الکتریکی و فاصله تا سطح ایستابی (عمق سطح ایستابی) نسبت به انجام اولویت بندی اقدام شد. گام­های اجرای اولویت­ بندی شامل تعیین حدود آستانه برای هر یک از عوامل مؤثر بر مکان­ یابی، انجام میان­یابی برای عوامل موصوف بر مبنای حدود آستانه­ای تعیین شده، تعیین حدود اولویت اجرای زهکشی زیرزمینی با ترکیب اولویت­های عوامل مؤثر و در نهایت ترکیب نقشه­های میانیابی شده برای هر یک از مشخصه­ها بر مبنای حدود اولویت اجرای زهکشی زیرزمینی تعیین شده و استخراج نقشه مربوطه بود. در میانیابی عوامل مؤثر بر زهکشی زیرزمینی، روش کریجینگ، کم­ترین خطا را در میان­یابی ارائه نمود. برای انجام فرایند میان­یابی از نرم افزار ArcGIS استفاده شد. پس از مکان­ یابی موقعیت­های با اولویت­های مختلف مشخص شد که مساحتی در حدود 10300 هکتار (حدود 64/54 %) از مجموع اراضی محدوده آبگیر اراضی در اولویت­های اول و دوم قرار گرفته است. اجرای سیستم­های زهکشی زیرزمینی برای این اولویت­ها باید اجرا شود. پس از اجرای سیستم­های زهکشی برای این مناطق، اجرای سیستم­های زهکشی برای اولویت­های بعدی توصیه می­ شود.

واژه­ های کلیدی: بهسازی خاک، زهکشی زیرزمینی، مازندران، مکان­ یابی، میان­یابی

 

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

 

فصل 1

کلیات…………………………………….. 1

۱-1- مقدمه. 2

۱-1-1- ضرورت زهکشی. 2

۱-2-طرح مسئله و ضرورت انجام طرح. 3

۱-3- فرضیات پژوهش. 4

۱-4- اهداف پژوهش. 4

فصل 2

مروری بر منابع……………………………. 6

۲-1- مروری بر پژوهش­های انجام شده. 7

۲-1-1- پژوهش­های علمی انجام شده در خارج از كشور. 7

۲-1-2- پژوهش­های علمی انجام شده در داخل كشور. 8

فصل 3

مواد و روش­ها……………………………… 11

۳-1- منطقه مورد مطالعه. 12

3-1-1- خصوصیات جغرافیایی. 12

3-1-2- هواشناسی و اقلیم منطقه. 12

3-1-3- وضعیت کشاورزی در محدوده پروژه البرز. 13

3-1-4- وضعیت توپوگرافی در محدوده مورد مطالعه. 13

3-2- مشخصه­های مورد بررسی در محدوده پروژه البرز. 17

3-2-1- هدایت هیدرولیکی. 17

3-2-1-1- اندازه ­گیری هدایت هیدرولیک خاک. 18

3-2-1-1-1- اندازه ­گیری هدایت هیدرولیک خاک به روش چاهک. 18

3-2-1-1-2- اندازه ­گیری هدایت هیدرولیک خاک به روش چاهک معکوس. 21

3-2-1-2- پهنه­ بندی هدایت هیدرولیکی. 25

3-2-1-2-1- روش و معیارهای ارزیابی روش میان­یابی. 26

3-2-2- هدایت الکتریکی. 29

3-2-3- فاصله سطح ایستابی از سطح زمین (عمق سطح ایستابی). 32

3-2-4- فاصله تا لایه نفوذ ناپذیر. 34

3-3- تعیین اولویت­ها. 35

فصل 4

نتایج و بحث………………………………. 37

4-1- هدایت هیدرولیکی خاک. 38

4-2- هدایت الکتریکی. 41

4-3- فاصله تا سطح ایستابی (عمق سطح ایستابی). 45

4-4- اولویت­ بندی اجرای پروژه­ های زهکشی زیرزمینی. 48

فصل 5

نتیجه ­گیری و پیشنهادها…………………….. 51

5-1- نتیجه ­گیری. 52

5-2- پیشنهادها. 53

منابع مورد استفاده …………………………….. 54

فهرست شکل­ها

عنوان                                               صفحه

 

شکل 3-1- محدوده جغرافیایی پروژه آبیاری و زهکشی البرز.. 14

شکل 3-2- محدوده جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در پروژه البرز   15

شکل 3-3- نقشه تغییرات ارتفاعی (توپوگرافی) در محدوده منطقه مورد مطالعه در پروژه البرز.. 16

شکل 3-4- ابعاد و پارامترهای اندازه ­گیری در روش چاهک.. 20

شکل 3-5- ابعاد و پارامترهای اندازه ­گیری در روش چاهک معکوس.. 23

شکل 3-6- موقعیت مکانی نقاط مربوط به اندازه ­گیری هدایت هیدرولیکی به روش های ارنست و پورشه.. 24

شکل 3-8- نیم تغییرنمای استفاده شده برای میان­یابی هدایت هیدرولیکی خاک نرمال شده.. 28

شکل 3-9- نیم تغییرنمای استفاده شده برای میان­یابی هدایت الکتریکی عصاره اشباع نرمال شده.. 31

شکل 3-10- نیم تغییرنمای استفاده شده برای میان­یابی فاصله سطح ایستابی تا سطح زمین نرمال شده.. 33

شکل 4-1- خطوط هم­هدایت هیدرولیکی در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز   39

شکل 4-2- محدوده ­های با هدایت هیدرولیکی یکسان در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز.. 40

شکل 4-3- خطوط هم­هدایت الکتریکی در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز   43

شکل 4-4- محدوده ­های با هدایت الکتریکی یکسان در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز.. 44

شکل 4-5- خطوط هم اندازه برای فاصله از سطح ایستابی در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز.. 46

شکل 4-6- محدوده ­های با فاصله از سطح ایستابی یکسان در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز.. 47

شکل 4-7- محدوده ­های با اولویت اجرای زهکش زیرزمینی یکسان در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز.. 49

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                   صفحه

جدول 3-1- مقادیر C برای استفاده از روش چاهک (باست و کرکهام، 1971)   21

جدول 3-2- نتایج بررسی نرمال بودن داده ­های هدایت هیدرولیکی خاک با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرم­افزار SPSS. 25

جدول 3-3- نتایج بررسی نرمال بودن داده ­های هدایت هیدرولیکی خاک تبدیل یافته با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرم­افزار SPSS. 26

شکل 3-7- اجزای مختلف نیم­تغییرنما.. 27

جدول 3-4- مشخصات مدل­های برازش داده شده به نیم­تغییرنمای مربوط به هدایت هیدرولیکی خاک نرمال شده.. 27

جدول 3-5- خطای مربوط به میان­یابی با بهره گرفتن از روش کریجینگ برای هدایت هیدرولیکی نرمال شده.. 28

جدول 3-6- حدود آستانه­ای به کار رفته برای هدایت هیدرولیکی.. 29

جدول 3-7- بررسی نرمال بودن داده ­های هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرم­افزار SPSS. 30

جدول 3-8- بررسی نرمال بودن داده ­های هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک تبدیل یافته با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرم­افزار SPSS. 30

جدول 3-9- مشخصات مدل­های برازش داده شده به نیم­تغییرنمای مربوط به هدایت الکتریکی عصاره اشباع نرمال شده.. 31

جدول 3-10- خطای مربوط به میان­یابی با بهره گرفتن از روش کریجینگ برای هدایت الکتریکی نرمال شده.. 31

جدول 3-11- حدود آستانه­ای به کار رفته برای هدایت الکتریکی.. 31

جدول 3-12- بررسی نرمال بودن داده ­های فاصله سطح ایستابی از سطح زمین با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرم­افزار SPSS. 32

جدول 3-13- بررسی نرمال بودن داده ­های فاصله سطح ایستابی از سطح زمین تبدیل شده با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرم­افزار SPSS. 32

جدول 3-14- مشخصات مدل­های برازش داده شده به نیم­تغییرنمای فاصله سطح ایستابی تا سطح زمین نرمال شده.. 33

جدول 3-15- خطای مربوط به میان­یابی با بهره گرفتن از روش کریجینگ برای داده ­های فاصله تا سطح ایستابی نرمال شده.. 33

جدول 3-16- حدود آستانه­ای به کار رفته برای فاصله تا سطح ایستابی برای اولویت­ بندی زهکشی.. 34

جدول 3-17- عمق ریشه در گیاهان مختلف (فائو، 1998)….. 34

جدول 3-18- ترکیب مشخصه­های مختلف برای تعیین زیراولویت­های اجرای زهکشی زیرزمینی   36

جدول 4-1- مساحت مربوط به محدوده ­های با هدایت هیدرولیکی یکسان   41

جدول 4-2- مساحت مربوط به محدوده ­های با هدایت الکتریکی یکسان   42

جدول 4-3- مساحت مربوط به محدوده ­های با فاصله از سطح ایستابی یکسان   45

جدول 4-4- مساحت مربوط به محدوده ­های دارای اولویت یکسان برای اجرای زهکش زیرزمینی.. 50

 

 

 

فصل 1

کلیات


۱-1- مقدمه

کمبود آب مهم­ترین تهدید برای بقای بشر،‌ اکوسیستم طبیعی و تکوین تمدن‌ها است. امنیت غذایی، بهداشت و اقتصاد کلان تحت تاثیر کمبود آب به شدت دچار آسیب می­ شود. سرانه آب در ایران که در سال‌های ۱۳۳۷-1335 حدود ۵۰۰۰-4000 متر مکعب در سال بوده، در حال حاضر به کمتر از ۲۰۰۰ متر مکعب در سال رسیده است و پیش ­بینی می­ شود در سال ۱۴۰۰ به کم­تر از ۱۰۰۰ متر مکعب در سال برسد. بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده عمده آب (حدود ۹۰ درصد کل منابع قابل دسترس)، بایستی ضمن رقابت سرسختانه و مستمر با سایر بخش‌ها از جمله صنعت، شرب و خانگی به ارزش اقتصادی آب بیش­تر توجه نماید (سپاسخواه، 1385). کشاورزی از زمان­های قدیم جایگاه ویژه­ای برای تأمین مواد غذایی و تغذیه انسان­ها در تمام قاره­ها و کشورهای روی کره زمین داشته است. در این جایگاه نقش انسان در تمام فعالیت­های کشاورزی محور بوده و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. با وجود پیشرفت تکنولوژی و علوم در قرن حاضر، جهان در یک وضع ناپایدار تولید مواد غذایی قرار گرفته و علی­رغم تحول و توسعه کشاورزی، همچنان گرسنگی انسان­های بیشماری را در معرض تهدید قرار داده است (دهشیری، 1378 و حسینی و همکاران، 1389).

۱-1-1- ضرورت زهکشی[1]

برای تولید نیازهای غذایی و فیبر جمعیت در حال رشد جهان، لازم است یا بهره ­وری اراضی تحت کشت افزایش یافته یا اراضی بیشتری تحت کشت قرار گیرد. یپیش ­بینی­ های نشان می­دهد که تولید مواد غذایی در 25 سال آینده باید دو برابر شود (ریتزما، 2007). بخش عمده این افزایش باید به واسطه سرمایه­ گذاری­های مرتبط با بهبود عملیات­های آبیاری و زهکشی در اراضی کشاورزی موجود حاصل گردد. یکی از مهم­ترین عملیات­های آبیاری و زهکشی، زهکشی اراضی می­باشد. زهکشی اراضی به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در حفظ یا بهبود عملکرد در واحد سطح، وسیله­ای برای رشد تولیدات، تضمینی برای توسعه پایدار در آبیاری و ابزاری برای حفاظت از منابع خاک است. زهکشی اراضی به عنوان ابزاری برای مدیریت سطح آب زیرزمینی، از کاهش بهره ­وری اراضی زراعی به دلیل خیز سطح ایستابی و تجمع نمک در ناحیه ریشه جلوگیری می کند. از طرف دیگر بخش وسیعی از اراضی که در حال حاضر تحت کشت نمی باشند، دارای مشکل شوری و ماندابی می­باشند که بهره ­برداری از آن­ها تنها به واسطه احداث سیستم­های زهکشی امکان­ پذیر می­گردد (ضیاءتباراحمدی و همکاران، 1390).

۱-2-طرح مسئله و ضرورت انجام طرح

[1] Drainage

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :78

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.