مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه کشاورزی-اگرواکولوژی:تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و دمای سایه انداز گیاهی ژنوتیپ های تریتیکاله

دانلود پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی گرایش اگرواکولوژی

با عنوان:تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و دمای سایه انداز گیاهی ژنوتیپ های تریتیکاله

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (اگرواکولوژی)

 

 

تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و دمای سایه انداز گیاهی ژنوتیپ های تریتیکاله

 

بهمن‌ماه 1393

 

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و دمای سایه انداز گیاهی ژنوتیپ­های تریتیکاله

به کوشش

طاهره ایران دوست

به منظور بررسی اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و دمای سایه انداز گیاهی ژنوتیپ­های ­تریتیکاله (Triticosecal Wittmack) آزمایشی در مزرعه­ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز در سال زراعی 93- 1392 طراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف تنش خشکی (آبیاری مطلوب، تنش خشکی از مرحله­ گلدهی، تنش خشکی از مرحله­ شیری شدن و تنش خشکی از مرحله­­­ی خمیری نرم)، به عنوان فاکتور اصلی و 5 ژنوتیپ تریتیکاله (رقم سناباد، رقم ET 83-3، لاین شماره 20، لاین شماره 10 و لاین شماره 8) به عنوان فاکتور فرعی بودند که در قالب طرح استریپ پلات و در 3 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی سبب کاهش معنی دار عملکرد دانه (P≤ 0.01) به مقدار 30 درصد شد. همچنین اثر ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ و تیمارهای تنش خشکی نیز تاثیر معنی‌داری (P≤ 0.01) بر عملکرد دانه داشتند. اعمال تیمارهای تنش خشکی همچنین سبب کاهش معنی دار تعداد سنبله در واحد سطح (P≤ 0.01) شد به طوریکه تیمارهای تنش خشکی تعداد سنبله در واحد سطح را به میزان 8/34 درصد کاهش داد. اثر متقابل ژنوتیپ و تنش خشکی برتعداد سنبله در واحد سطح و وزن هزار دانه معنی­دار بود. وقتی تریتیکاله در شرایط تنش خشکی قرار گرفت، تعداددانه در سنبله به میزان 49/25 درصد و وزن هزار دانه به میزان 2/22 درصد کاهش یافت. همچنین اثر ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ و تنش خشکی بر شاخص برداشت معنی­دار بود. نتایج این مطالعه نشان داد که دمای سایه انداز گیاهی شاخصی مناسب برای تشخیص مقاومت ژنوتیپ­های تریتیکاله به تنش خشکی است. در نهایت، لاین­های شماره­ 20 با عملکرد 6423 کیلوگرم در هکتار و لاین شماره 8 با عملکرد 6362 کیلوگرم در هکتار بهترین ژنوتیپ ها در شرایط خشکی در منطقه داراب بودند.

کلمات کلیدی: تنش خشکی، دمای سایه انداز، ژنوتیپ‌های تریتیکاله

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- پیشگفتار 2

1- 2- هدف تحقیق 3

1-3- گیاهشناسی 4

1-4- طبقه بندی 5

1-5- تاریخچه پیدایش و اصلاح تریتیکاله 6

1-6- سطح زیر کشت و تولید جهانی 7

1-7- ترکیب شیمیایی و کیفیت غذایی تریتیکاله 8

1-9- مراحل رشد تریتیکاله 10

1-9-1- تجمع ماده خشک 10

1-9-2- توسعه ی سطح برگ 11

1-9-3- پنجه زنی 11

1-9-4- رشد دانه 12

1-10- اجزای عملکرد 13

1- 11- عملکرد 13

1-12- اهمیت بررسی تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد غلات در منطقه 15

فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های پیشین

2-1- اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد در غلات 18

2-2- انتقال مجدد مواد پرورده 22

2-3- دمای سایه انداز گیاهی 25

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3- 1- مشخصات محل اجرای آزمایش 29

3- 2- طرح آزمایش 30

3-3- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک 31

3- 4- تعیین میزان آب مورد نیاز هر کرت و هر تیمار 32

3- 5- انتخاب لاین های مناسب تریتیکاله 34

3-6- کاشت، داشت، برداشت 34

3-7- اندازه گیری صفات مورد مطالعه 36

3-7-1- ارتفاع بوته 36

3-7-2- عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد دانه 36

3-7-3- تعداد برگ نهایی 36

3-7-4-آهنگ تجمع ماده خشک 36

3-7-5- دمای سایه انداز گیاهی 36

3-7-6- وزن هزار دانه 37

3-7-7- زاویه برگ 37

3-7-8- شاخص های حساسیت و مقاومت به تنش 38

3-7-9- اندازه گیری اجزاء عملکرد 38

3-7-10- انتقال مجدد 39

3-7-11- سرعت رشد محصول (CGR) 39

3- 8- تجزیه‌ و تحلیل آماری داده‌ها 40

فصل چهارم: نتایج و بحث

4 – 1- تعداد دانه در سنبله 43

4- 2- وزن هزار دانه 45

4- 3- تعداد سنبله در واحد سطح 48

4- 4- تعداد سنبلچه در سنبله 52

4- 5- عملکرد دانه 55

4- 6- شاخص برداشت 58

4- 7- درصد انتقال مجدد 62

4- 8- آهنگ تجمع ماده ی خشک 65

4- 9- تعداد برگ نهایی 69

4- 10- طول سنبله 69

4- 11- طول ریشک 70

4- 12- ارتفاع نهایی 70

4-13- زاویه ی برگ 71

4- 14- شاخص های حساسیت و مقاومت به تنش 72

4- 15- سرعت رشد محصول (CGR) 80

4- 16- دمای سایه انداز گیاهی 83

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5- 1- نتیجه گیری 87

2-5- پیشنهادات 88

فهرست منابع 89

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

عنوان                                                                                                   صفحه

 

جدول 1-1. ترکیب تقریبی مواد غذایی در تریتیکاله، گندم و چاودار (بر اساس ماده ی خشک) 9

جدول 3–1. مشخصات اقلیمی محل اجرای آزمایش 29

جدول 3-2. خواص فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی 31

جدول 4-1. نتایج تجزیه واریانس اجزای عملکرد در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری. 42

جدول 4-2. نتایج تجزیه واریانس عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری. 52

جدول 4- 3. تجزیه واریانس شاخص برداشت، درصد انتقال مجدد و آهنگ تجمع ماده ی خشک. 59

جدول 4- 4. نتایج تجزیه ی واریانس صفات کمی. 68

جدول 4- 5. محاسبه ی شاخص های حساسیت و تحمل به تنش (تنش خشکی از مرحله ی گلدهی). 73

جدول 4- 6. محاسبه ی شاخص های حساسیت و تحمل به تنش (تنش خشکی از مرحله ی شیری شدن). 76

جدول 4- 7. محاسبه ی شاخص های حساسیت و تحمل به تنش (تنش خشکی از مرحله ی خمیری نرم). 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

عنوان                                                                                                   صفحه

 

شکل 3-1. نقشه ی طرح 30

شکل 3-2- اندازه گیری دبی شیلنگ آبیاری 33

شکل 3-3. آبیاری مزرعه تریتیکاله در مرحله ی گیاهچهای 33

شکل 3-4. تست جوانه زنی ژنوتیپ های تریتیکاله 34

شکل 3-5. وجین دستی علف‌های هرز 35

شکل 3- 6. دماسنج مادون قرمز 37

شکل4 – 1. میانگین تعداد دانه در سنبله در سطوح مختلف تنش خشکی. 43

شکل 4- 2. میانگین تعداد دانه در سنبله در ژنوتیپهای مختلف تریتیکاله. 44

شکل 4- 3. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر میانگین تعداد دانه در سنبله 45

شکل4 – 4. میانگین وزن هزار دانه در سطوح مختلف تنش خشکی 46

شکل4 – 5. میانگین وزن هزار دانه در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. 47

شکل 4- 6. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر وزن هزار دانه (گرم). 48

شکل4 – 7. میانگین تعداد سنبله در متر مربع بین سطوح مختلف تنش خشکی. 49

شکل4 – 8. میانگین تعداد سنبله در متر مربع در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. 50

شکل 4- 9. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر میانگین تعداد سنبله در واحد سطح 51

شکل4 – 10. میانگین تعداد سنبلچه در سنبله در سطوح مختلف تنش خشکی. 53

شکل4 – 11. میانگین تعداد سنبلچه در سنبله در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. 54

شکل 4- 12. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر میانگین تعداد سنبلچه در سنبله. 54

شکل4 -13. میانگین عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) در سطوح مختلف تنش خشکی. 55

شکل4 – 14. میانگین عملکرد دانه (کیلوگرم در متر هکتار) در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. 57

شکل 4- 15. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر میانگین عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار). 58

شکل 4 – 16. میانگین شاخص برداشت در سطوح مختلف تنش خشکی. 59

شکل 4- 17. میانگین شاخص برداشت در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. 60

شکل 4- 18. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر میانگین شاخص برداشت. 61

شکل4- 19. درصد انتقال مجدد (گرم بر متر مربع) در سطوح مختلف تنش خشکی 62

شکل 4- 20. درصد انتقال مجدد (گرم بر متر مربع) در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. 63

شکل 4- 21. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر درصد انتقال مجدد (گرم بر متر مربع). 64

شکل 4- 22. میانگین آهنگ تجمع ماده ی خشک (کیلوگرم در هکتار بر روز) در سطوح مختلف تنش خشکی 65

شکل 4- 23. میانگین آهنگ تجمع ماده ی خشک (کیلوگرم در هکتار بر روز) در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. 66

شکل 4- 24. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر آهنگ تجمع ماده ی خشک (کیلوگرم در هکتار بر روز). 68

شکل 4- 25. میانگین طول سنبله (میلیمتر) در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. 69

شکل 4- 26. میانگین ارتفاع نهایی ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. 71

شکل4- 27. مقایسه شاخص STI بین ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله (تنش خشکی از مرحله ی گلدهی). 75

شکل4- 28. مقایسه شاخص GMPبین ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله (تنش خشکی از مرحله ی گلدهی). 76

شکل 4- 29. مقایسه شاخص STI بین ژنوتیپ های مختلف (تنش خشکی از مرحله ی شیری شدن). 77

شکل 4- 30. مقایسه شاخص GMP بین ژنوتیپ های مختلف (تنش خشکی از مرحله ی شیری شدن). 78

شکل 4- 31. مقایسه شاخص STI بین ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله (تنش خشکی از مرحله ی خمیری نرم). 79

شکل 4- 32. مقایسه شاخص GMP بین ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله (تنش خشکی از مرحله ی خمیری نرم). 80

شکل 4- 33. CGR (گرم در بوته در روز ) در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. 81

شکل 4- 34. میزان CGR (گرم در بوته در روز) در سطوح مختلف تنش خشکی. 82

شکل 4-35. میانگین دمای سایه انداز گیاهی بین سطوح مختلف تنش خشکی 84

شکل 4-36. میانگین دمای سایه انداز گیاهی بین ژنوتیهای مختلف تریتیکاله. 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

 

 

 

 

 

 

1-1- پیشگفتار:

ایجاد خشکسالی­های پی در پی به دلیل تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، عدم یکنواختی بارش را به دنبال داشته و منابع آب را تحت تاثیر قرار می دهد (علیزاده و همکاران،1389). خشکسالی مهمترین عامل تنش­ زای محیطی بوده که تولید محصولات کشاورزی را محدود می سازد (خدابنده و جلیلیان، 1376). یک سوم ازکل زمین­های دنیا در مناطق خشک و نیمه خشک واقع اند و ما بقی با تغیرات فصلی و محلی آب مواجه می باشند (باتیس وهمکاران، 1973). کشور ایران با متوسط بارندگی 240 میلی متر در سال، جز مناطق خشک و نیمه خشک طبقه بندی شده و نصف زمین­های زراعی آن در این مناطق واقع است (چاسمی و همکاران، 1995).

در ایران و در برنامه پنج ساله ی دوم و سوم توسعه، بخش کشاورزی در اولویت قرار گرفته است اما با این وجود به نظر می رسد تا کنون سیاست­های دولت در بخش کشاورزی و در ارتباط با افزایش محصولات با موفقیت چندانی رو به رو نبوده است (قوشچی، 1379).

در میان گیاهان زراعی، غلات از اهمیت خاصی برخوردار بوده و دارای بیشترین میزان تولید و سطح زیر کشت در دنیا می باشند خصوصیاتی مانند سازگاری به شرایط آب و هوایی، عملکرد نسبتا مطلوب ، سهولت نگهداری و حمل و نقل آسان، غلات را به یک منبع مهم و عمده ی غذا برای انسان تبدیل کرده است (امام، 1383).کشور ایران در آینده با کاهش تولید محصولات کشاورزی و به دنبال آن افزایش واردات غلات رو به رو خواهد بود (دین و همکاران، 1992). در نتیجه دستیابی به ارقامی با توانایی رشد و نمو و تولید محصول بالا در شرایط خشک از اهمیت بالایی برخوردار است (رستگار، 1371).

تریتیکاله به عنوان یک غله­ی ساخته­ دست بشر می تواند جایگزین مناسبی برای غلات در شرایط نامناسب محیطی و در سیستم­های کم نهاده باشد (کامپوزانو، 2006 و ارکول و کوهن، 2003). این گیاه دارای خصوصیات مطلوبی مانند تحمل به سرما و خشکی، تحمل به بسیاری از بیماری­ها، تحمل به شرایط دارای سمیت و یا کمبود عناصر مغذی و کارآیی بهتر جذب فسفر می باشد از طرفی با توجه به کیفیت مطلوب تریتیکاله نسبت به جو و گندم این گیاه به صورت

می باشد از طرفی با توجه به کیفیت مطلوب تریتیکاله نسبت به جو و گندم این گیاه به صورت عمده در تغذیه دام و طیور مورد استفاده است و این مزیت به دلیل میزان بالای اسید آمینه لایسین (اسید آمینه گوشت ساز)، نسبت به چاودار و گندم و قابلیت گوارش بالای آن می باشد (واروگیز و همکاران، 1996). در این تحقیق برآنیم به این سوالات پاسخ دهیم که:

1- آیا تنش خشکی می تواند بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های تریتیکاله تاثیرگذار باشد؟

2- آیا ژنوتیپ­های مختلف تریتیکاله به سطوح مختلف خشکی واکنش متفاوتی از لحاظ دمای سایه انداز نشان می دهند؟

 

1- 2- هدف تحقیق:

تریتیکاله در مقایسه با گندم از قابلیت رشد بیشتر در شرایط دشوار برخوردار بوده و از دید توقع نسبت به شرایط آب و هوایی و خاک برای پهنه­های نا مناسب توصیه می شود. از تریتیکاله به صورت دانه یا علوفه و یا استفاده­ دو منظوره و به عنوان رژیم غذایی جایگزین ذرت و سویا در تغذیه دام و طیوراستفاده می شود. این گیاه از نظر خوش خوراکی برتر یا برابر جو بوده و دارای رشد سریعتر نسبت به جو می باشد با وجود مزایای مختلف این گیاه ارزشمند (بخصوص وسعت دامنه­ سازگاری به شرایط مختلف آب و هوایی و خاک)، تحقیقاتی زیادی در این زمینه صورت نگرفته است. از طرفی به نظر می رسد که این گیاه می تواند در مناطق جنوبی کشور که در حال حاضر با خشکسالی و بحران آب مواجه است به عنوان جایگزینی مناسب برای ذرت علوفه ای در الگوهای کاشت مطرح شود. با توجه به مطالب گفته شده نیاز به انجام پژوهش های بیشتر در مورد این گیاه احساس می شود تا اطلاعاتی هر چند ناچیز از تریتیکاله به دست آید و مقدمات تحقیقات آینده را فراهم کند. اهداف کلی در این پژوهش عبارتند از:

1- تعیین روابط حاکم بر اعمال سطوح مختلف تنش خشکی و تغییرات عملکردی دانه در ژنوتیپ­های مختلف.

2- تشخیص صفاتی که با اعمال تنش خشکی بیشترین سهم را در افزایش عملکرد دارا می باشد.

3- مشخص کردن بهترین سطح آبیاری و بهترین ژنوتیپ با عملکرد بالاتر در منطقه مورد نظر.

 

1-3- گیاهشناسی:

تریتیکاله گیاهی زراعی از خانواده غلات، تک لپه، با ارتفاع 5/1-1 متر، و دارای ظرفیت بالای تولید بوده که می تواند نقش مهمی را در تامین بخشی از نیاز علوفه ای کشور ایفا کند ( امام،1383). بر اساس زاویه انشعابات ریشه وتوزیع آن­ها در خاک، تریتیکاله دارای سیستم ریشه ­های افشان می باشد (احمد و همکاران، 2006). این گیاه خود بارور بوده ولی 10 تا 40 درصد دگر باروری نیز دارد این درصد دگر باروری، استفاده از خاصیت هتروزیس را بدون دو رگ گیری به خودی خود امکان پذیر می سازد گل آذین تریتیکاله سنبله و تا حد زیادی شبیه به سنبله چاودار است و قسمت بالای سنبله­ی آن مانند سنبله­ی چاودار کرک دار است طول سنبله و تعداد سنبلچه در آن بیشتر از گندم بوده و به 25 تا 40 سنبلچه می رسد در هر سنبلچه 3 تا 5 گلچه و در هرگلچه به طور متوسط 3 دانه تشکیل می شود تولید تجاری تریتیکاله بعنوان اولین غله­ی ساخته شده به دست بشر، از سی سال گذشته در دنیا آغاز شده است (کیس وترفاس، 1978).

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :130

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.