تربیت بدنی

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت ورزشی : ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بین مهارت های بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی مدیران ورزشی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (کردستان)

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت ورزشی

 

عنوان:

ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بین مهارت های بنیادی  ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی مدیران ورزشی

 

استاد راهنما:

دکتر رسول نظری

استاد مشاور:

دکتر مظفر یکتایار

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1……… مقدمه. 2

1-2……… بیان مسأله. 3

3-1……… اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

4-1……… جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 7

1-5……… مدل مفهومی تحقیق.. 7

1-6……… اهداف تحقیق.. 9

1-7……… فرضیه ‏های تحقیق.. 10

-18……… تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ‏ها و اصطلاحات… 11

1-8-1             تعریف مفهومی.. 11

1-8-2             تعریف عملیاتی.. 12

فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1……… مقدمه. 15

2-2……… ارتباط.. 15

2-2-1             ویژگی های شخصیتی افراد در ارتباطات… 17

2-2-2             فرایند ارتباط.. 19

2-2-3             عناصر فرایند ارتباطات… 20

4-2-2             تقسیم بندی انواع ارتباط.. 20

2-2-5             الگوهای ارتباطات رسمی.. 22

2-2-6             فرایند ارتباط اثربخش…. 23

2-2-7             مدل فرایند ادراکی ارتباط.. 24

2-2-8             اثرات شبکه های ارتباطی.. 25

9-2-2             موانع ارتباطات… 26

10-2-2          راه هایی برای رسیدن به یک ارتباط مؤثر. 30

11-2-2          مهارت های ارتباطی.. 30

2-2-12           مهارت‌های ارتباطی و رهبری.. 34

2-3……… تعهد. 35

1-3-2             انواع تعهد. 35

2-3-2             تعهد سازمانی.. 36

3-3-2             عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 42

2-4……… رضایت شغلی.. 44

2-4-1             عوامل مؤثر بر رضایت شغلی.. 46

عنوان                                                                                          صفحه

2-4-2             نظریه های رضایت شغلی.. 48

2-4-3             نظریه های محتوایی مرتبط با رضایت شغلی.. 49

2-4-4             نظریه های فرایندی.. 55

2-5……… پیشینه تحقیقات انجام شده 60

1-5-2             تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 60

2-5-2             تحقیقات خارجی.. 67

2-6……… جمع بندی.. 71

فصل سوم- روش اجرای تحقیق

3-1……… مقدمه. 74

3-2……… روش تحقیق.. 74

3-3……… جامعه تحقیق.. 74

3-4……… نمونه تحقیق.. 75

3-5……… متغیرهای مورد بررسی.. 75

6-3……… ابزار جمع آوری داده ها 75

3-7……… روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها 78

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها)

4-1……… مقدمه. 80

4-2……… یافته های توصیفی.. 80

4-2-1             سن.. 80

4-2-2             جنسیت… 81

4-2-3             وضعیت تأهل.. 81

4-2-4             مدرک تحصیلی.. 82

4-2-5             رشته تحصیلی.. 82

4-2-6             رشته ورزشی.. 83

7-2-4             سابقه کار و سابقه مدیریت… 83

4-3……… یافته های استنباطی.. 84

4-3-1             آزمون کولموگراف اسمیرنوف… 84

4-3-2             آزمون فرضیه صفر اول. 85

4-3-3             آزمون فرضیه صفر دوم. 86

4-3-4             آزمون فرضیه صفر سوم. 90

4-3-5             آزمون فرضیه صفر چهارم. 91

4-3-6             آزمون فرضیه صفر پنجم. 92

4-3-7             آزمون فرضیه صفر ششم. 93

عنوان                                                                                          صفحه

4-3-8             آزمون فرضیه صفر هفتم. 93

4-3-9             آزمون فرضیه صفر هشتم. 94

4-3-10           آزمون فرضیه صفر نهم. 95

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1……… مقدمه. 99

5-2……… خلاصه پژوهش…. 99

5-3……… بحث و نتیجه گیری.. 101

5-4……… پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 107

5-5……… پیشنهاد برای سایر محققان. 109

 منابع……… ……… 114

پیوست……. ……. 120

 

 فهرست جدول ها:

عنوان جدول………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول 3-1) گویه های مربوط به پرسشنامه مهارتهای ارتباطی.. 70

جدول 3-2) گویه های مربوط به پرسشنامه رضایت شغلی.. 71

جدول 3-3) گویه های مربوط به پرسشنامه تعهد سازمانی.. 72

جدول 4-1) فراونی و درصد مربوط به سن کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان. 74

جدول 4-2) فراونی و درصد مربوط به جنسیت کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان  74

جدول 4-3) فراونی و درصد مربوط به وضعیت تأهل کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان  75

جدول 4-4) فراونی و درصد مربوط به مدرک تحصیلی کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان  76

جدول 4-5) فراونی و درصد مربوط به رشته تحصیلی کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان  76

جدول 4-6) فراونی و درصد مربوط به رشته ورزشی کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان  77

جدول 4-7) داده های توصیفی مربوط به سابقه کار و سابقه مدیریتی.. 77

جدول 4-8) نتایج آزمون کولموگراف- اسمیرنوف… 78

جدول 4-9) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرض اول. 78

جدول 4-10) نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه مهارت های ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی………….80

جدول 4-11) نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه مهارت های ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی   81

جدول 4-12) آزمون همگنی واریانس ها 81

جدول 4-13) نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه گروه های تحصیلی.. 82

جدول 4-14) نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه مهارت­ های ارتباطی بر اساس رشته تحصیل  83

جدول 4-15) نتایج آزمون t تک نمونه ای برای بررسی سطح مهارت های ارتباطی.. 83

جدول 4-16) نتایج آزمون t تک نمونه ای برای بررسی سطح رضایت شغلی .. 84

جدول 4-17) نتایج آزمون t تک نمونه ای برای بررسی سطح تعهد سازمانی .. 84

جدول 4-18)  همبستگی بین مهارت های ارتباطی با رضایت شغلی.. 85

جدول 4-19)  همبستگی بین مهارت های ارتباطی با رضایت شغلی.. 85

جدول 4-20)  همبستگی بین مهارت های ارتباطی با تعهد سازمانی.. 86

 

فهرست شکل­ها:

عنوان شکل …………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق (ارتباط بین مهارت های ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی) 8

شکل 2-1) مدل فرایند ارتباط.. 24

شکل 2-2)   فرایند انگیزش از طریق ارضاء نیازها 47

شکل 4-1) اعداد معنی داری مدل مفهومی تحقیق.. 87

شکل 4-1) ضریب علی مدل مفهومی تحقیق.. 88

 

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدلی جهت تعیین رابطه بین مهارت های بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی کارشناسان ورزشی انجام شد. به این منظور از روش تحقیق توصیفی و به صورت پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 200 نفر از مدیران ادارات ورزش و جوانان، کارشناسان ورزش و روسای هیأت­های ورزشی استان اصفهان تشکیل دادند. نمونه ­ای با حجم 127 نفر با بهره گرفتن از جدول مورگان-کرجسای و از روش نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ­ها از سه پرسشنامه استاندارد شامل؛ پرسشنامه مهارت­ های ارتباطی بارتون جی (1990)، پرسشنامه شاخص توصیف شغل JDI  و پرسشنامه تعهد سازمانی استفاده شد. روایی پرسشنامه­ ها مورد تایید اساتید بوده و پایایی پرسشنامه­ ها و خرده مقیاس­های آنها در آزمون ضریب آلفای کرونباخ در سطح مطلوب بوده است. از آزمون t مستقل، آزمون  ANOVA و مدل‌سازی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سابقه کار (190/0=r، 032/0=p) و سابقه مدیریت (192/0=r، 031/0=p) با تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معنی­دار ولی در سطح ضعیف وجود دارد. ارتباط بین رضایت شغلی و مهارت های ارتباطی با سن، سابقه کار و سابقه مدیریت معنی­دار نمی ­باشد. بین دو گروه زنان و مردان از لحاظ مهارت­ های ارتباطی و رضایت شغلی تفاوت معنی­دار وجود دارد و دو گروه از لحاظ رضایت شغلی تفاوت معنی­داری نداشتند. در میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی گروه های تحصیلی تفاوت معنی داری وجود نداشت با این وجود بین گروه تحصیلی رشته تربیت­بدنی و علوم­ورزشی و رشته­ های غیرتربیت­بدنی از لحاظ مهارت­ های ارتباطی تفاوت معنی­داری وجود داشت. بین مهارت­ های ارتباطی با رضایت شغلی (448/0=r، 001/0=p) و تعهد سازمانی (371/0=r، 001/0=p) و نیز بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (469/0=r، 001/0=p) کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. در نهایت نتایج آزمون مدل­سازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل مفهومی رابطه بین مهارت­ های بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی از برازش پذیری مناسبی برخوردار است. به عبارت دیگر داده‌های مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی تحقیق است و نشان می­ دهند که مهارت­ های ارتباطی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر می­ گذارد و رضایت شغلی نیز بر تعهد سازمانی تأثیر گذار است.

 

 

1-1مقدمه

توسعه بخش­های اقتصادی و اجتماعی کشورها و به عبارت دیگر توسعه ملی، جز با کمک منابع انسانی کارآمد میسر نیست. امروزه صاحب نظران و اندیشمندان بر اهمیت و نقش نیروی انسانی به عنوان عامل توسعه کشور واقف بوده و بر آن تأکید دارند و مهم­ترین سرمایه هر سازمان را نیروی انسانی آن می­دانند. سازمان­ های ورزشی نیز از این امر مستثنی نبوده و با توجه به شرایط ویژه سازمان­ های ورزشی، نیروی انسانی این سازمان­ها نقش عمده­ای در توسعه ورزش کشور دارند. بنابراین توجه به روحیه و انگیزه­ های انسانی کارکنان از اولویت بالایی برخوردار است. در عصر پر تلاطم کنونی که سازمان­ها بسوی تخصصی شدن پیش می­روند و در رقابت تنگاتنگ به فعالیت خود ادامه می­ دهند، جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات، به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی­ترین و ضروری­ترین عامل نیازمند هستند. هرسی و بلانچارد[1] (1375) موفقیت و کارآمدی منابع انسانی را وابسته به استفاده کارآمد از علوم رفتاری و شناخت مفاهیم مؤثر بر کارآمدی نیروی انسانی می­دانند. از میان متغیرهای مختلف، رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی و عامل افزایش کارائی فرد در سازمان است. از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که به جذب و بقای کارکنان می­انجامد و می ­تواند به بهره ­وری و تعهد سازمانی منجر شود. یکی دیگر از متغیرهای سازمانی که به بهره ­وری و عملکرد مطلوب مربوط می­ شود تعهد سازمانی است. تعهد­ سازمانی تعاملی پویا بین یک شخص و محیط او را شامل می­ شود. تعهد سازمانی را می توان به طور ساده، اعتقاد به ارزش­ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد. افراد با تعهد سازمانی بالا به مراتب کمتر احتمال دارد غیبت کنند و از کارهای خود سرپیچی کنند. از سویی توانایی برقراری ارتباط صحیح، یکی از مهارت­ های اساسی زندگی اجتماعی می­باشد. اهمیت ارتباط در زندگی انسان به حدی است که برخی از صاحب نظران، اساس تمامی رشد انسانی، آسیب­های فردی و پیشرفت بشری را در فرایند ارتباط دانسته ­اند. ارتباط جزء جدایی ناپذیر عملکردهای مدیریتی به شمار می­رود و مطالعه و بررسی مهارت­ های ارتباطی همانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی برای افزایش دانش در مورد فعالیت­های سازمانی از اهمیت برخوردار است.

[1] – Heresy, P, Blanchard, C.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 134

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.