رشته حسابداری

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته­ حسابداری: بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه شیراز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

 

 

اساتید راهنما:

 

دکتر حمید محمودآبادی

دکتر محمدحسین ستایش

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………….. …………….. صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………….. ………………………………….9-1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-2- مسأله پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 1

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………. ..2

1-4- هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-5- سؤال‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 3

1-6- فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 4

1-7- روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………. 4

1-7-1- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها……………………………………………………………….. 4

1-7-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش……………………………………………………………………. 4

1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….. 5

1-8- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 5

1-8-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………….. 5

1-8-2- متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………….. 6

1-8-3- متغیرهای کنترلی ……………………………………………………………………………………….7

1-9- ابزار گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………… 8

1-10- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش………………………………………………………………………. 8

1-11- تعریف واژه های کلیدی………………………………………………………………………………………..9

1-12- ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش …………………………………………………..40-10

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2- مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2-1- ساختار سرمایه…………………………………………………………………………………………. 11

2-2-2- عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه……………………………………………….. 13

2-2-3- تئوری ساختار سرمایه………………………………………………………………………………19

2-2-3-1- نظریه سنتی ………………………………………………………………………………..21

2-2-3-2- دیدگاه مودیلیانی و میلر………………………………………………………………22

2-2-3-3- تئوری موازنه ایستا ………………………………………………………………………23

2-2-3-4- تئوری سلسله مراتبی ………………………………………………………………….25

2-2-3-5- تئوری عدم تقارن اصلاعاتی…………………………………………………………26

2-2-3-6- نظریه هزینه های نمایندگی بدهی …………………………………………….27

2-2-3-7- مذاکره مجدد و انحلال شرکت …………………………………………………..28

2-2-3-8- نظریه صلاحدید مدیریت ……………………………………………………………29

2-2-4- بازده سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………29

2-2-5- بازده غیر عادی………………………………………………………………………………………..31

2-3- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………….32

2-3-1- پژوهش‌های خارجی………………………………………………………………………………..32

2-3-2- پژوهش‌های داخلی………………………………………………………………………………….37

2-4- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………39

فصل سوم: روش اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………….60-41

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 42

3-2- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………….. 42

3-3- سؤال‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 43

3-4- فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………….44

3-5- متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………….  44

3-5-1- متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………. 45

3-5-2- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………….. 47

3-5-3- متغیر کنترلی…………………………………………………………………………………………… 48

3-6- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 49

3-7- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….. 49

3-8- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………. 50

3-9- روش گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………… 51

3-10-مدل های پژوهش……………………………………………………………………………………………….51

3-11- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها……………………………… ………………53

3-11-1- رگرسیون چندمتغیره……………………………………………………………………………. 54

3-11-2- آزمون فرضیه‌های کلاسیک………………………………………………………………….. 54

3-11-2-1- نبود خودهمبستگی…………………………………………………………………… 54

3-11-2-2- هم‌خطی و اصلاح آن……………………………………………………………….. 56

3-11-2-3- ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده………………………….. 56

3-11-2-4- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون…………………………………. 57

3-11-2-5- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون……………………………………… 57

3-11-2-6- آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………… 58

3-11-3- روش استفاده از داده‌ها…………………………………………………………………………. 58

3-11-4- آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی……………………………………………….. 59

3-12- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………… ……..60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………82-61

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 62

4-2- آزمون ایستایی………………………………………………………………………………………………………62

4-3- آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل یافته ها…………………………………………………………63

4-4- بخش اول: برآورد مدل با بهره گرفتن از ارزش های دفتری اهرم مالی………………….. 64

4-4- 1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 1………………………………………………….. 64

4-4-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 2……………………………………………………. 66

4-4-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 1……………………………………………………. 68

4-5- بخش دوم: برآورد مدل با بهره گرفتن از ارزش های بازار اهرم مالی………………………..70

4-5-1-نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 3…………………………………………………… .71

4-5-2- نتایج حاصل از آزمون رضیه فرعی 4……………………………………………………. 73

4-5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 2…………………………………………………… 75

4-6- بخش سوم: برآورد مدل مربوط به نسبت تمرکز و بازده غیر عادی …………………..77

4-6-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 3…………………………………………………… 77

4-7- آزمون فرضیه های پژوهش به تفکیک صنایع مختلف ………………………………………79

4-8- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….82

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ……………………………………………………..90-83

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 84

5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش………………………………………………………….. 84

5-2-1- ایستایی…………………………………………………………………………………………………….. 84

5-2-2- فرضیه های مربوط به ارزش دفتری اهرم مالی و بازده غیر عادی ……… 84

5-2-3- فرضیه های مربوط به ارزش بازار اهرم مالی و بازده غیر عادی……………. 86

5-2-4- فرضیه‌ مربوط به نسبت تمرکز و بازده غیر عادی…………………………………. 87

5-2-5- آزمون فرضیه های پژوهش به تفکیک صنایع مختلف ……………………………87

5-3- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………. 89

5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش…………………………………………………89

5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی………………………………………………………………..89

5-4- محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 90

5-5- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….. 90

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………….. ….. 91

الف- منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… 91

ب- منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………….. 93

 

فهرست جدول ها

 

عنوان و شماره ………………………………………………………………………………………………………………..  صفحه

 

جدول 3-1: نوع و فراوانی صنایع مورد بررسی…………………………………………………………….. 50

جدول 4-1: آزمون ریشه واحد لوین، لی و چو بر روی متغیرهای مورد استفاده در پژوهش          62

جدول 4-2: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد استفاده در فرضیه فرعی 1…… 65

جدول 4-3: نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه فرعی 1 با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت  65

جدول 4-4: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد استفاده در فرضیه فرعی 2…… 67

جدول 4-5 : نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه فرعی2 با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت …………………………………………………………………………………………………………….67

جدول 4-6 : نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد استفاده در فرضیه اصلی 1….. 69

جدول 4-7:نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اصلی 1 با بهره گرفتن از روش اثرات تصادفی         69

جدول 4-8: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد استفاده در فرضیه فرعی 3…… 71

جدول 4-9: نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه فرعی3 با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت   72

جدول 4-10: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد استفاده در فرضیه فرعی 4… 73

جدول 4-11: نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه فرعی4 با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت 74

جدول 4-12: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل فرضیه اصلی 2…………………………….. 75

جدول 4-13: نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اصلی 2 با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت 76

جدول 4-14: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل فرضیه اصلی 3…………………………….. 78

جدول 4-15: نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اصلی 3 با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت 78

جدول 4-16: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در صنایع مختلف …………………………………80

جدول 4-17: خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح صنایع مختلف……………81

جدول 5-1: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 1 و 2 و فرضیه اصلی 1 ……………………….85

جدول 5-2: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 3 و 4 و فرضیه اصلی 2.………………………..86

 

 

چکیده

 

هدف این پژوهش بررسی رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 62 شرکت فعال در 9 صنعت طی سال های 1381 تا 1390 است. متغیرهای مستقل شامل نسبت بدهی صنعت، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام صنعت، ارزش بازار نسبت بدهی صنعت، نسبت بدهی های بلندمدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنعت و شاخص هرفیندال است. متغیر وابسته پژوهش میانگین انباشته بازده غیر عادی سهام است و از متغیرهای اندازه، ریسک، نسبت Q توبین، نسبت P/E و نرخ بهره به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. فرضیه های پژوهش در قالب سه فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین و با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره مبتنی بر روش پانل دیتا آزمون شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نسبت بدهی صنعت، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام صنعت و ارزش بازار نسبت بدهی صنعت با بازده غیر عادی رابطه معنادار و منفی وجود دارد و بین نسبت بدهی های بلندمدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنعت و بازده غیر عادی ارتباط معناداری وجود ندارد. نتایج پژوهش همچنین بیانگر آن است که بین شاخص هرفیندال که نشان دهنده ی میزان تمرکز صنعت است، و بازده غیر عادی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. علاوه بر آن آزمون فرضیه ها به تفکیک صنایع مختلف نشان داد که نوع نسبت اهرمی، در رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی موثر است.

 

واژه های کلیدی

ساختار سرمایه، بازده غیر عادی، صنعت، شاخص هرفیندال


1-1- مقدمه

 

مدیران مالی شرکت ها در راستای دستیابی به هدف خود که همانا حداکثر سازی ثروت سهامداران است، با تصمیم گیری های مختلفی مواجه هستند. تصمیمات مربوط به تامین مالی و سرمایه گذاری یکی از مهم ترین این تصمیمات است. در تصمیم های تانین مالی شرکت وجوه مورد نظر را در حال حاضر به کار می گیرد تا در آینده بتواند به نعهدات خود در قبال تامین کنندگان منابع مالی عمل کند.

با توجه به اینکه سیاست ساختار سرمایه موازنه بین ریسک و بازده شرکت را برقرار می کند، ( عبده تبریزی و میری، 18:1381) عامل ریسک و بازده و عوامل مرتبط با آن ها یکی از مسایل مورد علاقه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار و مدیران مالی شرکت هاست. پژوهش حاضر در پی آن است که به واسطه تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی موجود در بورس اوراق بهادار تهران عوامل مرتبط با ساختار سرمایه که باعث تفاوت بازده واقعی از بازده مورد انتظار و افزایش ریسک می شود، را شناسایی کند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 114

قیمت : 14700 تومان 14700

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.