مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه زمان­بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین­ها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

گرایش : صنایع

عنوان :  زمان­بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین­ها

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان­ نامه­ مقطع­ كارشناسی­­ ارشد

رشته: مهندسی صنایع- صنایع

 زمان­بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین­ها

اساتید راهنما:

دکتر ایرج مهدوی

دکتر جواد رضائیان

استاد مشاور

دکتر مصطفی زندیه

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

ث فهرست جدول­ها
ج فهرست شکل­ها
1 فصل اول :کلیات تحقیق
2 1-1-        مقدمه
2 1-2-        مفهوم زمان­بندی
3 1-3-        اهمیت و ضرورت زمان­بندی
4 1-4-        طبقه ­بندی و مفاهیم پایه مسایل زمان­بندی تولید
6 1-4-1- طبقه ­بندی محیط­های تولیدی
8 1-4-2- خصوصیات کار و محدودیت­هایی که بر محیط اعمال می­ شود
9 1-4-2-1-محدودیت رد یا پذیرش سفارشات
10 1-4-2-2- محدودیت دسترسی به ماشین­ها
12 1-4-3- توابع هدف و ویژگی­های آنها
14 1-4-3-1- نظام تولید بهنگام
15 1-5-        بیان مساله جریان کارگاهی در نظر گرفته شده در این مطالعه
16 1-6-        روش حل
17 1-7-        اهداف تحقیق
17 1-8-        نتیجه ­گیری
19 فصل دوم : ادبیات تحقیق
20 2-1- مقدمه
20 2-2- مروری بر ادبیات کارگاه گردش کاری
22 2-3- زمان­بندی و محدودیت دسترسی ماشین­ها
23 2-3-1- مروری بر ادبیات مساله کارگاه گردش کاری با محدودیت دسترسی ماشین­ها
25 2-4- مروری بر ادبیات محدودیت رد یا پذیرش سفارشات
27 فصل سوم : روش­های حل
28 3-1- مقدمه
28 3-2- تعریف مساله
29 3-3- مدل پیشنهادی
33 3-4- اعتبارسنجی مدل
34 3-5- پیچیدگی مساله
36 3-6- الگوریتم ژنتیک
37 3-6-1- واژگان الگوریتم ژنتیک
38 3-6-2- شمای کلی الگوریتم ژنتیک
39 3-6-3- مفاهیم الگوریتم ژنتیک
39 3-6-3-1- کدگذاری
42 3-6-3-2- جامعه اولیه
42 3-6-3-3- عملیات ژنتیک
47 3-6-3-4- تابع برازش
47 3-6-3-5- شرط توقف الگوریتم
48 3-7- پیاده ­سازی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی
48 3-7-1- کدگذاری الگوریتم
49 3-7-2- ایجاد جمعیت اولیه
50 3-7-3- تابع برازش
50 3-7-4- عملگرهای ژنتیک
50 3-7-4-1- عملگر تقاطع
53 3-7-4-2- عملگر جهش
54 3-7-4-3- عملگر نخبه­گرایی
54 3-7-4-4- معیار توقف
54 3-7-4-5- جستجوی موضعی
55 3-8- تبرید شبیه­سازی شده
57 3-8-1- مفاهیم الگوریتم
57 3-8-1-1- جواب همسایگی
57 3-8-1-2- دما
57 3-8-1-3- الگوی کاهش دما
58 3-8-1-4- احتمال پذیرش جواب­ها
58 3-8-1-5- شرط توقف
59 3-9- پیاده ­سازی الگوریتم شبیه­سازی تبرید پیشنهادی
59 3-9-1- روش نمایش جواب
59 3-9-2- جواب اولیه
59 3-9-3- ساختار همسایگی
60 3-9-4- برنامه انجماد
60 3-9-5- قاعده توقف
61 3-10- نتیجه ­گیری
62 فصل چهارم : نتایج محاسباتی
63 4-1- مقدمه
63 4-2- تولید مسایل نمونه
64 4-3- تنظیم پارامتر
66 4-3-1- تنظیم پارامتر الگوریتم ژنتیک
67 4-3-1-1- طراحی آزمایشات چند عاملی
72 4-3-2- تنظیم پارامتر الگوریتم شبیه­سازی تبرید
73 4-3-2-1- طراحی آزمایشات چند عاملی برای الگوریتم شبیه­سازی تبرید
79 4-4- نتایج محاسباتی
85 4-5- جمع ­بندی
86 فصل پنجم : نتیجه ­گیری و پیشنهادها
87 5-1- نتیجه ­گیری
87 5-2- پیشنهادها
89 فهرست مراجع

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

جدول4-1- حدود پارامترهای مسایل تولید شده 64
جدول4-2- پارامترهای کنترل­ کننده الگوریتم ژنتیک و محدوده موثر آنها 67
جدول4-3- ترکیبات عامل­ها و سطوح پاسخ نرمال شده در آزمایشات چند عاملی الگوریتم ژنتیک 68
جدول4-4- پاسخ نسبت ­های S/N در الگوریتم ژنتیک 68
جدول 4-5- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم ژنتیک 68
جدول 4-6- مقادیر بهینه­ پارامترهای کنترل کننده الگوریتم ژنتیک 70
جدول 4-7- پارامترهای کنترل کننده الگوریتم شبیه­سازی تبرید و محدوده موثر آنها 74
جدول4-8- ترکیبات عامل­ها و سطوح پاسخ نرمال شده در آزمایشات چند عاملی الگوریتم شبیه­سازی تبرید 74
جدول4-9- پاسخ نسبت­های S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید 75
جدول 4-10- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید 75
جدول 4-11- مقادیر بهینه­ پارامترهای کنترل کننده الگوریتم شبیه­سازی تبرید 77
جدول 4-12- حل مسایل کوچک با روش شاخه و کران و الگوریتم­های فراابتکاری پیشنهادی 79
جدول 4-13- مقایسه جواب­های الگوریتم­های فراابتکاری در ده تکرار برای مسایل مختلف 82
جدول 4-14- مقایسه RPD%  برای مسایل مختلف 84

 

فهرست شکل­ها

 

شکل 1-1- تقسیم ­بندی و نحوه ارتباط مسایل زمان­بندی 5
شکل3-1- کدگذاری ترتیبی 39
شکل3-2- کدگذاری ارزشی 40
شکل3-3- کدگذاری درختی 40
شکل3-4- فضای کدگذاری و فضای جواب 41
شکل3-5- موجه­بودن و قانون­مندی کروموزوم­ها 42
شکل3-6- تقاطع تک نقطه­ای 46
شکل3-7- تقاطع دو نقطه­ای 46
شکل3-8- ساختار کلی الگوریتم ژنتیک 48
شکل3-9- نمایش کروموزوم 49
شکل3-10- انتخاب دو کروموزوم والد 51
شکل3-11- مرحله دوم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی 51
شکل3-12- مرحله سوم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی 52
شکل3-13- مرحله چهارم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی 52
شکل3-14- عملگر تقاطع برای ایجاد بخش دوم کروموزوم 53
شکل3-15- عملگر جهش برای بخش اول کروموزوم 53
شکل3-16- عملگر جهش برای بخش دوم کروموزوم 54
شکل3-17- شبه­کد الگوریتم شبیه­سازی تبرید 56
شکل3-18- عملگرهای تغییر توالی در الگوریتم شبیه­سازی تبرید پیشنهادی 60
شکل4-1- میانگین نسبت S/N در الگوریتم ژنتیک 69
شکل4-2- پاسخ میانگین در الگوریتم ژنتیک 70
شکل4-3- میانگین نسبت S/N در الگوریتم ژنتیک برای مسایل در اندازه­ های متوسط 71
شکل4-4- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم ژنتیک برای مسایل در اندازه­ های متوسط 72
شکل4-5- میانگین نسبت S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید 76
شکل4-6- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید 76
شکل4-7- میانگین نسبت S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید برای مسایل در اندازه­ های متوسط 78
شکل4-8- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید برای مسایل در اندازه­ های متوسط 78
شکل4-9- زمان محاسباتی روش شاخه و کران 80
شکل4-10- نمودار LSD در سطح اطمینان 95% برای مقادیر RPD 85

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

رمز بقای هر سازمان، ارائه خدمات با کیفیت بالا و قیمت پایین است. یکی از عوامل موثر در کیفیت و قیمت ارائه خدمات و کالاها، زمان تولید ارائه آن خدمات است. توالی[1] و زمان­بندی[2] عملیات در خلال اجرای مجموعه ­ای از وظایف، از مهم­ترین دغدغه­ های تصمیم­گیرندگان در عرصه صنعت و خدمات بوده است. در دنیای رقابتی امروز زمان­بندی و توالی موثر، در ادامه حیات سازمان در بازار رقابتی از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است. شرکت­ها باید سفارش رسیده از سوی مشتریان را به­موقع برآورده کنند، زیرا انجام ندادن به­موقع کار باعث از دست دادن سود است]1[.

زمان­بندی تولید، مساله­ای است که هم بر روی تحویل بموقع کالا­ها و هم بر روی استفاده بهینه از سرمایه ­های سازمان اثرگذار است. در یک مساله زمان­بندی زمان­های شروع و پایان فعالیت­ها، دستگاه­ها،تجهیزات مورد نیاز و… تعیین می­ شود.با توجه به تاثیر زمان­بندی بر دو هدف اصلی سازمان­ های تولیدی، ارائه مدل­های زمانبندی از دیرباز مد نظر بوده است. با این­که پژوهش­گران زیادی در ارائه مدل­های زمان­بندی فعالیت کرده ­اند، ولی هنوز مدل­هایی که کاملا جواب­گوی سازمان­ها باشند به صورت جامع ارائه نشده ­اند]2[.

 

1-2- مفهوم زمان­بندی

زمان­بندی، تخصیص منابع در طول زمان، برای انجام مجموعه ­ای از فعالیت­ها با هدف بهینه­ سازی یک یا چند معیار عملکرد است. به عبارتی دیگر، در زمان­بندی به دو سوال اساسی زیر پاسخ داده می­ شود:

  • کدام منبع برای انجام یک فعالیت تخصیص یابد؟
  • هر یک از فعالیت­ها در چه زمانی انجام شود؟

رویکرد عملی به مساله برنامه­ ریزی عملیات[3]، ریشه در انقلاب صنعتی و تلاش­ های هنری گانت دارد. در اکثر قریب به اتفاق مسایل برنامه­ ریزی به طور اعم و مساله تعیین توالی عملیات به طور اخص، حالات مختلف حل مساله و ترکیب­های حاصل از این تنوع، برنامه­ ریزان را با طیف گسترده ­ای از راه حل­های مساله روبه­رو می­سازد.

توالی عملیات در برنامه­ ریزی به عنوان یک معیار تصمیم ­گیری مطرح بوده است، روش­های متفاوتی برای انتخاب نوع تصمیمات وجود دارند که از آن جمله می­توان به روش­های ترکیبی، شبیه­سازی، شبکه، الگوریتم­های ابتکاری و فراابتکاری اشاره کرد. مشخص کردن توالی­های بهینه یا مناسب    می ­تواند منجربه میزان قابل توجهی صرفه­جویی در زمان و هزینه شود، که این امر به نوبه خود     می ­تواند اثر بسیار مهمی بر عملکرد سازمان داشته باشد، و به­علاوه باعث رضایت مشتریان  از بنگاه شود که مطمئنا در حفظ مشتریان موثر خواهد بود.]2[

[1] sequencing

[2] scheduling

[3] Operation Planning

تعداد صفحه :105

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.