عمران

دانلود پایان نامه ارزیابی لرزه‌ای انواع قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر در مقایسه با قاب‌های مهاربند معمولی با توجه به تحلیل‌های دینامیکی فزاینده غیرخطی و استاتیکی فزاینده غیرخطی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : ارزیابی لرزه‌ای انواع قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر در مقایسه با قاب‌های مهاربند معمولی با توجه به تحلیل‌های دینامیکی فزاینده غیرخطی و استاتیکی فزاینده غیرخطی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

ارزیابی لرزه‌ای انواع قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر در مقایسه با قاب‌های مهاربند معمولی با توجه به تحلیل‌های دینامیکی فزاینده غیرخطی و استاتیکی فزاینده غیرخطی

استاد راهنما :

دکتر محمد علی رهگذر

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول « کلیات دستورالعمل بهسازی لرزهای »

1-1- مقدمه. 3

1-1-1- مبانی ومراحل بهسازی.. 3

1-1-2- هدف بهسازی.. 4

1-1-3- سطوح عملکرد ساختمان.. 4

1-1-3-1- سطوح عملکرد اجزای سازهای.. 5

1-1-3-2- سطوح عملکرد اجزای غیر سازه ای.. 5

1-1-4- تحلیل خطر زلزله و طیف طراحی.. 5

1-1-4-1- تعریف‌های بنیادی.. 6

1-1-4-1-1- شتاب طیفی.. 6

1-1-4-1-2- بیشینه شتاب مؤثر. 6

1-1-4-2- طیف طرح استاندارد. 7

1-2- مبانی و ملزومات بهسازی لرزهای.. 8

1-2-1- اطلاعات وضعیت موجود ساختمان.. 8

1-2-2- روش تحلیل.. 9

1-2-2-1- محدوده کاربرد روش‌های خطی.. 9

1-2-2-2- محدوده کاربرد روش‌های غیر خطی.. 9

1-2-3- رفتار اجزای سازه 9

1-3- روش های تحلیل در بهسازی لرزه ای.. 12

1-3-1- تحلیل استاتیکی خطی (LSP) 13

1-3-2- تحلیل دینامیکی خطی (LDP) 14

1-3-3- تحلیل استاتیکی غیرخطی (NSP) 15

1-3-3-1- ملاحظات خاص مدل سازی و تحلیل.. 15

1-3-3-2-  نقطه کنترل.. 15

1-3-3-3- توزیع بار جانبی.. 16

1-3-3-4- مدل رفتار دو خطی نیرو- تغییر مکان سازه 17

1-3-3-5- محاسبه زمان تناوب اصلی مؤثر. 18

1-3-3-6- برآورد نیروها و تغییر شکل ها 18

1-3-3-6-1- ساختمان با دیافراگم صلب… 19

1-3-3-6-2- ساختمان با دیافراگم نیمه صلب… 21

1-3-3-6-3- ساختمان با دیافراگم نرم. 21

1-3-4 تحلیل دینامیکی غیرخطی (NDP) 26

1-4- معیارهای پذیرش…. 27

1-4-1- روش‌های خطی.. 27

1-4-1-1- برآورد نیروها و تغییر شکل‌های طراحی.. 27

1-4-1-1- معیارهای پذیرش برای روش‌های خطی.. 28

1-4-2- روش‌های غیرخطی.. 29

1-4-2-1- برآورد نیروها و تغییر شکلهای طراحی.. 29

1-4-2-2- معیارهای پذیرش برای روش های غیرخطی.. 29

1-5- بهسازی سازه‌های فولادی.. 30

1-5-1- ملزومات و فرضیات طراحی.. 30

1-5-1-1- سختی.. 30

1-5-1-1-1- روش های خطی.. 30

1-5-1-1-2- روش های غیرخطی.. 31

1-5-1-2- مقاومت… 33

1-5-1-2-1- رفتار کنترل شونده توسط تغییر شکل.. 34

1-5-1-2-2- رفتار کنترل شونده توسط نیرو 34

1-5-1-3- معیارهای بهسازی.. 34

1-5-2- قابهای خمشی فولادی.. 34

1-5-2-1- قابهای صلب… 35

1-5-2-1-1- سختی.. 35

1-5-2-1-1-1- روش استاتیکی و دینامیکی خطی.. 35

1-5-2-1-1-1- روش استاتیکی غیرخطی.. 35

1-5-2-1-1-1- روش دینامیکی غیرخطی.. 36

1-5-2-1-2- مقاومت… 36

1-5-2-1-2-1- روش استاتیکی و دینامیکی خطی.. 36

1-5-2-1-2-2- روش استاتیکی غیرخطی.. 38

1-5-2-1-2-3- روش دینامیکی غیرخطی.. 38

1-5-2-1-3- معیارهای پذیرش…. 38

1-5-2-1-3-1- روش استاتیکی و دینامیکی خطی.. 39

1-5-2-1-3-2- روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی.. 42

1-5-2-2- قابهای مهاربندی شده با محورهای متقارب… 43

1-5-2-2-1- سختی.. 43

1-5-2-2-1-1- روش استاتیکی و دینامیکی خطی.. 43

1-5-2-2-1-2- روش استاتیکی غیرخطی.. 43

1-5-2-2-1-3- روش دینامیکی غیرخطی.. 44

1-5-2-2-2- مقاومت… 44

1-5-2-2-2-1- روش استاتیکی و دینامیکی خطی.. 44

1-5-2-2-2-2- روش استاتیکی غیرخطی.. 45

1-5-2-2-2-3- روش دینامیکی غیرخطی.. 45

1-5-2-2-3- معیارهای پذیرش…. 46

1-5-2-2-3-1- روش استاتیکی و دینامیکی خطی.. 46

1-5-2-2-3-2- روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی.. 46

1-5-2-2-4- معیارهای بهسازی.. 47

1-6- معرفی مهاربند کمانش ناپذیر (BRB) 48

فصل دوم « بررسی آنالیز استاتیکی غیر خطی و آنالیز دینامیکی فزاینده غیرخطی »

2-1- مقدمه. 53

2-2- مروری بر روش های تحلیل لرزهای سازه ها 55

1-2-1- تحلیل استاتیکی معادل.. 55

2-2-2- تحلیل دینامیکی خطی.. 56

2-2-2-1- تحلیل دینامیکی طیفی یا تحلیل مودال.. 56

2-2-2-1-1- تعداد مودهای مورد نیاز جهت ترکیب… 57

2-2-2-2- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی.. 57

2-2-2-2-1- خصوصیات شتاب نگاشتهای انتخاب شده جهت تحلیل.. 58

2-2-3- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی.. 58

2-3- تحلیل پوش آور مرسوم. 59

2-3-1- مطالعه مقایسه‌ای آنالیز استاتیکی غیر خطی با آنالیز دینامیکی غیر خطی.. 59

2-3-2- اساس تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی.. 60

2-3-3- مزایا و نتایج قابل حصول از آنالیز پوش آور 62

2-3-4- روش انجام تحلیل پوش آور مرسوم. 63

2-3-5- ارکان اصلی در انجام آنالیز استاتیکی غیر خطی.. 65

2-3-5-1- تعیین مشخصات غیر خطی اجزاء 65

2-3-5-2- الگوی بارگذاری جانبی.. 65

2-3-5-2-1- الگوی بارگذاری مطابق با آئین نامه2800 ایران.. 67

2-3-5-3- منحنی رفتاری.. 68

2-4- پوش آور مودی.. 71

2-4-1- تحلیل استاتیكی فزاینده غیرخطی چند مودی.. 71

2-5- مقدمه‌ای بر آنالیز پوش آور تطبیقی.. 74

2-5-1- آنالیز پوش آور تطبیقی (APA) 74

2-5-1-1- تحلیل پوش آور تطبیقی مبتنی بر نیرو (FAP) 78

2-5-1-2- تحلیل پوش آور تطبیقی مبتنی بر تغییر مکان (DAP) 84

2-5-1-2-1- مقیاس بر اساس تغییر مکان جانبی طبقات… 85

2-5-1-2-2- مقیاس بر اساس تغییر مکان نسبی داخلی طبقات… 85

2-5-1-2-3- جمع بندی مطالعات… 87

2-6- نتیجه گیری.. 94

فصل سوم « بررسی ضریب رفتار و اجزاء تشکیل دهنده آن »

3-1- مقدمه. 96

3-2- تاریخچه مطالعاتی ضریب رفتار 97

3-3- روش های محاسبه ضریب رفتار 98

3-3-1- روش های آمریکایی.. 99

3-3-1-1- روش طیف ظرفیت فریمن.. 100

3-3-1-2- روش شکل پذیری یوانگ…. 102

3-3-2- روش های اروپایی.. 105

3-3-2-1- روش تئوری شکل پذیری.. 105

3-3-2-2- روش انرژی.. 106

3-4- تشریح اجزای ضریب رفتار 107

3-4-1- شکل پذیری.. 107

3-4-1-1- ضریب شکل پذیری کلی سازه 107

3-4-1-2- ضریب کاهش نیرو توسط شکل پذیری.. 108

3-4-1-2-1- نیومارک و هال.. 110

3-4-1-2-2- کراوینکلر و نصر. 111

3-4-1-2-3- میراندا و برترو 113

3-4-1-2-4- القادمس و محرز 113

3-4-1-2-5- ریدل وهیداگل و کروز 114

3-4-1-2-6- آرایز و هیدالگو. 115

3-4-2- مقاومت افزون.. 116

3-4-2-1- عوامل مؤثر در مقاومت افزون.. 117

3-4-2-2- چگونگی محاسبه مقاومت افزون.. 118

3-4-2-3- استفاده از ضریب مقاومت افزون در ترکیبهای بارگذاری آیین نامه ها 119

3-4-2-3- تاریخچه اعدادی محاسبه شده برای مقاومت افزون.. 120

3-4-3- درجه نامعینی.. 121

3-4-3-1- تئوری قابلیت اعتماد در سیستم‌های سازه‌ای.. 122

3-4-3-2- اثر نامعینی سازه‌ای در آیین نامه‌های مختلف… 125

3-4-3-3- آثار درجه نامعینی بر پاسخ لرزه‌ای سازه ها 127

3-5- محاسبه ضریب رفتار توسط آنالیز تاریخچه زمانی.. 128

3-5-1- معیار‌های عملکرد در آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی.. 128

3-5-1-1- معیار تغییر مکان نسبی بین طبقات… 129

3-5-1-1-1- معیار تغیر مکان نسبی طبقات طبق آئین نامه 2800. 129

3-5-1-1-2- آئین نامه ساختمانی بین المللی IBC-2000. 129

3-5-1-2- معیار پایداری.. 131

3-6- نتیجه گیری.. 132

فصل چهارم « معرفی مدلها و نرم افزار به کار رفته »

4-1- مقدمه. 134

4-2- جهت انجام آنالیزهای خطی و غیر خطی و طراحی قابها مفروضات زیر در نظر گرفته شده است… 135

4-3- مدل سازی المان BRB.. 137

4-4- مدل سازی المان تیر و ستون.. 138

4-5- توزیع بار 138

4-6- مشخصات مدل‌ها 139

4-6-1- قابهای 4 طبقه. 139

4-7- نتیجه گیری.. 140

فصل پنجم « نتیجه گیری »

5-1- مقدمه. 142

5-2- تشریح مشخصات جزئیات تحلیل ها 143

5-2-1- جزئیات تحلیل‌های پوش آور مرسوم. 143

5-2-2- جزئیات تحلیل‌های پوش آور تطبیقی.. 144

5-2-2-1- آنالیز پوش آور تطبیقی مبتنی بر نیرو(FAP) 145

5-2-2-2- آنالیز پوش آور تطبیقی مبتنی بر جابجایی(DAP) 145

5-2-3- جزئیات تحلیل دینامیکی فزاینده غیر خطی(IDA) 147

5-3- گرافهای مربوط به قاب 4 طبقه. 150

5-3-1- گرافهای مقایسه منحنی ظرفیت قاب 4 طبقه. 150

5-4- نتیجه گیری.. 152

5-5- پیشنهاد. 153

منابع.. 154

 

فهرست جداول

شکل (1-1) طیف بازتاب (B) ارائه شده در استاندارد2800 ایران.. 7

شکل (1-2) منحنی رفتار عضو شکل پذیر. 10

شکل (1-3) منحنی رفتار عضو نیمه شکل پذیر. 11

شکل (1-4) منحنی رفتار عضو شکننده 11

شکل (1-5) منحنی ساده شده نیرو- تغییر مکان.. 18

شکل (1-6): طیف ارتجاعی در دستگاه مختصات تغییر مکان و شتاب… 23

شکل (1-7) تعیین میرایی مؤثر با بهره گرفتن از تقریب منحنی ظرفیت سازه به صورت دو خطی.. 23

شکل (1-8) ترسیم طیف نیاز کاهش یافته. 25

شکل (1-9) بدست آوردن نقطه عملکرد در روش طیف ظرفیت… 26

شکل (1-10) منحنی نیرو- تغییر شکل تعمیم یافته برای اجزای فولادی.. 31

شکل (1-11) تعریف چرخش عضو. 32

شکل (1-12) اجزای مهاربند کمانش ناپذیر شامل هسته فولادی و محفظه نگهدارنده 49

شکل (1-13) مدل رفتاری مهاربند معمولی.. 50

شکل (1-14) مدل رفتاری مهاربند کمانش ناپذیر. 51

شکل (2-1) مراحل اعمال بار جانبی به سازه، از ایجاد تغییرشکلهای ارتجاعی تا آستانه فرو ریزش در آنالیز پوش‌آور 61

شکل (2-2) منحنی پوش آور 64

شکل (2-3) دسته بندی رفتار خطی و غیرخطی اجزا، (الف): رفتار غیرخطی کنترل شونده توسط نیرو، (ب): رفتار خطی، (ج): رفتار غیرخطی کنترل شونده توسط تغییر شکل.. 70

شکل (2-4) نیروهای بهنگام شده طبقات در آنالیز پوش آور تطبیقی.. 76

شکل (2-5) اصلاح الگوی بارگذاری در هر گام بر اساس سختی جاری سازه و طیف ساختگاه 77

شکل (2-6) اثر طیف پاسخ در نتایج پوش آور تطبیقی مبتنی بر نیرو 79

شکل (2-7) نمایش گرافیکی محاسبه بردار نیروی بار تطبیقی به روش بهنگام افزایشی.. 81

شکل (2-8) نمایش گرافیکی محاﺳﺒﮥ بردار نیروی بار تطبیقی به روش بهنگام کلی.. 81

شکل (2-9) ویژگی‌های هندسی سازه‌های منظم، نامنظم و سیستم دوگانه. 82

شکل (2-10) مقایسه منحنی‌های پوش آور متداول و FAP  در برابر پوش آنالیز دینامیکی.. 82

شکل (2-11) مقایسه نتایج روش تقریبی FAP با روش دقیق دینامیکی و خطای حاصل از آن برای تغییر شکل‌های متفاوت   83

شکل (2-12): نتایج DAP بدست آمده با پوش آور تطبیقی مقیاس مبتنی بر دریفت و مقیاس مبتنی بر جابجایی برای دو ساختمان مورد مطالعه. 86

شکل (2-13) تغییر شکلهای یک ساختمان 8 طبقه؛ (a) آنالیز دینامیکی، (b) پوش آور متداول مبتنی بر نیرو (الگوی بار مثلثی) و(c)  پوش آور متداول مبتنی بر جابجایی.. 88

شکل (2-14) منحنی‌های پوش آور متداول و پوش دینامیکی برای ساختمان.. 89

شکل (2-15) نتایج DAP بدست آمده با و بدون طیف طرح.. 89

شکل (2-16) منحنی‌های ظرفیت بدست آمده از پوش آور تطبیقی مبتنی بر جابجایی با (a) بهنگام کردن کلی و (b) افزایشی  90

شکل (2-17) مقایسه منحنی‌های پوش آور متداول و تطبیقی مبتنی بر جابجایی در برابر پوش آنالیز دینامیکی  90

شکل (2-18) پروفیل دریفت طبقات تحت آنالیزهای مختلف برای ساختمان 9 و 20 طبقه فلزی.. 91

شکل (2-19) مقایسه منحنی‌های پوش آور متداول و DAP در برابر پوش آنالیز دینامیکی در سازه a1 92

شکل (2-20) مقایسه منحنی‌های پوش آور متداول وDAP  در برابر پوش آنالیز دینامیکی در سازه a2  92

شکل (2-21) مقایسه منحنی‌های پوش آور متداول و DAP در برابر پوش آنالیز دینامیکی در سازه a3 92

شکل (3-1) نمودار منحنی ظرفیت یک سازه متعارف… 102

شکل (3-2) مدل رفتاری ساده شده برای سیستم یک درجه آزاد. 106

شکل (3-3) طیف ارتجاعی و غیر ارتجاعی با شکل پذیری ثابت… 109

شکل (3-4) ضریب کاهش مقاومت به دست آمده طی محاسبات روش نیومارک و هال.. 111

شکل (3-5) ضریب کاهش مقاومت به دست آمده طی محاسبات روش کراوینکلر و نصر. 112

شکل (3-6) ضریب کاهش مقاومت به دست آمده طی محاسبات روش القادمس و محرز 114

شکل (3-7) ضریب کاهش مقاومت به دست آمده طی محاسبات روش ریدل وهیداگل و کروز [34]. 115

شکل (3-8) ضریب کاهش مقاومت به دست آمده طی محاسبات روش آرایز و هیدالگو 115

شکل (3-9) حالت‌های کلی ناپایداری.. 131

شکل (4-1) نمایش مدل غیر خطی آرماتور استفاده شده در آنالیز استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی  136

شکل (4-2) نمایش مدل غیر خطی بتن پوسته (بتن محصور نشده) استفاده شده در آنالیز استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی.. 136

شکل (4-3) نمایش مدل غیر خطی بتن هسته (بتن محصور شده) مربوط به مقطع ستون 45*45 استفاده شده در آنالیز استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی.. 137

شکل (5-1) طیف 2800 ایران برای خاک تیپ 2. 144

شکل (5-2) طیف السنترو 146

شکل (5-3) طیف لوما پریتا 146

شکل (5-4) طیف نورثریج.. 147

شکل (5-5) شتاب نگاشت السنترو هم پایه شده بر مبناء 0.35g. 148

شکل (5-6) شتاب نگاشت لوما پریتا هم پایه شده بر مبناء 0.35g. 149

شکل (5-7) شتاب نگاشت نورثریج هم پایه شده بر مبناء 0.35g. 149

شکل (5-8) مقایسه نمودارهای منحنی تغییرمکان مهاربند کمانش ناپذیرو مهاربند ساده 150

شکل (5-9) نمونه‌ای از منحنی ایده آل شده منحنی ظرفیت قاب 4 طبقه. 151

 

جدول (1-1) دامنه انتخاب سطوح مختلف عملکرد در دستورالمل بهسازی.. 4

جدول (1-2) ضریب آگاهی.. 8

جدول (1-3) نحوه دسته بندی رفتار اجزای مختلف یک قاب خمشی.. 12

جدول (1-4) مقدار ضریب C0. 19

جدول (1-5) مقادیر ضریب Cm. 20

جدول (1-6) مقادیر ضریب C2. 20

جدول (1-7) انواع رفتار سازه‌ای.. 24

جدول (1-8) مقادیر اصلاح اندازه میرایی.. 24

جدول (1-9) حداقل مقادیر مجاز SRA  و SRV 25

جدول (1-10) پارامترهای مدلسازی معیارهای پذیرش در روش های غیر خطی – اجزا سازه فولادی.. 47

جدول (1-11) پارامترهای مدلسازی معیارهای پذیرش در روش های غیر خطی – اجزا سازه فولادی.. 48

جدول (3-1) ضرایب پیشنهادی کراوینکلر و نصر برای محاسبه ….. 112

جدول (3-2) مقادیر ضرایب نامعینی در ATC-19 و مقادیر محاسبه شده از پیشنهاد موسز. 125

جدول (4-1) مقاطع قاب 4 طبقه با مهاربند کمانش ناپذیر. 139

جدول (4-2) مقاطع قاب 4 طبقه با مهاربند ضربدری معمولی.. 140

جدول (5-1) محاسبه ضریب رفتار و پارامترهای حاصل از آنالیز پوش آور 152

جدول (5-2) ضریب رفتارقاب ساده با مهاربند ضربدری و قاب ساده با مهاربند کمانش ناپذیر. 152

چکیده
سازه‌های مسلح به مهاربندهای کمانش ناپذیر از جمله معدود سازه‌های مقاوم در برابر زلزله هستند که دو خصوصیت سختی جانبی بالا و قابلیت فوق العاده‌ای در استهلاک انرژی زلزله را بطور همزمان دارا می‌باشند. این سازه‌ها علاوه بر ساختمان‌های جدید در بهسازی سازه‌های فولادی و بتنی موجود نیز کابرد فراوانی دارند. با توجه به لرزه خیزی کشور و کاربرد روزافزون این سازه‌ها در جهان، استفاده و بومی سازی این نوع سیستم مهاربندی در ایران اجتناب ناپذیر بوده و ورود این سیستم باربر جانبی به آئین نامه‌های طراحی خصوصا آئین نامه زلزله ایران الزامی است. این نوع سیستم مهاربندی علاوه بر بهبود چشمگیر عملکرد لرزه ای، موجب کاهش ابعاد مقاطع اعضای سازه و همچنین کاهش هزینه‌های تعمیر سازه‌های مسلح به این اعضا پس از رخداد زلزله می‌شود. در این تحقیق نشان داده می‌شود که مهاربند کمانش ناپذیر (BRB) دارای عملکرد لرزه‌ای بهتری نسبت به مهاربند ضربدری را دارا  می‌باشد. حالت بهینه و ابتکاری این سیستم مهاربندی، استفاده تمامی قابلیت مهاربند و همچنین اطمینان بیشر و عملکرد بهتر در برابر نیروهای جانبی می‌باشد. مزیت این سیستم، افزایش ضریب رفتار، شکل پذیری و محدود کردن جابجایی طبقات تحت انواع زلزله‌های خفیف تا شدید می‌باشد.. در این راستا، این پایان نامه به بررسی پارامترهای موثر در بهبود عملکرد لرزه‌ای قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر نسبت به مهاربند ضربدری است و پارامترهای عملکرد لرزه‌ای از جمله ضریب مقاومت افزون، ضریب شکل پذیری، ضریب کاهش مقاومت وابسته به شکل پذیری و ضریب رفتار این سازه‌ها را به روش تحلیل استاتیکی غیر خطی تطبیقی (پوش آور تطبیقی) برآورد می کند. سپس عملکرد این سازه‌ها تحت تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA) مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به مطالعات انجام شده و یافته‌های این پایان نامه، مشخص شد که مهاربند کمانش نا پذیر نسبت به مهاربند  ضربدری دارای عملکرد بهتری می‌باشد. این مهاربند باعث افزایش شکل پذیری سازه وتغیر مکانهای کمتری نسبت به مهاربند ضربدری خواهد بود

1-1- مقدمه
دستورالعمل بهسازی به منظور ایجاد ابزار عملی برای ارزیابی و بهسازی ساختمانهای موجود وبهبود عملکرد آنها هنگام زلزله تا رسیدن به سطح عملکرد مطلوب ارائه شده است.

1-1-1- مبانی ومراحل بهسازی
بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها برای رسیدن به سطح عملکرد مطلوب باید بر مبنای مفاد دستورالعمل بهسازی انجام شود.مراحل مختلف بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجودعبارتند از: بررسی ویژگی‌های ساختمان، انتخاب هدف بهسازی،جمع آوری اطلاعات وضعیت موجود ساختمان، بررسی نیاز یا عدم نیاز به بهسازی و نهایتا ارائه طرح بهسازی وارزیابی آن.

نیاز یا عدم نیاز به بهسازی ساختمان باید با استاندارد 2800 کنترل شود. در صورتیکه نیاز به بهسازی توسط استاندارد 2800 مورد تأیید بوده و یا تأمین سطح عملکرد خاصی تحت خطر زلزله معینی مورد نظر باشد که در استاندارد 2800 پیش بینی نشده است نیاز به بهسازی با ضوابط مندرج در دستورالعمل بهسازی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. طراحی برای بهسازی باید به شرح دستورالعمل بهسازی برحسب مورد مطابق فصول 5 تا 9 آن انجام شود.

تعداد صفحه : 173

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.