مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه اثرات تغذیه­ ای سطوح مختلف نانو­سلنیوم در سنین 22 تا 42 روزگی بر پاسخ ایمنی، برخی فراسنجه­ های خونی و خصوصیات لاشه جوجه­ های گوشتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دامی

گرایش :فیزیولوژی دام

عنوان : اثرات تغذیه­ ای سطوح مختلف نانو­سلنیوم در سنین 22 تا 42 روزگی بر پاسخ ایمنی، برخی فراسنجه­ های خونی و خصوصیات لاشه جوجه­ های گوشتی

دانشگاه كشاورزی و منابع طبیعی رامین          

   دانشكده علوم دامی و صنایع غذایی

   گروه علوم دامی

پایان نامه­ ی كارشناسی ارشد فیزیولوژی دام

عنوان:

اثرات تغذیه­ ای سطوح مختلف نانو­سلنیوم در سنین 22 تا 42 روزگی بر پاسخ ایمنی، برخی فراسنجه­ های خونی و خصوصیات لاشه جوجه­ های گوشتی

استاد راهنما:

دکتر خلیل میرزاده

استادان مشاور:

دکتر احمد طاطار

دکتر سمیه سالاری


بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-1 ضرورت و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………….3

2-1 بیان مسئله و ضرورت اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………4

3-1 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-3-1 اهداف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

2-3-1 اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

فصل دوم: مروری بر پژوهش­های انجام شده………………………………………………………………………………………….9

1-2 مواد معدنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-2 سلنیوم و خصوصیات آن……………………………………………………………………………………………………………………………..9

3-2 منابع مختلف سلنیوم………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-3-2 منابع سلنیوم در طبیعت………………………………………………………………………………………………………………………10

2-3-2 سلنیوم در خاک……………………………………………………………………………………………………………………………………10

3-3-2 منابع گیاهی سلنیوم…………………………………………………………………………………………………………………………….11

4-3-2 سلنیوم در آب………………………………………………………………………………………………………………………………………11

4-2 قابلیت دسترسی سلنیوم………………………………………………………………………………………………………………………….11

5-2 اشکال فیزیکی و شیمیایی سلنیوم…………………………………………………………………………………………………………..12

6-2 نانوتکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

1-6-2 نانوتکنولوژی در کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………………16

1-1-6-2 کاربرد فنانوری نانو در امور دام………………………………………………………………………………………………………..17

2-1-6-2 کاربرد فنانوری نانو در ماشین­های کشاورزی…………………………………………………………………………………..17

3-1-6-2 کاربرد فنانوری نانو در اصلاح نباتات………………………………………………………………………………………………..17

4-1-6-2 کاربرد فنانوری نانو در صنایع غذایی……………………………………………………………………………………………….18

2-6-2 نگاهی به توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی کشور……………………………………………………………………….18

7-2 نانوسلنیوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-7-2 روش­های تولید ذرات نانوسلنیوم………………………………………………………………………………………………………….23

8-2 متابولیسم سلنیوم……………………………………………………………………………………………………………………………………..26

9-2 هموستازی سلنیوم……………………………………………………………………………………………………………………………………27

10-2 انتقال، جذب و دفع سلنیوم……………………………………………………………………………………………………………………27

11-2 اعمال فیزیولوژیکی سلنیوم…………………………………………………………………………………………………………………….28

1-11-2 کاربرد سلنیوم در سیستم ایمنی……………………………………………………………………………………………………….28

1-1-11-2 خاصیت آنتی­اکسیدانی سلنیوم……………………………………………………………………………………………………..28

2-1-11-2 سیستم ایمنی………………………………………………………………………………………………………………………………..31

1-2-1-11-2 سیستم میلوئیدی……………………………………………………………………………………………………………………..32

2-2-1-11-2 سیستم مونوسیتی…………………………………………………………………………………………………………………….33

3-1-11-2 پاسخ­های ایمنی…………………………………………………………………………………………………………………………….35

1-3-1-11-2 دفاع غیراختصاصی……………………………………………………………………………………………………………………36

2-3-1-11-2 دفاع اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………….37

4-1-11-2 دستگاه لنفاوی………………………………………………………………………………………………………………………………37

1-4-1-11-2 غده تیموس………………………………………………………………………………………………………………………………38

2-4-1-11-2 غده بورس فابریسیوس……………………………………………………………………………………………………………..39

3-4-1-11-2 طحال………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-11-2 سلنیوم و ویتامین E…………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-11-2 کاربرد سلنیوم در تولیدمثل……………………………………………………………………………………………………………….44

4-11-2 سلنیوم و غده تیروئید………………………………………………………………………………………………………………………..44

12-2 احتیاجات طیور به سلنیوم……………………………………………………………………………………………………………………..45

13-2 کمبود سلنیوم………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

14-2 سمیت سلنیوم………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

فصل سوم: مواد و روش­ها…………………………………………………………………………………………………………………….51

1-3 مراحل آزمایش­های مزرعه­ای……………………………………………………………………………………………………………………51

1-1-3 محل و زمان انجام آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………..51

2-1-3 آماده ­سازی سالن…………………………………………………………………………………………………………………………………..51

3-1-3 مدیریت پرورش…………………………………………………………………………………………………………………………………….52

2-3 گروه­ های آزمایشی و پرندگان آزمایشی…………………………………………………………………………………………………….53

3-3 برنامه واکسیناسیون در دوران پرورش……………………………………………………………………………………………………..53

4-3 مشخصات جیره…………………………………………………………………………………………………………………………………………54

5-3 نحوه تهیه تیمارها……………………………………………………………………………………………………………………………………..55

6-3 متغیرهای مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………………………..57

1-6-3 ارزیابی سیستم ایمنی…………………………………………………………………………………………………………………………..57

2-6-3 خون­گیری جهت تعیین برخی فراسنجه­های خونی…………………………………………………………………………….57

3-6-3 تفکیک لاشه………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

7-3 مدل آماری آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………………………..58

فصل چهارم: نتایج و بحث…………………………………………………………………………………………………………………….61

1-4 سیستم ایمنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………61

1-1-4 مونوسیت­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………61

2-1-4 لنفوسیت­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………61

3-1-4 هتروفیل­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

4-1-4 ائوزینوفیل­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

5-1-4 نسبت هتروفیل به لنفوسیت………………………………………………………………………………………………………………..62

2-4 اندام­های لنفوئیدی……………………………………………………………………………………………………………………………………67

1-2-4 طحال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

2-2-4 بورس فابریسیوس…………………………………………………………………………………………………………………………………67

3-2-4 تیموس………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

3-4 فراسنجه­های بیوشیمیایی خون………………………………………………………………………………………………………………..72

1-3-4 گلوکز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

2-3-4 تری­گلیسرید…………………………………………………………………………………………………………………………………………72

3-3-4 کلسترول……………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

4-3-4 لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)……………………………………………………………………………………………………….73

5-3-4 لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL)………………………………………………………………………………………………………..73

4-4 خصوصیات لاشه………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

1-4-4 ران­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

2-4-4 سینه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

3-4-4 پشت و بال­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………80

4-4-4 کبد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81

5-4-4 چربی محوطه بطنی……………………………………………………………………………………………………………………………..81

6-4-4 قلب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81

7-4-4 سنگدان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..81

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………91

1-5 نتیجه ­گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..91

2-5 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………92

فصل ششم: منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………95

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95

 

 

فهرست جداول

جدول 1-3 تغییرات درجه حرارت سالن در طول دوره پرورش………………………………………………………………………52

جدول 2-3 برنامه واکسیناسیون انجام شده جوجه­های گوشتی در دوره آزمایش………………………………………….53

جدول 3-3 ترکیب جیره پایه مورد استفاده در طول دوره آزمایشی (درصد)…………………………………………………54

جدول 4-3 مقادیر نانوسلنیوم و آب آشامیدنی از آغاز هفته چهارم تا پایان هفته ششم………………………………..56

جدول 1-4 مقایسه میانگین اثرات تیمارهای آزمایشی بر تعداد گلبول­های سفید خون جوجه­های گوشتی در سن 42 روزگی (درصد)…………………………………………………………………………………………………………………………………….63

جدول 2-4 مقایسه میانگین اثرات تیمارهای آزمایشی بر وزن اندام­های لنفاوی جوجه­های گوشتی در سن 42 روزگی (درصدی از وزن زنده)……………………………………………………………………………………………………………………………68

جدول 3-4 مقایسه میانگین اثرات تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه­های خونی جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی (میلی­گرم بر دسی­لیتر)………………………………………………………………………………………………………………………….74

جدول4-4 مقایسه میانگین اثرات تیمارهای آزمایشی بر اجزا لاشه و امعاء و احشاء جوجه­های گوشتی در سن 42 روزگی (درصدی از وزن زنده)…………………………………………………………………………………………………………………….82

 

      فصل اول

    مقدمه

  • ضرورت و اهمیت موضوع

یكی از مهم­ترین بخش­های صنعت تمام كشورها كه با امنیت غذایی در ارتباط است، صنایع غذایی می باشد. با كمبود منابع غذایی و افزایش جمعیت، توسعه این بخش از صنعت ضروری به ­نظر می­رسد. استفاده از فناوری ­های نوین در این بخش، رویكردی جدید است كه می ­تواند مورد توجه قرار گیرد. حال بایستی توسعه پایدار در این صنعت را دنبال كرد و با كمك فناوری به توسعه بهره­­­وری در آن باشیم (بی­نام، 1391). گوشت مرغ به­ عنوان یک منبع ارزان و ارزشمند مواد مغذی در اغلب کشورها مورد پذیرش مصرف ­کننده­ها قرار گرفته است (گراشورن[1]، 2007). رژیم­های غذایی مبتنی بر مصرف فرآورده­ های گوشتی به دلیل افزایش مصرف چربی، کلسترول و ترکیب نامناسب اسیدهای چرب در جیره باعث شیوع بیماری­های قلبی-عروقی، متابولیکی، روماتیسم و نارسایی­های بینایی در بسیاری از جوامع انسانی شده است (فارل[2]، 1995). از این ­رو در سال­های اخیر، توجه زیادی به تحقیقات مرتبط با کاهش میزان چربی، کلسترول و تغییر ترکیب اسیدهای چرب در گوشت دام­های مختلف به­ خصوص مرغ معطوف شده است (لوپز فرر و همکاران[3]، 1999). علاوه بر انتخاب ژنتیکی، بعضی از مواد تغذیه­ای مانند افزودنی­های جیره و غلظت مواد معدنی قادر به تغییر بیان ژن های مسئول پاسخ ایمنی از طریق ایجاد تغییر در روند رشد سیستم ایمنی و هم­چنین میزان آنتی­بادی­های تولید شده در برابر عفونت­ها هستند. استفاده از مواد افزودنی مناسب مانند آنتی­اکسیدان­ها (سلنیوم و ویتامین E) در تغذیه طیور به­ عنوان یک راه حل در به­ کارگیری هر چه بهتر خوراک توسط آن­ها محسوب می­ شود (توحیدی، 1388). گزارشات موجود، میزان کافی سلنیوم در جیره غذایی طیور را ضروری دانسته ­اند، زیرا به ­موجب آن بیماری تراوش آب در زیر پوست و فیبروزیس پانکراسی کاهش می­یابد (کانتور و همکاران[4]، 1975). اخیراً با پیشرفت­های موجود در علوم نانوتکنولوژی، نانو­سلنیوم­ها و اثرات آن­ها مورد توجه واقع شده­ اند، زیرا ثابت شده است که مواد در ابعاد نانومتری، خصوصیات جدید و متفاوتی را نسبت به­ زمانی­­ که به­ صورت توده هستند، از خود نشان می­ دهند (وانگ و همکاران[5]، 2007).

فناوری نانو از جمله فناوری ­های نوینی است که امیدهای زیادی را برای رفع کمبودها و توسعه بخش کشاورزی ایجاد نموده است (بی­نام، 1391). نانوتكنولوژی، مهندسی در سطح اتم و یا گروهی از اتم­هاست. بنابراین، علم نانوتكنولوژی توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم­های جدید برای در دست گرفتن كنترل در سطوح ملكولی و اتمی با بهره گرفتن از خواصی كه در آن سطوح ظاهر می­ شود را دارد. نانوتكنولوژی قادر به بهبود وضعیت­های موجود در اكثر علوم است و فرصت­­هایی برای تولید محصولات جدید فراهم خواهد ساخت. سازه های نانو می­توانند باعث انقلابی در علوم و در تمام سطوح، به ­خصوص در علم كامپیوتر، پزشكی و بهداشت، بیوتكنولوژی و كشاورزی گردند (ساس[6]، 2007).

2-1 بیان مسئله و ضرورت اجرای تحقیق

یکی از تاثیرگذارترین بخش­ها در توسعه پایدار کشورها، بخش کشاورزی است. تأمین امنیت غذایی بشر، یکی از مهم­ترین چالش­های فراروی جهان در قرن آینده خواهد بود. رشد روز­افزون جمعیت و کمبود مواد غذایی از یک­سو، و نابودی بخش مهمی از منابع زیست محیطی کره زمین به ­دلیل استفاده بی­رویه آن از سوی دیگر، لزوم تغییر نگرش جدی نسبت به مدیریت بخش کشاورزی در سطح جهانی را نمایان می­سازد (بی­نام، 1391). نانوتکنولوژی به ­عنوان یک علم بدیع و تکنولوژی نوآورانه، منجر به تولید یک عنصر متفاوت با ساختار تغییر یافته در سطح سلولی، جهت افزایش کیفیت در بافت مواد غذایی می­ شود. این تکنولوژی تأثیر اساسی بر تهیه و تولید، انتقال، ذخیره، قابلیت ردیابی، امنیت و سلامت غذا دارد (فلهگاری و همکاران[7]، 2013). ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻓﻮق­اﻟﻌﺎده ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری ﻧـﺎﻧﻮ در تغذیه دام و طیور، اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـیرود ﻃـی دو دﻫـﻪ آﻳﻨﺪه، اﻧﻘﻼب ﺑﺰرﮔی در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳی، تغذیه دام و ﻛﺸﺎورزی ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ­ای ﻛـﻪ اﺛـﺮات آن ﺑـﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗـﺮ از ﻛـﺸﺎورزی ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه و اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ[8] ﺧﻮاﻫﺪ بود (بی­نام، 1391).

سلنیوم یکی از عناصر کم­نیاز، اما ضروری در تغذیه حیوان با عملکردی چندگانه می­باشد (پیرسلجین و همکاران[9]، 2008). سلنیوم یک ریزمغذی ضروری برای رشد طبیعی و نرمال طیور می­باشد. حیوانات با مصرف غلات و علوفه، سلنیوم آلی مورد نیاز را که با آمینو­اسیدهای سیستئین و متیونین باند شده و به اشکال سلنوسیستئین و سلنومتیونین درآمده­اند، دریافت می­ کنند (سورای[10]، 2002). اثرات بالینی شدید ناشی از کمبود سلنیوم، می ­تواند منجر به بیماری عضله سفید (دیستروفی عضلانی)، از­ کار­افتادگی کلیه­ها، تضعیف سیستم ایمنی، سرطان و بسیاری از علائم آسیب­ شناختی دیگر شود (هارتیکاینن[11]، 2005).

سلنیوم همانند تمام عناصر کم­نیاز ضروری، زمانی ­که بیش از حد مورد نیاز مصرف شود، خطر سمیت برای بدن حیوان خواهد داشت (هایز[12]، 2008). در واقع، بروز برخی ویژگی­های سلنیوم به اندازه و سایز آن بستگی دارد. در ابعاد بالاتر از سایز میکرومتر، این عنصر به­ لحاظ زیستی ساکن و نا­کارآمد است و در مقابل، سلنیوم در ابعاد نانومتری، اثرات غیرسمی و بسیار قوی دارد (ژانگ و همکاران[13]، 2001).

 Grashorn [1]

Farrell [2]

Lopez Ferrer et al. [3]

Cantor et al. [4]

Wang et al. [5]

 Sass [6]

Felehgari et al. [7]

[8] Green revolution

Pirsljin et al. [9]

Surai [10]

 Hartikainen [11]

 Hayes [12]

Zhang et al. [13]

تعداد صفحه :102

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.