زمین شناسی

‌پایان نامه زمین شناسی و ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای کنگان و دالان بالایی واقع در میدان گازی کیش -پایان نامه كارشناسی ارشد رشته زمین شناسی – زمین شناسی نفت (M.Sc)

دانلود متن کامل پایان نامه :

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

 

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته زمین شناسی زمین شناسی نفت (M.Sc)

 

عنوان

زمین شناسی و ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای کنگان و دالان بالایی واقع در میدان گازی کیش

استاد راهنما

دكتر مجید نبی بیدهندی

 

استادان مشاور

دكتر نیما نظافتی

مهندس بیژن جعفربابایی

نگارنده

*

 

سال تحصیلی 91-1390


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

چكیده 1

فصل اول – کلیات

1-1- پیشگفتار. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4- اهداف.. 5

1-5- تاریخچه مختصری از مطالعات انجام شده بر روی خلیج‌فارس و سازندهای دالان و کنگان. 6

1-6- روش مطالعه و داده‌های مورد استفاده 9

1-7- مختصات چاه‌ها…………………………………………………………………….. 10

فصل دوم – زمینشناسی وتکتونیک منطقه

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………….. 13

2-2- کلیات زمین‌شناسی و تکتونیکی حوضه زاگرس… 13

2-3- میدان‌های گازی زاگرس… 16

2-4- جغرافیای طبیعی و مشخصات عمومی خلیج‌فارس… 17

2-5- خلاصه‌ای از تاریخچه چینه‌شناسی خلیج‌فارس… 20

2-6- گروه دهرم. 22

2-6-1- سازند کنگان (ka.fm.) 24

2-6-2- سازند دالان. 24

2-6-2-1- بخش کربنات بالایی (u.Dl.Mbr) 25

٢-6-٢-٢- بخش نار (Na. Mbr.) 26

2-6-2-3- بخش کربنات پایینی (L.Dl.Mbr.) 28

٢-6-٣- سازند فراقون. 28

٢-7- پرموتریاس در ایران و خلیج‌فارس… 29

2-7-1- سنگ منشا ذخایر گازی پرموتریاس… 29

2-7-2- پوش‌سنگ مخازن پرموتریاس… 30

2-7-3- سنگ مخزن پرموتریاس… 30

2-8- مقایسه زمانی سازند کنگان و دالان در ایران و کشورهای همجوار. 30

٢-9- تاریخچه اکتشاف در جزیره کیش… 31

2-10- پیدایش جزیره کیش و ساختار زمین‌شناختی آن 32

٢-11- زمین‌شناسی ساختمانی جزیره کیش…………………………………………. 35

فصل سوم – اصول پتروفیزیکی

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………….. 46

3-2- مخازن نفتی.. 46

3-3- ثبت نگار پتروفیزیکی.. 49

3-3-1- تاریخ چاه‌نگاری.. 49

3-3-2- جمع‌ آوری اطلاعات نگار 51

٣-٣-٣- تصحیح داده‌ها 58

3-3-4– خصوصیات پتروفیزیکی. 61

3-4- حجم شیل. 68

3-4-1- محاسبه حجم شیل. 69

3-5- تخلخل. 70

3-5-1- محاسبه تخلخل. 71

3-5-1-1-محاسبه با بهره گرفتن از یک نگار…………………………. 71

3-5-1-2- محاسبه تخلخل با بهره گرفتن از نگار نوترون…………. 72

3-5-1-3- محاسبه تخلخل با بهره گرفتن از نگار چگالی…………. 72

3-5-1-4- محاسبه تخلخل با بهره گرفتن از نگار سونیک…………. 73

3-5-3-5- محاسبه تخلخل با بهره گرفتن از دو لاگ……………….. 75

3-5-3-6- محاسبه تخلخل با بهره گرفتن از کراس‌پلات نوترون- چگالی………………………………………………………………………. 75

3-5-1-7- محاسبه تخلخل با بهره گرفتن از کراس‌پلات نوترون- سونیک……………………………………………………………………… 76

3-5-1-8- محاسبه تخلخل با بهره گرفتن از کراس‌پلات چگالی- سونیک……………………………………………………………………… 77

3-5-1-9- محاسبه تخلخل با بهره گرفتن از کراس‌پلات صوتی- مقاومت ……………………………………………………………………. 78

3-6- آب اشباع‌شدگی.. 79

3-6-1- مقاومت آب سازندی (RW) 79

3-6-2- مقاومت واقعی سازند (Rt) 81

3-6-2- فاکتور سیمان‌شدگی (m) 81

3-6-3- فاکتور پیچاپیچی (a) 82

3-6-5- فاکتور (n) 82

3-6-6- فاکتور مقاومت سازند (F) 82

3-6-7- محاسبه اشباع‌شدگی. 83

3-7- تعیین لیتولوژی.. 85

3-7-1- کراس‌پلات نوترون- چگالی. 85

3-7-2- کراس‌پلات نوترون- سونیک… 85

3-7-3- کراس‌پلات چگالی- سونیک… 85

3-7-4- تشخیص لیتولوژی با بهره گرفتن از سه نگار 85

فصل چهارم – مطالعات میدانی از دیدگاه پتروفیزیکی

4-1- مقدمه. 88

4-2- معرفی اجمالی ژئولاگ.. 89

4-3- روش محاسبات قطعی.. 92

4-4- روش کار. 93

4-4-1- جمع‌ آوری داده‌ها 93

4-4-2- بارگذاری داده‌ها. 94

4-4-3- آماده‌سازی اطلاعات.. 94

4-4-4- تطابق عمقی. 94

4-4-5- تصحیحات محیطی. 95

4-4-6- تعیین شرایط نامناسب در چاه 96

4-4-7- انجام محاسبات اولیه. 96

4-5- محاسبه تخلخل. 99

4-6- تعیین میزان اشباع آب.. 99

4-7- ارزیابی پتروفیزیکی چاه مورد مطالعه. 100

4-7-1- تشخیص لیتولوژی.. 101

4-8- شوری آب سازندی و تعیین مقاومت ویژه آب سازندی  (Rw) 105

4-9- تعیین ضرایب آرچی (a, m, n) 105

4-10- تعیین حجم شیل. 106

4-11- تعیین حجم كانی‌ها ……………………………………………………………. 107

4-12- بدست آوردن میانگین پارامترهای پتروفیزیکی در هر زون. 108

4-12-1- زون‌بندی چاه B.. 108

4-12-1-1- زون‌بندی پتروفیزیكی سازند كنگان…………………………………………… 108

4-12-1-2- زون‌بندی پتروفیزیکی سازند دالان بالایی…………………………………… 109

4-13-2- زون‌بندی چاه C.. 111

4-13-2-1- زون‌بندی پتروفیزیکی سازند کنگان. 111

4-13-2-2- زون‌بندی پتروفیزیکی سازند دالان بالایی. 111

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه‌گیری کلی……………………………………………………………………………. 114

پیشنهادات…………………………………………………………………………………… 116

منابع………………………………………………………………………………………….. 117

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                        صفحه

شکل 2-1- جایگاه زمین‌شناسی ایران در نوار چین خورده آلپ – هیمالیا (آقانباتی 1383) 14

شکل 2-2- زیر پهنه عمده زاگرس ( آقا‌نباتی 1383)……………………………………………….. 16

شکل 2-3- موقعیت میدان‌های گازی زاگرس (Sepehr ,2004)……………………………….. 17

شکل 2-4- تکامل تکتونیکی کمربند کوه‌زایی زاگرس (Alavi ,1996)……………………… 19

شکل 2-5- ستون چینه‌بندی حوضه رسوبی زاگرس (Sholumberge 2003)…………….. 22

شکل 2-6- لیتولوژی سازند کنگان و دالان در ایران و کشورهای مجاور (شرکت ملی مناطق نفت خیز١٣٨٧)………………………………………………………………………………………………….. 31

شکل 2-7- موقعیت میدان گازی کیش (شرکت ملی نفت ایران)………………………………… 32

شکل 2-8- موقعیت جغرافیایی جزیره کیش در خلیج فارس……………………………………… 33

شکل 2-9- موقعیت چاه‌ B در میدان مورد مطالعه…………………………………………………… 33

شکل 2-10- موقعیت چاه‌ C در میدان مورد مطالعه…………………………………………………. 34

شکل 2-11- نقشه زمین‌شناسی ساختمانی سازند کنگان……………………………………………. 36

شکل ٣-1- تقسیم بندی دیواره چاه براساس نفوذ سیال حفاری به داخل سازند (Shlumberger, 1972)…………………………………………………………………………………… 57

شکل ٣-2- چارت تصحیح لاگ نوترون………………………………………………………………… 58

شکل ٣-3- چارت تصحیح اثر سله گل بر روی مقاومتMLL (Shlumberger, 1972) 58

شکل٣-4- چارت تصحیح اثر قطر چاه و مقاومت گل حفاری بر مقاومت Short Norma-16″ (Shlumberger, 1972)……………………………………………………………………………………………………………….. 59

شکل ٣-5- چارت تصحیح اثر قطر چاه بر لاگ LL-6FF40 (Shlumberger, 1972).. 59

شکل ٣-6- چارت تصحیح نگار گاما از نظر قطر چاه و ضخامت سله گل (Shlumberger, 2000)…………………………………………………………………………………………………………….. 60

شكل ٣-7- چارت‌های (por-15a) برای تصحیح اثر قطر چاه برای ابزارهای چگالی (FDC & LDT)( (Shlumberger,2000……………………………………………………………………………………………………………………… 60

شکل 3-8- کراس‌پلات نوترون- چگالی جهت تعیین تخلخل و لیتولوژی ((Shlumberger, 1972……………………………………………………………………………………………………………… 76

شکل 3-9- کراس‌پلات نوترون- سونیک جهت تعیین تخلخل و لیتولوژی ((Shlumberger, 1972……………………………………………………………………………………………………………… 76

شکل 3-10- کراس‌پلات چگالی- سونیک جهت تعیین تخلخل و لیتولوژی (Shlumberger, 1972)…………………………………………………………………………………………………………….. 78

شکل 3-11- چارت شوری آب سازندی در مقابل دما(Gen9) جهت تخمین Rw (Shlumberger, 1972)…………………………………………………………………………………… 80

شکل 3-12- نمودار تورنادو جهت بدست آوردن مقاومت واقعی سازند با بهره گرفتن از RLLD , RLLS ( (Shlumberger, 1972………………………………………………………………………………….. 81

شکل 3-13- کراس‌پلات M-Nجهت تعیین لیتولوژی (1972 (Shlumberger,…………. 86

شکل 3-14- کراس‌پلات MIDجهت تعیین لیتولوزی (1972 (Shlumberger,…………. 86

شكل4-1- تجهیزات چاه‌پیمایی……………………………………………………………………………. 88

شکل 4-2- پنجره مدل سازی در روش احتمالی……………………………………………………… 90

شکل 4-3- ترتیب انجام محاسبات در روش قطعی………………………………………………….. 90

شکل 4-4- پنجره انجام محاسبات در روش احتمالی……………………………………………….. 91

شکل 4-5- منوی اصلی نرم افزار ژئولاگ………………………………………………………………. 92

شکل 4-6- چارت Gen-2 جهت محاسبه گرادیان زمین گرمائی (Shlumberger, 2000)…………………………………………………………………………………………………………….. 97

شکل 4-7- کراس‌پلات نوترون-چگالی چارتCp-1e))از چاه B……………………………. 102

شکل 4-8- کراس‌پلات نوترون-چگالی چارتCp-1e))از چاه C……………………………. 102

شكل 4-9- كراس‌پلاتM-N برای تعیین لیتولوژی چاه ………………………………………… 103

شكل 4-10- كراس‌پلاتMID برای تعیین لیتولوژی چاه‌هایB……………………………….. 104

شكل 4-11- كراس‌پلات ρmaa_ umaa برای تعیین لیتولوژی چاه‌B , C ……………….. 104

شكل 4-12- كراس‌پلات توریم- پتاسیم برای تعیین لیتولوژی چاه C………………………… 107

شکل 4-13- نتیجه نهایی ارزیابی پتروفیزیکی چاه B……………………………………………… 110

شکل 4-14- نتیجه نهایی ارزیابی پتروفیزیکی چاه C……………………………………………… 112

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                        صفحه

 

جدول 2-1- واحدهای چینه‌ای چاه کیش –B(گزارش شرکت اکتشاف تولید، 1385)…………………………………………………………………………………………. 27

جدول 3-1- مقادیر گاما، نوترون، چگالی و سرعت عبور صوت برای کانی‌های مختلف (Hearst, 2000)…………………………………………………………………………………………… 71

جدول 3-2- زمان عبور صوت از ماتریکس و ضرایب مخصوص آن (Raiga- Clemenceau etal.1998)………………………………………………………………………………. 74

جدول 4-1- نگارهای موجود در سازند کنگان و دالان بالایی چاه‌های مورد مطالعه………………………………………………………………………………………….. 94

جدول 4-2- محدوده عمقی و دمایی سازند کنگان در چاه‌های مورد مطالعه میدان کیش……………………………………………………………………………………………. 98

جدول 4-3- محدوده عمقی و دمایی سازند دالان در چاه‌های مورد مطالعه میدان کیش……………………………………………………………………………………………. 98

جدول 4-4- مقاومت‌های سربرگ چاه‌ها……………………………………………… 99

جدول 4-5-خواص پتروفیزیکی مخزن در چاه B وC …………………………. 100

جدول 4-6- میانگین ρmaa و Δtmaa در چاه‌های مورد مطالعه……………. 103

جدول 4-7- میزان Rw محاسبه شده در چاه‌های مورد مطالعه……………….. 105

جدول 4-8- میانگین و ماکزیمم حجم شیل محاسبه شده برای هر چاه……… 106

جدول 4-9- میانگین حجم انواع کانی‌ها در هر چاه…………………………….. 107


چكیده

 

 

مطالعه زمین­ شناسی و ارزیابی پتروفیزیکی سازند کنگان و دالان بالایی واقع در میدان گازی کیش

 

هدف نهایی از ارزیابی پتروفیزیکی در مطالعات هیدروکربوری میدان گازی کیش تهیه ورودی مناسب به مدل استاتیک مخزن می‌باشد. مهمترین نتایج خروجی پتروفیزیک شامل تخلخل، اشباع آب و سنگ‌شناسی بر اساس نمودار چاه‌پیمایی است.

در این مطالعه این پارامترها در دو چاه B وC در میدان گازی كیش در سازندهای كنگان و دالان بالایی مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی اطلاعات مربوط به نمودارهای چاه‌پیمایی از نرم افزار ژئولاگ 6.7.1 و روش احتمالی استفاده شد. پارامترهای پتروفیزیكی در چاه B در اعماق 5/3237 تا 3421 متری درسازند كنگان و در اعماق 3421 تا 5/3698 متری در سازند دالان بالایی و همچنین در چاه C در اعماق 3990 تا 4187 متری در سازند كنگان و در 4187 تا 4400 متری در سازند دالان بالایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از ارزیابی این چاه‌ها ،میانگین حجم شیل درB و C به‌ترتیب 4/0و 52/0، میانگین تخلخل مؤثر (PHIE) 13/5 و 62/6 درصد و همچنین میانگین تخلخل كل (PHIT) 6 و65/6 درصد تعیین گردید. کمی اختلاف در میانگین تخلخل كل و تخلخل مؤثر چاه‌ها نشان دهنده حجم كم شیل در سازند می‌باشد. روش مورد استفاده برای محاسبه اشباع آب ایندونزیا[1] بود و ضرایب اشباع شدگی(n) ، سیمان شدگی (m) و پیچاپیچی (a) به ترتیب 2، 2 ، 1 در نظر گرفته شد و میانگین اشباع آب در چاه‌های B و C به ترتیب 83/26 و 03/12 درصد محاسبه شد. به‌طور كلی می توان نتیجه گرفت كه حجم پایین شیل در سازندهای کنگان و دالان بالایی بیانگر این مطلب است كه این سازند‌ها بیشتر از دولومیت و آهك تمیز بدون رس تشكیل شده واز كیفیت مخزنی خوبی برخوردار هستند.

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

1-1- پیشگفتار

خاورمیانه به دلیل در برداشتن مخازن عظیم نفت و گاز از دیرباز مورد توجه زمین شناسان نفتی بوده است وجود ظرفیت های هیدروکربوری شامل سنگ های منشأ ، مخزن و پوشش مناسب و گسترده در افق های زمانی مناسب، موجب اهمیت فوق العاده منطقه گردیده است (Alsharhan & Nairn,1997). حوضه خلیج‌فارس وکشورهای هم‌جوار با آن تولید کننده 715 میلیون بشکه نفت در روز هستند، که نشان دهنده 57 درصد نفت جهان می‌باشد، هیدروکربورهای این منطقه در کربنات‌های ژوراسیک، کرتاسه و میوسن زیرین تجمع یافته‌اند براساس پتانسیل بالای وجود هیدروکربور در خلیج فارس و اهمیت اقتصادی آن، درک صحیح از زمین‌شناسی ناحیه‌ای و اعمال روش‌های اقتصادی در مراحل اکتشافی، حفاری، تولید و توسعه میادین نفتی در منطقه و حتی در مسائل مربوط به مهندسی مخازن‌، مدیریت و صیانت ازمخازن نفتی امری حائز اهمیت است. امروزه تعداد زیادی از میادین کشورهای عربی و بخشی از میدان‌های مهم ایران در خلیج فارس قراردارد اما با توجه به اینکه بیشتر میدان‌های مهم نفتی ایران در خشکی قرار گرفته‌اند در گذشته به اکتشاف و توسعه و ارزیابی ذخایر هیدروکربوری فرا ساحل نسبت به میدان‌های خشکی توجه کمتری شده است.

هدف این پروژه مطالعه زمین‌شناسی و ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای مخزنی کنگان و دالان (گروه دهرم) و بررسی خصوصیات مخزنی آنها شامل تخلخل (از طریق لاگ نوتون، چگالی، صوتی)، اشباع‌شدگی روش آرچی[2]، روش اندونزیا، حجم شیل (نمودار گاما) ، تراوایی[3] روش لاگینگ و روش‌های تجربی و ….) لیتولوژی (روش نگاه سریع[4]، ترکیب لاگ های تخلخل وNLITH ، MLITH و نفوذپذیری با بهره گرفتن از روش پردازش و تفسیر لاگ‌ها و میزان Net/Gross و بررسی و توزیع پارامترهای پتروفیزیکی) در میدان گازی کیش واقع در جزیره کیش در ناحیه خلیج فارس ایران است.

سازندهای کنگان و دالان به سن پرمین بالایی و تریاس زیرین، مخزن اصلی ذخایر گازی حوضه خلیج‌فارس به ویژه ایران را تشکیل می‌دهد در مطالعات اکتشافی با توجه به اینکه داده‌های حاصل از اندازه‌گیری چاه‌نگاری و داده‌های حاصل از آنالیز مغزه‌ها همگام با بکارگیری دانش زمین شناسی موجب دست‌یابی مقادیر حقیقی‌تر می‌گردد. به کار بردن نرم‌افزار‌های جدید خطاها را بیش از پیش کاهش داده و تصویری جامع از هندسه و چینه شناسی و تغییرات درون مخزن به ما می‌دهد.

پتروفیزیک در کنار علوم زمین‌شناسی بخش دیگری از علم زمین‌شناسی را پوشش می‌دهد. برخلاف زمین‌شناسی و ژئوفیزیک، پتروفیزیک به‌تنهایی به‌عنوان یک زمینه‌ی تحصیلی و مطالعاتی مستقل در نظر گرفته نمی‌شود. در عوض بخش لازم و اصلی زمین‌شناسی در توصیف سنگ در شرایط واقعی داخل زمین مانند (سنگ‌شناسی و لیتوژی)، تخلخل، اشباع سیالات و حتی نفوذپذیری را در اختیار می‌گذارد. از آنجایی که این اطلاعات به طور مستقل از روی سطح زمین قابل دسترسی نیستند. این خاصیت باعث می‌شود پتروفیزیک نقش ویژه‌ای در زمینه توصیف سنگ از دیدگاه زمین‌شناسی در فرایند ارزیابی مخازن پیدا کند. مطالعات پتروفیزیکی مقدمه‌ای برای شبیه‌سازی میدان به شمار می‌رود. لازم به ذکر است اطلاعات سنگ‌شناسی، دمای سازند، خصوصیات سیال حفاری و ویژگی‌های سیال سازندی از جمله چگالی سرعت انتقال صوت در آن و مقاومت الکتریکی در تفسیر لاگ‌ها اهمیت فراوان دارند. با ارزیابی تخلخل می‌توان میزان هیدروکربن درجا، تراوایی میزان هیدروکربن قابل تولید را محاسبه نمود. با توجه به بالا بودن هزینه مغزه‌گیری وتهیه پلاگ، آنالیز مغزه‌ها و عدم مغزه‌گیری از تمام چاه‌های یک میدان، به ساخت نمودار انحراف سرعت[5] استفاده از ترکیب نمودار صوتی و نمودار نوترون یا چگالی به منظور شناسایی زون‌‌های نفوذ‌پذیر و پیش‌بینی روند تراوایی و یقین نوع تخلخل پرداخته شده، در راستای این پروژه، نگارهای چاه‌پیمایی نظیر کالیپر[6]، گاما [7](SGR,SGR,GR)، نوترون[8]، چگالی[9]، فتوالکتریک فاکتور[10]، صوتی[11]، مقاومت(MSFL,LLD,LLS)، و همچنین داده‌های سربرگ چاه‌های میدان گازی کیش در دسترس بوده است. همچنین در این مطالعه از نقطه نظر علمی از روش‌های مختلف برای ارزیابی از جمله Multimin Detrmin , و … از نرم افزار ژئولاگ 6.7.1 و آنالیز رگرسیونی در Execel و نیز روش‌های دستی استفاده شد. ساختار پروژه شامل پنج فصل و پیوست می‌باشد.

در فصل اول نگاهی کلی بر اهداف علمی و کاربردی این پروژه به طور خلاصه پرداخته شده است.

فصل دوم به بررسی زمین‌شناسی و چینه‌شناسی منطقه‌ای که میدان مورد نظر در آن واقع شده است و همچنین بررسی زمین‌شناسی و تاریخچه چینه‌ای مخزن مورد مطالعه پرداخته شده است.

فصل سوم این پروژه مفاهیم اساسی چاه‌نگاری و معرفی ابزارهای موجود و مبانی اولیه سازند و نرم افزار ژئولاگ ذکر شده است.

فصل چهارم مطالعه پتروفیزیکی میدان، روش‌های مختلف زون‌بندی و ارئه نحوه کار نرم‌افزار آمده است و نهایتاً در فصل پنجم نتایج و پیشنهادات این تحقیق مطرح گردید.

 

1-2- بیان مسئله

درک دقیق از ویژگی‌های زمین‌شناسی ناحیه‌ای (چینه شناسی، لیتواستراتیگرافی، رسوب‌شناسی، زمین‌شناسی ساختمانی و … ) وهمچنین تعیین پارامتر‌های پتروفیزیکی مخزن (حجم شیل، تخلخل، تراوایی، آب اشباع‌شدگی و…) به منظور زون‌بندی مخزنی، تولید بهینه و صیانت از مخزن است.

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

نظر به ضرورت اکتشاف و تولید میادین گازی، با توجه به نیاز مبرم کشور به گاز، جهت مصرف سرانه و نیز تزریق به میادین نفتی، تولید از میدان گازی کیش با حجم گازی حدود 62 تریلیون فوت مکعب در سال1385در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. با توجه به اینکه پروژه حفاری 13 حلقه چاه (12 حلقه چاه توسعه‌ای و یک حلقه چاه تعمیری[12] میدان گازی کیش در مرحله حفاری قرار دارد و عملیات چاه‌پیمایی و برداشت نگار‌های پتروفیزیکی در دستورکار قرار گرفته است. پردازش و تفسیر داده‌های پتروفیزیکی برداشت شده و ارزیابی توان مخزنی و شناسایی بهترین زون مخزنی از ضروریات محسوب می‌شود.

 

1-4- اهداف

طرح توسعه میدان گازی کیش را جهت برخورداری از اهداف علمی و کاربردی زیر به اجرا درآورده شد.

اهداف علمی:

 • ارزیابی پتروفیزیکی و زون‌بندی جدید سازندهای مخزنی مورد مطالعه
 • بررسی ویژگی‌ها و کیفیت مخزنی و توزیع پارامترهای پتروفیزیکی در آنها
 • محاسبه حجم شیل با بهره گرفتن از روش‌های مرسوم و مقایسه نتایج آنها
 • تعیین نوع لیتولوژی با روش‌های مختلف، شناسایی اینتروال‌های مخزنی از نظر لیتولوژی و ستون هیدروکربور و در نهایت رسم یک ستون چینه‌شناسی بر اساس اطلاعات حاصل از نمودارها
 • تعیین میزان تخلخل (صوتی ، نوتون، چگالی) و مقایسه آنها با یکدیگر
 • تعیین نوع تخلخل با بهره گرفتن از لاگ انحراف سرعت
 • محاسبه میزان اشباع آب در قسمت‌های مختلف
 • تعیین کیفیت تراوایی و نفوذپذیری
 • مطالعه جامع زمین‌شناسی ناحیه مورد بررسی و تاقدیس ژئوفیزیکی کیش

اهداف کاربردی:

 • حفاری یک حلقه چاه توصیفی به همراه تهیه “MDP” مخزن
 • حفاری 12 حلقه چاه تولیدی در دو مجموعه کلاستر واقع در جزیره کیش
 • انتقال روزانه 3 میلیارد فوت مکعب گاز تولیدی میدان گازی کیش در سه فاز (هر فاز یک میلیارد فوت مکعب در روز) از طریق احداث خطوط لوله زمینی و دریایی، انتقال گاز ترش به پالایشگاه گاز واقع در سرزمین اصلی
 • فرآورش گاز ترش در پالایشگاه گاز واقع در سرزمین اصلی جهت تولید 45000 بشکه میعانات گازی ترش تثبت شده،910,2 میلیون فوت مکعب گاز سبک و 12 تن گوگرد جامد در سه فاز
 • زون‌بندی جدید سازندها و شناسایی بهترین زون مخزنی با توجه به اینکه میدان گازی کیش هفدهمین میدان بزرگ گازی جهان محسوب می‌شود

[1] Indonesia

[2]. Archie

[3]. peremability

[4]. Quick look

[5]. Velocity – Deviationlo

[6]. Caliper (CALI)

[7]. Gamma Ray (GR)

[8]. Neutron (NPHI)

[9]. Density (RHOB)

[10]. Photo Electric Factor(PEF)

[11]. DT

[12]. work over

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :  116

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.