مهندسی کشاورزی - دامپروری

کمکان­ یابی عرصه­ های مناسب استحصال آب باران با بهره گرفتن از الگوی سطح منبع متغیر و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مراتع حوزه آبخیز سمبورچای، استان اردبیلدانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش : مرتع و آبخیزداری

عنوان : مکان­ یابی عرصه­ های مناسب استحصال آب باران با بهره گرفتن از الگوی سطح منبع متغیر و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مراتع حوزه آبخیز سمبورچای، استان اردبیل

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده کشاورزی

گروه مرتع و آبخیزداری

 

عنوان پایان­ نامه:

مکان­ یابی عرصه­ های مناسب استحصال آب باران با بهره گرفتن از الگوی سطح منبع متغیر و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مراتع حوزه آبخیز سمبورچای، استان اردبیل

 

 

استاد راهنما:

دکتر اباذر اسمعلی عوری

دکتر اردوان قربانی

 

تابستان 1390

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ….صفحه

فصل اول: مقدمه و مروری بر تحقیقات كذشته

1-1- مقدمه………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2- هدف و ضرورت تحقیق………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..5

1-3-. تعریف استحصال رواناب و اهمیت بررسی آن…………………………………………………………………………………..         6

1-4- مزایای بهره­ گیری از سیستم­های استحصال آب………………………………… ……………………………………………………………………………..10

1-5- سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS…………………………………………………………………………………………………… 11

1-5-1- تعریف GIS………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-5-2- مزایای استفاده از GIS……………………………………………………………………………………………………………….12

1-6- مرور منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-7- طبقه ­بندی روش­های استحصال آب باران و سامانه سطوح آبگیر……………………………………………………16

1-8- انواع سازه­ های استحصال آب ………………………………………………………………………………………………………….18

 

فصل دوم: مواد و روش تحقیق

2- مواد و روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………21

2-1- منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………….21

2-1-1- توپوگرافی و فیزیوگرافی ……………………………………………………………………………………………………………21

2-1-2- هوا و اقلیم­شناسی ……………………………………………………………………………………………………………………..21

2-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-2-1- مطالعات کتابخانه ­ای و اقدامات اولیه …………………………………………………………………………………………22

2-2-2- تهیه نقشه پارامترهای موثر در ایجاد رواناب ……………………………………………………………………………..23

2-2-2-1- خطوط توپوگرافی و تهیه نقشه DEM منطقه ……………………………………………………………………..23

2-2-2-2- نقشه ارتفاع از سطح دریا……………………………………………………………………………………………………….23

2-2-2-3- نقشه شیب………………………………………………………………………………………………………………………………24

2-2-2-4- نقشه جهت شیب ………………………………………………………………………………………………………………….25

2-2-2-5- تهیه و تکمیل نقشه همباران و همدما ………………………………………………………………………………….26

الف- بارش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

ب- رابطه ارتفاع- بارش و متوسط بارش منطقه ………………………………………………………………………………………27

ج- رژیم حراتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………28

د- رابطه ارتفاع- درجه حرارت و میانگین دمای سالانه …………………………………………………………………………..28

2-2-3- مقدار بارندگی در دوره بازگشت­های مختلف …………………………………………………………………………….28

2-2-3-1- مقدار بارش ……………………………………………………………………………………………………………………………28

2-2-3-2- حداکثر بارش 24 ساعته ……………………………………………………………………………………………………….29

2-2-3-3- شدت بارندگی ………………………………………………………………………………………………………………………29

2-2-3-4- رابطه ارتفاع و شدت بارش……………………………………………………………………………………………………..30

2-2-4- شرح تیپ­های اراضی ………………………………………………………………………………………………………………….31

2-2-5- تهیه و تکمیل نقشه سنگ­شناسی و حساسیت سازند به فرسایش…………………………………………….31

2-2-5-1- چینه­شناسی واحدهای رسوبی حوزه آبخیز سمبورچای ……………………………………………………….31

2-2-5-1-1- نهشته­های قبل از کرتاسه …………………………………………………………………………………………………31

2-2-5-1-2- نهشته­های کرتاسه ……………………………………………………………………………………………………………32

2-2-5-1-3- نهشته­های پالئوسن- میوسن ……………………………………………………………………………………………32

2-2-5-1-4- نهشته­های الیگوسن- میوسن …………………………………………………………………………………………..32

2-2-5-1-5- نهشته­های کوارترنر …………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-6- تعیین نفوذپذیری خاک ……………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-7- گروه هیدرولوژیکی خاک ……………………………………………………………………………………………………………36

2-2-7-1- تعیین گروه­ های اصلی خاک به روش SCS ………………………………………………………………………….36

2-2-8- تهیه نقشه شاخص پوشش گیاهی …………………………………………………………………………………………….37

2-2-9- نقشه نوع استفاده از اراضی ………………………………………………………………………………………………………..38

2-2-10- تقسیم ­بندی حوزه به واحد­های هیدرولوژیکی و واحد کاری مناسب ……………………………………..38

2-2-11- تعیین مساحت حوزه آبخیز سمبورچای و واحدهای هیدرولوژیک آن …………………………………..39

2-2-12- رتبه ­بندی آبراهه­ های حوزه آبخیز ……………………………………………………………………………………………40

2-2-13- طول آبراهه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………….41

2-2-14- تعیین ضریب شکل زیرحوزه­ های مورد مطالعه………………………………………………………………………..41

2-2-15- تعیین رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال

و 10 سال ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

2-2-16- برآورد مقادیر رواناب در هر یک از واحدهای هیدرولوژیک …………………………………………………….42

2-2-16-1- رابطه جاستین …………………………………………………………………………………………………………………….43

2-2-17- برآورد حجم رواناب فصلی و سالانه حوزه آبخیز سمبورچای…………………………………………………..44

2-2-18- محاسبه زمان تمرکز ………………………………………………………………………………………………………………..44

2-2-19- نیمرخ طولی آبراهه اصلی و شیب آبراهه اصلی حوزه………………………………………………………………46

2-2-20- برآورد دبی پیک سیلاب ………………………………………………………………………………………………………….46

2-3- بررسی صحت و دقت نقشه­ها …………………………………………………………………………………………………………47

2-4- تحلیل داده ­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..47

2-4-1- مدل وزنی طبقه ­بندی شده ………………………………………………………………………………………………………..47

2-4-2- روش مقایسه زوجی سلسله مراتبیAHP ………………………………………………………………………………….48

2-5- مکان­ یابی عرصه ­های مناسب استحصال رواناب ……………………………………………………………………………..51

2-6- مکان­ یابی عرصه ­های مناسب استحصال رواناب با بهره گرفتن از الگوی سطح منبع متغیر …………………51

 

فصل سوم: نتایج

3- نتایج تحقیق و بحث در مورد آنها ……………………………………………………………………………………………………..53

3-1- طبقه ­بندی اقلیمی ………………………………………………………………………………………………………………………….53

3-2- نقشه پارامترهای موثر در ایجاد رواناب ………………………………………………………………………………………….53

3-3- مقدار بارندگی در دوره بازگشت­های مختلف …………………………………………………………………………………60

3-3-1- مقدار بارش ………………………………………………………………………………………………………………………………..60

3-3-2- حداکثر بارش 24 ساعته …………………………………………………………………………………………………………..60

3-3-3- شدت بارندگی …………………………………………………………………………………………………………………………….61

3-4- نتایج مطالعات شدت بارش …………………………………………………………………………………………………………….62

3-5- تیپ­های اراضی ……………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-6- نقشه­های سنگ­شناسی و حساسیت سازندها به فرسایش ……………………………………………………………..65

3-7- نتایج مطالعات نفوذپذیری خاک …………………………………………………………………………………………………….67

3-8- تعیین گروه­ های اصلی خاک به روش SCS …………………………………………………………………………………..71

3-9- نقشه شاخص پوشش گیاهی ………………………………………………………………………………………………………….72

3-10- نتایج بررسی واحدهای کاری مناسب ………………………………………………………………………………………….73

3-11- تهیه نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال و 10

سال و مقادیر آن در هر واحد هیدرولوژیکی …………………………………………………………………………………………….76

3-12- رواناب تولیدی از واحدهای هیدرولوژیکی …………………………………………………………………………………..78

3-13- زمان تمرکز ………………………………………………………………………………………………………………………………….80

3-14- دبی پیک سیلاب …………………………………………………………………………………………………………………………81

3-15- وزن­دهی به پارامترها …………………………………………………………………………………………………………………..82

3-16- معیار الویت­بندی داده ­ها ……………………………………………………………………………………………………………….82

3-17- مکان­ یابی عرصه ­های مناسب برای استحصال رواناب …………………………………………………………………..85

3-18- حجم رواناب فصلی و سالانه حوزه آبخیز سمبور چای ………………………………………………………………..87

3-19- نقشه رواناب خالص تولیدی در منطقه ………………………………………………………………………………………89

 

فصل چهارم: بحث و نتیجه ­گیری

4-1- بحث و نتیجه ­گیری ………………………………………………………………………………………………………………………..91

4-2- محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………94

4-3- نتیجه ­گیری کلی …………………………………………………………………………………………………………………………….95

4-5- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………..96

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………98

پیوست­ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

 

 

فهرست اشکال

 عنوان اشکال…………………………………………………………………………………………………… صفحه

شکل 3-1: نقشه مدل رقومی ارتفاعی.. 54

شکل 3-2: نقشه کلاسه­بندی شیب… 55

شکل 3-3: نقشه کلاسه­بندی ارتفاعی.. 56

شکل 3-4: نقشه جهت طبقه بندی شده در 5 طبقه. 57

شکل 3-5: نقشه کاربری اراضی.. 58

شکل 3-6: نقشه مدل رقومی بارش…. 59

شکل3-7: نقشه طبقات بارش در 5 کلاس ………………………………………………………………………………………………59

شکل 3-8: نقشه مدل رقومی دمای متوسط سالانه. 60

شکل 3-9: نقشه طبقات دمایی در 3 کلاس ……………………………………………………………………………………………60

شکل 3-10: منحنی شدت- مدت- فراوانی ایستگاه برزند. 61

شکل 3-11: نقشه طبقات شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 2 سال الف… 62

شکل 3-12: نقشه کلاسه­بندی شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 2 سال شکل ب ……………………..62

شکل 3-13: نقشه طبقات شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال الف… 63

شکل 3-14: نقشه کلاسه­بندی شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال ب ………………………………63

شکل 3-15: نقشه طبقات شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 10 سال الف… 63

شکل 3-16: نقشه کلاسه­بندی شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 10 سال ب …………………………….63

شکل 3-17: نقشه طبقات شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 10 سال الف… 64

شکل 3-18: نقشه کلاسه­بندی شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 10 سال ب ……………………………64

شکل 3-19: نقشه سازند زمین شناسی حوزه آبخیز سمبورچای.. 67

شکل 3-20: منحنی تغییرات سرعت نفوذ نسبت به زمان.. 70

شکل 3-21: سرعت نفوذ طبقهبندی شده در حوزه آبخیز سمبورچای.. 71

شکل 3-22: نقشه گروهبندی هیدرولوژیکی خاک در حوزه آبخیز سمبورچای.. 72

شکل 3-23: نقشه مقادیر NDVI در حوزه آبخیز سمبورچای.. 73

شکل 3-24: نقشه زیر حوزه ها و اطلاعات کلی حوزه آبخیز سمبورچای.. 74

شکل 3-25: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 2 سال شکل الف… 76

شکل 3-26: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال شکل ب ………………76

شکل 3-27: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 10 سال شکل الف… 77

شکل 3-28: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 10 سال شکل ب …………..77

شکل 3-29: پروفیل طولی آبراهه اصلی حوزه آبخیز سمبورچای.. 80

شکل 3-30، منحنی هیستوگرام جهت طبقه بندی پتانسیل تولید رواناب… 86

شکل 3-31: طبقه بندی اراضی برای استحصال رواناب… 87

شکل 3-32، نقشه حجم رواناب تولیدی در هر زیرحوزه 88

شکل3-33: نقشه رواناب خالص…. 89

 

فهرست جداول

عنوان جدول……………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول (2-1): طبقه ­بندی اقلیم­ها در روش دومارتن اصلاح شده……………………………………………………………..22

جدول (2-2): مشخصات ایستگاه­های باران­سنجی………………………………………… …………………………………………………………………………….26

جدول (2-3): میانگین بارندگی سالانه ایستگاه­های باران­سنجی……………………………………………………… ……27

جدول (2-4): مقیاسی برای مقایسه زوجی (مالکوسکی، 1999)…………………………………………………….. …….49

جدول 3-1: ضرایب خشکی دومارتن و نوع اقلیم درچند ایستگاه حوزه آبخیز سمبورچای.. 53

جدول 3-2: متوسط شیب درهر زیر حوزه به درصد. 55

جدول 3-3: متوسط ارتفاع زیرحوزه­ ها 56

جدول 3-4: مساحت کاربری­های مختلف اراضی.. 58

جدول 3-5: متوسط بارش سالانه در هر زیرحوزه به میلیمتر. 59

جدول 3-6: درجه حرارت متوسط سالانه زیرحوزه­ هابه درجه سانتیگراد. 60

جدول (3-7)، محاسبه متوسط بارش سالانه ایستگاه­ها و مقادیر آنها در دوره بازگشت­های مختلف با بهره گرفتن از توزیع پیرسون III 103

جدول (3-8) محاسبه حداکثر بارش 24 ساعته ایستگاه­ها و مقادیر آنها در دوره بازگشت­های مختلف با بهره گرفتن از توزیع گمبل I 104

جدول 3-9: محاسبه عددی رابطه شدت- مدت- فراوانی ایستگاه برزند. 61

جدول 3-10: شرح تیپ­های اراضی حوزه آبخیز سمبورچای.. 65

جدول 3-11: راهنمای نقشه زمین­ شناسی و ضریب مقاومت سنگ­ها به فرسایش… 66

جدول 3-12: مقادیر رطوبت اولیه خاک در محل نمونه­برداری.. 68

جدول 3-13: مقادیر سرعت نفوذ لحظه­ای در آقامحمدبیگلو. 69

جدول 3-14: متوسط سرعت ثابت نفوذ در زیرحوزه ها بر حسب سانتیمتر بر ساعت.. 70

جدول 3-15: گروه های هیدرولوژیکی خاک در منطقه مورد مطالعه. 72

جدول 3-16: مقادیر متوسط NDVI در هر زیرحوزه 73

جدول 3-17:پراكنش وسعت واحدهای كاری حوزه سمبورچای.. 74

جدول 3-18: رده آبراهه­ ها و طول آبراهه اصلی در هر زیرحوزه 75

جدول 3-19: مقادیر ضریب گراویلیوس در زیرحوزه 75

جدول 3-20: مقدار رواناب حاصل از شدت بارش­های نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال و 10 سال  77

جدول 3-21: مقادیر حداکثر، حداقل و متوسط رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال و 10 سال در حوزه آبخیز سمبورچای.. 78

جدول 3-22: متوسط بارش سالانه و فصلی حوزه آبخیز سمبورچای به میلیمتر. 78

جدول 3-23: متوسط بارش سالانه و فصلی در زیرحوزه­ های منطقه مورد مطالعه. 79

جدول 3-24: ارتفاع رواناب فصلی حوزه آبخیز سمبورچای بر حسب سانتیمتر. 79

جدول 3-25: ارتفاع رواناب سالانه زیر حوزه­ های منطقه مورد مطالعه بر حسب سانتیمتر. 79

جدول 3-26: ارتفاع رواناب فصلی زیر حوزه­ های منطقه مورد مطالعه بر حسب سانتیمتر. 80

جدول 3-27: زمان تمرکز حوزه آبخیز سمبورچای.. 81

جدول 3-28: زمان تمرکز زیرحوزه­ های حوزه آبخیز سمبورچای.. 81

جدول 3-29: برآورد دبی پیک سیلاب با بهره گرفتن از روش دیکن.. 81

جدول 3-30: برآورد ضریب هر یک ازپارامترها درAHP. 82

جدول 3-31: برآورد رابطه رگرسیونی بین جفت پارامترها 83

جدول 3-32: نتایج همبستگی مقایسه زوجی پارامترهای موثر در استحصال رواناب.. 85

جدول (3-33): مساحت و درصد طبقات.. 87

جدول 3-34: حجم رواناب سالانه و فصلی برای حوزه آبخیز سمبورچای بر حسب مترمکعب.. 88

جدول 3-35: حجم رواناب سالانه زیرحوزه­ ها بر حسب مترمکعب.. 88

جدول 3-36: حجم رواناب فصلی زیرحوزه­ ها بر حسب مترمکعب …………………………………………………89

 

فصل اول

مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته

 

 

1-1- مقدمه

مراتع یکی از مهم­ترین و با ارزش­ترین منابع طبیعی تجدید­شونده می­باشند که نقش بسیار مهمی در حفاظت خاک، تولید آب، تولید گوشت و مواد لبنی دارند. علاوه بر آن محصولات فرعی مرتع همچون محصولات دارویی، صنعتی، خوراکی، حفظ حیات­وحش، تلطیف هوا، پایداری محیط زیست و نیز ذخیره ژن­های گیاهی از جمله استفاده­های دیگری است که ارزش حاصل از آن­ها به مراتب از ارزش تولید علوفه‌ بیشتر بوده است (مقدم، 1377). بنابراین توجه به استفاده­های چندگانه آن از طریق افزایش تولید و کاهش تخریب مراتع با بهره ­برداری صحیح و انجام عملیات اصلاح و احیاء امری ضروری و اجتناب­ناپذیر است.

به دلیل واقع شدن ایران در مناطق خشک و نیمه­خشک کره زمین، تأمین آب شیرین سالم و کافی همواره مشکل بوده است. این واقعیت، سختی زندگی مرتع­داران و مدیریت دام و بازدهی پایین تولید علوفه در مراتع را به دنبال داشته است. در مراتع مناطق جغرافیایی خشک و نیمه­خشک دسترسی به آب مهم‌ترین اولویت است. این اهمیت فقط برای مصرف گله­های دامی نیست بلکه به خاطر زیستن و بقاء مرتع داران در این مناطق جغرافیایی نیز می­باشد. مالکیت و حق استفاده از منابع آبی در این مناطق حداقل به اندازه حق بهره ­برداری از مراتع دارای اهمیت است. به همین دلیل آب اساسی­ترین نیاز بهره­برداران از مراتع در مناطق خشک و نیمه­خشک است (ایفاد[1]، 2004).

در مراتع و به خصوص مراتع قشلاقی کشور، بحران کمبود آب برای مصرف انسان و شرب دام همیشه وجود داشته است. به طوری که بیان می­ شود ظرفیت مراتع برای تغذیه احشام در بسیاری از مراتع نقاط خشک بیشتر به علت کمبود آب آشامیدنی محدود می­ شود تا کمبود علوفه (آکادمی ملی علوم واشنگتن، 1364). استحصال آب تمیز از بارندگی­های خیلی کم و همچنین ذخیره کردن آب جمع آوری شده در یک منبع، از مزایای روش جمع ­آوری رواناب به شمار می ­آید (پیترسون[2]، 1366). برخی دیگر نیز به کارگیری آب باران را برای رسیدن به توسعه پایدار منابع آب لازم می­دانند و استفاده از آن را یک فن­آوری کوچک مقیاس اقتصادی و کاربردی می­دانند که در مناطق خشک و نیمه­خشک به طور معنی­داری به حفظ طبیعت و اکولوژی نیز کمک می­ کنند (اندرو[3]، 2000). کشور ایران در منطقه­ای واقع است که متوسط بارندگی سالانه آن کمتر از یک سوم میزان بارندگی سالیانه جهان است و میزان آن 250 میلی‌متر گزارش شده است (کردوانی، 1379؛ محسنی ساروی، 1376).

رواناب آبخیزهای مرتعی از چند جهت دارای اهمیت می­باشند. رواناب وقتی که در مخازن ذخیره­ای جمع می­ شود، آب مصرفی دام را تأمین می­ کند. همچنین منبع آبی برای مناطق پایین­دست یا مصارف محلی، صنعتی و کشاورزی در خارج از حوزه آبخیز را فراهم می­ نماید. رواناب به دلیل اینکه موجب شروع فرسایش، انتقال رسوب و مواد حل شدنی در درون رودخانه یا سد می­باشد دارای اهمیت است. بنابر­این، رواناب بیشترین آلودگی وارد شده به مسیر آب را تولید می­ نماید (محسنی ساروی، 1387).

جمع ­آوری آب باران، با اهداف و انگیزه­ های گوناگونی صورت می­گیرد که هدف اصلی آن، بهینه­ سازی و مدیریت بهره ­برداری از آب باران بر اساس نیاز و مصرف است. بدین معنی که چون باران همواره و هر روز نمی­بارد و یا بارش ناکافی است، از آن بهره برد. بدین ترتیب هر جامعه و هر کشوری که در این زمینه قدم­های بزرگ‌تر و مؤثرتری بردارد، موفق­تر و آبادتر خواهد بود (طهماسبی و همکاران، 1385). جمع ­آوری آب باران نه تنها برای تأمین آب در ایام و روزهای بدون باران است، بلکه برای کنترل جریان رودخانه­ها و جلوگیری از آسیب رساندن به نواحی مسکونی و زراعتی پایین­دست هم صورت می­گیرد. همچنین برای تولید انرژی (برق) یا پرورش آبزیان جمع ­آوری می­ شود. در بسیاری از مناطق خشک و نیمه­خشک با جمع ­آوری آب باران و تنظیم آن در بالا­دست حوزه­ های آبخیز، برای تقویت و بهبود عملکرد محصولات دیم­کاری برنامه­ ریزی می­ شود. بخشی از طرح­های آبخیزداری با همین هدف و نیز حفاظت آب و خاک صورت می­گیرد. به این ترتیب امکان کوتاه کردن دوره­ های خشک به وجود می ­آید و دوره خشک سه ماهه، به دو ماه یا کمتر تقلیل می­یابد و صدمه وارد شده به محصول یا هر نوع پوشش گیاهی کاهش پیدا می­ کند (طهماسبی و همکاران، 1384). امکان دارد جمع ­آوری آب باران برای تغذیه سفره ­های آب زیرزمینی، چشمه­ها و قنات­ها باشد. برای این کار، در بالا­دست قنوات و چشمه­ها در آبراهه­ ها، با احداث بندهای کوتاه، ولی متعدد از حرکت و خروج سریع رواناب جلوگیری می­ شود. این سیلاب­ها به تدریج در زمین نفوذ می­ کنند و باعث افزایش آب‌دهی قنات­ها و چشمه­ها می­شوند و در نتیجه، از تبخیر آب و آلودگی آب جلوگیری می­ کنند. به علاوه افت سطح ایستایی را، که امروزه مسئله مبتلا به اکثر دشت­های کشور ما است را تا حدودی جبران می­ کند (طهماسبی و همکاران، 1384). استحصال آب عبارتست از جمع ­آوری و ذخیره نمودن بارش در زمینی که در آن به منظور افزایش رواناب تغییراتی اعمال شده است (مایرز[4]، 1964).کوریر[5] (1973) جمع ­آوری آب را فرایند جمع ­آوری بارش طبیعی از آبخیزها برای استفاده مفید تعریف کردند.

مفاهیم هیدرولوژیکی قرار دادی نخستین بار در سال­های 1930 و 1940 زمانی که منابع جریان بالادست رودخانه­ها به عنوان عاملی موثر بر جریان­های پایین دست مورد توجه قرار گرفته بودند، توسعه یافته است. از آنجایی که اغلب فعالیت­های مربوط به کاربری اراضی با سوء استفاده از منابع و اثرات منفی بر پایین دست رودخانه­ها همراه می­باشد لذا یک مبنای مناسب برای تصمیم ­گیری ضروری به نظر می­رسد. مفهوم سطح منبع متغیر محدوده کاملی از جریانات دامنه­ای را در بر می­گیرد. واقعیت این است که این مفهوم یک سیستم پویا و دینامیک است که دارای تغییرات زمانی و مکانی بسیاری می­باشد و در شرایط بحرانی مختلف، وضعیت­های متفاوتی را در م

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.