مهندسی کشاورزی - دامپروری

بررسی تاثیر افزودن متیونین به جیره­ های حاوی تانن بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره­ های عربی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دامی

گرایش : تغذیه دام

عنوان : بررسی تاثیر افزودن متیونین به جیره­ های حاوی تانن بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره ­های عربی

دانشگاه كشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دانشكده علوم دامی و صنایع غذایی

گروه علوم دامی

 

پایان‌نامه‏ كارشناسی ارشد تغذیه دام

 

عنوان

بررسی تاثیر افزودن متیونین به جیره­ های حاوی تانن بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره ­های عربی

 

 

استادان راهنما

دکتر محسن ساری

دکتر طاهره محمد آبادی

 

استادان مشاور

دکتر محمد بوجار پور

دکتر سمیه سالاری

 

شهریور 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه. 2

2-1 فرضیه ­ها 5

3-1 اهداف اصلی.. 5

4-1 نوآوری.. 5

فصل دوم: بررسی منابع

1-2 پوست انار. 7

1-1-2 تاریخچه انارکاری در ایران و جهان. 8

1-2-2 گیاه شناسی انار. 8

1-2-3 تركیبات شیمیایی پوست انار. 9

2-2 تركیبات فنولیك… 11

3-2تانن­ها 11

3-1-2ساختار شیمیایی و انواع تانن.. 12

4-2 اثرات تانن بر نشخواركنندگان. 13

4-2-1 اثرات تانن­های متراکم 13

4-2-2 اثرات تانن­های قابل هیدرولیز. 13

5-2 اثرات بازدارنده تانن بر درشت ملکول­ها 14

5-1-2 اثرات تانن بر پروتئین.. 14

5-2-2 اثرات تانن بر قابلیت هضم پروتئین.. 16

6-6 اثرات تانن بر قابلیت هضم ماده خشك… 16

7-2 اثرات تانن بر مصرف خوراك.. 17

8-2 تاثیر تانن بر pH شکمبه. 18

9-2 تاثیر تانن بر تولید آمونیاك در شكمبه. 19

10-2 تاثیر تانن بر تولید پروتئین میكربی در شكمبه. 20

11-2 تاثیر تانن بر تعادل نیتروژن. 21

12-2 اثر تانن بر تخمیر میکروبی شکمبه. 22

13-2 تانن و میكروارگانیسم‌های شكمبه. 24

14-2 متابولیسم تانن در شكمبه. 24

15-2 تانن و پلی­­اتیلن­گلیکول. 25

16-2 عادت پذیری آزمایشی و طبیعی به مصرف تانن.. 26

17-2 تانن و آزمون تولید گاز. 29

18-2 ساختار و وظایف بیولوژیکی متیونین.. 31

18-1-2 متابولیسم متیونین.. 34

18-2-2 متابولیسم متیونین در میکروارگانیسم­ها 39

فصل سوم: مواد و روش­ها

1-3 محل و زمان انجام آزمایش… 42

2-3 تهیه مواد خوراكی.. 42

3-3 مشخصات مكمل­های مورد استفاده 43

4-3 تیمارهای آزمایشی.. 43

5-3 آزمایش اول. 44

5-1-3 آزمایش تولید گاز. 45

5-2-3 تهیه مایع شكمبه. 45

5-3-3 محلول بزاق مصنوعی.. 45

5-4-3 تهیه بزاق مصنوعی.. 46

5-5-3 روش كار. 47

5-6-3 آماده كردن ویال‌ها برای انكوباسیون. 47

5-7-3 مواد و وسایل مورد نیاز. 48

5-8-3 اندازه گیری پارتیشنینگ فاکتور 48

5-9-3 معادلات و محاسبات تولید گاز. 48

5-10-3 اندازه‌گیری pH. 50

6-3 آزمایش دوم. 50

6-1-3 آماده سازی دام­ها 50

6-2-3 جیره غذایی.. 51

6-3-3 نگهداری و تغذیه دام­ها 52

6-4-3  نمونه برداری از خوراك.. 53

6-5-3 وزن كشی بره­ها 53

6-6-3 بهداشت و واكسیناسیون بره­ها 53

6-7-3 نمونه گیری از خون و اندازه گیری متابولیت‌های آن. 53

6-8-3 تعیین غلظت نیتروژن آمونیاكی و  pH شكمبه. 54

6-8-1-3 آماده ‏سازی محلول فنل 54

6-8-2-3 آماده ‏سازی محلول هیپوكلریت… 55

6-8-3-3  آماده ‏سازی محلول استاندارد. 55

6-8-4-3 رسم نمودار استاندارد. 55

6-8-5-3 اندازه‏گیری نمونه ‏ها 55

7-3 تعیین ترکیب شیمیایی.. 56

7-1=3  اندازه‌گیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF) 56

7-1-1-3  تهیه محلول NDF. 56

7-1-2-3  وسایل لازم جهت اندازه گیری NDF 56

7-1-3-3- اندازه گیری الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) 57

7-2-3  تهیه محلول ADF. 57

7-2-1-3  روش اندازه‌گیری.. 57

7-3-3 تعیین لیگنین.. 57

7-4-3 تعیین پروتئین­خام. 58

7-5-3 تعیین چربی خام. 59

8-3 برآورد قابلیت هضم ظاهری جیره‌ها 59

9-3  كشتار و تجزیه لاشه بره­ها 60

10-3  رنگ سنجی گوشت 62

11-3  طرح آماری و تحلیل داده‌ها 62

فصل چهارم: نتایج و بحث

1-4 ترکیب شیمیایی مواد خوراکی.. 65

2-4 آزمون تولید گاز. 66

2-1-4 اثرات اصلی تانن.. 66

2-2-4 اثرات اصلی متیونین 71

2-3-4 اثرات متقابل تانن و متیونین.. 75

3-4 بررسی اثرات افزودن متیونین به جیره حاوی تانن بر عملکرد بره‌ها 81

3-1-4 وزن نهایی و افزایش وزن زنده 81

3-2-4 ماده خشک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی.. 85

3-3-4 قابلیت هضم ظاهری 90

3-4-4 تاثیر جیره­ های آزمایشی بر pH شکمبه. 97

3-5-4 تاثیر جیره­ های آزمایشی بر آمونیاک شکمبه. 99

3-6-4 غلظت فراسنجه­های خونی.. 102

3-6-1-4 غلظت گلوکز خون. 102

3-6-2-4 غلظت نیتروژن اوره­ای خون. 103

3-7-4 بررسی اثر جیره­ های حاوی تانن بر صفات لاشه. 106

3-8-4 شاخص رنگ سنجی.. 109

3-8-1-4 رنگ سنجی بافت شکمبه. 109

3-8-2-4 رنگ سنجی بافت راسته و فیله کمری.. 110

فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهادات

1-5  نتیجه ­گیری.. 113

2-5  پیشنهادات.. 115

فصل ششم: منابع

 منابع. 117

 

فهرست جداول

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول 2-1 میزان ترکیبات فنولیک در پوست سه رقم انار ایرانی.. 10

جدول2-2 قابلیت هضم ماده خشك برگ درختان با مقادیر مختلف تانن.. 17

جدول 3-2 قابلیت هضم ماده خشك یونجه در حضور انواع و مقادیر مختلف تانن.. 17

جدول 1-3 اجزای تشکیل دهنده و ترکیب مواد مغذی جیره ‏های آزمایشی در تکنیک تولید گاز. 44

جدول 2-3 اجزای تشکیل دهنده و ترکیب مواد مغذی جیره بره­ها 52

جدول 1-4 مقدار ترکیبات شیمیایی مواد خوراکی.. 65

جدول 2-4 فراسنجه­های تولید گاز برای اثرات اصلی جیره­ های حاوی سطوح مختلف پوسته انار. 68

جدول3-4 اثر سطوح مختلف تانن بر روند تولید گاز. 69

جدول 4-4 فراسنجه­های تولید گازبرای اثرات اصلی جیره­ های حاوی سطوح مختلف متیونین.. 73

جدول 5-4 اثر سطوح مختلف متیونین بر روند تولید گاز جیره حاوی 80 درصد مواد متراکم. 74

جدول 6-4 فراسنجه­های تولید گاز در جیره­ های آزمایشی حاوی سطوح مختلف تانن و متیونین.. 78

جدول7-4 اثر سطوح مختلف تانن و متیونین بر روند تولید گاز جیره حاوی 80 درصد مواد متراکم. 79

جدول8-4 میانگین وزن اولیه، وزن هفتگی و وزن نهایی بره‌های آزمایشی (کیلوگرم). 83

جدول 9-4 میانگین افزایش وزن هفتگی بره ­های تغذیه  شده با جیره­ های آزمایشی (کیلوگرم(. 85

جدول 10-4  میانگین ماده خشک مصرفی بره ­های تغذیه شده با جیره­ های آزمایشی.. 88

جدول 11-4 ضریب تبدیل غذایی کل بره ­های تغذیه شده با جیره­ های آزمایشی.. 90

جدول 112-4 روند قابلیت هضم ظاهری روز 20 آزمایش (درصد). 91

جدول 13-4 روند قابلیت هضم ظاهری روز 40 آزمایش(درصد). 92

جدول 14-4 روند قابلیت هضم ظاهری روز 60 آزمایش(درصد). 92

جدول 15-4  روند قابلیت هضم ظاهری روز 75 آزمایش(درصد(. 93

جدول 16-4  روند قابلیت هضم ظاهری کل دوره آزمایش(درصد(. 94

جدول 17-4 بررسی روند تغییرات pH شکمبه در بره ­های تحت آزمایش… 98

جدول 18-4 بررسی روند تغییرات نیتروژن آمونیاکی شکمبه در بره ­های تحت آزمایش… 101

جدول 19-4  بررسی روند غلظت فراسنجه­های خونی در روز 40 آزمایش… 105

جدول20-4  غلظت فراسنجه­های خونی روز 75 آزمایش… 105

جدول21-4 میانگین وزن و انداره قطعات لاشه. 108

جدول 22-4 میانگین شاخص ­های رنگ سنجی بافت… 109

جدول 23-4  میانگین شاخص ­های رنگ سنجی بافت فیله کمر. 111

 

 

 فهرست شکل­ها

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

شکل2-1 معرفی ساختار تانن­های انار. 10

شکل 2-2 انواع ساختار متیونین.. 33

شکل 3-2 متابولیسم متیونین.. 38

شکل4-2  سنتز متیونین بوسیله باکتری­ ها 40

شکل3-1 تجزیه لاشه. 60

 

 

فصل اول

مقدمه

1-1 مقدمه

بهره ­برداری بی­رویه از منابع پایه، محدودیت در توسعه تولیدات کشاورزی، تخریب مراتع و خشکسالی از جمله عواملی هستند که محدودیت منابع مواد خوراکی در دسترس برای تغذیه دام را موجب گردیده‌اند. سالانه حجم عظیمی از بقایای کشاورزی حاصل می­ شود که می­توان از آنها درتغذیه دام استفاده نمود (فضائلی و زاهدی فر،  1383).  به طور کلی بیش از نیمی از منابع گیاهی تولیدی در کشور به صورت پس­مانده و تولیدات  فرعی در مزارع و باغات و نیز اماکن فراوری محصولات کشاورزی بر جای می­ماند که دآرای ارزش غذایی متنوعی بوده و می­توان از آنها در تغذیه دام استفاده نمود. با انجام پژوهش­ها و افزایش اطلاعات مربوط به ارزش غذایی پس­ماند­ها، توسعه و به کارگیری فن­آوری­های مناسب جهت فرآوری و غنی­سازی و تلاش برای کاهش اثرات برخی مواد ضد تغذیه‌ای موجود در آنها، کاربرد آنها در تغذیه دام، امکان پذیر بوده و می­توان به کمک آنها برخی از محدودیت­های موجود در رابطه با خوراک دام را برطرف نمود.

انار از جمله محصولات کشاورزی است که فرآورده­ های فرعی آن (پوست و تفاله دانه) حدود 40 تا 45 درصد وزن میوه را تشکیل می­دهد ولی اطلاعات اندکی درباره ارزش غذایی آن وجود دارد.  یکی از محدودیت­های استفاده از  پوست میوه انار مقادیر بالای تانن در آن می­باشد که علاوه بر خاصیت قابض بودن سبب رسوب پروتئین­های موجود در ساختمان میکروارگانیسم­های شکمبه دام نیز می­ شود. پوست میوه انار علاوه بر تانن دارای آلکالوئید  نیز می‌باشد (فیضی، 1382). میزان تانن پوست انار 2/206 گرم در کیلو گرم ماده خشک می­باشد (فیضی و همکاران، 1389). عمده ترین ویژگی تانن­ها ظرفیت باند شدن با پروتئین‌ها می‌باشد که باعث اثر ممانعت آنزیمی می‌گردد (دانش مسگران، 1388).

بر اساس آمارهای ارائه شده سطح زیر کشت باغات انار کشور با احتساب درختان پراکنده انار حدود 2/74795 هزار هکتار بوده که 60/49 درصد آن درختان بارور انار می­باشند (آمار­نامه کشاورزی، 1388-1389). استان فارس با سهم 98/31 درصد سطح بارور انار کشور از نظر سطح در جایگاه نخست قرار دارد. استان­های یزد، اصفهان، کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و زنجان به ترتیب با 53/14، 27/8، 13/7، 73/3، 48/3 و 11/3 درصد سهم در سطح بارور انار کشور در رتبه ­های بعدی قرار گرفته ­اند. در مجموع 23/72 درصد سطح باور انار کشور در هفت استان می باشد و سایر استان­ها 77/27 درصد سطح بارور انار کشور را داشته اند. تولید انار کشور حدود 396984 هزار تن بوده که 78/96 درصد آن از کشت آبی حاصل شده است. استان­های فارس، یزد، لرستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، مازندران و اصفهان به ترتیب با 28/50، 2/12، 72/4، 50/4، 53/3، 30/3 و 30/3 درصد تولید انار جزء هفت استان برتر کشور در تولید انار هستند. علاوه بر مصرف انسانی یک از موارد استفاده از انار تولید آب­ انار در کارخانه ­های آب میوه­گیری و تولید کنسانتره است.  پوست انار محصول فرعی حاصل از کارخانجات آب میوه گیری می­باشد. که پس از گرفتن آب انار، محصولی كه باقی می­ماند تفاله انار نامیده می­ شود. در واقع پوست انار یک پسمانده لیگنو سلولزی و باقی مانده فرایند آب میوه گیری است. پوست و تفاله دانه انار حدود 45-40 درصد وزن مرطوب میوه اولیه را تشکیل می­ دهند ( پوست انار حدود 24 درصد) که از آنها استفاده بهینه­ای نشده و به عنوان ضایعات محسوب می­شوند. متا­­سفانه آمار دقیقی از مقدار پوسته انار تولید شده در باغات کشور در دسترس نیست. یکی از ترکیبات ضد مغذی موجود در پوست انار تانن می­باشد که بیشتر از نوع تانن متراکم است (فیضی، 1382). مقدار تانن آن بستگی به نوع انار(وحشی و اصلاح شده) آن دارد.

نشخوار­کنندگان نیز همانند تک معده­ای­ها به مواد غذایی حاوی اسید ­آمینه ضروری احتیاج دارند. اگر چه میکروارگانیسم­های شکمبه منبع عمده تامین کننده پروتئین بوده و الگوی اسیدهای آمینه جیره را تغییر می­ دهند. در نتیجه، منابع اسید­آمینه که از شکمبه وارد روده باریک شده و دارای قابلیت جذب هستند، از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. زمانی که پروتئین میکروبی به دلایلی محدود باشد و یا احتیاجات اسید آمینه­ای حیوان زیاد باشد، ممکن است پروتئین میکروبی تکافوی نیاز حیوان برای نگهداری و تولید (رشد و شیردهی) را نکند (مارجین[1] و تیت گمر[2]، 1992). متیونین یکی از اولین اسیدهای آمینه محدود کننده برای شیر و پروتئین شیر در بسیاری از جیره­ های غذایی گاوهای شیری است. متیونین موجود در جیره غذایی ابتدا تحت تاثیر تجزیه میکروبی قرار می­گیرد و سپس از شکمبه عبور و در روده بزرگ جذب شده و در دسترس سلول­های بدن قرار می­گیرد. جریان متیونین در روده بزرگ می ­تواند با اضافه کردن مکمل متیونین و یا حمایت تولید پروتئین میکروبی افزایش یابد به دنبال آن جریان پروتئین میکربی در روده کوچک افزایش می­یابد. 80-50 درصد پروتین­ها از تولید پروتئین میکروبی در روده بزرگ بوجود می ­آید که ترکیب اسید­های آمینه آنها شبیه شیر است. توانایی تانن در باند شدن با پروتئین‌ها سال­هاست كه اثبات شده است و تحقیقات زیادی در این زمینه انجام گرفته است. نمونه تاریخی آن تهیه چرم از پوست حیوانات با بهره گرفتن از عصاره گیاهان حاوی تانن می‌باشد. چگونگی واكنش تانن و پروتئین به ساختار پروتئین و تانن واكنش ‌دهنده بستگی دارد. خصوصیات پروتئین كه می تواند باعث ایجاد پیوند قوی با تانن ‌شود، شامل وزن مولكولی زیاد، داشتن ساختمان باز و انعطاف‌پذیر و غنی‌بودن از اسید آمینه پرولین می‌باشد. همچنین خصوصیات تانن كه باعث ایجاد كمپلكس تانن ـ پروتئین می‌شود شامل وزن مولكولی زیاد و ساختار گسترده و انعطاف‌پذیر می‌باشد(هروات[3]، 1981).

در ایران تا كنون در مورد تعیین اثر تانن بر روی اسیدهای آمینه در شكمبه گزارشی منتشر نشده است. همچنین در مورد بازده استفاده از پوست انار در تغذیه دام نیز تحقیقات كمی انجام شده است. بنابراین این پژوهش در مورد بررسی تاثیر افزودن متیونین به جیره‌های حاوی تانن بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های عربی بر اساس فرضیه های زیر انجام شد.

 

 

1-2 فرضیه ­ها

H0– افزودن متیونین به جیره حاوی پوست انار تاثیری بر فراسنجه تولید گاز  جیره ندارد.

H1– افزودن متیونین به جیره حاوی پوست انار می‌تواند فراسنجه تولید گاز  جیره را تحت تاثیر قرار دهد.

H0– تاثیر تانن بر هضم مواد مغذی با افزودن متیونین تغییر نمی‌یابد.

H1– تاثیر تانن بر هضم مواد مغذی با افزودن متیونین تغییر می‌یابد.

H0– افزودن متیونین به جیره حاوی تانن تاثیری بر الگوی رشد و اجزای لاشه بره‌های تغذیه شده با این جیره‌ها ندارد.

H1– افزودن متیونین به جیره حاوی تانن می‌تواند الگوی رشد و اجزای لاشه بره‌های تغذیه شده با این جیره‌ها را

تحت تاثیر قرار دهد.

1-3 اهداف پایان نامه:

  • بررسی تاثیر افزودن متیونین به جیره حاوی پوست انار بر فراسنجه تولید گاز جیره
  • بررس تاثیر تانن بر هضم مواد مغذی با افزودن متیونین
  • بررسی تاثیر افزودن متیونین به جیره حاوی تانن بر الگوی رشد و اجزای لاشه بره‌های تغذیه شده با این جیره‌ها

1-4 نوآوری

افزودن  متیونین به جیره­ های حاوی تانن در نشخوار کنندگان کوچک در راستای کاهش اثرات ضد تغذیه‌ای آن و بهبود عملکرد حیوان

[1] – Merchen

[2] – Titgemeyer

[3] – Horvath

 

تعداد صفحه :162

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.