پایان نامه ارشد

پایان نامه دانشگاهی : چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

گفتار چهارم: اثرات اقتصادی- خانوادگی

اثرات اقتصادی تعدد زوجات معمولاً بعد از فوت شوهر ظاهر می شود. زیرا اگر مردی یک زن داشته باشد، در صورتی که دارای فرزند باشد یک هشتم ارث می برد و درصورتی که مرد فرزندی نداشته باشد همسر او یک چهارم ارث می برد حال اگر تعداد زنان او بیشتر باشد، حتی اگر چهار زن باشند، باز همان یک هشتم (با وجود فرزند برای مرد و یک چهارم در صورتی که مرد فرزندی نداشته باشد) بین همه آن ها تقسیم می شود. همچنین همین وضع درمورد فرزندانش هم صادق است، یعنی اگر فردی یک زن داشته باشد، طبیعی است که دارای فرزندان کمتری باشد، اما اگر دارای دو زن باشد، تعداد فرزندان او بیشتر می شود طبیعی است که اگر تنها یک زن داشت، تعداد فرزندان به یک چهارم کاهش می یافت و بالطبع به فرزندانش ۴ برابر وضع کنونی سهم الارث می رسید

گفتار پنجم: اثرات اجتماعی

اولین تاثیر اجتماعی ازدواج مجدد بر زن اول تحقیر زن از سوی اقربا و آشنایان و متهم شدن او به عدم شایستگی در اداره زندگی است. زیرا در فرهنگ ایرانی با تجدید فراش مرد این اتهام وارد می شود که زن اول نتوانسته است شوهرش را راضی نگهدارد و به عبارت دیگر مردم او را در هوسرانی شوهرش مقصر می دانند، از دو حیث، اول آنکه به لحاظ جنسی متهم به سرد مزاجی و عدم تمکین نسبت به شوهر می شود و دوم آنکه به لحاظ عاطفی او را در فراهم کردن محیط موافق و مورد دلخواه شوهر بداخلاق و بدسلیقه قلمداد می کنند. از طرفی نیز بسیاری از زنان فامیل نسبت به او احساس ترحم کرده و راه دلسوزی را در پیش می گیرند و این خود بیشتر نمک به زخم او خواهد پاشید.

گذشته از اعضای خانواده، آثار و پیامدهای ناشی از ازدواج مجدد می تواند اجتماع را تحت تأثیر قرار داده و تبعاتی را در جامعه به همراه داشته باشد. افزایش جرایم اجتماعی، تزلزل اجتماعی و عدم ثبات جامعه، فروپاشی خانواده، به عنوان مهم ترین و اولین نهاد اجتماعی پایه، افزایش هزینه های اجتماعی برای جلوگیری کنترل جرایم و ناهنجاری ها و انحرافات ناشی از این کار، افزایش کودکان خیابانی و سایر آسیب های اجتماعی همچون فرار از منزل، تکدی گری، قتل، خودکشی، اعتیاد، قاچاق و … افزایش تعداد زنان خودسرپرست و مشکلات معیشتی، روانی اجتماعی و اخلاقی آنان و سایر نابسامانی های شخصیتی، اجتماعی­و رفتاری و فرزندان آنان ازجمله عوارض اجتماعی ناشی ازچندهمسری­و ازدواج مجدد  می باشند.

– ارتکاب به جرم و بزهکاری: از آنجا که یکی از کارکردهای خانواده، ارضاء تمایلات جنسی بوده است، با فروپاشی خانواده، فرد با فقدان ارضاء جنسی مواجه می شود. چنانچه فرصت ازدواج و تمتع جنسی از طریق مشروع میسر نشود و فرد چنین نیازی را به دلیل تجربه جنسی قبلی شدیدتر از گذشته احساس نماید، به سوی انحرافات جنسی و فساد اخلاقی (روسپیگری) کشیده می شود. احتمال وقوع این شرایط علی الخصوص زمانی که فرد با مشکلات اقتصادی و تأمین معاش دست به گریبان باشد، شدت می یابد و فرد مطلقه را به سوی مفاسد مالی و اخلاقی سوق می دهد.

مبحث دوم:مسئولیت وضمانت اجراها

یکی از حقوقی که برای مرد در نظر گرفته شده است این است که با رعایت قانون همسر دوم برگزیند ، ولی آیا در صورت بروز این کار شوهر میتواند از انجام مسئولیت ها و وظایف خود نسبت به  خانواده اول بی تفاوت باشد یا میتوان خسارت های ناشی از کار وی را مطالبه کرد و ضمانت اجرا موثری وجود دارد؟

در اثر نکاح دائم رابطه زوجت بین زن و شوهر ایجاد میگردد و تکالایفی برای هردو بوجود می آید، ازجمله تکالیفی که قانون در نظر گرفته است مواد ۱۱۰۳ قانون مدنی در خصوص حسن معاشرت و۱۱۰۴ در خصوص تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد میباشد هم چنن یکی دیگر از وظایف و مسئولیت های شوهر، پرداخت نفقه مطابق  ماده۱۱۰۶ قانون مدنی می باشد هم چنین در سند نکاحیه شروطی برای هر دو طرف وجود دارد حال میخواهیم بدانیم در صورتی که مرد از انجام مسئولیت های خود امتناع ورزد یا به هر دلیلی نتواند از عهده آنها براید آیا راهی برای جبران خسارات وارده وجود دارد یا خیر

هرگاه شخصی به دیگری خسارت وارد نماید باید از عهده خسارت وارد آمده برآید و آن را جبران نماید و در هرموردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند؛ در برابر او مسئولیت مدنی دارد این مسئولیت ناشی از اراده و اختیارات انسان است

از آنجا که هدف اصلی مسئولیت مدنی جبران خسارت می باشد ابتدا به تعریف خسارت و معرفی انواع آن میپردازیم

گفتار اول: معانی و مفاهیم خسارت

بند اول: معنای لغوی

برای مشخص شدن معنا و مفهوم لغوی خسارت ناگزیر به مراجعه به فرهنگها و لغت نامه های فارسی، عربی و انگلیسی می باشیم. در ذیل واژه خسارت و ضرر در لغت نامه های فارسی معانی ذکر گردیده است. که در این بند به بیان آنها می پردازیم.

در فرهنگ صبا ذیل واژه خسارت چنین آمده است : « زیان بردن، زیان دیدن، زیان کاری، زیان[۱].» و در این فرهنگ زیان به معنای : « نقصان، ضرر، آسیب، ضد سود»[۲] آمده است.

در فرهنگ معاصر فارسی نیز خسارت اینگونه معنا شده است:

« پولی که در برابر آسیب یا زیان دریافت یا پرداخت می شود؛ غرامت»[۳] و در بیان معنای خسارت گرفتن چنین آمده است : « دریافت کردن غرامت»[۴] در این کتاب در بیان معنای غرامت آمده است : « مالی که به عنوان خسارت دریافت یا پرداخت می شود»[۵].

در همین کتاب در بیان معنای ضرر چنین آمده است: « زیان»[۶] و زیان به معنای : « از دست دادن چیزی سودمند، آسیبی که موجب از دست رفتن چیز سودمندی می شود، چیز سودمندی که از دست برود.»[۷]

همچنین آقای موسوی بجنوردی در تعریف خسارت بیان می دارد:

 • ضرر مادی محقق شده که امری وجودی و قابل اثبات است.
 • ضرر مادی محقق نشده محتمل الوقوع که خود از لحاظ امکان پیش بینی دو قسم است:

الف) از دست دادن منافع اعم از منافع مستوفات و غیر مستوفات.

ب) ضرر معنوی اعم از ضرر تحقق یافته و ضررهای محتمل الوقوع

در فرهنگ عمید نیز « خسارت» در لغت، به معنای ضرر کردن و زیان بردن و « خسارت معنوی» یعنی باطنی، حقیقی وآنچه منسوب به معناست.[۸]

جناب آقای دکتر میر محمد صادقی نیز در کتاب خود یعنی واژه نامه حقوق اسلامی فارسی به انگلیسی از خسارت با عنوان: « Damage : Los » یاد نموده اند.[۹] همچنین ایشان در همین کتاب از واژه ضرر با عنوان : « Loss: Detriment: Damage: Prejudice »[۱۰] نام برده اند.

بند دوم معنای حقوقی

جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی در کتاب خود یعنی ترمینولوژی حقوق ذیل واژه خسارت چنین آورده است : « مدنی – فقه ) الف – مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

ب- زیان وارد شده را هم خسارت می گویند.

همچنین ایشان در بیان معنای ضرر نیز چنین آورده اند : ( فقه) در این معانی به کار می رود:

الف- صدمه جانی زدن به خود و دیگری خواه به صورت ضرب و جرح باشد خواه به صورت قتل.

ب- تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود.

ج- تعرض به ناموس دیگران.

د- اتلاف و ناقص کردن اموال خود و دیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب و خیانت در امانت و اختلاس.

ه- ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که وجود آن حاصل شده است.

مرحوم میرزای نایینی نیز ضرر را فوت آنچه که انسان واجد آن است ( نفس یا آبرو یا مال و جوارح) دانسته و عدم النفع را نیز بر حسب عرف با این شرط که مقتضی آن کامل باشد، ضرر محسوب نموده اند. در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی تعریفی از ضرر و زیان نشده است. اما ماده نهم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری درمقام احصای انواع آن برآمده که­درباره آن صحبت خواهد شد.

خوانساری که از شاگردان میرزا مرحوم نایینی است می نویسد: ضرر عبارت است از فوت چیزی که انسان آن را واجد است، خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا عضوی از اعضای بدن … آیت الله مکارم شیرازی نیز در تعریف ضرر می نویسد: ضرر از دست دادن هر چیزی است که ما واجد آنیم و از آن نفع می بریم از مواهب حیات یا نفس یا مال یا عرض …

[۱] – محمد بهشتی، فرهنگ صبا، انتشارات صبا، چاپ پنجم، بهار ۱۳۷۸، ص ۴۱۰

[۲] – همان منبع ، ص ۵۵۱.

[۳] – غلامحسین صدری افشار نسرین و نسترن حکمی،فرهنگ معاصر فارسی یک جلدی ، انتشارات فرهنگ معاصر،چاپ چهارم، تهران ۱۳۸۳، ص ۵۳۴

[۴] – همان منبع

[۵] – همان منبع، ص ۹۱۴

[۶] – همان منبع، ص ۸۶۹

[۷] – همان منبع، ص ۷۱۴

[۸] – حسن عمید، فرهنگ عمید، ( دوره دو جلدی)، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۰، ص ۱۸۲۹

[۹] – حسین میر محمد صادقی، واژه نامه حقوق اسلامی فارسی به انگلیسی، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۷۳، ص ۸۴

[۱۰] – همان منبع، ص ۱۲۳

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 7. پایان نامه بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 8. دانلود پایان نامه با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 10. دانلود پایان نامه نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 12. پایان نامه جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 13. پایان نامه بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 14. پایان نامه بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 16. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 18. پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 19. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : شروط ضمن عقد نکاح
 20. پایان نامه اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 21. دانلود پایان نامه تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 22. دانلود پایان نامه تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 23. دانلود پایان نامه وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
 31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
 32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
 33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
 34. پایان نامه : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
 35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
 36. پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
 37. پایان نامه بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
 38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
 39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
 40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
 41. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.