رشته حسابداری

دانلود رایگان پروپوزال کامل رشته حسابداری :ارتباط کیفیت حسابرسی با کاهش اقلام تعهدی اختیاری و افزایش محافظه کاری سود

پروپوزال کامل  رشته حسابداری :ارتباط بین کیفیت حسابرسی با کاهش اقلام تعهدی اختیاری و افزایش محافظه کاری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

1-1)مقدمه:

بدون شک رقم پایانی صورت سود و زیان یکی از اقلامی است که مورد توجه و علاقه اغلب استفاده کنندگان از صورت های مالی است. از یک سو روش های رسیدن به این رقم، متاثر از روش های برآوردی و قضاوت های شخصی مدیریت شرکت است و از سوی دیگر، معیار قراردادن سود به عنوان مبنایی برای اعطای پاداش به مدیریت در برخی شرکت ها موجب شده است که پدیده مدیریت سود به عنوان راهی برای دستیابی به منافع شخصی مدیریت مد نظر قرار گیرد. وقوع رویدادهایی مثل مدیریت سود، ذینفعان را بر آن می دارد تا به دنبال تعیین صحت رقم سود ارائه شده توسط مدیریت باشند از این رو برای اعتبار بخشی این رقم، نیاز است که شخصی از بیرون واحد تجاری اعتبار گزارش های مالی و سود واحد تجاری را مورد تایید قرار دهد. پر واضح است که حسابرسان به بهترین نحو می تواننند این نقش را در قالب نظارت بر رابطه میان مالک – مدیر اجرا کنند.

وقوع رویدادهایی مثل سقوط انرون و نقش حسابرسان این شرکت در چنین فاجعه ای، ذی نفعان شرکت را بر آن داشت تا حسابرسان مورد نظر خود را نیز به نوعی آزمون کنند و حسابرسانی را برای رسیدگی به گزارش های مالی واحدهای تجاری خود انتخاب نمایند که کیفیت بالاتری داشته باشند(کارنیگ و ناپیر، 2009).

تحقیقات گذشته(مایرز و همکاران، 2003؛ نمازی و همکاران،1390) نشان می دهند که کیفیت حسابرسی بالاتر سبب می شود که انجام عمل مدیریت سود توسط مدیران را کاهش یابد و همچنین محافظه کاری سود را افزایش می دهد. همچنین کیفیت حسابرسی بر هزینه نمایندگی تاثیر بسزایی دارد. در تحقیقات مختلفی از معیارهای متفاوتی برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده شده است در این تحقیق همانند تحقیق آیترادیس(2012) از اندازه موسسه حسابرسی به عنوان معیار کیفیت حسابرسی استفاده می شود. و تاثیر کیفیت بر محافظه کاری و مدیریت سود، هزینه نمایندگی و هزینه حقوق صاحبان سهام بررسی می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2) بیان مساله

 

محافظه کاری سود به دنبال کاهش مخاطرات اخلاقی است. که ممکن است در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد بر این اساس مدیران ممکن است سودها را کمتر نشان دهند و درآمدها رادستکاری کنند (واتس،2003). بنابراین، محافظه­کاری حسابداری بر نظارت بر فرایند تصمیم ­گیری های مدیریتی کمک می کند و همچنین به حسابرسان خارجی و وام دهندگان در تصمیم ­گیری آگاهانه در ارتباط با شفافیت و اعتبار فرایند گزارشگری مالی شرکت ها کمک می کند. در شرایطی که محافظه­کاری حسابداری بدهی را افزایش می دهد کیفیت بالای حسابرسی ممکن است افزایش بدهی را متوقف کند(جنگیز و همکاران، 2003). شرکت­هایی که به وسیله حسابرسان بزرگ حسابرسی می شوند تمایل به ارائه کیفیت بالای درآمد­ها، کاهش خطای گزارشگری و حسابداری در صورتهای مالی و کاهش مدیرت سود جهت اخذ اظهار نظر مطلوب در گزارش حسابرسان دارند(فرانسیس کرشینال1999،کرشینان2003). ریفوند و جانبالوو(1994) بیان می­ کنند که حسابرسان بزرگ تمایل کمتری به وارد شدن به فرصت طلبی های مدیران دارند و بیشتر تمایل به ارائه یک گزارش مستقل و واقعی حسابرسی را دارند همچنین نتیجه تحقیق آنها نشان داد که درآمد شر[1]کت هایی که توسط حسابرسان بزرگ حسابرسی می شوند محافظه ­کارانه­تر ارائه می شود و گرایش کمتری به تقلبات مالی دارند. استفاده از حسابرسان بزرگ برای حسابرسی شرکت­ها به علت کاهش فشار نظارتی اعمال شده توسط وام دهندگان با اهمیت است (پیتمن وفوریتن،2004). روشی مشخص است که شرکت های حسابرسی که در یک صنعت به صورت ویژه کار می کنند حسابرسی شرکت های آن صنعت را انجام دهند باعث افزایش کیفییت خدمات حسابرسی   می گردد. همچنین موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به سایر حسابرسان مستقل دارای کیفیت حسابرسی بالایی هستند(گرملینگ و همکاران،2001) با توجه به موارد بیان شده می توان عنوان کرد که کیفیت بالای حسابرسی محرکی برای افزایش محافظ کاری حسابداری است و حسابرسان بزرگ هنگامی که درصد زیادی از درآمدها به خاطراقدام تعهدی اختیاری باشد سختگیرانه­تر عمل می­ کنند(اترادیس،2012). نلسون وهمکاران(2002) و پیوت و جاتین(2007) نشان دادند که حسابرسان بزرگ ممکن است درهنگام بررسی درآمدها مشاهده کم بودن اقلام تعهدی سخت گیری کمتری اعمال کنند.

انتظار می رود شرکت هایی که توسط حسابرسان بزرگ حسابرسی می شوند به دلیل نیاز بیشتر در انطباق گزارشات مالی با قوانین مقررات حسابداری و افزایش کیفیت حسابداری در گزارشهای مالی جهت اخذ اظهار نظر مطلوب توسط حسابرس مستقل، که اقلام تعهدی اختیاری کمتر و محافظه کاری سود بیشتری را ارئه کنند. یکی از اهداف این تحقیق بررسی پاسخ به این سوال است.آیا بین کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر مستقل و محافظه کاری سود ، هزینه نمایندگی و هزینه حقوق صاحبان سهام به عنوان سه متغیر وابسته رابطه معنا داری وجود دارد ؟

مکانیزم های حاکمیت شرکت موثر همانند وجود کمیته حسابداری، وجود درصد بالا از مدیران مستقل و غیر اجرایی در هئیت مدیره، مدیریت و مالکیت نهادی به عنوان ابزاری جهت نظارت بر فرایند تصمیم گیری مدیران عمل خواهد کرد(لافونر و واتس، 2008) به عنوان مثال، وجود درصد بالایی از مدیران غیر اجرایی و کمیته حسابرسی در شرکت ها باعث کاهش احتمال تقلب های حسابداری می­گردد(گری و همکاران،2003). همچنین باعث کاهش مدیریت سود در آنها می گردد(اپس و اسماعیل،2009). به همین ترتیب، گزارش حسابرس نشان دهنده ارزیابی صداقت مدیریت در گزارشگری مالی و قدرت ساختار نظارت شرکت می باشد و پیامدهای استفاده از حاکمیت شرکتی موثرهمانند پیامدهای گزارش حسابرسی مطلوب می باشد که نتیجه آنها کاهش مدیریت سود و افزایش اعتماد سرمایه ­گذاران و ارزش شرکت می باشد (بلاسبورین، 2010و بلک2001). کیفیت بالای حسابرسی باعث حفاظت سرمایه گذاران و ارزش شرکت خواهد شد(بلک و همکاران2006). حسابرسان باید به دنبال ارزیابی نظارت مدیران و بررسی دید مدیران نسبت به منافع و نیازهای سهامداران باشد. چنانچه کنترل های حسابرسی به صورت مستقل ومطابق با منشور اخلاقی باشد ، احتمال اشتباه حسابرسی کاهش داده و باعث افزایش اعتبار حسابرسان می گردد. بنابراین مستقل بودن حسابرسان از لحاظ اقتصادی به نفع خود حسابرسان خواهد بود.

پایین بودن دارایی به فروش به معنای این است که مدیران تصمیمات بهینه در استفاده از دارایی­ ها اتخاذ نکرده اند و این باعث افزایش هزینه نمایندگی می گردد(سنیگ و ریویدسون،2003)همچنین هزینه نمایندگی هنگامی که جریان وجوه نقد بالا اما فرصت های رشد پایین باشد افزایش می یابد(جنس،1986). شرکت هایی که فرصت رشد بالایی دارند جریان وجوه نقد خود را در پروژهای با ارزش فعلی خالص مثبت(+NPV) بکار می گیرند(اوپلر،1993).

با توجه به مطالب بیان شده پیش بینی می شود که نوع حسابرس مستقل بر محافظه­کاری سود، مدیریت سود و هزینه نمایندگی تاثیر گذار است و هدف ما در این تحقیق بررسی این روابط در شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است.

 

 

 

1-2) ضرورت و اهمیت تحقیق

هر پژوهش برای دستیابی به اهداف خاص صورت می گیرد، این اهداف خود را در قالب مساله پژوهش نمودار می سازد و از طریق آن آشکار می شود اهداف پژوهش می تواند به صورت کلی یا فرعی مطرح شود (خاکی، 1386).

با توجه به مطالب بیان شده در قسمت های قبل اهداف تحقیق به صورت زیر تدوین می گردد:

 • تعیین ارتباط بین کیفیت حسابرسی با کاهش اقلام تعهدی اختیاری و افزایش محافظه کاری سود.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت حسابرسی با کاهش هزینه های نمایندگی.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت حسابرسی با کاهش هزینه های حقوق صاحبان سهام.

1-3) سوالات تحقیق

با توجه به موارد پیش گفته سوالات این تحقیق به صورت زیر تدوین می گردد:

 • آیا بین کیفیت حسابرسی با کاهش اقلام تعهدی اختیاری و افزایش محافظه کاری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا بین کیفیت حسابرسی با کاهش هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا بین کیفیت حسابرسی با کاهش هزینه های حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

 

1-4) فرضیه های تحقیق

 

 

فرضیه در واقع بیان حدس و فرض در مورد روابط احتمالی بین دو یا چند متغیر است پس در درجه اول، فرضیه بیانی است مبتنی بر احتمال نه یقین، در درجه دوم فرضیه ها معمولا به شکل جملات تفسیری یا خبری بیان می شود و طبعا به طور اعم یا اخص متغیری را به متغیر دیگر مرتبط می سازد (ساده،1375).

یک فرضیه، یک حدس مبتنی بر دانش با تجربه در مورد حل یک مسئله است و آن را می توان بعنوان یک رابطه فرضی بین دو متغیر می دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه می شود. بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد. بنابراین مسئله هرگز بصورت کلی پژوهش را هدایت نمی کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد، بنابراین مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیاتی تبدیل شود (خاکی، 1384).

جهت رسیدن به اهداف تحقیق و پاسخگویی به سوالات تحقیق فرضیه های این مطالعه به شرح ذیل تدوین می گردد:

 • فرضیه 1: بین کیفیت حسابرسی با کاهش اقلام تعهدی اختیاری و افزایش محافظه کاری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
 • فرضیه2: بین کیفیت حسابرسی با کاهش هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
 • فرضیه3: بین کیفیت حسابرسی با کاهش هزینه های حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

1-5) روش تحقیق [2]

روش پژوهش حاضر قیاسی_ استقرایی، بدین معنی که چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای، مقالات و سایت ها بصورت قیاسی و جمع آوری داده ها برای تایید یا رد فرضیه ها از استدلال استقرایی استفاده می شود. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به جهت نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است این روش در پژوهش هایی سودمند می باشد که هدف آنها کشف رابطه بین متغیر ها است در این تحقیق تلاش می شود که همبستگی بین متغیر­های تحقیق آزمون شود. این تحقیق از نوع تحقیقات پس رویدادی است زیرا اطلاعات گذشته برای آزمون فرضیات استفاده می شود.

این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. تحقیق همبستگی، زمانی بکار می رود که محقّق دو یا چند دسته از اطلاعات مختلف­(در قالب متغیّرهای مستقل) مربوط به یک گروه از دو یا چند گروه را در اختیار دارد و هدف مطالعه میزان تغییرات دو یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر می­باشد و تحلیل رگرسیون یکی از انواع تحقیق همبستگی است که از آن در این تحقیق استفاده خواهد شد. همچنین این تحقیق از نظر ماهیت و اهداف، از نوع کاربردی است.

این تحقیق از نظر روش تحقیق تجربی بوده و از نظر هدف، تحقیقی توسعه­ای و از نظر گردآوری داده ­ها، توصیفی­_ همبستگی تلقی می­ شود که در آن از اطلاعات واقعی در صورت های مالی شرکت­ها برای جمع آوری اطلاعات و داده ­ها از روش کتابخانه ای استفاده می شود. در این بخش، جنبه­ های تئوریکی موضوع و مطالعات کاربردی گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بخشی از داده ­های مورد نیاز با بهره گرفتن از نرم افزارها و بانک­های اطلاعاتی موجود گردآوری می شود. در نهایت تحلیل داده ­ها و آزمون­ها به کمک نرم افزارهای Eviews و Excel و سایر نرم­افزارهای مرتبط، انجام می پذیرد.

1-6) جامعه آماری و روش نمونه گیری[3]

جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. برای تعیین نمونه مورد مطالعه، شرکت هایی از جامعه آماری یاد شده، انتخاب می شوند که:

 • پایان سال مالی آنها29 اسفند ماه باشد،
 • از سال1385 تا 1390 ، در بورس حضور داشته باشند،
 • شرکت بین سال های 1385 تا 1390 ، تغییر سال مالی نداشته باشد،
 • شرکت نباید در گروه واسطه گری مالی باشد(بانک ها ،نهاد ها،سرمایه گذاری ها و..)
 • اطلاعات مورد نیاز شرکت، در دسترس باشد.

1-7) قلمرو تحقیق

از نظر قلمرو تحقیق، قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی این تحقیق به شرح زیر می باشد:

قلمرو موضوعی: بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی با محافظه­ کاری سود، هزینه نمایندگی و هزینه حقوق صاحبان سهام.

قلمرو زمانی : از نظر زمانی دوره زمانی سالهای 1385 لغایت 1390 در نظر گرفته می شود.

قلمرو مکانی­: شرکت ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر است.

1-8) روش گردآوری داده ها و اطلاعات

در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از هر دوروش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابتدا با مراجعه به کتابخانه و با مطالعه کتب و مقالات مختلف و سایت های علمی پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکترا درباره اهداف و مباحث تئوریک این تحقیق پرداخته شده است(کتابخانه ای ) سپس داده های آماری این تحقیق که اطلاعات مربوط به شرکت ها می باشد که از طریق اطلاعات منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهاددار تهران و با بهره گرفتن از نرم افزار های موجود در این زمینه جمع آوری شده است(میدانی ).

برای استخراج اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سایت بورس اوراق بهادار و بانک های اطلاعاتی بورس، مجلات و گزارش های بورس، نرم افزار های تدبیر پرداز(که شامل صورتهای مالی کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است )، صحرا، دناسهم و ره آورد نوین 3 استفاده شد.

1-9) تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق

مدیریت سود:مدیریت سود عبارتست از نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیمات خاص (از جمله پیش بینی تحلیل گران یا برآورد روند سود های قبلی برای پیش بینی سود های آینده ) می باشد(دی جورج و همکاران،1999.

محافظه کاری: روشی که طبق آن­، در واکنش به اخبار بد­، شناسایی عایدات و خالص دارایی­ ها کاهش می­یابد و این در حالی است که­، در واکنش به اخبار خوب شناسایی عایدات وخالص دارایی­ ها افزایش نمی­یابد­(باسو، 1997).

اقلام تعهدی اختیاری: در این تحقیق از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان بدیلی برای مدیریت سود استفاده شده است. برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری ابتدا باید مجموع اقلام تعهدی اختیاری شرکت در سال مورد نظر محاسبه شود. برای محاسبه مجموع اقلام تعهدی در این تحقیق از دو روش ترازنا مه­ای و جریان وجوه نقد استفاده می گردد. پس از محاسبه مجموع اقلام تعهدی، باید اقلام تعهدی غیراختیاری محاسبه و در نهایت اقلام تعهدی اختیاری باکسرکردن اقلام تعهدی غیراختیاری از مجموع اقلام تعهدی به دست می آید(مران­جوری و علی­خوانی، 1389).

هزینه نمایندگی: هزینه نمایندگی جریان نقدی آزاد، به عنوان سرمایه گذاری این جریان های نقدی در نقدی آزاد را با احتمال بیشتری در پروژه های غیر سود آور سرمایه گذاری می نمایند. چنین پروژه هایی کاهش ثروت سهامداران را به همراه خواهد داشت اما ممکن است منافع شخصی مدیران را تامین نماید. به منظور پنهان نگه داشتن اثرات منفی چنین سرمایه گذاری هایی، مدیران احتمالا از دستکاری اقلام تعهدی برای افزایش سود بهره ی پروژه های با خالص ارزش فعلی (NPV‏) منفی تعریف می شود. به عبارت دیگر، شرکت های با فرصت های رشد پایین، جریان گیرند(چانگ، 2005).

1-10) ساختار کلی تحقیق

فصل اول: کلیات تحقیق شامل تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ها، اهداف تحقیق، روش تحقیق، تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی ارائه شده است.

فصل دوم: ضمن بیان مقدمه دربخش اول مروری بر ادبیات محافظه کاری، مدیریت سود و هزینه نمایندگی و….. بیان شده است و در بخش دوم خلاصه­ای از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج ایران در این زمینه ارائه می گردد.

فصل سوم: ابتدا روش تحقیق بکار گرفته شده در پژوهش حاضر، اهداف تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، فرضیات تحقیق و متغیرهای تحقق مورد مطالعه معرفی شده است. در نهایت روش گردآوری اطلاعات و روش آماری بکار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بطور کامل تشریح می شود.

فصل چهارم: به چگونگی طبقه بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روش­ها و مدل های آماری مورد استفاده اشاره می شود و در نهایت نتایج آزمون فرضیات ارائه می گردد.

فصل پنجم: خلاصه ای از تحقیق ارائه می شود و سپس نتیجه گیری و طبقه بندی نتایج حاصله بیان می گردد. در پایان پیشنهادها، محدودیت ها و توصیه هایی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد. فهرست منابع و مأخذ نیز، در بخش آخر گزارش ارائه خواهد شد.

[1] big 4 auditors

[2]Research methodology

[3]

 

Sample selection

دانلود

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.