مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایا ن نامه ارشد:بررسی قابلیت تصویر سنجنده Pleadas در تعیین کاربری اراضی و تراکم جنگل مطالعه موردی منطقه کاکا رضا- لرستان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته منابع طبیعی – جنگداری

عنوان : بررسی قابلیت تصویر سنجنده Pleadas در تعیین کاربری اراضی و تراکم جنگل مطالعه موردی منطقه کاکا رضا- لرستان

دانشگاه لرستان

دانشکده کشاورزی


عنوان:

بررسی قابلیت تصویر سنجنده Pleadas در تعیین کاربری اراضی و تراکم جنگل مطالعه موردی منطقه کاکا رضا- لرستان

 

اساتید راهنما:

دکتر جواد سوسنی

دکتر کامبیز ابراری نیا

 

اساتید مشاور:

دکتر حامد نقوی

مهندس سیاوش کلبی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

مهندسی منابع طبیعی جنگلداری

 

 زمستان  1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1-مقدمه و کلیات… 2

1-1-مقدمه. 2

1-2- فرضیه ­های تحقیق.. 3

1-3- اهداف تحقیق.. 3

1-4-تعاریف و مفاهیم. 3

1-4-1-کاربری اراضی.. 3

1-4-2- سنجش از دور. 4

1-4-3- کاربرد سنجش از دور. 5

1-4-4- سنجنده 5

1-4-4-1- تقسیم‌بندی سنجنده ها براساس منبع انرژی.. 5

1-4-4-1-1- سنجنده های فعال. 5

1-4-4-1-2- سنجنده غیرفعال. 6

1-4-5- طیف الکترومغناطیس…. 6

1-4-6- سنجنده Pleiadas. 6

1-4-7- منحنی رفتار طیفی.. 7

1-4-8- پیش‌پردازش داده های ماهواره ای.. 7

1-4-8-1- تصحیح هندسی داده ها 8

1-4-8-2- تصحیح ارتفاعی.. 8

1-4-8-3- تصحیح خطای اتمسفری.. 9

1-4-9- پردازش رقومی تصاویر. 10

1-4-9-1- محاسبات تصویری.. 10

1-4-9-2- تجزیه مؤلفه های اصلی.. 11

1-4-10- روش‌های رقومی استخراج اطلاعات… 11

1-4-10-1- تحلیل بافت… 12

1-4-11- پردازش داده ها 13

1-4-11-1- طبقه بندی داده های ماهواره ای.. 13

1-4- 11-1- 1- طبقه بندی بدون نظارت… 13

1-4-11-1-2- طبقه بندی نظارت شده 13

1-4-12- نمایش توزیع اعداد رقومی نمونه های تعلیمی.. 14

1-4-13- آزمون تفکیک پذیری نمونه های تعلیمی.. 15

1-4-14- روش‌های طبقه بندی نظارت شده 15

1-4-14-1- طبقه بندی و رگرسیون درختی (CART) 16

1-4-15- پس پردازش داده ها 21

1-4-15-1- تعیین صحت طبقه بندی.. 21

1-4-15-1-1- صحت کلی.. 22

1-4-15-1-2- ضریب کاپا 22

2- سابقه تحقیق.. 25

2-1- کاربری اراضی.. 25

2-2- تراکم تاج پوشش…. 28

2-3- جمع بندی.. 30

3- مواد و روش ها 32

3-1- منطقه مورد مطالعه. 32

3-2- داده‌های مورد استفاده 33

3-3- نرم‌افزارهای مورد استفاده 33

3-4- روش مطالعه. 33

3-4-1- پیش‌پردازش داده‌های ماهواره‌ای.. 33

3-4-2- پردازش تصاویر ماهواره‌ای.. 34

3-4-2-1- نسبت‌گیری.. 34

3-4-2-2- تجزیه مؤلفه اصلی.. 35

3-4-2-3- آنالیز بافت… 35

3-4-2-4- تهیه نقشه واقعیت زمینی نمونه ای.. 35

3-4-2-5- تعریف طبقات نقشه کاربری اراضی.. 35

3-4-2-6-تهیه نقشه واقعیت زمینی.. 36

3-4-2-7- برداشت اطلاعات زمینی برای طبقه بندی تراکم تاج پوشش…. 37

3-4-2-8- بررسی تفکیک‌پذیری طبقات… 37

3-4-2-9- روش طبقه بندی.. 37

3-4-2-10- ارزیابی صحت طبقه بندی.. 38

4- نتایج.. 40

4-1- بررسی کیفیت داده های ماهواره ای.. 40

4-2- تصحیح هندسی.. 40

4-3- تجزیه مولفه اصلی.. 41

4-4- انتخاب نمونه تعلیمی.. 41

4-4- 1- بررسی تفکیک‌پذیری نمونه های تعلیمی.. 41

4-5- تعیین کاربری‌ها 42

4-5-1- بهترین باندهای انتخاب شده جهت طبقه‌بندی.. 42

4-5-2- نتایج طبقه‌بندی با بهره گرفتن از الگوریتم درخت طبقه‌بندی و رگرسیونی.. 43

4-5-3- تهیه نقشه کاربری اراضی.. 45

4-5-3-1- مساحت کاربری‌های موجود. 46

4-6- تعیین تراکم جنگل.. 47

4-6-1- بررسی تفکیک‌پذیری نمونه های تعلیمی در تراکم تاج پوشش جنگل.. 47

4-6-2- شناسایی بهترین باندها برای طبقه بندی تراکم جنگل.. 48

4-6-3- نتایج طبقه‌بندی با بهره گرفتن از الگوریتم درخت طبقه‌بندی و رگرسیونی.. 48

4-6-4- نتایج ماتریس طبقه‌بندی برای تعیین تراکم جنگل.. 49

4-6-5- نقشه طبقه بندی تراکم جنگل.. 50

4-6-5-1- مساحت طبقه بندی تراکم جنگل.. 51

5- بحث و نتیجه‌گیری.. 53

5-1- بحث… 53

5-1-1- تهیه نقشه کاربری اراضی.. 53

5-1-2- طبقه بندی تراکم جنگل.. 54

5-2- نتیجه گیری کلی.. 56

5-3- پیشنهادات… 56

منایع.. 58

چکیده انگلیسی (Abstract) 62


فهرست جدول­ها

 

 

جدول 1-1- مشخصات سنجنده Pleiadas…………………………………………………………… 7

جدول 3-1- ترکیبات نسبت گیری تصاویر  Pleiades……………………………………………… 34

جدول 3-2- توضیح کاربری های عمده در منطقه……………………………………………………… 36

جدول 4-1- نتایج مربوط به تجزیه مولفه اصلی…………………………………………………….. 41

جدول 4-2- بررسی میزان تفکیک پذیری بین طبقات………………………………………………. 42

جدول 4-3- نتایج مربوط به انتخاب بهترین متغیرها جهت طبقه‌بندی کاربری اراضی……………….. 43

جدول 4-4- جدول ماتریس خطا مربوط به کاربری اراضی…………………………………………. 45

جدول 4-5-مساحت کاربری‌های موجود در منطقه………………………………………………….. 47

جدول 4-6- آزمون تفکیک پذیری نمونه های تعلیمی مربوط به تراکم تاج پوشش جنگل…………… 47

جدول 4-7-بهترین باندها و میزان اهمیت در طبقه‌بندی تراکم جنگل……………………………….. 48

جدول 4-8-نتایج ماتریس طبقه‌بندی برای تعیین تراکم جنگل……………………………………….. 50

جدول 4-9- مساحت کاربری‌های موجود در منطقه…………………………………………………. 51

 

فهرست شکل­ها

 

شکل 1-1- ساختار کلی مدل طبقه‌بندی رگرسیون درختی…………………………………………… 17

شکل 3-1- موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور ایران، استان لرستان و موقعیت قطعات نمونه……… 32

شکل 4-1- قرار دادن لایه های برداری جاده ها بر روی تصویر رنگی کاذب سنجنده ETM+………. 40

شکل 4-2- درخت حاصل از طبقه‌بندی درختی جهت تعیین کاربری اراضی……………………….. 44

شکل 4-3- کاربری اراضی موجود در منطقه………………………………………………………… 46

شکل 4-4- درخت طبقه‌بندی جهت طبقه بندی تراکم جنگل………………………………………… 49

شکل 4-5- نقشه تراکم جنگل در منطقه مورد مطالعه……………………………………………….. 50

 

فصل اول

مقدمه و کلیات

1-مقدمه و کلیات

1-1-مقدمه

بدون تردید زیستگاه­های زیست‌کره به میراث­های باارزش طبیعی هر سرزمین و کشور محسوب می­شوند که بین گسترده ­ای از اکوسیستم­های دست‌نخورده، تنوع عظیمی از گونه­ های گیاهی و جانوری به سیمای منحصر به فردی از چشم‌اندازها، عوارض زمین و آثار تاریخی فرهنگی بی­شمار و دارای ارزش­های اقتصادی و آموزشی، پژوهشی و تفرجگاهی در گسترده ­ای نه‌چندان وسیع می‌باشند. برخلاف تصور عالم از این قبیل مناطق که آن‌ ها را مانند ســــرمایه­ای راکد و حتـــــی بعضاً در جهت برخی استفاده­های ویژه انحصاری می­پندارند، حفاظت پایدار از چنین منطقه­هایی که تنها در گروه درک و شناخت واقعی ارزش­های نهفته و در آن‌ ها امکان­ پذیر است به واقع تعیین کننده پایداری روند توســــــعه سرزمین محسوب می­گردد (رضایی بنفشه و همکاران، 1375). استفاده انسان از سرزمین ساختار و کارکردهای اکوسیستم را تغییر می­دهد. (گزارش سازمان ملل متحد، 2001). گام اصلی در تعیین کاربری، استفاده از فنآوری سنجش از دور است. این داده ­ها به دلیل پوشش گسترده، سهولت در پردازش، هزینه کمتر و همچنین در دسترس بودن می‌تواند گزینه مناسبی برای تعیین کاربری اراضی باشد. از طرفی جنگل­های غرب کشور به عنوان یكی از مجموعه پوشش ­های جنگلی كشور، علاوه بر ویژگی‌های اكولوژیكی خاص، تأثیرات مهمی بر زندگی مردم منطقه دارد. بهره‌برداری از این جنگل‌ها موجب شده كه این توده­ها همانند بسیاری از مناطق جنگلی دستخوش تغییرات شدید و تخریب­هایی شود، از این‌رو تلاش برای حفظ رویشگاه­های طبیعی این گونه كه امروزه تنها سطح اندكی از جنگل­های نیمه انبوه آن باقی مانده است ضرورت دارد. برای شناسایی و مدیریت این اكوسیستم باارزش به نقشه­های موضوعی مرتبط با جنگل نیاز است. آگاهی از وضعیت انبوهی (درصد تاج پوشش) این جنگل‌ها برای اجرای رویكردهای مدیریت و كنترل (حفظ و احیای) از مهم‌ترین اقدامات اولیه­ای است كه در شناسایی این جنگل‌ها ضرورت پیدا می‌کند. علاوه بر این جنگل‌های زاگرس از جمله مناطق مهم و باارزش منابع طبیعی کشور ایران است که وسعتی بالغ بر یک پنجم سطح و جمعیتی حدود یک سوم جمعیت کل کشور را در خود جای داده است. تعداد گونه‌های درختی و درختچه‌ای بالغ بر 190 گونه، در سطح 2/5 میلیون هکتار این جنگل‌ها وجود دارد (فتاحی،2005). از آنجایی که استفاده روش‌های معمول جهت طبقه‌بندی تراکمی، در شرایط جنگل‌های زاگرس به لحاظ شرایط پستی و بلندی و امکانات موجود، با صرف وقت و هزینه زیاد همراه می‌باشد، لذا استفاده از فنونی که بتواند امکان تهیه نقشه را با صرف زمان و هزینه کمتری فراهم کند ضروری به نظر می‌رسد. روش‌های مختلفی به -منظور دستیابی به این اطلاعات وجود دارد كه بیشتر آن‌ ها نیازمند صرف زمان طولانی و هزینه زیاد می­باشد. سنجش از دور ماهواره­ای با كمك داده ­های چند طیفی با توان تفكیک زیاد می‌تواند گزینه­ای مناسب در این زمینه باشد و نقش مهمی را در به دست آوردن اطلاعات به هنگام ایفا نماید. نتایج تحقیقات سنجش از دور در شرایط متنوع رویشگاهی و وضعیت جنگل بسیار متفاوت می­باشد (حسینی و همکاران، 1391). از این‌رو ضروری است كه قابلیت داده ­های ماهواره‌ای در شرایط مختلف تعیین و با یكدیگر مقایسه شوند. از نتایج این گونه مقایسه‌ها می‌توان در انتخاب داده ­های ماهواره‌ای در كارهای اجرایی استفاده نمود. یکی از مهمترین راه ­ها برای استخراج اطلاعات از داده ­های سنجش از دور طبقه ­بندی هست. در اکثر مطالعات از روش‌های پارامتری برای طبقه ­بندی تصاویر استفاده شده است که این روش‌ها دارای محدودیت­هایی مانند حساسیت به وجود داده ­های پرت و همچنین نیاز به نرمال بودن نمونه­ های تعلیمی و … دارند. در این مطالـــــعه از روش ناپارامتری درخت طبقه ­بندی و رگرسیونی برای طبقه ­بندی تصاویر استفاده می­ شود. از طرفی در بیشتر مطالعات قبلی از سنجنده­هایی با قدرت تفکیک متوسط برای تعیین کاربری و تراکم جنگل استفاده شده است. هدف از این مطالعه تعیین کاربری فعلی منطقه و تراکم جنگل با بهره گرفتن از آنالیز بافت تصاویر سنجنده pleiades و روش درخت طبقه ­بندی و رگرسیونی استفاده می­ شود. امید است این مطالعه در صورت دقت بالا جهت مدیریت این مناطق مفید باشد. شناسایی دقیق مرز هر یک از کاربری­ها و تراکم­های مختلف تاج­پوشش می‌تواند مدیران و برنامه ریزان را برای کنترل و برنامه‌ریزی مفید و مؤثر یاری نماید.

 

1-2- فرضیه ­های تحقیق

  1. با بهره گرفتن از تصاویر سنجنده Pleiades می­توان کــاربری اراضی را با دقت بالایی تعیین کرد.
  2. تصاویر سنجنده Pleiades دارای قابلیت بالایی در تعیین تراکم جنگل می­باشد.

تعداد صفحه :75

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.