تربیت بدنی

پایان نامه تحلیل طرح سباح با بهره گرفتن ازمدل   SWOTدراستان آذربایجانغربی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

گروه مدیریت ورزشی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی

تحلیل طرح سباح با بهره گرفتن ازمدل   SWOTدراستان آذربایجانغربی

شهریور93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

شنا ,ورزشی است که افراد در هر سنی و در هر سطحی از توانایی می­توانند در آن شرکت جسته و ضمن انجام تمرینات بدنی، بسیار نیز احساس لذت کنند. هدف از این تحقیق، تحلیل طرح سباح با بهره گرفتن از مدل SWOTدر استان آذربایجانغربی می­باشد. پژوهش , از نوع توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف,کاربردی است و اطلاعات به صورت میدانی جمع ­آوری شد. جامعه آماری شامل مربیان طرح (135نفر) و کارشناسان نواحی و ادارات اموزش­ و پرورش استان آذر­بایجانغربی (32نفر) و جمعا 167 نفر بودند.که به صورت تمام شمار انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ­ای ,اینترنتی خصوصاً مقالات، مصاحبه‌ها واز پرسش­نامه محقق ساخته­ای بود, که روایی آن توسط اساتید دانشگاهی و مربیان منتخب تایید و پایایی آن با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ 79/0 تعیین گردید. از میان پرسشنامه­ های توزیع شده 161 مورد به محقق عودت داده شد. برای تحلیل داده ­ها از آمار توصیفی و استنباطی (فریدمن) استفاده شد.. برای تحلیل موقعیت راهبردی از تحلیل  SWOTبرای بررسی عوامل داخلی(قوت ها و ضعف ها) وخارجی (تهدیدات و فرصت ها) استفاده شد. باتوجه به نمرات نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (2.40) وارزیابی عوامل خارجی (2.83) مشخص شد که جایگاه طرح سباح در استان آذربایجانغربی در منطقه WO(محافظه ­کارانه) قرار دارد. از این رو به جهت قرارگیری دراین ناحیه سازمان باید با بهره­ برداری از فرصت­های موجود در محیط خارج بکوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد.

واژه های کلیدی: طرح سباح , شنا , مدل SWOT

فهرست مطالب

فصل اول

1-1مقدمه 1

1-2تشریح موضوع وبیان مسئله 2

1-3اهمیت وضرورت تحقیق 4

1-4سوالات تحقیق 5

1-5تبیین متغیرهای تحقیق 5

1-6 اهداف تحقیق 5

1-6-1هدف کلی 5

1-6-2 اهداف جزئی 5

1-7تعریف واژه های اختصاصی تحقیق 6

1-7-1تعاریف مفهومی 6

1-7-2تعاریف عملیاتی 6

1-8چهارچوب فصول اتی 7

فصل دوم

2-1مقدمه 9

2-2برنامه ریزی 9

2-2-1انواع برنامه ریزی 10

2-3 برنامه ریزی استراتژیک 11

2-3-1تعاریف برنامه ریزی استراتژیک 11

3-3مزایای برنامه ریزی استراتژیک 13

2-4برخی از مدلهای ارائه شده برای سازمان­ های ورزشی 14

2-4-1مدل اسلک 14

2-4-2مدل کمسیون ورزش استرالیا 15

2-4-3مدل اسکات چاپمن 18

2-4-4مدل اوستر 20

2-4-5مدل گود اشتاین و همکاران 20

2-4-6مدل Spp 21

2-5مفهوم مدیریت استراتژیک 21

2-6تجزیه و تحلیل عوامل محیطی 23

2-6-1مدلSWOT        . 24

2-7تاریخچه آموزش شنا: 26

2-7-1- آموزش شنا در دوران قدیم: 26

2-7-2 آموزش شنا در ایران باستان: 29

2-7-3 آموزش شنا در دوران جدید: 30

2-7-4 آموزش شنا در ایران در دوران جدید : 31

2-8 شنا و تأثیر آن بر سلامت افراد: 33

2-8-1 شنا و تأثیر آن بر سلامت جسمانی افراد: 33

2-8-2 شنا و تأثیر آن بر سلامت روانی افراد: 34

2-9 برنامه آموزش رسمی شنا در مدارس برخی کشورها: 35

2-10 روش تدریس شنا: 37

2-11آموزش از طریق بازی: 39

2-7- شنا ورزشی مناسب برای کودکان : 40

2-12 استعدادیابی در شنا: 42

2-9- افراد در شنا : 45

2-13 شنا از دیدگاه دین مبین اسلام: 46

14-2معرفی  استان اذربایجانغربی 47

2-15  ادبیات وپیشینه تحقیق : 47

2-15-1 مرور تحقیقات انجام شده داخل کشور: 47

2-15-2 مرور تحقیقات انجام شده خارج کشور: 50

2-15جمع بندی: 51

فصل سوم

3-1مقدمه 53

3-2روش تحقیق 53

3-3مراحل انجام پژوهش 53

3-4جامعه اماری ونمونه اماری 53

3-5قلمرومکانی وزمانی تحقیق 53

3-6روش های اماری واندازه گیری متغیرهای تحقیق 54

3-7روش های گرداوری اطلاعات وداده ها 54

3-8روش های تجزیه وتحلیل داده ها 54

3-8-1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 54

3-8-2ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 55

3-8-3تجزیه تحلیلSWOT 56

3-9محدودیتهای تحقیق 58

3-9-1محدودیت­های تحت کنترل 58

3-9-2محدودیت­های خارج کنترل 58

3-10خلاصه فصل 58

فصل چهارم

4-1مقدمه 60

4-2توصیف اطلاعات جمعیت شناختی 60

4-3تحلیل اماری داده های تحقیق 62

4-3-1تحلیل ورتبه بندی بااستفاده از از ازمون فریدمن 62

4-3-2تجزیه تحلیلSWOT درراستای تدوین راهبردها 65

4-4تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی 68

4-5خلاصه فصل 70

فصل پنجم

5-1مقدمه 72

5-2نحوه شکل گیری سوالات تحقیق 72

5-3روش شناختی پژوهش 73

5-4 خلاصه نتایج حاصل ازپژوهش 73

بحث4-5 74

5-6 نتیجه گیری 77

5-7پیشنهادات 78

5-7-1پیشنهادات برگرفته از تحقیق 78

5-7-2پیشنهادات پژوهشی 79

منابع وماخذ

الف: منابع فارسی 81

ب:منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..88

ضمائم

ضمائم الف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93

ضمائم ب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….99

1مقدمه

فعالیت جسمانی منظم با عمر طولانی­تر، زندگی سالم­تر و کاهش ابتلا به بیماری­های قلبی، فشار خون بالا، دیابت ، چاقی و برخی سرطان­ها ارتباط دارد. (عزیزی ، 1390، صص. 61-62) علاوه بر آن ورزش باعث جلوگیری از چاقی و باعث بهبود مهارتهای اجتماعی می­ شود. (محمدزاده ، 1388، صص. 55-56) ورزش    وسیله ای با ارزش برای حفظ سلامت جسمانی است و رابطه­ نزدیکی با سلامت روانی دارد، به ویژه پیشگیری از بروز ناهنجاریهای روانی دارد.(مرتضوی ,1370) تحرک بدنی از ناراحتی و افسردگی می­کاهد. اعتماد به نفس را افزایش داده و خودپنداره را تقویت می­ کند. به خصوص در سنین نوجوانی وکودکی ابزار سالمی برای آزاد کردن انرژی­های ذخیره شده است و این خود بسیار لذت بخش و آرامش دهنده است. شرکت در فعالیت های ورزشی موجب اجتماعی شدن ،کسب مهارت، افزایش نشاط و شادابی و ارتباط سالم با همسالان و دوست یابی کمک می­ کند. ( مسدد ,1388) تربیت­بدنی باعث رشد و شکوفایی شایستگی­های جسمانی می­ شود، بطوریکه تمام بچه­ها بتوانند کارآمدتر و مؤثرتر حرکت کنند و با ایمنی بیشتری فعالیت کنند و در نهایت درک کنند که چه می­ کنند. پیامد تربیت­بدنی «سواد جسمانی»[1]است که مبانی ضروری برای تکامل و موفقیت می­باشد. ­(دربانی ، 1383، ص.9). ورزش امر یادگیری را تسهیل کرده وکندذهنی را از بین می­برد  و باعث تخلیه هیجانات کودکان شده و فرد را برای اجرای بهتر عبـادات یاری می­ کند.(قنبری نیاکی ، 1367، صص.210-211) . مسلماً تربیت­بدنی و ورزش از طریق روش های متفاوت، به آموزش و رشد کودکان و نوجوانان کمک می­ کنند. از جمله فواید و نتایج تربیت­بدنی و ورزش در مدارس ، رشد اجتماعـی کودکـان، رشد سبک زندگـی، رشـد عاطفـی، رشد اجتماعـی و رشد شناختـی می­باشد .(بایلی ، 1386، صص. 46-49). محرومیت یا محروم شدن از فرصتها در دوره ابتدایی تأثیر مخربی را بر توانایی فرد برای زندگی مؤفقیت­آمیز در طول عمر دارد. کودکان در طول سالهای اولیه زندگی به فرصتهای زیادی نیاز دارند تا هم مهارتهای حرکتی پایه را که اساس مهارتهای ورزشی به شمار می­رود، فرا بگیرند و هم فهم خود را از اجرای حرکتی که در آن انتقال یادگیری قابل اهمیت هستند، بهبود دهند. (نیکرلز ، 1382، ص. 16).

یکی از ورزش­هایی که کاربرد زیادی داشته , از محبوبیت فراوانی برخوردار است رشته شنا می­باشد.که توجه به آن ضرورت و اهمیت یادگیری شنا و سفارش آن در دین مقدس اسلام و گفتار پیامبر اکرم (ص) در این زمینه ,ضرورت یادگیری آن را به وضوح بیان می­نماید. ( نیکو بخت، 1380 ) به طور کلی ورزشی است که عضلات را قوی و محکم کرده ، هیجانات و اضطراب را کاهش داده بدن را نرم و انعطاف پذیر می­سازد . و باعث می­ شود فرد انرژی بیشتری برای انجام کارهای روزانه­ی خود کسب کند. شنا سلامت را بهبود بخشیده و موجب تناسب اندام تمام بدن می­ شود. به عنوان یک ورزش با بدن بسیار ملایم برخورد می­ کند و آسیب ناشی از آن در حداقل هستنند. علاوه براین ورزش شنا به سبب ماهیت خود یکی از مناسب­ترین ورزش ها برای تمامی معلولان است که می ­تواند ضمن تقویت توانایی جسمانی آنان که جنبه توان­بخشی و باز­پروری دارد موجب نشاط و شادابی شود. (جلالی فراهانی,1391ص 98)

شواهد باستان­ شناسی نشان می­دهد که قدمت شنا و شنا کردن به 2500سال قبل از میلاد در تمدن مصر و بعد از آن در تمدن آشور  و یونان و روم باستان باز می­گردد و آنچه از گذشته آموزش شنا استنباط می­ شود. بر اساس یافته­ هایی است که حروف تصویری هیروگلیف[2] مصریان به دست آمده یونانیان باستان و رومی­ها شنا را جزء برنامه­ های مهم آموزش نظامی خود قرار داده بودند. و مانند الفبا یکی از مواد درس در آموزش­ و پرورش بوده است . شنا در شرق به قرن اول قبل از میلاد برمی­گردد. ژاپن جایی است که شواهد و مدارکی از مسابفات شنا در آن وجود دارد. در قرن هفتم به دستور رسمی حکومتی, شنا به صورت اجباری در مدارس تدریس می­شد. (کریمی,1392) در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی گسترش شنا در بین مردم سرعت گرفت. استخرهای زیادی ساخته شدند و بسیاری از والدین با پی بردن به اهمیت ورزش شنا ، فرزندانشان را برای یادگیری شنا، در استخرها ثبت نام کردند. 5/65 درصد استخرهای تهران بعد از انقلاب ساخته شده ­اند. (تندنویس ، 1392صص.1-8) همایشی که معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش وپرورش در پنجم تا هفتم مهر 1380 برگزار کرد ، بیانیه­ای در 13 بند توسط کارشناس مسئولان تربیت­بدنی ادارات کل آموزش و پرورش صادر گردید و در بند آخر کارشناس مسئولان تربیت­بدنی، خواستار توسعه و تقویت رشته­ های ورزشی پایه «شنا، دوومیدانی و ژیمناستیک» و آموزش مهارت­ های پایه و بنیادی تربیت­بدنی را در سنین نونهالی و نوجوانی شدند .(راسخی، 1382، ص.26). لذا معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش وپرورش به منظور توسعه       قابلیت های جسمانی و اهداف تربیتی ورزش شنا وهمچنین بهبود ترییت بدنی در مدارس طرح سباح را برای پایه سوم ابتدایی به صورت اجباری تصویب و به اجرا در آورده است . با توجه به موارد ذکر شده تحقیق حاضر بر آن است تا مشکلات ،موانع و کاستی ها , فرصت ها وتهدیدات طرح سباح را دراستان آذربایجان غربی شناسایی کرده تا موانع به صورت مطالعات علمی و کارشناسی توسط مسولان ذی­ربط حل و تهدیدات به فرصت تبدیل شوند تا حداکثر استفاده از آن نصیب جامعه تعلیم و تربیت کشور شود.

1-2تشریح موضوع وبیان مسئله

ورزش شنا یکی از محبوب ترین ورزش­ها در بین اقشار مختلف مردم است که از سن نوزادی تاکهنسالی   می­توان آن را انجام داد و به طورکلی ورزشی است که هیجان راکاهش داده , عظلات را قوی و مستحکم کرده و بدن  را نرم و انعطاف پذیر می­سازد و باعث می­ شود افراد انرژی بیشتری را برای انجام کارهای روزانه خود کسب کند. شنا سلامتی را بهبود بخشیده و موجب تناسب بدن می­ شود و آسیب­های ان درحداقل هست وکم شدن وزن بدن در آب به افراد ی که بدن آماده­ای ندارندکمک می­ کند تا راحت­ترحرکت کنند.(رشیدپور,1382)

در نزد ایرانیان قدیم شنا یکی ازامور تعلیمی اطفال بودکه درمرحله سوم تحصیلی می­آموختند وآموختن شنا جهت بهره مندی ازمنافع آن درحیات عادی ودر هنگام جنگ بوده است .(تندنویس ,1392,ص3)

با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان که شمال و جنوب کشور به دریا متصل است و همچنین نقشی که شنا به مثابه­ی ایمنی عمل کرده و آن احتمال تقابل افراد با مسیر های آبی است که می ­تواند به نجات جان فرد به واسطه بهره مندی از این مهارت و یا غرق شدن وی به دلیل عدم برخورداری از آن منجر شود .(کیا دلیری،1381)  و نظر به اینکه رشته شنا با مجموع 108 مدال یکی از پر مدال­ترین رشته المپیک محسوب می­ شود, یکی از ورزش­های تعین کننده جایگاه  هر کشور در بازی های المپیک و به تبع آن بهره مندی از مزایای آن  مانند افزایش غرور ملی و وجه بین المللی(سوتیریادو,شیلبوری,2009)، رشد فرهنگ سخت کوشی و نیز مزایای اقتصادی و دیپلماتیک می­باشد .(گرین وهولیهان،2005 ) با توجه به تمام مزایای فوق و نیز گسترش فزاینده رشته شنا در سطح تفریحی ، همگانی و قهرمانی ,کشورایران با 14 بار حضور در بازی های المپیک تا کنون هیچ مدالی از رشته ی مذکور کسب نکرده است. (فدراسیون شنا) عدم توفیق رشته شنا در کشور و وجود موانع و چالش­های بسیار در آن به گونه ­ای محسوس و عینی است. و بخشی از این چالش به دلیل عدم استعدادیابی مناسب در این رشته باز می­گردد. (گائینی وهمکاران ,1384)علاوه براین درکشورهای پشرفته ورزش قهرمانی به ورزش مدارس بستگی دارد . در واقع با به کارگیری روش­های آموزشی مناسب نه تنها کودکان در زمینه تربیت بدنی همه جانبه رشد می­ کنند بلکه استعداد ورزشی آنها شکوفا می­ شود. (محمدی ,1389ص 20) فرایند کشف ورزشکاران با استعداد و هدایت آنها به سوی ورزش­های ملی به منظورشرکت در برنامه­ های تمرینی سازمان یافته  یکی ازانتظارات جامعه از معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش است .(حلاجی وهمکاران ,1389ص 5) ، گنجاندن طرح آموزش شنا (طرح سباح)توسط معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در مدارس کشور که در سه سال اخیر در مقطع ابتدایی صورت گرفته است. نه تنها می ­تواند برخی از موانع وچالش­های به وجود آمده درتوسعه شنا را رفع کند, بلکه توجه به ورزش مدارس بخصوص درمقطع ابتدایی باعث شکوفایی استعدادهای بی­شمار و موجب سلامتی جسمی و روانی دانش آموازان شده و با قابلیت ­های خود آشنا شده و در جهتی که احتمال موفقیت بیشتری دارند سوق داده شود.

طرح سباح حرکتی نو و بدیع در عرصه ی ورزشی و تعلیم و تربیت در مدارس بوده و به منظور توسعه    قابلیت ­های جسمانی و اهداف تربیتی ورزش شنا ، نقش ورزش­های همگانی مانند شنا و دومیدانی و ژیمناستیک در سلامت افراد جامعه،  سفارش دین مبین اسلام(نیکو بخت، 1380) تاکید رهبر معظم انقلاب بر منویات مبنی بر سه اصل تهذیب، تحصیل، ورزش و جایگاه شنا در برنامه های رسمی  نظام آموزشی دنیا و کم توجهی به آن در نظام آموزشی ایران طراحی شد و می ­تواند کارکرد منحصر به فرد و تاثیر بسیار مثبتی در روحیه نوجوانان کشور داشته باشد که در صورت وجود شرایط مناسب برای اجرای این طرح و ایجاد علاقه در دانش آموزان برای یادگیری مهارت ­ها که به وسیله­ مربیان مجرب و امکانات مناسب و برنامه ریزی منظم قابل تحقق است ,که به عنوان مهارتی مفید در زندگی دانش آموزان وارد و تاثیر تربیتی خود را بر جامعه بگذارد. علاوه بر این فرصتی برای شناسایی استعدادها ، تقویت تیم­های شنای دآنش آموزی و موجب ایجاد نگرش جدید نسبت به تربیت بدنی در مدارس درتنویر افکار عمومی می شود.

بنابراین نو بودن طرح و تحقیقات کم از یک طرف و وجود چالش­های عمده در وضعیت تربیت بدنی در مدارس از طرف دیگر نیاز به شناسایی عوامل درونی اثر گذار (نقاط قوت و ضعف)در درون سازمان آموزش و پرورش و اهتمام در رفع کاستی­ها و تقویت نقاط قوت و همچنین شناسایی فرصت­ها و تهدیدات به عنوان عوامل بیرونی اثرگذار در محیط بیرونی آموزش و پرورش و تلاش در جهت استقاده از این فرصت­ها و همکاری با دیگر سازمان­ها در جهت به حداقل رساندن تهدیدات تا حد اکثر استفاده نصیب جامعه تعلیم و تربیت گردد.

لذا تحقیق حاضر در صدد  هست تا طرح سباح را از دیدگاه کارشناسان و مربیان ورزشی دراستان آذربایجانغربی با بهره گرفتن از مدلSWOT   تحلیل کند.

1-3اهمیت وضرورت تحقیق

اجرای طرح آموزش شنا درکلاس سوم ابتدایی , هزینه های مادی و فرصت­های ازدست رفته­ای را هم برای نظام آموزشی, هم به دآنش اموزان, هم به مدارس, هم به معلمان و هم به والد ین وارد می­سازد. عقلانی بودن اجرای آن منوط به تحقق اهداف آن هست . لذا نیاز هست چنین وضعیتی بررسی شود و همچنین آموزش شنا ماهیتا ازارزش بالاتری برخوردار است .و به گونه ­ای که این رشته ازبعد تفریحی, همگانی و هم از بعد قهرمانی ازرشته­ های اصلی دربرنامه­ ریزی­های خرد وکلان بسیاری ازنظام­های ورزشی به شمارمی­رود. بنابراین یکی از ضروریات تحقیق بررسی شرایط اجرای آن و وضعیت موجود می­باشد تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف تصمیماتی اساسی اتخاذ و با بازنگری دوباره به صورت بهتر به اجرا درآید, تا نتایج و فواید حاصل از اجرای طرح اموزش شنا درکوتاه مدت و بلند مدت نصیب فرد و جامعه شود.

با توجه به اینکه گاَثینی وهمکاران (1385)درتحقیقات خود نشان دادند سیستم استعدادیابی مناسبی  چه ازنظرروانی و چه ازنظرجسمانی در شنای ایران وجود ندارد و تقریبا هیچ یک ازشناگران زبده کشور براساس شاخص ­های استعدادیابی به این رشته هدایت نشده ­اند. لذا این تحقبق با شناسایی فرصت ها این امکان را برای هیئت­ها و فدراسیون شنا فراهم می­ کند تا دانش آموزان را هم از نظر جسمانی و هم از روانی استعدادیابی کنند و فرصتی مناسب برای قهرمان پروری بوجود آورد .

به سخن دقیق تر محقق امیدواراست با شناسایی نقاط قوت وضعف وهمچنین با شناسایی فرصت­ها وتهدیدات محیطی و ارائه راهکارهای لازم جهت تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصت­ها و به حداقل رساندن ضعف­ها و تبدیل تهدیدات به فرصت , پرورش نسلی شاداب و سالم را ممکن ساخته و دورنمای مطلوب از جامعه ارائه نماید.

1-4سوالات تحقیق

1-نقاط ضعف طرح سباح استان آذربایجانغربی کدامند؟

2-نقاط قوت طرح سباح استان آذربایجانغربی کدامند؟

3-فرصت­های طرح سباح استان آذربایجانغربی کدامند؟

4-تهدیدات طرح سباح استان آذربایجانغربی کدامند؟

1-5تبیین متغیرهای تحقیق

درتحلیل SWOT چهار مولفه قوت,[3]ضعف[4]، فرصت [5]و تهدید[6]مورد مطالعه و بررسی قرار می­گیرد.

قوت: نقاط قوت موجوددرمحیط داخلی

ضعف :نقاط ضعف موجود در محیط داخلی

فرصت: فرصت­های موجود درمحیط خارجی

تهدید: تهدیدهای موجود درمحیط خارجی

1-6 اهداف تحقیق

1-6-1هدف کلی

هدف کلی: تحلیل طرح سباح از دیدگاه کارشناسان و مربیان ورزشی بااستفاده ازمدلswot دراستان آذربایجانغربی

1-6-2 اهداف جزئی

1-شناسایی نقاط ضعف طرح سباح دراستان آذربایجانغربی

2-شناسایی نقاط قوت طرح سباح دراستان آذربایجانغربی

3– شناسایی فرصت­های طرح سباح دراستان آذربایجانغربی

4- شناسایی تهدیدات طرح سباح دراستان آذربایجانغربی

1-7تعریف واژه­ های اختصاصی تحقیق

1-7-1تعاریف مفهومی

قوت : آن دسته عوامل داخلی سازمان که به عنوان مزیت به حساب می آیند و تحت کنترل درونی سازمان    می باشد .(الوانی,1388)

ضعف: آن دسته ازعوامل داخلی وتحت کنترل سازمان که نسبت به وضعیت سیستم ورقبا ضعیف و نامطلوب است. (همان)

فرصت: عواملی ازمحیط خارجی که برسیستم تاثیرگذاربوده و ازکنترل مستقیم سیستم خارج بوده و می­توان از آن جهت بهبود وضعیت سیستم استفاده نمود .(همان)

تهدید: آن دسته از عوامل محیط خارجی که تحت کنترل نبوده و برای سیستم ایجاد مشکل کرده و آن را دررسیدن به اهداف به چالش می­کشد.(همان)

شنا : عبارت است از حرکات منظم و معین دست­ها وپاها و به طور کلی, بدن که امکان پیشروی موجودات زنده را درآب فراهم می ­آورد. (تندنویس,1392,ص1)

طرح آموزشی شنا (سباح): طرحی است که توسط معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش وپرورش برای آموزش شنا (اشنایی بااب ,غوطه وری ,فراگیری مهارت­ های مقدماتی شنا و مواردایمنی و بهداشتی مواجه با آب و نهایتا تعلیم شنای کرال سینه) به دانش آموزان سوم ابتدایی تهیه شده است .(معاونت تربیت بدنی وسلامت1390

1-7-2تعاریف عملیاتی

قوت­ها : عواملی که با بهره گرفتن از سوالات 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16 که در پرسش نامه محقق ساخته توسط مربیان و کارشناسان ذی ربط مورد ارزش گذاری قرار گرفت .

ضعف­ها: عواملی که با بهره گرفتن از سوالات  6, 7, 9, 12, 14, 15 که در پرسش نامه محقق ساخته مورد ارزش گذاری قرار گرفت .

فرصت­ها : عواملی که با بهره گرفتن از سوالات  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16 که در پرسش نامه محقق ساخته مورد ارزش گذاری قرار گرفت .

تهدیدات : عواملی که با بهره گرفتن از سوالات 4, 9, 10, 11, 13, 15 که در پرسش نامه محقق ساخته مورد ارزش گذاری قرار گرفت .

طرح سباح : منظوراز طرح سباح در این پژوهش ,بررسی عوامل درونی وبیرونی طرح ,که با بهره گرفتن از پرسش نامه محقق ساخته مطالعه وبررسی می­ شود.

1-8چهارچوب فصول آتی

مطالب فصل دوم دردو قسمت ارائه می گردد, بدین صورت که قسمت اول درباره برنامه­ ریزی, انواع برنامه­ ریزی, برنامه­ ریزی استراتژیک, برخی از مدل­های ارائه شده برای سازمان­ های ورزشی و همچنین در این فصل     تاریخچه­ آموزش شنا در ادوار تاریخ بطور اجمالی بررسی شده و سپس به مرور تاریخچه آموزش شنا در ایران باستان و ایران در دوران کنونی می­پردازیم در بخش دوم فصل , تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش که در داخل و خارج از کشور انجام شده است را مرور می­کنیم.

در فصل سوم که روش تحقیق می­باشد به مراحل انجام پژوهش پرداخته می­ شود. .موضوعات این فصل روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه ، سپس مراحل انجام پژوهش تشریح شده و جامعه و نمونه آماری، قلمرو زمانی و مکانی که تحقیق درآن صورت گرفته در ادامه روش گردآوری اطلاعات و داده ­ها ،روش تجزیه و تحلیل داده ­ها در نهایت محدودیت­های تحقیق ذکر شده است .

درفصل چهارم در قسمت اول با بهره گرفتن از جداول و نمودار ها به توصیف شرکت کنندگان در پژوهش کنندگان پرداخته وسپس به تحلیل آماری داه­های تحقیق که الویت­بندی عوامل با بهره گرفتن از آزمون فریدمن , ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی وخارجی SWOT باشد اورده شده است .

در فصل پایانی با توجه به نتایج به دست آمده , پس از بیان نحوه­ شکل­ گیری سوالات ,روش­شناختی پژوهش و خلاصه از نتایج تحقیق به بحث و نهایتا نتیجه ­گیری جهت توسعه طرح پرداخته , ودر نهایت پیشنهادات ارائه شده است .

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.