رشته حسابداری

پایان نامه ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری

موضوع:

ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

 استاد مشاور:

جناب آقای سید علی لاجوردی

تابستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                   2

1-2) بیان موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                        3

1-3) مسئله تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………                                              3

1-4) ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-5) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                 6

1-7) فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                  6

1-8) روش کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                     7

1-9) تعریف عملیاتی واژه ها ………………………………………………………………………………………………………………………….      8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                   10

بخش اول: مفاهیم محافظه کاری حسابداری ………………………………………………………………………………………………                     10

2-2) دیدگاه های مختلف در تبیین مفهوم محافظه کاری…………………………………. …………………………………………..10

2-3) اهمیت محافظه کاری در گزارشگری مالی ………………………………………………………………………………………….  11

2- 4)محافظه کاری و قراردادهای بدهی ……………………………………………………………………………………………………            12

2-5) محافظه کاری و راهبری شرکتی ……………………………………………………………………………………………………….. 13

2-6) محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی ……………………………………………………………………………………………….  13

2-7) مبانی کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………..  14

بخش دوم: پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 17

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                    43

3-2) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                43

3-3)تعریف جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………… 44

3-4) حجم نمونه آماری و کفایت آن …………………………………………………………………………………………………………….     45

3-5) روش نمونه گیری و دلایل استفاده از آن ………………………………………………………………………………………………                     46

3-6) روش گردآوری داده ها و موارد کاربرد …………………………………………………………………………………………………                  46

3-7 ) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده …………………………………………………………………………………………………                  46

3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………   47

3-8-1)  روش های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………     47

3-8-2) روش های تعیین پیش فرض ها …………………………………………………………………………………………………….           47

3-8-3) روش های تعیین ارتباط بین متغیر ها …………………………………………………………………………………………                        47

3-8-4) روش های تعمیم نتایج …………………………………… …………………………………………………………………….                                               48

3-8-5) بررسی نرمال بودن داده های تحقیق …………………………………………………………………………………………….                    49

3-8-6) آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون ……………………………………………………………………………………….                          49

3-8-7) آزمون معنی دار بودن ضرایب ………………………………………………….. …………………………………………………  50

3-8-8) آزمون خود همبستگی جملات خطا………………………………………………….. ……………………………………………    50

3-8-9) مدل تحقیق و شیوه آزمون ………………………………………………….. ……………………………………………………… 51

3-9) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها ……………………………………………………………………………                                                                                                         53

3-9-1) متغیر(های) وابسته تحقیق …………………………………………………………………………………………………………      54

3-9-2) متغیر(های) مستقل تحقیق …………………………………………………………………………………………………………      55

3-9-3) متغیرهای کنترل ……………………………………………………………………………………………………………………….   58

3-10) روشها یا نرم افزارهای رایانه ای …………………………………………………………………………………………………………                60

فصل چهارم: یافته  های تحقیق

4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                      62

4-2) توصیف نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….        62

4-3) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….        63

4-4) نتایج حاصل از برازش مدل اول …………………………………………………………………………………………………………..       65

4-4-1) تحلیل پیش فرض­ها …………………………………………………………………………………………………………………   65

4-4-2) تحلیل روابط بین متغیرها …………………………………………………………………………………………………………..    69

4-5) نتایج حاصل از برازش مدل دوم …………………………………………………………………………………………………………..       71

4-6) نتایج حاصل از برازش مدل سوم …………………………………………………………………………………………………………   74

4-7) نتایج حاصل از برازش مدل چهارم ……………………………………………………………………………………………………….           76

4-8)خلاصه نتایج تحلیل های آماری …………………………………………………………………………………………………………….     78

فصل پنجم: تلخیص ، نتیجه گیری ، پیشنهادها

5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                      81

5-2) خلاصه یافته های تحقیق و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………..                   82

5-2-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………….                    82

5-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………                     83

5-2-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………..                      84

5-2-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………                        85

5-3) پیشنهادهای برآمده از نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….           87

5-3-1)پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………….    87

5-3-2)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………………….              89

5-4) محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..   89

) مقدمه

استانداردهای حسابداری عموما حاوی الزاماتی برای به کارگیری رویه های محافظه کارانه هستند گنجاندن چنین الزاماتی در متن استانداردها، بیش از هر چیز ناشی از توجه به ویژگی قابلیت اتکای اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی است محافظه کاری به عنوان یکی از میثاق های تعدیل کننده در حسابداری ، سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صور تهای مالی، سعی دارند تا تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند و انگیزه تزریق سرمایه و منابع را از طریق افراد برون سازمانی، به واحد تجاری افزایش دهند .در چنین شرایطی است که محافظه کاری، جهت خنثی نمودن خوش بینی مدیران در جهت حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صور تهای مالی به کار برده می شود بهره مندی از نتایج این گونه تحقیقات ، فرایند تصمیم گیری مدیران و ذینفعان ،را بهبود می بخشد، نیازهای مختلف ذینفعان، نیز پاسخ داده خواهد شد و اینکه مدیران نیز در برآورد و پیش بینی های خود، میزان و شدت این رابطه را مد نظر قرار خواهند داد . تائوما در تحقیقی با عنوان ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری شرکتی، نشان داد که ارتباط بین محافظه کاری با سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی در شرکتهای دارای محدودیت های مالی، معکوس است. او استدلال نمود که محافظه کاری حسابداری با رویکردی که در محدود نمودن معیارهای عملکردی دارد؛ مدیران را به چشم پوشی از پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت تحریک می کند. همچنین در این تحقیق ثابت شد که ارتباط معکوس بین محافظه کاری با سرمایه گذاری، در شرکتهای با محدودیت های مالی بالا، نسبت به سایر شرکتها، شدیدتر است(تائوما،2011). این فصل با عنوان کلیات تحقیق، نگاهی کلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، تعریف کلمات کلیدی تحقیق، به لحاظ مفهومی عملیاتی ارائه می شوند.

  1-2) بیان موضوع تحقیق

ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

 1-3) مساله تحقیق

استانداردهای حسابداری عموما حاوی الزاماتی برای به کارگیری رویه های محافظه کارانه هستند گنجاندن چنین الزاماتی در متن استانداردها، بیش از هر چیز ناشی از توجه به ویژگی قابلیت اتکای اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی است محافظه کاری به عنوان یکی از میثاق های تعدیل کننده در حسابداری،سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صور تهای مالی، سعی دارند تا تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند و انگیزه تزریق سرمایه و منابع را از طریق افراد برون سازمانی، به واحد تجاری افزایش دهند .درچنین شرایطی است که محافظه کاری، جهت خنثی نمودن خوش بینی مدیران در جهت حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صور تهای مالی به کار برده می شود بهره مندی از نتایج این گونه تحقیقات ، فرایند تصمیم گیری مدیران و ذینفعان ،را بهبود می بخشد، نیازهای مختلف ذینفعان، نیز پاسخ داده خواهد شد و اینکه مدیران نیز در برآورد و پیش بینی های خود، میزان و شدت این رابطه را مد نظر قرار خواهند داد . در تحقیقات انجام شده در خصوص عوامل موثر بر کارایی سرمایه گذاری، اثر محافظه کاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا دراین تحقیق با مد نظر قرار دادن محافظه کاری در دنیای کسب و کار امروز، برآنیم تا اثر این عامل را بر ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی مورد ارزیابی قرار دهیم.سوال اصلی تحقیق عبارتست از:چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی تحت شرایط محدودیت مالی وجود دارد؟

 1-4) ضرورت و اهمیت تحقیق

نتیجه گیری در خصوص مسائل مطرح در علوم انسانی (همچون علم حسابداری) به لحاظ دخالت متغیرهای متعدد و بعضا” غیر قابل کنترل در این حوزه ، اغلب بطور قطعی امکان پذیر نبوده ولی می توان با انجام تحقیقاتی از قبیل تحقیق حاضر ، به نتایجی دست یافته و مشکلات برخی شرکتها را در این خصوص مرتفع نمود . محافظه کاری حسابداری از مباحث مهم و تاثیرگذار در عرصه ی فعایت های شرکتها می باشد ، در مقابل ، خود محافظه کاری نیز در زمینه های بسیاری اثرگذار می باشد که برخی فواید احتمالی نظری و عملی آن به شرح زیر می باشد :

1- آشنایی استفاده کنندگان و مدیران از تاثیرات برخی عوامل موثر بر میزان کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2-آشنایی استفاده کنندگان و مدیران از تاثیرات متقابل کارایی سرمایه گذاری بر برخی عوامل.

3-تصمیم گیری هوشمندانه تر مدیران و استفاده کنندگان در خصوص مسائل اقتصادی با در نظرگرفتن اثرات محافظه کاری درحسابداری.

4-کمک به تدوین کنندگان استانداردها و مقررات و مسئولین ، در جهت ارتقای گزارشگری و ارائه

رهنمودهای ارزنده.

با توجه به موارد بالا می توان گفت که نتایج تحقیق حاضر در پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده کنندگان و همچنین در تصمیم گیریهای مدیران اثرگذار میباشد .

  1-5) اهداف تحقیق

هدف اصلی

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری تحت شرایط محدودیت های مالی

اهداف فرعی

1-تعیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری بیش از حد تحت شرایط محدودیت های مالی

2-تعیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری کمتر از حد تحت شرایط محدودیت های مالی

3-تعیین میزان تاثیراندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری وناکارآیی سرمایه گذاری

شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

 1-6) سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی تحت شرایط محدودیت مالی وجود دارد؟

سوالات فرعی

  • چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد؟
  • چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با کارآیی عملیاتی شرکتها وجود دارد؟
  • تا چه میزان اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی موثراست؟
  • تاچه میزان فرصت های رشد بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی موثراست؟

 1-7) فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی، تحت شرایط محدودیت مالی، رابطه وجود دارد.

فرضیات فرعی
1) بین محافظه کاری حسابداری با  سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد در شرکتهای دارای محدودیت مالی رابطه وجود دارد.

2) بین محافظه کاری حسابداری با کارآیی عملیاتی در شرکتهای دارای محدودیت مالی رابطه وجود دارد.

3) اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی تاثیردارد.
4) فرصت های رشد بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی موثراست

1-8) روش کلی تحقیق

تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و در آن ارتباط رویه های گزارشگری مالی با میزان انحراف آنها از سطح سرمایه گذاری موردانتظار شرکتها و دسترسی آنها به منابع مالی، بررسی می شود. این تحقیق به لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی و استقرایی است و اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیات آن از صورتهای مالی حسابرسی شده و سایر اطلاعات مالی و غیرمالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بدست می آید.

تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی براساس داده های تاریخی می باشد. بنابراین میتوان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این رابطه می باشد. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیات، از آزمون های همبستگی مبتنی بر الگوهای رگرسیونی استفاده می شود.

 1-9) تعریف عملیاتی واژه ها

محافظه کاری(Conservatism): در بند 18 فصل دوم مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری حسابداری اینگونه تعریف کرده است :”کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای براوردهای حسابدار ی در شرایط ابها م مورد نیاز است به گونه ای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهیها کمتر از واقع ارائه نشود.”

در واقع محافظه کاری را میتوان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه کاری را به کار میبرند

محدویت مالی(Financing constraints): شرکت ها زمانی در محدوده تأمین مالی قرار می گیرند که بین هزینه های داخلی و هزینه های خارجی وجوه تخصیص داده شده با یک شکاف روبه رو هستند. شرکتی که در دسترسی به منابع خارجی بازار سرمایه با مشکلات بیشتری مواجه باشد، بخش بیشتری از منابع مالی مورد نیاز خود را از منابع داخل شرکت تأمین می کند و اصطلاحا با محدودیت مالی مواجه می باشد. (فازاری و همکاران،1998).

سرمایه گذاری(Investment): سرمایه گذاری به معنی خرید دارایی هایی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید دارایی های مالی یا دارائی‌های دیگر، به منظور تحصیل منفعت در قالب بهره، سود سهام یا افزایش ارزش دارایی خریداری شده است. در این تحقیق، سرمایه گذاری شرکتها، عبارت است از منابعی که آنها برای تامین دارایی های ثابت عملیاتی(شامل اموال، ماشین آلات و تجهیزات) صرف کرده اند. (فازاری و همکاران،1998).

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(MTB): این نسبت نشان دهنده فرصتهای رشد شرکت است. هرچه اندازه این نسبت بالاتر باشد، شرکت وجوه نقد بیشتری را برای انجام سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش خالص مثبت در اختیار دارد. در این تحقیق از این نسبت بعنوان متغیر کنترلی استفاده شده است (ویچودهاری و واتس ،2005)

اندازه شرکت(Firm Size): برای کنترل ویژگیهای متفاوت شرکتهای نمونه آماری در تحقیقات مالی، از یک متغیر کنترلی اندازه استفاده می شود. محققان معیارهای گوناگونی برای اندازه شرکتها در نظر گرفته اند. در این تحقیق جهت وارد نمودن اندازه شرکتهای در الگوی آزمون فرضیات از لگاریتم ارزش دفتری کل داراییها استفاده شده است. (احمد ودیولمان،2008)

سرمایه گذاری بیش از حد(Overinvestment): عبارست از انحراف مثبت از سرمایه گذاری مورد انتظار و در واقع سرمایه گذاری مدیر در پروژه های ضعیف می باشد که از طریق باقیمانده رگرسیون سرمایه گذاری در داراییهای ثابت بر فرصتهای رشد محاسبه خواهد شد. چنانچه باقیمانده رگرسیون فوق مثبت باشد حاکی از بیش سرمایه گذاری است(وردی،2006).

سرمایه گذاری کمتر از حد(Underinvestment ): عبارست از انحراف منفی از سرمایه گذاری مورد انتظار و در واقع عدم سرمایه گذاری مدیر در پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت می باشد که از طریق باقیمانده رگرسیون سرمایه گذاری در داراییهای ثابت بر فرصتهای رشد محاسبه خواهد شد. چنانچه باقیمانده رگرسیون فوق منفی باشد حاکی ازکم سرمایه گذاری است(وردی،2006).

کارآیی عملیاتی(Efficiency ): موفقیت و بهره وری شرکت در به کارگیری منابع در دسترس جهت سودآوری، بعنوان عملکرد مالی مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، جهت اندازه گیری کارآیی عملیاتی از نسبت بازده دارایی ها (ROA)استفاده می شود. این نسبت بیانگر سطح بهره وری ناشی از استفاده از منابع شرکت است و میزان سود به ازای هر ریال از وجوه سرمایه گذاری شده در شرکت را نشان می دهد. (رویچوداری و واتز ، 2005)
اهرم مالی(Financial Leverage): نسبت بدهیها به داراییها بعنوان معیاری برای تعیین ساختار سرمایه در شرکتها استفاده می شود. این معیار که به آن اهرم مالی گفته می شود، شاخصی برای ریسک مالی شرکت و توانایی پرداخت بدهیها نیز محسوب می شود. (لیاندس و زادنو،2005)

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.