رشته حسابداری

پایان نامه ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدکاشان

دانشکده حسابداری

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته حسابداری

عنوان

ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم

استاد مشاور :

دکتر حسین پناهیان

تیر 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2 موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-4 بیان مسله اساسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-5 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6 سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-7 فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-8 تعریف عملیاتی واژها ………………………………………………………………………………………………………………………………………….   6

1-9 روش کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  8

1-10 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  8

1-10-1 قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  8

1-10-2 قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  8

1-10-3 قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  9

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  11

2-1 چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  12

2-2 کمک های بلا عوض دولت………………………………………………………………………………………………………………………………….  12

2-2-1 سوبسید مستقیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  12

2-2-2 سوبسید غیر مستقیم …………………………………………………………………………………………………………………………………….  12

2-3 انواع سوبسید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  13

2-3-1 سوبسید آشکار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  13

2-3-2 سوبسید پنهان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-4 یارانه چیست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  13

2-4-1 یارانه غیر نقدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  14

2-4-2 یارانه نقدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  14

2-5 طبقه بندی بر اساس هدف پرداخت یارانه و نحوه روش پرداخت……………………………………………………………………..  14

2-5-1 یارانه نقدی یا کمک های نقدی…………………………………………………………………………………………………………………….  14

2-5-2 یارانه اعتبارات………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  14

2-5-3 یارانه مالیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  15

2-5-4 یارانه برابری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  15

2-5-5 یارانه غیر نقدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-5-6 یارانه خرید تضمینی کالا…………………………………………………………………………………………………………………………………  15

2-5-7 یارانه تنظیمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-6 یارانه هدفمند چه نوع یارانه ای است………………………………………………………………………………………………………………….  15

2-7 انواع نظام یارانه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-7-1 نظام یارانه نقدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-7-2 نظام یارانه کالایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  16

2-7-3 نظام یارانه قیمت عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-7-4 نظام یارانه کالا برگی……………………………………………………………………………………………………………………………………..  16

2-8 یارانه در ایران وجهان………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-9 مخاطرات پرداخت نقدی یارانه……………………………………………………………………………………………………………………………  17

2-10 آسیب های پرداخت نقدی یارانه………………………………………………………………………………………………………………………  19

2-11 هدفمند نمودن یارانه ها در ایران…………………………………………………………………………………………………………………….  19

2-12 تجربه هدفمند کردن یارانه ها در دیگر کشورها……………………………………………………………………………………………..  20

2-12-1 تجربه گرانی در ترازوی مصر………………………………………………………………………………………………………………………..  21

2-12-2 تجربه اردن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  22

2-13 یارانه ها و سیاست های تثبیت………………………………………………………………………………………………………………………..  23

2-14 تغییر در راهبردهای مبارزه با فقر……………………………………………………………………………………………………………………  23

2-15 تورم چیست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  24

2-16 تاثیر یارانه بر تورم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-17 تاثیر یارانه بر مصرف انرژی……………………………………………………………………………………………………………………………….  24

2-18 تاثیر یارانه بر قاچاق سوخت………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-19 سایر تاثیرات یارانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  25

2-19-1 تاثیر یارانه بر توزیع جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-19-2 یارانه و الگوی مصرف ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-20 روش محاسبه یارانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-21 نحوه پرداخت یارانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  26

2-22 راهکارهای اصلاح نظام یارانه………………………………………………………………………………………………………………………………..  27

2-23 اهداف هدفمندی یارانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….  27

2-24 موفقیت هدفمندی در گرو کنترل قیمت ها………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-25 آثار هدفمند کردن یارانه ها بر بازار مالی………………………………………………………………………………………………………………  28

2-26 هدفمند کردن یارانه ها و صادرات………………………………………………………………………………………………………………………….  29

2-27 تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………  29

2-28 تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف آب……………………………………………………………………………………………………………  31

2- 29 تاثیر طرح در صنعت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-30 ملاحظات اجرایی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  33

2-31 تاثیر طرح بر شهرداریها……………………………………………………………………………………………………………………………………………  34

2-32 معیارهای ارزیابی عملکرد مالی……………………………………………………………………………………………………………………………….  35

2-33 پیشینه تحقیقات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …  36

2-33-1 تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  36

2-33-2 تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  44

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  55

3-2 روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  55

3-3 تعریف جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-4 تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  56

3-5 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  56

3-6 روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………  56

3-7 ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  57

3-8 پایایی و اعتبار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  57

3-9 روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………..  58

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  62

4-2 تاثیر هدفمند کردن یارانه هابردرآمدهای شهرداری………………………………………………………………………………………………  62

4-3  تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های شهرداری………………………………………………………………………………………….  74

4-4 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  82

فصل پنجم : تلخیص نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

5-2 خلاصه یافته ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

5-3 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  86

5-4 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………….  90

5-5 پیشنهاد برای پژوهش های آتی……………………………………………………………………………………………………………………..  91

5-6 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………  91

چکیده :

این تحقیق بدنبال ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم می باشد. تحقیق حاضریک تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد در این تحقیق نمونه نداریم و کل شهرداری قم به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا دادها و اطلاعات مربوط به منابع شهرداری در دو بخش جداگانه در قالب درآمدها و سایر منابع تامین مالی مورد قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت سپس مصارف شهرداری که آن هم در دو بخش هزینه های عمومی و هزینه های عمرانی  قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه ها ارزیابی گردید و اطلاعات توسط نرم افزار Excel  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و نتایج تحقیق نشان داد که اجرای هدفمند کردن یارانه ها باعث کاهش درآمدهای عمومی، بهبود یافتن سایر روش های تامین مالی و افزایش هزینه های عمومی و عمرانی گردیده است.

واژگان کلیدی :

درآمدهای عمومی- سایر منابع تامین مالی- هزینه های عمومی- عزینه های عمرانی- طرح هدفمند کردن یارانه ها

1 1 مقدمه

اصولاً قیمت تعیین کننده تخصیص منابع به فعالیتها و نیازهای موجود است. به بیان دیگر منابع به سمتی حرکت می کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشند. حال چنانچه قیمت ها در اقتصاد دستکاری نشده باشند و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا حاصل شده باشند، خود عواملی برای کارائی اقتصادی و تخصیص بهینه خواهند بود. در کشور ما متاسفانه برای سالهای متمادی قیمتها بدلیل وجود یارانه ها عامل مناسبی برای تخصیص بهینه منابع نبودند. از این رو اقدام به هدفمندسازی یارانه ها جهت جلوگیری از اتلاف منابع و حرکت به سوی کارائی و بهره وری ضروری بنظر می رسید. طرح تحول اقتصادی از جمله طرح هایی می باشد که به منظور شناسایی و رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تهیه شده است و شامل هفت رأس کلی 1- نظام بهره وری 2- نظام یارانه 3- نظام مالیاتی 4- نظام گمرک 5- نظام بانکی 6- نظام ارزش گذاری پول ملی و 7- نظام توزیع کالا و خدمات است. از بین این هفت نظام به منظور اصلاح نظام یارانه ها قانون هدفمند کردن یارانه ها در که در دی ماه سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، برنامه بسیار گسترده است که تاثیرات بسیاری بر بخشهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خواهد گذاشت. به بیان دیگر تاثیرات قابل ملاحظه ای بر هزینه ها و درآمدهای بنگاه های اقتصادی خواهد داشت و به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قانون هدفمند سازی یارانه ها قرار خواهند گرفت. شهرداریها هم بعنوان یک بنگاه اقتصادی غیر انتفاعی از این تاثیرات مستثنی نبوده و ساختار مالی شهرداری را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود لذا در این تحقیق ما به دنبال بررسی تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدها و هزینه های شهرداری قم هستیم تا اینکه شهرداری قم بتواند در خصوص ساختار مالی خود تغییراتی جهت بهبود انجام دهد.

1-2 موضوع تحقیق

موضوع تحقیق در خصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تاثیراتی که می تواند بر نظام مالی شهرداری بگذارد می باشد.

طبق قانون دولت اجازه دارد در سال اول اجرای قانون هدفمندی قیمت های حاملهای انرژی را به تنهایی به اندازه ای افزایش دهد که از محل آن درآمدی حداکثر معادل 200 هزار میلیارد ایجاد شود و کسب درآمد مذکور افزایش معنادار قیمت حاکل های انرژی را در پی خواهد داشت، مطالعات مختلف نشان داده اند که افزایش قیمت حاملهای انژی با وجود منافعی که دارد بی هزینه نخواهد بود و این کار باعث می شود که سطح عمومی قیمت ها علاوه بر تورم جاری کشور 37.6 درصد افزایش خواهد داد و اگر دولت افزایش یک باره قیمت ها را در دستور کار قرار دهد تورمی بالغ بر 68 درصد علاوه بر تورم موجود کشور ایجاد خواهد شد. ( توتونچی، ملکی و موسوی، 1388)

با توجه به موارد ذکر شده این موضوع قابل پیش بینی است که با هدفمند سازی یارانه ها که افزایش هزینه و کاهش درآمد را در پی خواهد داشت نظام مالی بسیاری از شرکتها و سازمانها را مختل می کند. لذا علاوه بر دولت، هر شرکت و سازمانی وظیفه دارد که پیش بینی های لازم را به عمل آورد تا کمترین آسیب را از بی انضباتی پولی و مالی کشور ببیند و به ورطه ورشکستگی سقوط نکند.

یکی از نهادهایی که به احتمال قوی در معرض نوسانات شدید ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار می گیرد و نظام مالی آن دچار عدم تعادل می گردد شهرداری می باشد که با توجه به خدمات گسترده شهرداریها در شهرکه از لحاظ هزینه مبالغ قابل توجهی می باشد می بایست در موضوع ساختار مالی خود بویژه بحث هزینه ها بنامه ریزی دقیق صورت گیرد.

1-3 ضرورت و اهمیت موضوع

مزایای توجیهی  این تحقیق در واقع به شرح زیر می باشد:

  1. یکی از دلایل اهمیت موضوع جدید بودن آن می باشد که این موضوع ارزیابی تأثیر هدفمند سازی یارانه ها بر عملکرد شهرداری ها در ایران خصوصا در حوزه شهرداری قم موضوعی جدید می باشد.
  2. با توجه به هدفمند شدن یارانه شهرداری می بایست در ساختار درآمد و هزینه های خود تغییرات سازنده ای انجام دهد لذا موضوع به عنوان اولویت پژوهشی شهرداری است .
  1. حمایت سازمان از موضوع از لحاظ دسترسی به اطلاعات

1ـ4  بیان مساله اساسی تحقیق

از دهه 1970 با شکل‌گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌ نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. بنابراین در این دوره سیاست‌های حمایتی اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و… سرلوحه برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت هدفگیری صحیح این سیاستها بود؛ به نحوی‌که بیشتر کشورها یارانه‌ها را به صورت همگانی و عمومی پرداخت می‌کردند. اما در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه‌ها اقدام کردند.وتا سال 2008 ، اکثر کشورهای جهان قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کرده و در بیشتر مواقع، ابتدا با مشکلات اقتصادی از جمله تورم غیرقابل کنترل مواجه شده اند که این مشکلات با اتخاذ سیاست های صحیح مرتفع گشته است.

برداشته شدن یارانه ها از سوخت و حامل های انرژی باعث کاهش درآمد و پس انداز خانوارها و در نتیجه کاهش مصرف کل جامعه می شود و این موضوع کاهش تورم را موجب خواهد شد قانون هدفمند سازی یارانه ها با هدف تخصیص بهینه تاثیرات قابل ملاحظه ای را بر روی درآمدها و هزینه های بنگاه های اقتصادی خواهد داشت. و شهرداریها نیز بعنوان یک بنگاه اقتصادی غیر انتفاعی از این تاثیرات  مستثنی نیست. و ضروری است که نسبت به تجدید نظر در ساختار درآمد و هزینه خود اقدامات سازنده ای انجام دهد.

در این تحقیق بدنبال آن هستیم تا تاثیر قانون هدفمندی را بر درآمدها و هزینه های شهرداری قم مورد بررسی قرار دهیم.

 باتوجه به مطالب اخیر سؤال اصلی تحقیق :

« هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم چه تأثیری دارد؟ »

1-5  اهداف تحقیق

 هدف اصلی تحقیق :

«ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم»

اهداف فرعی این تحقیق نیز شامل :

ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری

ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری

ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری

ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری

1-6  سوالات تحقیق

 سوال اصلی تحقیق :

« هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم چه تأثیری دارد؟ »

سوالات فرعی تحقیق :

هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟

هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری چقدر تأثیر  دارد؟

هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟

هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟

1-7  فرضیات تحقیق

       فرضیه اصلی :

با توجه به روش توصیفی این تحقیق هدف پاسخ به سئوالات است ولی فرضیات زیر را می توان به طور توصیفی مطرح نمود.

« هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد شهرداری قم مؤثر است. »

فرضیه های فرعی تحقیق :

هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری قم مؤثر است .

هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری قم مؤثر است .

هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری قم مؤثر است .

هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری قم مؤثر است .

1-8  تعریف عملیاتی واژه ها

درآمدهای عمومی  : درآمد عموی شامل 6 زیر مجموعه می باشد که مهمترین آن عوارض عمومی است که بر اساس صدور پروانه های ساختمانی محقق می شود.

سایر منابع تامین مالی : شامل فروش اموال، وامهای دریافتی از بانک و فروش اوراق مشارکت می باشد.

هزینه های عمومی : این هزینه ها شامل هزینه خدمات شهرداری و هزینه های اداری می باشد.

هزینه های عمرانی: این هزینه ها شامل تملک املاک و اراضی، زیر سازی و آسفالت معابر،ایجاد پلها و زیر گذرو ایجاد فضای سبز و پارکها می باشد.

طرح هدفمند کردن یارانه ها: اولین طرح برنامه دولت جهت اصلاحات ساختار اقتصاد ایران با عنوان طرح «هدفمند کردن یارانه ها» معرفی شد. با توجه به روشی که برای اجرای این طرح انتخاب شده است، می توان آن را طرح «نقدی کردن یارانه ها » نامید.

معیارهای اندازه گیری عملکرد:

معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از: سود، رشد سود، سود تقسیمی، جریان های نقدی، سود هر سهم و نسبت های مالی (شامل ROA،ROE،P/E، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Qتوبین). معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از : ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار(MVA) و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA).

معیارهای حسابداری:

معیارهای حسابداری به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول مبتنی بر اطلاعات حسابداری هستند و دسته دوم بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار مبتنی می باشند.

معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری: که عمدتاٌ با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه، عملکرد شرکت را اندازه گیری می کنند. این معیارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسیم سود، جریان های نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارائی ها (ROA) می باشند.که در این پژوهش ما درآمد و هزینه را در نظر می گیریم.

 

1-9 روش کلی تحقیق

روش کلی تحقیق جهت تعیین و ارزیابی اثر هدفمند کردن یارانه ها برعملکرد مالی شهرداری قم به شرح زیر است :

الف) برمبنای هدف :

این تحقیق براساس هدف اساسی یا کلی که قرار است با انجام تحقیق به آن دست یابیم، یک تحقیق کاربردی محسوب می شود. تحقیقات کاربردی همچنین از جمله تحقیقات توسعه ای نیز به شمار می آیند. .

ب) برمبنای روش استنتاج ( روش گرد آوری داده ها ) :

این تحقیق از جهت روش گرد آوری داده ها یک تحقیق توصیفی- تحلیلی است. به گونه ای که در ارزیابی تأثیر هدفمند نمودن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری از نوع توصیفی بوده، لذا آزمون آماری وجود ندارد .

ج) برمبنای طرح تحقیق :

از نظر طرح تحقیق، یک تحقیق شبه تجربی فاقد گروه کنترل محسوب می شود. در این تحقیق  فقط از گروه آزمایش استفاده می شود یعنی یک گروهی است. عملکرد در گروه آزمایش اندازه گیری می شود و در گروه آزمایش متغیر آزمایش را اعمال می کنیم. پس از اعمال متغیر آزمایش مجدداً عملکرد گروه آزمایش مورد مطالعه قرار می گیرد و نتایج، قبل و بعد از آزمایش مقایسه یا تغیر عملکرد ارزیابی می شود. در تحقیقات شبه تجربی متغیر آزمایش در اختیار محقق نیست و همچنین این تحقیق با روش پیش آزمون – پس آزمون انجام می شود .

1-10  قلمرو تحقیق

 1-10-1  قلمروی موضوعی

ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم

1-10-2  قلمروی زمانی

  قلمرو زمانی این تحقیق شش ماه قبل و بعد از هدفمند شدن یارانه ها می باشد.

1-10-3  قلمروی مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق شهرداری قم می باشد

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.