رشته حسابداری

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی                                             

  واحد کاشان

   دانشکده مدیریت گروه حسابداری

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان:

ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد

 استاد مشاور:

دکتر حسن همتی

 مستان   1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده. 0

فصل اول:. 1

کلیات تحقیق. 1

1-1- مقدمه تحقیق. 2

2 -1- بیان موضوع. 3

3-1- تبیین مساله تحقیق. 5

4-1- اهداف تحقیق. 6

5-1- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

6-1- سوالات تحقیق. 8

7-1- فرضیه های تحقیق. 8

8-1- روش کلی تحقیق. 9

9-1- قلمرو تحقیق. 9

1-9-1- قلمرو موضوعی. 9

2-9-1- قلمرو زمانی. 9

3-9-1- قلمرو مکانی. 9

10-1- تعاریف عملیاتی واژه ها. 10

فصل دوم:. 11

ادبیات و پیشینه تحقیق. 11

1-2- مقدمه. 12

2-2- بخش اول: مبانی نظری تحقیق. 12

1-2-2- بازده حقوق صاحبان سهام. 12

1-1-2-2- معایب ROE. 12

2-2-2- بازده دارایی ها. 14

1-2-2-2- موارد استفاده ROA.. 14

2-2-2-2- نقاط ضعف ROA.. 15

3-2- تحقیقات قبلی صورت گرفته. 19

1-3-2- تحقیقات خارجی. 19

2-3-2- تحقیقات داخلی. 22

فصل سوم:. 36

روش تحقیق. 36

1 -3- مقدمه. 37

2-3- روش کلی تحقیق. 37

1-2-3- روش تحقیق از لحاظ هدف. 37

2-2-3- روش تحقیق از لحاظ روش استنتاج. 37

1-2-3- روش تحقیق از لحاظ طرح تحقیق. 38

3-3- جامعه آماری. 38

4-3- نمونه آماری و کفایت آن. 38

5-3- روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن. 39

6-3- روش گردآوری داده ها و موارد کاربرد. 40

7-3- ابزار تحقیق و موارد کاربرد. 41

8-3- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات. 41

1-8-3- مدل تحقیق:. 41

9-3- روش های آماری. 45

1-9-3- روش های توصیفی:. 45

2-9-3- روش های تحلیل پیش فرض ها. 45

3-9-3- روش های تعیین روابط بین متغیرها. 45

4-9-3- روش های تعمیم نتایج. 46

فصل چهارم:. 47

یافته های تحقیق. 47

1-4- مقدمه:. 48

2-4- توصیف نمونه آماری. 48

3-4- توصیف متغیرها. 48

4-4- تحلیل پیش فرض ها. 50

1-4-4- بررسی فرض نرمال بودن متغیرها. 50

2-4-4- بررسی عدم خودهمبستگی بین متغیرها. 52

3-4-4- آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 54

4-4-4- بررسی میزان عامل تورم واریانس و تلرانس. 62

5-4- تحلیل روابط بین متغیر ها. 63

1-5-4- رابطه بین عینی بودن داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ. 63

2-5-4- رابطه بین عینی بودن داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای کوچک. 65

3-5-4- رابطه بین ضریب مالکانه با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ  67

4-5-4- رابطه بین ضریب مالکانه با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای کوچک  69

5-5-4- رابطه بین بازده داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ. 71

6-5-4- رابطه بین بازده داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای کوچک. 72

7-5-4- رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ. 74

8-5-4- رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای کوچک. 76

6-4- جمع بندی. 78

فصل پنجم. 79

تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات. 79

1-5- مقدمه. 80

2-5- خلاصه یافته های تحقیق:. 80

3-5- نتایج تحقیق:. 84

1-3-5- نتایج فرضیه فرعی اول:. 85

2-3-5- نتایج فرضیه فرعی دوم:. 86

3-3-5- نتایج فرضیه فرعی سوم:. 86

4-3-5- نتایج فرضیه فرعی چهارم:. 86

5-3-5- نتایج فرضیه اصلی:. 87

4-5-  پیشنهادها. 88

1-4-5- پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش. 88

1-1-4-5- پیشنهاد‌های کاربردی برمبنای نتایج تحقیق:. 88

2-4-5- پیشنهادهای کاربردی بر مبنای پژوهش های آتی. 90

5-5- محدودیتها. 90

پیوست ها.

پیوست شماره 1 لیست شرکتهای نمونه آماری.

پیوست شماره 2 خروجی نرم افزار آماری.

منابع و ماخذ.

منابع فارسی.

منابع لاتین.

چکیده

این تحقیق به ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک پرداخته است. برای انجام این تحقیق، نمونه ای از 105 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب، و با توجه به اندازه شان به شرکتهای بزرگ و کوچک تقسیم گردیدند که در این پژوهش، ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک  برای دوره زمانی 6 ساله از سال 1385 الی 1391، در بین شرکتهای بزرگ و کوچک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع 630 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد که تعداد 324 مشاهده مربوط به شرکتهای بزرگ و 306 مشاهده مربوط به شرکتهای کوچک می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون خطی مرکب است. برای رسیدن به هدف بالا چهار فرضیه مطرح گردید که همه آنها تایید گردیدند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک رابطه ای به صورت مستقیم وجود دارد.

 واژگان کلیدی: عینی بودن داراییها ، بازده دارائیها ، بازده حقوق صاحبان سهام ، چرخه تبدیل وجه نقد

 فصل اول:

کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه تحقیق

چرخش وجه نقد از زمانی که شرکت بابت مواد اولیه پول پرداخت می کند شروع می شود و تا هنگامی که مطالبات ناشی از فروش کالا را دریافت می کند ادامه می یابد. طول دوره گردش وجه نقد به شیوه زیر محاسبه می شود: متوسط دوره ای که این پول به صورت موجودی کالاست، به اضافه متوسط زمان وصول مطالبات، منهای مهلت پرداخت حساب های پرداختنی ( پی نوو، 1385، 2).

مدیریت در انجام وظایف مختلف برای حصول نقدینگی و سود‌آوری در دو نقش متفاوت عمل می‌کند. در یک نقش به عنوان مدیر، یک تصمیم‌گیر، یک عضو از مجموعه شرکت است و هدف او در این نقش به ماکزیمم رساندن ارزش شرکت در بلند مدت می‌باشد و در نقش دیگر او یک مدیر متخصص در امور مالی و بازارهای پول در زمینه مدیریت نقدینگی است .

از آنجایی که مهمترین عاملی که مدیران مالی در چرخه تبدیل وجه نقد مد نظر قرار می‌دهند، نقدینگی و به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت است و از آنجا که عینی بودن داراییها، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت را نتیجه کارایی فعالیتها و توان بهره‌برداری شرکت از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاریها ارزیابی می‌کنند، بررسی رابطه بین این متغیرها در بورس اوراق بهادار تهران هدف تحقیق می‌باشد.

یکی از مهمترین مشکلاتی که شرکتها با آن روبرو می باشند میزان وجه نقدی است که می بایست در شرکت نگهداری نمایند تا بتوانند نیاز های خود در رابطه با مخارج در پیش رو را رفع نمایند و بدین جهت مانده وجه نقد نگهداری شده در شرکت می تواند یکی از مهمترین معیار های تصمیم گیری در شرکت باشد و هر شرکتی که دارای قدرت و توان بیشتری برای ایجاد وجه نقد باشد با هزینه بدهی کمتر ی می تواند فعالیت های خود را ادامه دهد و همچنین هر چقدر هزینه بدهی شرکت کمتر باشد به تبع آن وجه نقد کمتری برای پرداخت بدهی هایش نیاز دارد و می تواند وجوه نقد خود را در راستای به کارگیری و بهره وری از سرمایه گذاری و افزایش داراییها و تولیدات خود بکار گیرد و زمانیکه شرکت از لحاظ وضعیت نقدینگی در وضعیت بهتری باشد در نتیجه توانایی بیشتری در پیش بینی سود خواهد داشت و حال با توجه به آنچه مطرح گردید محقق در تلاش است با ارزیابی ارتباط بین مانده نگهداری شده وجه نقد و توان ایجاد وجه نقد با هزینه بدهی و توانایی پیش بینی سود، راهکارهای مفیدی به سرمایه گذاران ارائه دهد.

حال در این تحقیق ما به دنبال درک این مطلب می باشیم که آیا بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک رابطه وجود دارد یا نه و آیا عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت می توانند به عنوان عواملی تاثیر گذار بر چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک مطرح باشند یا نه؟

2 -1- بیان موضوع

         در طول زمان، چرخش وجه نقد یکی از عوامل تعیین کننده بازده دارائیها و بازده حقوق صاحبان سهام بوده است. تولید کالا مستلزم مصرف وجه نقد است و شرکت ها برای تولید کالا مجبورند ابتدا مواد اولیه بخرند، سپس آنها را تغییر شکل داده و به صورت کالای ساخته شده در آورند. آنگاه با فروش موجودی کالای ساخته شده، حساب های دریافتنی یا اسناد دریافتنی افزایش می یابند و با وصول مطالبات، دوره گردش وجه نقد به پایان می رسد.

چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک می تواند متفاوت از یکدیگر و یا شبیه به هم باشد. عینی بودن داراییها نیز می تواند به عنوان یک پشتوانه سرمایه ای برای شرکت مطرح باشد و همیشه می بایست این مطلب را در نظر داشت که هدف مدیریت شرکت به حداکثر رساندن بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت می باشد و در این راستا چرخه وجه نقد و بالا بودن سرعت تبدیل وجه نقد می تواند به عنوان بزرگترین عامل اثر گذار بر ایجاد بازدهی داراییها و بازدهی حقوق صاحبان سهام مطرح باشد.

یکی دیگر از هدفهای مدیریت هر واحد انتفاعی ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی است. مدیریت در قبال طرح ‌ریزی در اینکه چگونه وجه نقد مورد نیاز تامین و بکار گرفته شود مسئولیت دارد. مدیران مالی در جهت تامین نقدینگی مورد نیاز برای اجرای فعالیتهای واحد تجاری، باید وظایفی را انجام دهند یکی از وظایف مدیران مالی تخصیص بهینه منابع بین داراییهای جاری، وجه نقد، حسابهای دریافتنی و موجودی خدمات یا کالا است. مهمترین عاملی که مدیران مالی باید در مدیریت وجه نقد مد نظر قرار دهند نقدینگی و حداکثر کردن نوآوری واحد تجاری است، زیرا هدفی که تمامی ‌شرکتها با آن مواجه هستند به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت است و شرکتها هرچه به سمت حسابهای دریافتنی و موجودی کالا حرکت کنند توجه به سود‌آوری واحد تجاری در اولویت قرار می‌گیرد. از آنجا که بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام را نتیجه کارایی فعالیتها و توان بهره ‌برداری شرکت از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاریها ارزیابی می‌کنند .

در چرخه تبدیل وجه نقد، مدیر مالی به عنوان یک متخصص در کنار مدیر عامل شرکت فعالیت می‌کند و مسئولیت تامین سرمایه مورد نیاز جهت اداره فعالیتهای شرکت و پرداخت آن را دارد. همچنین زمانی که شرکت اقدام به سرمایه گذاری می‌کند باید تصمیم خود را در ارتباط با بازده سرمایه اتخاذ نموده و بررسی کند که آیا میزان بازده سرمایه پروژه مورد نظر متناسب است یا خیر؟

مدیریت در انجام وظایف مختلف برای حصول نقدینگی و سود‌آوری در دو نقش متفاوت عمل می‌کند. در یک نقش به عنوان مدیر، یک تصمیم‌گیر، یک عضو از مجموعه شرکت است و هدف او در این نقش به ماکزیمم رساندن ارزش شرکت در بلند مدت می‌باشد در نقش دیگر او یک مدیر متخصص در امور مالی و بازارهای پول در زمینه مدیریت نقدینگی است .

از آنجایی که مهمترین عاملی که مدیران مالی در چرخه تبدیل وجه نقد مد نظر قرار  می‌دهند، نقدینگی و به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت است و از آنجا که عینی بودن داراییها، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت را نتیجه کارایی فعالیتها و توان بهره‌برداری شرکت از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاریها ارزیابی می‌کنند، بررسی رابطه بین این متغیرها با توجه به اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران هدف تحقیق می‌باشد.

جنبه ابهام

از اهداف خاص مدیران مالی دستیابی به نقدینگی است که شرکت در تمام اوقات به اندازه کافی وجوه برای پرداخت تعهدی در اختیار داشته باشد به عبارت دیگر در این صورت است که شرکت می‌تواند تمام صورت حسابهای خود را در سررسید پرداخت کند و همچنین قادر خواهد بود با داشتن نقدینگی کافی از تخفیف های عمده و پیش‌بینی نشده در خریدهای کلان بهره‌برداری کند. علاوه بر موارد فوق شرکت باید در صدی بیش از نیازهای مورد انتظار خود نقدینگی در اختیار داشته باشد تا بتواند به عنوان یک منبع ذخیره در مواقع اضطراری از آن استفاده کند.

مشکل اصلی

مدیریت در انجام وظایف مختلف برای حصول نقدینگی و سود‌آوری در دو نقش متفاوت عمل می‌کند. در یک نقش به عنوان مدیر، یک تصمیم‌گیر، یک عضو از مجموعه شرکت است و هدف او در این نقش به ماکزیموم رساندن ارزش شرکت در بلند مدت می‌باشد در نقش دیگر او یک مدیر متخصص در امور مالی و بازارهای پول در زمینه مدیریت نقدینگی است.لذا بزرگترین مشکلی که یک مدیر به دنبال حل آن می باشد چگونگی دسترسی به نقدینگی بالاتر می باشد و همچنین مدیریت شرکت به دنبال نگهداری داراییهایی می باشد که سرعت بالاتری برای تبدیل به وجه نقد دارند و لذا بزرگترین مشکلی که از دیدگاه مدیریت در این زمینه مطرح می باشد عوامل و متغیرهایی می باشد که با چرخه تبدیل وجه نقد شرکت در ارتباط هستند تا بدین طریق بتوانند دسترسی آسان تری به موجودی نقد داشته باشند و همچنین چرخه تبدیل وجه نقد کوتاه تر و سریع تری داشته باشند.

ابعاد مشکل

در چرخه تبدیل وجه نقد، مدیر مالی به عنوان یک متخصص در کنار مدیر عامل شرکت فعالیت می‌کند و مسئولیت تامین سرمایه مورد نیاز جهت اداره فعالیتهای  شرکت و پرداخت آن را دارد و همچنین زمانی که شرکت اقدام به سرمایه گذاری می‌کند باید تصمیم خود را در ارتباط با بازده سرمایه اتخاذ نمود ه و بررسی کند که میزان بازده سرمایه پروژه مورد نظر متناسب است یا خیر ؟

در این تحقیق ما به دنبال پاسخ دادن به این سوال هستیم :

بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک رابطه وجود دارد یا نه؟

4-1- اهداف تحقیق

هر تحقیقی یک یا چند هدف مشخص دارد که محقق به دنبال دستیابی به آنها می باشد:

هدف اصلی:

ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد

اهداف فرعی:

 1. ارزیابی رابطه بین عینی بودن داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق
 2. ارزیابی رابطه بین ضریب مالکانه با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق
 3. ارزیابی رابطه بین بازده داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق
 4. ارزیابی رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق

5-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

جنبه ابهام برطرف شده

1- سطوح واقعى و مطلوب وجه نقد و چرخه تبدیل وجه نقد دستخوش تغییرات دائمى است. این وضع باعث مى‌شود که درباره سطح مطلوب چرخه تبدیل وجه نقد، به ‌صورت مستمر (روزانه) تصمیماتى گرفته شود که این امر بر بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت تاثیر گذار است. و حال با انجام این تحقیق ، ما دریافتیم که چرخه تبدیل وجه نقد شرکت بر بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت تاثیر گذار است و بدین جهت ابهام موجود در مورد در ارتباط بودن متغیرهای فوق الذکر با چرخه تبدیل وجه نقد برطرف گردید.

جنبه مشکلات حل شده

1-  یکی از مشکلاتی که شرکتها با آن مواجه می باشند میزان دسترسی به داراییهای نقدی بوده و میزان دسترسی شرکت به وجه نقد می باشد و این مطلب به عنوان یک مشکل مطرح است که با بالا رفتن سرعت چرخه تبدیل وجه نقد وضعیت بازدهی داراییها، بازدهی حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت چگونه خواهد شد و آیا این مطلب در شرکتهای بزرگ و کوچک به یک صورت بوده و یا اینکه متفاوت می باشد.

2- اگر مدیریت وجه نقد و چرخه تبدیل وجه نقد صحیح نباشند، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه ‌بسا شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند که این امر بر عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه تاثیر گذار خواهد بود و این امر می تواند در شرکتهای بزرگ و کوچک متفاوت باشد و با توجه به آنچه که شرح آن در بالا رفت یکی از دقدقه های مدیران ارشد شرکتها دستیابی به سطح مطلوبی از چرخه تبدیل وجه نقد می باشد تا از این طریق بتوانند به افزایش سودآوری شرکت کمک نمایند و برای دستیابی به این مهم می بایست عواملی را که با چرخه تبدیل وجه نقد در ارتباط می باشند و بر آن تاثیر گذار می باشند را شناسایی نمایند تا از این طریق بتوانند شرکت را در زمره شرکتهای پر بازده و سودآور جای دهند و لذا با توجه به آنچه بیان شد یکی از عمده ترین استفاده کننده گان از نتایج این تحقیق مدیران ارشد شرکتها می باشند.

جنبه نوآوری:

تنها تحقیق صورت گرفته در زمینه چرخه تبدیل وجه نقد در ایران تحقیق حاجیها و فیض آبادی 1390 می باشد که در این تحقیق به بررسی ارتباط چرخه تبدیل وجه نقد و نسبتهای نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است و هیچ تحقیق دیگری نیز یافت نشد و تا به حال در ایران  تحقیقی راجع به ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک در ایران صورت نگرفته است.

6-1- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

چه رابطه ای بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد وجود دارد؟

سوالات فرعی:

 1. چه رابطه ای بین عینی بودن داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
 2. چه رابطه ای بین ضریب مالکانه با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
 3. چه رابطه ای بین بازده داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
 4. چه رابطه ای بین بازده حقوق صاحبان سهام با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

7-1- فرضیه های تحقیق

با توجه به پرسش های محقق، فرضیه های زیر تبیین یافته است:

فرضیه اصلی:

بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد رابطه وجود وجود دارد.

فرضیات فرعی:

 1. بین عینی بودن داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
 2. بین ضریب مالکانه با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
 3. بین بازده داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
 4. بین بازده حقوق صاحبان سهام با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.

8-1- روش کلی تحقیق

روش تحقیق از جهت هدف: کاربردی

روش تحقیق از جهت روش استنتاج: توصیفی ـ تحلیلی

روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: پس رویدادی

9-1- قلمرو تحقیق

هر تحقیقی بایستی از نظر قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی دقیقا مشخص گردد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق بر آن احاطه کافی داشته و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. از آنجا که تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی بوده است، بنابر این به میزان زیادی مرتبط به زمان و مکان می باشد.

1-9-1- قلمرو موضوعی

قلمرو این تحقیق از نظر موضوعی: ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد

2-9-1- قلمرو زمانی

قلمرو این تحقیق از نظر زمانی شش سال یعنی بین سالهای 1385 تا پایان 1391 می باشد.

3-9-1- قلمرو مکانی

قلمرو پژوهش از نظر مکانی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

10-1- تعاریف عملیاتی واژه ها

وجه نقد: عبارت ‌است‌ از موجودی ‌نقد و سپرده‌های ‌دیداری‌ نزد بانکها و مؤسسات‌ مالی اعم از ریالی‌ و ارزی (شامل ‌سپرده‌های ‌سرمایه‌ گذاری ‌کوتاه ‌مدت ‌بدون ‌سررسید) به‌ کسر اضافه ‌برداشتهایی ‌که ‌بدون ‌اطلاع ‌قبلی‌ مورد مطالبه ‌قرار می‌گیرد.

معادل وجوه نقد: عبارت است از سرمایه گذاری های کوتاه مدت یوم التبدیل به وجه نقد که احتمال خطر کاهش در ارزش آن ناچیز بوده و به آسانی و بدون اطلاع قبلی قابل تبدیل به مبلغ وجه نقد باشد.

بازده حقوق صاحبان سهام[1]: حاصل تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام می باشد.

نرخ بازده  داراییها[2]: حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییها می باشد.

ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها از تقسیم ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری داراییها بدست می آید..

سرمایه در گردش[3]: مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود.

نرخ بازده  داراییها[4]: حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییها می باشد.

ضریب مالکانه شرکت: یکی از نسبت های مالی است که از تقسیم جمع داراییها بر جمع حقوق صاحبان سهام بدست می آید.

چرخه تبدیل وجه نقد: چرخه تبدیل وجه نقد، روزهای بین دریافت و پرداخت وجه نقد در ارتباط با یک واحد مجزا از عملیات می باشد.

1 ROE

2 ROA

3 Working Capital

4 ROA

تعداد صفحه :138

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.