رشته حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش سازمانی و مدیریت سود:شواهدی از شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته :

مدیریت دولتی

گرایش :

مالی

عنوان:

بررسی رابطه بین هوش سازمانی و مدیریت سود:شواهدی از شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران

 

زمستان 91

 (نام نویسنده و استاد راهنما و… داخل فایل ورد موجود است)

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین هوش سازمانی ومدیریت سود در شرکتهای موجود در بازار بورس اواراق بهادار تهران انجام یافته است.روش تحقیق مورد استفاده مداخله ای (علی)است. تحقیق حاضراز نظر زمان انجام ، مقطعی بوده و همچنین از نظر نتایج ، کاربردی و از نظر فرایند اجرای پژوهش کمی می باشد.

هوش سازمانی بر اساس نظریه کارل البرخت در هفت بعد: بینش راهبردی ، هم سویی ساختارها وسیستم ها ، پذیرش بار مسئولیت ، به کارگیری دانش ،عشق به کار، سرنوشت مشترک ، بینش استراتژیک تعریف ودر این راستا یک فرضیه اصلی وهفت فرضیه فرعی تنظیم شده است.برای بدست آوردن داده های  هوش سازمانی از پرسش نامه هوش سازمانی استفاده شده است ،که پس ازسنجش روایی وپایایی ان در اختیارنمونه اماری قرارگرفت وهمچنین داده های مدیریت سود ازمدل تعدیل شده جونز بدست آمده است. دراین تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان جایگزینی مناسب برای مدیریت سود درنظرگرفته شده است. اقلام تعهدی از تفاوت بین سود  خالص، وجوه نقد حاصل می گردد، اقلام تعهدی سود نیزبه دوبخش اقلام تعهدی اختیاری، وغیر اختیاری تقسیم می شودکه اقلام تعهدی اختیاری بیشترمی تواند درمعرض مدیریت و دستکاری سود قرارگیرد. به منظورتخمین اقلام تعهدی اختیاری ازمدل تعدیل شده جونز(دچو ودیگران،1995)استفاده شده است.

شرکتهای بازاربورس اوراق بهادار تهران به تعداد 45شرکت بعنوان جامعه آماری درنظرگرفته شده است.حجم نمونه آماری طبق فرمول کوکران به تعداد 36 شرکت بدست آمد.بررسی نتایج حاصل از آمار توصیفی و بررسی فرضیات توسط آزمون رگرسیون ، نشان داد که دراین شرکتها بین هوش سازمانی ومدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد . ودرکل هوش سازمانی موجب بهبود وضعیت مدیریت سود می باشد.

 

واژگان کلیدی:هوش سازمانی ، مدیریت سود . هموارسازی سود،تئوری نمایندگی،عدم تقارن اطلاعاتی.

 

 

1-1مقدمه:

 

        فصل اول دربرگیرنده کلیات تحقیق است دراین فصل به تشریح بیان مسئله که شامل معرفی مسئله،بیان جنبه های مجهول وبیان متغییرهای مربوطه می باشدپرداخته شده سپس فوایدنظری وعملی تحقیق واینکه بررسی رابطه بین هوش سازمانی ومدیریت سود درسازمان بورس تهران بسیاراحساس          می شودذکرشده و اهداف کلی وارمانی تحقیق ،فرضیه های تحقیق ،تعریف هریک ازواژه ها واصطلاحات کلیدی به صورت مفهومی وعملیاتی وهمچنین دربخشهای پایانی فصل به جنبه های نواوری وقلمروتحقیق اشاره شده است.

 

1-2 بیان مسئله :

       حسابداران با انتقادات پیرامون شکست خود در هشدار به رفتارهای غیر اخلاقی مدیریت و رفتارهای غیراخلاقی خودشان از طریق مدارک ناقص و ایجاد موانعی رسواییهای اخیر شرکتها و ایجاد بحرانها، مد نظر قرار دادن فرهنگ و ارزشهای اخلاقی را در شرکتهای بزرگ مجدداً کانون توجه ساخته است. برای بررسی و تحقیق مواجه شده­ اند( اسریدهاران و دیکس کاینز[1]، 2002). این رفتارزمانی برجسته میشودکه حرفه حسابداری درسطح بین المللی توجه قابل ملاحظه ای را برموضوعات اخلاقی گذارده است.اخبار ورشکستی شرکتهای بزرگ دنیا (همچون انرون و ورلدکام در سال 2002)، منجر به بررسی­ های کمسیون بورس اوراق بهادار در مورد بسیاری از شرکتهای بزرگ دیگر ( همچون زیراکس و تایسون فود) گشت. بررسی­ های بعدی در مورد علل فروپاشی این شرکتها نشان داد که فعالیتهای مدیریت سود در ورشکستگی آنها دخیل بوده است(حسین اعتمادی و همکاران، 1389). اعمال مدیریت سود توسط برخی از حسابداران به عنوان اعمالی مشروع و درست(پارفت[2]، 2000) و توسط برخی دیگر به عنوان اعمالی نامشروع تلقی می شود.اگرچه،این توافق وجود داردکه مدیران بافشارقابل ملاحظه ای،ناشی ازتضاد منافع هستندواین که،این فشارموجب می شودتا برخی از انها بیش ازحددرمعرض رفتارغیراخلاقی قرارگیرند(الیاس[3]،2004).

 

           در چند دهه اخیر، مدیریت سود به عنوان یکی از مشکلات حرفه­ای حسابداری مطرح گردیده است. وزمانی رخ می دهدکه مدیران از قضاوت در گزارشگری مالی استفاده می کنندومعاملات راطوری ترتیب میدهندکه گزارشات مالی موجب گمراهی برخی افرادذینفع می شودویانتایج توافقات مبتنی برارقام حسابداری تحت تاثیرقرارمی گیرد. مدیریت سود وضعیت مالی واقعی سازمانها را نشان نمی دهد و اطلاعات مربوطی را که سرمایه­ گذاران باید از آنها مطلع باشندراپنهان می کندزیانی جدی به همه ذی نفعان وارد می کند در نتیجه می تواند منجر به عدم اعتماد ذینفعان نسبت به گزارشهای مالی شرکتی گشته و باعت کاهش سرمایه گذاریها شود(پریست[4]،2002).

 

        امروزه هوش پیشوند بسیاری ازمفاهیم مدیریتی شده است واین نشان دهنده تغییرنگاه سازمانهاومتفکران سازمانی ازهوش تستی بررویکردهای نوین به مقوله هوش است.یکی ازانواع هوش،هوش سازمانی است.هوش سازمانی،مارابرای تصمیم گیری سازمانی توانمند می سازدوبه ایجادتنوع درمنابع مالی،تحلیل برنامه هاوعملکردها،توسعه چشم اندازها،بازتعریف ماموریتها و طراحی راهبردهای مناسب پرداخته وبه عنوان استعدادوظرفیت یک سازمان درایجادقدرت ذهنی وتمرکزبراین قدرت ذهنی درتحقق رسالت سازمان تلقی می شودوبا اطمینان کامل می توان ادعا کردکه شناسایی واستفاده ازهوش سازمانی واینکه اگرتک تک ابعاد هوش سازمانی درسازمان مورداندازه گیری،بررسی دوره ای وارزیابی مجددقرارگیرداین مسئله قدرت رقابت پذیری سازمان راافزایش داده وباعث ارتقای زیرسیستم هوش سازمانی می شودکه برای تبدیل شدن به یک سازمان باهوش سازمانی بالاموردنیازاست(  ابرزی،1385) . سازمان هایی که هوش سازمانی بالایی دارند پیشرفت وسوددهی بیشتری داشته اندهمچنین اطلاعات بیرونی را تسخیر می کنندواطمینان دارند که تصمیمات درستی درسازمان اتخاذ می کنند(مندلسون ووزیگلر[5]،2007)

        هوش سازمانی ابزاری مهم برای افزایش سود،کاهش هزینه ها ،افزایش عملکرد ودر نتیجه کاهش نیاز مدیریت برای تخلفات حسابداری ودستکاری سود محسوب می شود از طرفی هوش سازمانی کارکنان را در تشخیص تخلفات وبازخورد توانمندمی سازد وامکان دستکاری سود را میکاهد.لذا با توجه به اهمیت موضوع مدیریت سود برای شرکتها و آثار و تبعات آن در سرمایه گذاریها و اعتماد مردم مسئله اصلی تحقیق حاضراین است که ایا بین هوش سازمانی بامدیریت سود درشرکتهای موجوددربورس اوراق بهادارتهران        رابطه ای وجود دارد؟

                                         

1-3- ضرورت تحقیق:

        مدیریت سود عمل و فرایند گزارش مالی گمراه کننده به سهامداران خارجی است.. هوش سازمانی از طریق بررسی وارتقا چشم انداز استراتژیک ،سرنوشت مشترک،میل به تغییر ، روحیه اتحاد وتوافق ،کاربرد دانش وفشار عملکردابزاری مناسب برای پیشبرد افزایش عملکرد وسود واقعی وکاهش تخلفات برای مدیران وسازمان می تواندباشد .از اینرو بررسی تاثیر هوش سازمانی بر میزان استفاده مدیران از مدیریت سود ودستکاری سود ضروری است.مطالعه هوش سازمانی شرکتهااز چند طریق می تواند موجب کاهش تخلفات ناشی از مدیریت سود شود مثلااولا موجب افزایش تعهد مدیریت میشود ثانیا موجب افزایش سود واقعی ودرنتیجه کاهش استفاده از دستکاری سود میگرددوثالثا این اجازه را به کارکنان  می دهد که آگاهی های لازم را درزمینه وضعیت شرکت بدست آورده وبا ارائه بازخور لازم در سازمان از تخلفات دستکاری سود تا حدودی با این پدیده مقابله نمایند. از اینرو لازمست تحقیقاتی در زمینه تاثیر ابعاد هوش سازمانی بر مدیریت سود انجام شود.

        مطالعات خارجی نشان می دهد که مولفه های هوش سازمانی با رویکردهای گوناگون درمقابله با تخلفات دستکاری سود رابطه  داشته واز لزوم استفاده از مدیریت سودبه دلیل افزایش سود واقعی سازمان  می کاهد. بیشتر مطالعاتی خارجی که تاکنون انجام شده است در سطح بین المللی بوده و در آنها تاثیر چند مولفه از هوش بر مدیریت سود انجام شده است همچنین بیشتر مطالعات انجام شده پیرامون ارزیابی هوش سازمانی در داخل وخارج از کشور می باشد.(فقیهی ،1387).

لذابا توجه به اینکه  در مورد تاثیر هوش سازمانی بر مدیریت سودواهمیت به کارگیری هوش سازمانی در مدیریت سود وبهبود عملکرد سازمانی کم کاری زیادی درکشورمان وجود دارد، این تحقیق سعی بر آن دارد که تاثیر ابعاد هوش سازمانی را بر مدیریت سود ارزیابی کند.

 

1-4- اهداف تحقیق:

 

1-4-1 اهداف اصلی:

شناسایی رابطه بین هوش سازمانی ومدیریت سود درشرکتهای موجوددر بورس اوراق بهادارتهران.

1-4-2  اهداف فرعی:

1.شناسایی رابطه بین اشتیاق برای تغییربا مدیریت سود

  1. شناسایی رابطه بین ساختارهاوسیستم ها با مدیریت سود
  2. شناسایی رابطه بین بارمسئولیت با مدیریت سود
  3. شناسایی رابطه بین به کارگیری دانش با مدیریت سود
  4. شناسایی رابطه بین عشق به کاربا مدیریت سود
  5. شناسایی رابطه بین سرنوشت مشترک با مدیریت سود
  6. شناسایی رابطه بین بینش مشترک با مدیریت سود

 

1-5- فرضیه ‏های تحقیق:

1-5-1فرضیه  اصلی(کلی) تحقیق:

بین هوش سازمانی و مدیریت سود رابطه وجود دارد.

1-5-2 فرضیه های فرعی(جزئی) تحقیق:

1-بین شاخص اشتیاق برای تغییر و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.

2-بین شاخص هم سویی ساختارها وسیستم ها و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.

3-بین شاخص پذیرش بار مسئولیت و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.

4-بین شاخص به کارگیری دانش و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.

5-بین شاخص عشق به کارو مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.

6-بین شاخص سرنوشت مشترک ومدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.

7-بین شاخص بینش استراتژیک ومدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

 

 

1-6- تعاریف مفهومی وعملیاتی متغییرها:

 

 

هوش سازمانی

الف )تعریف مفهومی:

        هوش سازمانی فرایند یادگیری است که شامل توسعه رفتار انطبلقی به منظور استفاده از درک وحافظه سازمانی می باشد  (چو[6]،1995،257).همچنین به توانمندی تصمیم گیری سازمان در موقعیتهای عادی وغیر عادی،هوش سازمانی گفته می شود (ماسون،[7]1996،18).مینچ هوش سازمانی را به مثابه داشتن چهار ویژگی متقابل می داند:رفتارهای هدف محور،پایگاه اطلاعات سازمانی ودسترسی آسان به آن ،گزینش،اقدام صحیح واداره آن ، نظارت بر نتایج(مینچ[8]،1996،،79). به توانایی یک سازمان در شکل دادن به محیط براساس اهداف وتوانمندی هایش هوش سازمانی گفته می شود (وبر[9]،30،1996). از نظر وریارد[10] (2000)هوش سازمانی به مثابه مجموعه توانایی های سازمان هایی است که رفتار هوشمندانه از خود به نمایش می گذارند.

        به عقیده (ماتسون وماتسون [11] ،2001) شاخص عملکرد در سازمان های هوشمند در مقایسه با بهره هوشی سازمانی پایین تر ، تقریبا5برابر می باشد.به عقیده کارل  آلبرخت(آلبرشت)برای موفقیت در کسب وکار 3عامل مهم عبارتند از انسان هوشمند، تیم های هوشمند وسازمان های هوشمند .سیمچ (2005)  هوش سازمانی را این گونه تعریف می کند:  توانایی فکری یک سازمان به منظور حل مشکلات سازمانی از نظر وی هوش سازمانی دقیقا شامل مجموعه ای از اطلاعات ،تجربه ،دانش ودرک مسایل سازمانی است.  (ویلیام هلال [12] ،2006)معتقد است: هوش سازمانی ،ظرفیت یک سازمان درجهت خلق دانش وبه کارگیری راهبردی آن به منظور هماهنگی وتطابق با محیط اطرافش می باشد. تی ماتسودا هوش سازمانی رامجموع یک سازمان را با مجموعه ای از فرایندهای فرعی فراهم می سازد ودارای ویژگی های تعامل اجماع همکاری یا تشریک مساعی است که خط مشی ترکیبی وطرح وراهنمایی توانایی های ذهنی یک سازمان می داند که ترکیبی از دوعامل هوش انسانی وهوش ماشینی است ودارای دو جزء است :هوش سازمانی به عنوان یک فرایند،که تجزیه وتحلیل نظری هایی برای طراحی سیستم اطلاعاتی برای سازمان ارائه می کند.البته این دوجزءاز یکدیگر جدا نیستندو به عنوان دو عامل وابسته به یکدیگر در سازمان عم می کنند(حیاتی،1385).

از نظر ریاضی ،هوش سازمانی عبارتست از:

 

  • سینتروپی+آنتروپی –مجموعIQ= هوش خالص

دراین فرمول سینتروپی عبارتست از افزایش نیروهای مغزی افراددر اثر هم افزایی(آلبرخت،2003).

 

 

دیدگاه کارل آلبرخت در مورد هوش سازمانی:

        از جامع ترین دیدگاه های هوش سازمانی قلمداد می شود.از نظر وی ،گنجایش وظرفیت یک سازمان جهت جمع آوری اطلاعات ودرک ماهیت محیط و تبدیل اطلاعات به دانش وراه حل هایی که توسط آن محیط ارزشمند قلمداد می شود.

        ابعاد هوش سازمانی از نظر آلبرخت عبارتند از:1-اشتیاق برای تغییر 2- همسویی ساختارها وسیستم ها 3-پذیرش بار مسولیت 4-به کارگیری دانش 5-عشق به کار 6-سرنوشت مشترک 7-بینش استراتژیک(آلبرخت،  2003).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  • فهرست مطالب:           صفحه

فصل اول:کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2 بیان مسئله : ……………………………………………………………………………………………………………………………2

1-3- ضرورت تحقیق: …………………………………………………………………………………………………………………..4

1-4- اهداف تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4-1 اهداف اصلی: ……………………………………………………………………………………………………………………5

اهداف فرعی: ………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-5- فرضیه ‏های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….6

1-5-1فرضیه  اصلی(کلی) تحقیق:……………………………………………………………………………………………………6

1-5-2 فرضیه های فرعی(جزئی) تحقیق:……………………………………………………………………………………………6

1-6- تعاریف مفهومی وعملیاتی متغییرها:………………………………………………………………………………………….7

1-7- جنبه نوآوری:…………………………………………………………………………………………………………………….12

1-8-قلمرو تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………13

قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………………..13

قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………………….13

قلمروزمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-9-مدیریت سود:……………………………………………………………………………………………………………………..13

1-9-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-9-2تعاریف مدیریت سود:………………………………………………………………………………………………………..15

1-9-3تفاوت مدیریت سود با هموار سازی سود:……………………………………………………………………………….16

1-9-4انگیزه های مدیریت سود:…………………………………………………………………………………………………….16

1-9-5حوزه های مدیریت سود:…………………………………………………………………………………………………….22

1-9-6اندازه‏گیری مدیریت سود:……………………………………………………………………………………………………22

1-9-7دیدگاه های مثبت ومنفی درمورد مدیریت سود:……………………………………………………………………….25

1-9-8روش های انجام مدیریت سود:………………………………………………………………………………………………..25

1-9-9مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد:………………………………………………………………………….27

1-9-10تشخیص مدیریت سود:……………………………………………………………………………………………………..28

1-9-11انتخاب روش حسابداری و زمان بکار گیری آن:………………. …………………………………………………..29

1-9-12مدیریت سود واقعی در مقابل‌ مدیریت سود از طریق ارقام‌ حسابداری.:……………………………………….30

1-9-13تئوری نمایندگی ومدیریت سود :………………………………………………………………………………………..32

1-9-14-عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود………………………………………………………………………………….33

1-9-15راه های کاهش مدیریت سود:…………………………………………………………………………………………….34

1-10هوش سازمانی:…………………………………………………………………………………………………………………… 36

1-10-1مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………36

1-10-2تعاریف هوش سازمانی:…………………………………………………………………………………………………….39

1-10-3هوش سازمانی ازنظرکارل البرخت:……………………………………………………………………………………..40

1-10-4هوش سازمانی به عنوان یک محصول:………………………………………………………………………………….42

1-10-5هوش سازمانی به عنوان یک فرایند:…………………………………………………………………………………….43

1-10-6عناصر هوش سازمانی: ………………………………………………………………………………………………………44

1-10-7موانع مو جود برسرراه هوش سازمانی:………………………………………………………………………………….45

1-10-8چرا هوش سازمانی اهمیت دارد ؟ ……………………………………………………………………………………….46

1-10-9دلایل استفاده از هوش سازمانی در سازمان ها :………………………………………………………………………48

1-10-10پیش نیازهای ضروری جهت بهبود سطح هوش سازمانی:……………………………………………………….49

1-10-11شاخص های رهبران هوش سازمانی…………………………………………………………………………………..50

1-11رابطه بین هوش سازمانی ومدیریت سود……………………………………………………………………………………51

1-12پیشینه تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………54

1-12-1تحقیقات خارجی:…………………………………………………………………………………………………………….54

1-12-2تحقیقات داخلی :……………………………………………………………………………………………………………..57

فصل دوم: روش تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………..60

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….61

2-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………61

2-3- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………….62

2-4- تعیین حجم نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………..64

2-5- روش  وابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………….65

2-6- روش های آماری قابل استفاده درتحقیق………………………………………………………………………………….66

2-6-1- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………….66

2-6-2- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………66

2-6-2-1- آزمون نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………………………………..66

2-6-2-2- آزمون رگرسیون چند گانه……………………………………………………………………………………………67

2-7- روایی وپایایی ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………….68

2-7-1-روایی ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………….68

2-7-2- پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………68

2-8 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..69

2-9تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………..70

2-9-1آمار توصیفی،بررسی ویژگی های عمومی حجم نمونه:……………………………………………………………..70

2-9-1-1توزیع  فراوانی نمونه آماری پژوهش برحسب تحصیلات………………………………………………………..70

2-9-1-2توزیع  فراوانی نمونه آماری برحسب سمت…………………………………………………………………………71

2-9-1-3توزیع فراوانی نمونه آماری تحقیق برحسب سابقه خدمت……………………………………………………….72

2-9-2میانگین امتیاز شاخص هوش سازمانی  …………………………………………………………………………………..74

2-9-3آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از آمار استنباطی…………………………………………………………………………….75

2-9-3-1آزمون نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………………..75

2-9-3-2فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………….77

2-9-3-3فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………79

2-9-3-4فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………..80

2-9-3- 5فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………..82

2-9-3- 6فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………………….83

2-9-3-7 فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………………………….84

2-9-3-8 فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………………………….85

2-9-4:بحث وتفسیر…………………………………………………………………………………………………………………….86

فصل سوم:بحث ونتایج………………………………………………………………………………………………………………….88

3-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………..89

3-2- مروری برخطوط کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………..89

3-3-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه……………………………………………………………………………….90

3-4- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………90

3-5- مروری بر یافته ها………………………………………………………………………………………………………………..91

بررسی فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………..91

3-5-2-بررسی فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………91

3-5-3بررسی فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………..92

3-5-4 بررسی  فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………92

3-5-5 بررسی فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………………………………..92

3-5-6-بررسی فرضیه ششم ………………………………………………………………………………………………………….92

3-5-7-بررسی فرضیه هفتم…………………………………………………………………………………………………………..93

3-6-بحث وتفسیر……………………………………………………………………………………………………………………….93

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………….97

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….100

فهرست جدول ها                                                                                                                            صفحه

جدول 2-1: سوالات مرتبط با هریک از مولفه های هوش سازمانی ……………………………………………………….65

جدول 2-2:آمار استنباطی به تفکیک فرضیه ها………………………………………………………………………………….67

جدول 2-3: محاسبه آلفای کرونباخ به تفکیک سوالات مرتبط با هریک از مولفه های هوش سازمانی…………69

جدول2-4:توزیع فراوانی نمونه آماری پژوهش برحسب تحصیلات………………………………………………………70

جدول2-5:توزیع فراوانی نمونه آماری پژوهش برحسب سمت…………………………………………………………….72

جدول 2-6:توزیع فراوانی  پاسخ دهندگان برحسب وضعیت خدمت……………………………………………………..73

جدول2-7:میانگین امتیاز پرسش های مربوط به شاخص هوش سازمانی………………………………………………….74

جدول2-8:آزمون نرمال بودن توزیع داده های شاخص هوش سازمانی ومدیریت سود………………………………76

جدول2-9:نتایج آزمون رگرسیون برای بینش راهبردی –مدیریت…………………………………………………………78

جدول2-10:نتایج آزمون رگرسیون برای سرنوشت مشترک –مدیریت سود……………………………………………79

جدول2-11:نتایج آزمون رگرسیون برای تمایل به تغییر –مدیریت سود…………………………………………………81

جدول2-12:نتایج آزمون رگرسیون برای روحیه گروهی –مدیریت سود……………………………………………….82

جدول2-13:نتایج آزمون رگرسیون برای همسویی وتجانس –مدیریت سود…………………………………………..83

جدول2-14:نتایج آزمون رگرسیون برای کاربرددانش –مدیریت سود…………………………………………………..84

جدول2-15:نتایج آزمون رگرسیون برای فشار عملکرد –مدیریت سود………………………………………………….86

 

تعداد صفحه: 100

قیمت : 40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.