رشته حسابداری

پایان نامه کارشناس ارشد رشته حسابداری : بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  حسابداری

با عنوان :  بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

مسألـه اتكاء حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلی و شناخت راه كارهایی برای هماهنگ كردن فعالیتهای آنها، با هدف كاهش هزینه حسابرسی افزایش كارایی فرایند حسابرسی و جلوگیری از دوباره كاری های احتمالی از دیر باز در سطح جهان مطرح بوده است.

در ایران نیز اخیرا شاهد تحولات و پیشرفت‌هایی مهمی در حرفه‌ حسابرسی و حسابداری بوده‌ایم كه نمود بارز آن انتشار استانداردهای حسابرسی توسط كمیته فنی سازمان حسابرسی. استاندارد مربوط به ارزیابی كار و احد حسابرسی داخلی كه به ارتباط بین حسابرسان مستقل و داخلی پرداخته است، نشان دهنده اهمیت موضوع می باشد

تحقیق حاضر شامل دو فرضیه به شرح زیر می باشد.

1 – بین تجارب حسابرسان مستقل و میزان اتكا‎ آنها بر كار حسابرسان داخلی رابطه وجود دارد

2 – بین ویژگیهای حسابرسی داخلی و میزان اتكا حسابرسان مستقل رابطه معنی‌داری وجود دارد

روش آماری به كار رفته در این تحقیق آزمون ضریب همبستگی (رتبه ای اسپرمن) می باشد و جامعه آماری تحقیق به مدیران ،سرپرستان و حسابرسان ارشد سازمان حسابرسی و حسابداران مستقلی كه به عنوان شریک یا مدیر و یا حسابرس ارشد در موسسات حسابرسی خصوصی معتبر شاغل هستند می باشد

با توجه به نتایج بدست آمده هردو فرضیه تحقیق رد می شوند و مشخص می گردند كه بین میزان تجربه و اتكای حسابرسان مستقل رابطه معنا داری وجود ندارد و همچنین بین ویژگی های حسابرسی داخلی و میزان اتكای حسابرسان مستقل رابطه معنا داری وجود ندارد

واژگان كلیدی: اتكا به عملكرد حسابرسان داخلی،عوامل سازمانی،عوامل محیطی،عوامل فردی،حسابرس مستقل ،حسابرس داخلی ، حسابرسی مالی، حسابرسی داخلی

مقدمه:

مسألـه اتكاء حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلی و شناخت راه كارهایی برای هماهنگ كردن فعالیتهای آنها، با هدف كاهش هزینه حسابرسی افزایش كارایی فرایند حسابرسی و جلوگیری از دوباره كاریهای احتمالی از دیر باز در سطح جهان مطرح بوده است.

انجمن‌های حرفه‌ای جهانی نیز در پاسخ به این نیاز بیانه‌های مختلفی را منتشر نموده‌اند. در آمریكا انجمن حسابدران رسمی آمریكا ابتدا استاندارد شماره9 (1) و سپس استاندارد شماره 65 (2) را در این مورد منتشر نمود. در كانادا انجمن حسابداران خبره (3) رهنمودهایی در این مورد به حسابرسان ارائه نموده است.

در ایران نیز اخیرا شاهد تحولات و پیشرفت‌هایی مهمی در حرفه‌ حسابرسی و حسابداری بوده‌ایم كه نمود بارز آن انتشار استانداردهای حسابرسی توسط كمیته فنی سازمان حسابرسی استاندارد مربوط به “كمیته فنی سازمان حسابرسی، استانداردهای حسابرسی، تهران 1378، بخش 61” ارزیابی كار و احد حسابرسی داخلی كه به ارتباط بین حسابرسان مستقل و داخلی پرداخته است، نشان دهنده اهمیت موضوع می باشد و انگیزه محقق را در پرداختن به این موضوع بیشتر نموده و امید است تحقیق حاضر گامی هر چند كوچك در جهت شناختن راه كارهای عملی كاربرد استاندارد مزبور در سطح كشورمان باشد.

مقدمه

در این فصل به بیان موضوعاتی از قبیل بیان مساله، تاریخچه مطالعاتی، اهداف، فرضیات، و… تحقیق پرداخته می شود.

2-1 تاریخچه مطالعاتی

1-2-1 تحقیقات داخلی

در سالهای گذشته چند مقاله در رابطه با این موضوع منتشر شده که می توان به «بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی سازمان ها در ایران-دکتر علی نیکخواه آزاد در سال 1376» و«عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی -دکتر یحیی حساس یگانه در سال1381 »اشاره نمودکه به دلیل اینکه در آن مقطع کار حسابرسی همانند امروز در ایران رواج نیافته بود نتایج ضد و نقیضی به دست آمده است. در این راستا با توجه به استاندارد سازمان حسابرسی « ارزیابی كار واحد حسابرسی داخلی»می تواندبه عنوان راهكاری در اجرای برنامه حسابرسی و تحقیقات مرتبط مورد استفاده قرار گیرد0

عوامل موثر در اتكای حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلی، محمدرضا نیكبخت _محمد مهدی معاذی نژاد كه نتایج زیر بدست آمده است:

اتكا بر كار حسابرسان داخلی باعث صرفه جویی در هزینه و ارائه خدمات بیشتر به صاحبكار با همان هزینه می شود . استفاده ی بهینه از كار حسابرس داخلی می تواند كارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحبكار افزایش دهد

2-2-1 تحقیقات خارجی

وارد  ، اولین تحقیق را در مورد اتكای حسابرسان مستقل بر عملكرد حسابرسی داخلی انجام داد . نتایج تحقیق نشان داد كه صلاحیت حرفه یی، بیطرفی و كیفیت كار انجام شده می تواند به عنوان عوامل مؤثر در ارزیابی عملكرد حسابرسی داخلی باشند

وارد و رابرستون  ، در كشور آمریكا اتكاء بر كار حسابرسان داخلی را بر تكیه بر استاندارد شماره ی 9 بیانیه ی استانداردهای حسابرسی، بررسی كردند . نتایج تحقیقات آنان بیشتر برای آزمون بی طرفی در سطحی از مدیریت كه حسابرسان داخلی نتایج و یافته های خود را به آنها گزارش می دادند، تمركز داشت

عبدالخلیق و همكاران ، تأثیر سه تكنیک حسابرسی و دو متغیر دیگر را در ارتباط با بی طرفی مورد بررسی قرار دادند . آنها به این نتیجه رسیدند كه بی طرفی حسابرسان داخلی می تواند به عنوان عامل تأثیرگذار بر اتكای حسابرسان داخلی باشد

براون  ، در تحقیق خود به بررسی عوامل مؤثر در تعیین اتكا حسابرسان بر كارحسابرسان داخلی پرداخت . نتایج تحقیق نشان داد كه صلاحیت حرفه یی وبیطرفی می تواند بعنوان عوامل موثر در ارزیابی عملكرد حسابرسی داخلی باشند

مارگهیم  ، در آمریكا عواملی را كه حسابرسان مستقل، آنهارا در تصمیم گیری برای اتكا بر حسابرسان داخلی، مهم قلمداد می كنند، را بررسی كرد . نتایج تحقیق نشان داد كه حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلی برای تعدیل برنامه ی حسابرسی در شرایط صلاحیت و كیفیت كار پایین، اتكا نمی كنند. اما، آنان زمان برنامه ی حسابرسی را با توجه به صلاحیت و كیفیت كار افزایش وكاهش می دهند

میزر و اشنایدر  ، در آمریكا اهمیت نسبی عواملی را كه در ارزیابی حسابرسان مستقل از عملكرد حسابرسی داخلی مهم هستند، را بررسی كردند . نتایج تحقیق نشان داد كه حسابرسان مستقل از بین سه عامل صلاحیت حرف ه یی، بیطرفی و كار انجام شده، كیفیت كار انجام شده را در آخرین اولویت مد نظر قرار می دهند

ایج و فارلی  ، عواملی را كه حسابرسان مستقل در استرالیا در ز مان ارزیابی عملكرد حسابرسی داخلی در نظر می گیرد را بررسی كردند . نتایج تحقیقات آنان نشان داد كه مراقبت حرفه یی پس از صلاحیت حرفه یی از بیشترین اهمیت برای حسابرسان مستقل دراتكا برعملكرد حسابرسی داخلی برخوردار است

مالتا  ، نیاز حسابرسان مستقل آمریكا را جهت استفاده از عملكرد حسابرسان داخلی مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد زمانی كه سطح ریسك ذاتی بالاست،حسابرسان از فرایند پیچیدگی برای اتكا بر كار حسابرسان داخلی استفاده كرده و تأثیركار آنان را تنها زمانی كه بی طرفی بالا باشد، در نظر می گیرند. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد كه در شرایط پایین بودن سطح ریسك ذاتی، صلاحیت حسابرس داخلی ازمهمترین عامل و بی طرفی و كیفیت كار انجام شده در رده ی بعدی قرار می گیرد

كریشنامورتی ، در آمریكا یک رویكرد سلسله مراتبی را در ارزیابی از عملكرد حسابرسان داخل ی برای اتكا به كار آنان مورد بررسی قرار داد ودر مطالعه خود به این نتیجه رسید كه رابطه معنا داری بین بی طرفی و ارزیابی عملكرد حسابرسان داخلی توسط حسابرسان مستقل وجود دارد. وی معیارهای بی طرفی را به شرح زیر بیان نمود:

  • سطحی از مدیریت كه حسابرسی داخلی به آن گزارش می دهد.جلوگیری از هرگونه تضاد وظایف

فلكس و همكاران  ، در تحقیق خود برای تعیین اثر مشاركت حسابرسی داخلی درحق الزحمه ی حسابرسی مستقل، در بخش دوم تحقیق خود عواملی را كه مشاركت حسابرسی داخلی را در حسابرسی صورتهای مالی بسط و گسترش می داد، بررسی كردند .نتایج تحقیق آنان نشان داد كه در شرایط پایین بودن ریسك ذاتی، دسترسی به حسابرسان داخلی می تواند عامل مهمی در مشاركت حسابرسان مستقل و داخلی باشد

آلتواجری و همكاران در تحقیق خود تحت عنوان رابطه بین حسابرسان مستقل باحسابرسان داخلی در شركتهای عربستان سعو دی در بخش چهارم تحقیق به این نتیجه رسیدند كه حسابرسان مستقل توجه چندانی به كار حسابرسان داخلی ندارند و دامنه همكاری بین حسابرسان داخلی و مستقل محدود است و در رابطه با اتكاءحسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلی بی طرفی، صلاحیت حرفه ای و تجربه كاری رامهمترین عوامل است كه بر دامنه رسیدگی حسابرسان مستقل تاثیر می گذارد

این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می شود
این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می شود

تعداد صفحه :107

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید