روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد گروه روانشناسی بالینی: بررسی نقش پیش‌بینی کننده‌ی ویژگی‌های شخصیتی در اقدام به خودکشی در مراجعین اورژانس بیمارستان ‌های شهرستان بندرعباس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

عنوان : بررسی نقش پیش‌بینی کننده‌ی ویژگی‌های شخصیتی در اقدام به خودکشی در مراجعین اورژانس بیمارستان ‌های شهرستان بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد( M.A ) رشته روانشناسی بالینی

موضوع:

بررسی نقش پیش‌بینی کننده‌ی ویژگی‌های شخصیتی در اقدام به خودکشی در مراجعین اورژانس بیمارستان ‌های شهرستان بندرعباس

استاد راهنما :

دکتر سید حمزه صدیق

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1مقدمه. 1

1-2بیان مساله. 2

1-3اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-3-1اهداف پژوهش… 9

1-3-2-اهداف کلی: 9

1-4سوالات و فرضیه های پژوهش… 10

1-4-1-سوال های تحقیق: 10

1-5فرضیه ‏های تحقیق: 10

1-6متغیرهای تحقیق.. 10

1-6-1-تعریف مفهومی و عملیاتی.. 11

1-6-2-تعریف مفهومی ویژگی های شخصیتی.. 11

2-1مقدمه. 14

2-2تعریف خودکشی.. 15

2-3افکار خودکشی.. 17

2-4اقدام به خودکشی.. 18

2-5تاریخچه مربوط به خودکشی.. 19

2-6نشانه‌های هشدار دهنده در خودکشی.. 21

2-7علل خودکشی.. 22

2-8علل خودکشی در ایران. 25

2-نظریه ­های خودکشی.. 26

2-9-1-نظریه ­های روان تحلیلگری.. 26

2-9-2-نظریه رفتاری.. 27

2-9-3-نظریه شناختی.. 27

2-9-4-نظریه یادگیری.. 28

2-9-5-نظریه جامعه شناختی.. 28

2-10شخصیت.. 30

2-11اصطلاحات معادل شخصیت.. 32

2-2دیدگاه‌هایی درباره شخصیت.. 33

2-12-1-دیدگاه روانكاوی.. 33

2-12-2-دیدگاه پدیدارشناختی.. 34

2-12-3-رویکرد شناختی.. 36

2-12-4-دیدگاه انسان‌گرایی.. 36

2-12-5دیدگاه یادگیری یا رویكرد رفتاری.. 37

2-12-6-رویکرد یادگیری اجتماعی.. 38

2-12-7-دیدگاه پردازش اطلاعات.. 38

2-12-8-دیدگاه صفات.. 39

2-13مدل پنج عاملی شخصیت.. 40

2-13-1-پیشینة تاریخی مدل پنج عاملی شخصیت.. 40

2-13-2-چشم اندازی نظری به الگوی پنج عاملی.. 44

2-13-3-ابعاد شخصیت در الگوی پنج عاملی.. 45

2-14پیشینه شناسی عاملها در سایر الگوهای شخصیت.. 53

2-15پیشینه­ پژوهشی.. 54

2-15-1-پیشینه­ خارجی.. 54

2-15-2-پیشینه­ داخلی.. 55

2-16مدل تحقیق.. 57

3-1مقدمه. 58

3-2روش و طرح تحقیق.. 58

3-3جامعه آماری و حجم نمونه. 58

3-4روش جمع ­آوری اطلاعات.. 58

3-5ابزار گردآوری اطلاعات.. 59

3-5-1-پرسشنامه شخصیتی نئو ( NEO-FFI) 59

3-6روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 60

4-1مقدمه. 61

2-4بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری.. 61

4-2-1-جنسیت.. 61

4-2-2-وضعیت تأهل. 62

4-2-3-تحصیلات.. 63

4-2-4-سن.. 64

4-3یافته­ های توصیفی.. 65

4-4تحلیل استنباطی.. 66

4-5آماره های طبقه بندی.. 69

5-1مقدمه. 71

5-2بحث و نتیجه‌گیری.. 71

5-3جمع ­بندی.. 75

5-4محدودیتهای پژوهش… 75

5-5پیشنهادات کاربردی.. 76

5-6پیشنهادات پژوهشی.. 77

منابع .……………………………………………………………………………………………………………………………78

پیوست……………………………………………………………………………………….. 87

چکیده لاتین ……………………………………………………………………………………………………………. 90
فهرست جداول

جدول ‏2‑1: مقیاسها، جنبه ها و همبسته های سیاهه صفات نئو پی آی آر: برونگرایی.. 46

جدول ‏2‑2: مقیاسها، جنبه ها و همبسته های سیاهه صفات نئو پی آی آر: سازگاری.. 47

جدول ‏2‑3: مقیاسها، جنبه ها و همبسته های سیاهه صفات نئو پی آی آر:وظیفهشناسی.. 49

جدول ‏2‑4: مقیاسها، جنبه ها و همبسته های سیاهه صفات نئو پی آی آر: روانرنجورخویی.. 51

جدول ‏2‑5: مقیاسها، جنبه ها و همبسته های سیاهه صفات نئو پی آی آر: گشودگی.. 52

جدول ‏3‑1: پایایی مقیاس NEO-FFI در مطالعات مختلف… 59

جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 61

جدول ‏4‑2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 62

جدول ‏4‑3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات.. 63

جدول ‏4‑4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن.. 64

جدول ‏4‑5: داده های توصیفی برای ویژگیهای شخصیتی در در دو گروه اقدام کننده به خودکشی و عادی.. 65

جدول ‏4‑6: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 66

جدول ‏4‑7: نتایج آزمون برابری میانگین گروه ها 67

جدول ‏4‑8: ارزش ویژه و همبستگی متعارف.. 67

جدول ‏4‑9: آزمون تابع با لامبدای ویلکز. 68

جدول ‏4‑10: ضرایب استاندارد شده برای متغیرهای موجود در تابع تشخیص…. 68

جدول ‏4‑11: ضرایب ساختاری برای متغیرهای موجود در تابع تشخیص…. 69

جدول ‏4‑12: جدول طبقه بندی گروه ها 70
فهرست اشكال

شکل ‏2‑2: مدل مفهومی تحقیق. 57

شکل ‏4‑1: درصد فراوانی مربوط به جنسیت.. 62

شکل ‏4‑2: درصد فراوانی مربوط به وضعیت تأهل. 63

شکل ‏4‑3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات.. 64

شکل ‏4‑4: درصد فراوانی افراد اقدام کننده به خودکشی بر حسب سن.. 65

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ویژگی­های شخصیتی بر اقدام به خودکشی بود.  بدین منظور 54 نفر از افراد با سابقه اقدام به خودکشی به اورژانس بیمارستان‌های شهرستان بندرعباس به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند علاوه بر این به همین تعداد نیز گروه شاهد از افراد عادی (بدون سابقه خودکشی)  با در نظر گرفتن همسان­سازی از لحاظ سن، تحصیلات، جنسیت و وضعیت اجتماعی – اقتصادی توسط پژوهشگر انتخاب شدند.  جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و تحلیل تابع تشخیص با بهره گرفتن از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج تحلیل تابع تشخیص نشان داد که ویژگی­های شخصیتی می توانند افراد اقدام کننده به خودکشی را از افراد عادی تفکیک کنند. نتایج نشان داد روان رنجورخویی بیشترین رابطه را با تابع تشخیص دارد. بعد از آن به ترتیب متغیرهای برون گرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری و وجدانی بودن بیشترین رابطه را با تابع تشخیص دارند. ضرایب تابع تشخیص روان­رنجورخویی مثبت و ضرایب برون­گرایی، انعطاف پذیری، توافق­پذیری و وجدانی بودن منفی است. بطور کلی نتایج پژوهش حاضر بر نقش ویژگی­های شخصیتی در اقدام به خودکشی تأکید دارد.

1-1      مقدمه
زندگی بشر در طول زمان همیشه با پدیده‌ها و مشکل های خاصی همراه بوده است که انسان را به تفکر واداشته و زمینه‌ای را مهیا نموده است تا با بررسی و پرسش بر آن‌ ها غلبه کند. با پیشرفت بشر، گسترده شدن اجتماعات و درگیری بیشتر با مشکل ها، مسائل هم متعددتر گشته است. خودکشی، یکی از پدیده‌های رایج ناهنجار در جوامع غربی و کشور ایران است که درصدی از مرگ‌ومیر را به خود اختصاص می‌دهد. این عامل باعث شده است که جامعه‌شناسان و روان‌شناسان زیادی در مطالعات و پژوهش‌های خود آن را ، از جنبه‌های مختلفی آسیب‌شناسی و مطالعه کنند و  متغیرهای دخیل زیادی را در آن شناسایی و روش برخورد با آن‌ ها یا رفع موانع را بیان نمایند.(علی اکبر سیاسی ،1371)

گرچه برخی از پژوهشگران پیش از این اعلام کرده‌اند که گرایش و میل به خودكشی می‌تواند ناشی از نواقص و اختلالات ژنتیكی باشد كه روی رشد سلول‌های عصبی تاثیر می‌گذارد، اما قطعاٌ این تاثیر به معنای علت بودن نیست و به عقید پژوهشگران، خودكشی هیچ‌گاه در نتیجه‌ی یک عامل یا حادثه اتفاق نمی‌افتد. معمولاٌ تعامل پیچیده‌ای از عوامل روانی، بیماری جسمی، سوء مصرف مواد، مشكلات خانوادگی، تعارض های بین فردی، شرایط محیطی، ویژگی‌های فردی و استرس‌های                                                                   زندگی فردی، اجتماعی و شغلی منجر به خودكشی در فرد می‌شود. (علی رضا احمدی ، 1384).

خودکشی به عنوان یک پدیده چندعاملی، نیاز به بررسی و مطالعه بیشتری دارد که پژوهش حاضر هم با این هدف انجام شده است و سعی دارد به مطالعه ویژگی‌های شخصیتی افراد اقدام کننده به خودکشی بپردازد و نقش این عوامل را در شیوع اقدام به خودکشی بررسی نماید.

پژوهش­ها نشان داده است که در بسیاری از رفتارها شخصیت نقش بسیار مهم و قابل توجه دارد. شخصیت به عنوان عاملی تعیین­كننده، كه تمامی رفتارهای انسان را در عرصه زندگی شخصی و اجتماعی تحت­تاثیر قرار می­دهد می ­تواند فرد و اطرافیان وی را با مشكل جدی مواجه كند. همه  انسان­ها از حیث داشتن شخصیت به معنی وسیع كلمه با یگدیگر همانند هستند یعنی هر كسی شخصیتی دارد. ولی این شخصیت در همه یكسان نیست. بلكه در هر كسی به صورت خاصی می­باشد كه او را از دیگران متمایز می­سازد. تفاوت­هایی كه افراد با یگدیگر دارند­، به حدی است كه نمی­ توان از میان آنها حتی دو نفر را یافت كه از هر لحاظ شبیه به هم باشند. هر انسان و رویدادی در نوع خود

منحصر به فرد است. با وجود این بین بسیاری از انسان­ها و رویدادهای زندگی آن­ها آنقدر شباهت وجود دارد كه بتوان نكات مشتركی را در نظر گرفت و درست همین الگوهای رفتاری است كه مورد توجه روانشاسی است( ستوده ، 1378).

تعداد صفحه : 103

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.