تربیت بدنی

پایان نامه کارشناسی ارشد گروه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان‌نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی (M.A)

گرایش مدیریت ورزشی

عنوان:

رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر فرزاد غفوری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسأله. 3

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن. 6

1-4 اهداف.. 8

1-4-1 هدف کلی.. 8

1-4-2 اهداف اختصاصی.. 8

1- 5 فرضیه‌های تحقیق. 8

1-6 پیش فرض‌های تحقیق. 9

1-7 محدودیت‌های تحقیق. 9

1-8 تعریف مفاهیم و واژه‌ها 9

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 رهبری.. 14

2-2-1 تعریف رهبری.. 14

2-2-2 ماهیت رهبری در ورزش… 15

2-2-3 نظریه‌های رهبری.. 16

2-2-3-1 خصوصیات و صفات ویژه رهبری.. 17

2-2-3-2 نظریه‌های رفتار رهبری.. 17

2-2-3-3 رهبری اقتضایی.. 20

2-2-3-4 نظریه رهبری وضعیتی.. 23

2-2-4 رفتار مورد لزوم رهبر. 27

2- 3 تنیدگی.. 33

2-3-1 دیدگاهای نظری در مورد تنیدگی.. 35

2-3-1-1 سندروم سازش عمومی سلیه. 35

2-3-1-2 الگوی تعاملی تنیدگی.. 36

2-3-1-3 دیدگاه زیست شناختی تنیدگی.. 37

2-3-2 فیزیولوژی تنیدگی.. 38

2-3-3 اثرات تنیدگی.. 39

2-4 مروری بر مطالعات انجام شده 44

2-4-1 مطالعات انجام شده در داخل کشور. 44

2-4-2 مطالعات انجام شده در خارج از کشور. 47

2-5 جمع بندی.. 50

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1 جامعه و نمونه تحقیق. 53

3-2 نوع و روش تحقیق. 54

3-3 متغیرهای تحقیق. 54

3-4 ابزار اندازه گیری.. 54

3-4-1 پرسشنامه ی اطلاعات فردی.. 54

3-4-2 پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (L.S.S) 54

3-4-3 پرسشنامه تنیدگی.. 55

3-6 روش اجرا 57

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 57

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

4-1 توصیف عوامل جمعیت شناختی.. 59

4-1-1 جنسیت: 59

4-1-2 تأهل. 59

4-1-3 سن.. 60

4-1-4 مقطع تحصیلی: 60

4-1-5 رشته‌ ورزشی: 61

4-1-6 سابقه ورزشی.. 61

4-1-7 میزان فعالیت ورزشی در طول هفته: 62

4-1-8 تنیدگی: 62

4-1-9 سبک‌های رهبری.. 63

4-2 تجزیه و تحلیل استنباطی دادها 64

4-2-1 فرضیه صفر اول. 64

4-2-2 فرضیه صفر دوم: 65

4-2-3 فرضیه صفر سوم. 66

4-2-4 فرضیه صفر چهارم. 67

4-2-5 فرضیه صفر پنجم. 67

4-2-6 فرضیه صفر ششم. 68

4-2-7 فرضیه صفر هفتم. 68

4-2-8 فرضیه صفر هشتم. 69

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 خلاصه تحقیق. 71

5-2 بحث و نتیجه‌گیری.. 74

5-3 پیشنهادات برخاسته از تحقیق. 78

5- 4 پیشنهاد برای سایر محققان. 79

منابع. 80

پبوست ها 87

فهرست جداول

جدول 2-1 ابعاد رفتار رهبر در ورزش (چلادوری و صالح1980، چلادوری1993) 26

جدول 2-2 بیماری‌های ناشی از تنیدگی در دستگاهای مختلف بدن (روزنامه اطلاعات، سه شنبه 10 فروردین 1372 شماره 19872) 41

جدول 2-3 اثرات روانی تنیدگی (کاری کوپر، زندگی با اضطراب، ترجمه ماشاءالله مدیحی، چاپ اول، یادآوران، 1370) 42

جدول 3-1 مقیاس تعیین میزان تنیدگی.. 56

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس جنسیت.. 59

جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس وضعیت تأهل. 59

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس مدرک تحصیلی.. 60

جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس رشته‌ ورزشی.. 61

جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس سابقه ورزشی.. 61

جدول 4-6 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس میزان فعالیت ورزشی در طول هفته. 62

جدول 4-7 وضعیت تنیدگی در دانشجویان دختر و پسر با توجه به رشته‌ ورزشی گروهی یا انفرادی.. 62

جدول 4-8 داده‌های توصیفی مربوط به سبک‌های رهبری.. 63

جدول 4-9 فراوانی سبک‌های رهبری رشته‌های تیمی و انفرادی.. 64

جدول 4- 10 نتایج آزمون خی 2. 65

جدول 4-11 نتایج آزمون کولموگراف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها در دو گروه 65

جدول 4-12 نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه تنیدگی در ورزشکاران. 66

جدول 4-13 ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران رشته‌های انفرادی.. 66

جدول 4-14 ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران رشته‌های تیمی.. 67

جدول 4-15 ارتباط بین سن و میزان تنیدگی دانشجویان ورزشکار رشته‌های انفرادی.. 68

جدول 4-16 ارتباط بین سن و میزان تنیدگی دانشجویان ورزشکار رشته‌های تیمی.. 68

جدول 4-17 نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه میزان تنیدگی ورزشکاران دختر و پسر رشته‌های انفرادی.. 69

جدول 4-18 نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه میزان تنیدگی ورزشکاران دختر و پسر رشته‌های تیمی.. 69

فهرست شکل ها

شکل 2-1 شبکه سبک سنج مدیریت.. 19

شکل 2-2) مدل چند بعدی رهبری (چلادوری و صالح، 1978، چلادوری، 1993) 27

شکل 2-3) تأثیر محرک در به وجود آمدن تنیدگ.. 34

شکل 2-4) تنیدگی به عنوان یک پاسخ ارگانیستمی.. 35

نمودار 4-1 وضعیت سنی دانشجویان. 60

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط سبك رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران دانشگاه‌های شهر تهران انجام شد. روش تحقیق توصیفی- پیمایش و میدانی بود. 341 از ورزشکاران زن و مرد رشته‌های والیبال، هندبال، تنیس روی میز و بدمینتون دانشگاه‌های شهر تهران از جامعه 3000 نفری به عنوان گروه نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. از سه پرسشنامه ی اطلاعات فردی، پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (L.L.S) و پرسشنامه تنیدگی (ملکی، رنجبر،1373) برای جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق استفاده شد. روایی پرسشنامه ها در مطالعات قبلی تأیید شده بود، هم چنین پایایی پرسشنامه ها با توزیع 30 پرسشنامه اندازه گیری شد که برای کلیه خرده مقیاس های پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (L.L.S) آلفای کرونباخ بیشتر از 72/0 و برای پرسشنامه کلی آلفای کرونباخ برابر 89/0 و برای پرسشنامه تنیدگی آلفای کرونباخ برابر 87/0به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل میانگین، واریانس، فراوانی و درصد و در تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از آزمون های آماری کولموگراف- اسمیرنوف، خی 2، T مستقل، و ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه های تحقیق درسطح معناداری 05/0 =α استفاده شد. نتایج نشان داد: بیشترین میانگین نمره تنیدگی مربوط به دانشجویان پسر فعال در رشته های ورزشی انفرادی (2/24=SD، 2/112=m) و کمترین میانگین مربوط به دانشجویان دختر فعال در رشته های ورزشی گروهی است (6/32=SD، 94=m).  نتایج آزمون خی 2 نشان داد که در گروه مربیان رشته های انفرادی فراوانی سبک های آموزش و تمرین، دموکراتیک و بازخورد مثبت و در گروه مربیان رشته های تیمی نیز فراوانی مشاهده شده برای سبک های آمرانه و حمایت اجتماعی بیشتر از فراوانی مورد انتظار است. نتایج آزمون T مستقل نشان داد که تنیدگی ورزشکاران رشته های انفرادی (6/110=m) بیشتر از میانگین نمره تنیدگی ورزشکاران رشته های تیمی (97=m) است و ورزشکاران رشته های انفرادی از تنیدگی بیشتری برخوردار هستند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که افزایش نمره سبک رهبری آمرانه مربیان رشته های انفرادی با افزایش میزان تنیدگی ورزشکاران ارتباط دارد. افزایش نمره سبک های رهبری دموکراتیک و آمرانه مربیان رشته های تیمی با افزایش تنیدگی ورزشکاران رشته های تیمی همراه است.

1-1 مقدمه

در ابتدای قرن بیست و یکم فشارهای عصبی و روانی، بخش مهمی از زندگی عامه‌ی مردم را تشکیل می‌دهد که کمتر کسی می‌تواند از مواجه شدن با آن اجتناب کند به ویژه آنکه دنیای صنعتی و فراصنعتی حاصل، با گرفتاری‌های فراوان خود دهه اخیر را به یکی از پرفشارترین دوره‌های زندگی بشر تبدیل کرده است. نگرانی‌های افراد، نسبت به کار، خانواده و مشکلات اجتماعی، همگی بر انسان، این موجود زنده و حساس تأثیر گذارده و سبب می‌شود که فرد از لحظه‌ی بیداری تا هنگام خواب همواره دچار هیجان‌ها، تنش‌ها، نگرانی‌ها و امیدهای گوناگون باشد که گاه با ظرفیت بدنی، عصبی و روانی وی، متناسب است و گاه با آن سازگار نیست. مجموعه‌ی چنین حالتها و فشارهای ناشی از آن، در اصطلاح «تنیدگی[1]» خوانده می‌شود.

افزایش فشار محیط کار نیز که قابل مدیریت نباشد، منجر به تنیدگی می‌شود. اگر چه افزایش سطوح تنیدگی می‌تواند به انگیزه‌ی افراد برای دستیابی به کارهای شگفت‌انگیز کمک کند، تنیدگیِ تکان‌دهنده و کوتاه‌مدت، ویرانگر است و می‌تواند به اختلالهای جسمانی و روانی منجر شود (برایس ، 2007).

به کارگیری هر یک از سبک‌های رهبری توسط مربیان ممکن است در افزایش یا کاهش تنیدگی روانی ورزشکاران مؤثر باشد. موضوع تنیدگی در روانپزشکی سابقه طولانی دارد و سالهاست به سبب تأثیرات مهمی که در رفتار و عملکرد افراد دارد، به عنوان یکی از موضوعات علم مدیریت، مورد مطالعه قرار گرفته است. تنیدگی باعث می‌شود که بدن انسان وظایفی را که در شرایط عادی به سادگی انجام می‌دهد، در شرایط تنیدگی، با دشواری به انجام برساند (علوی و کاظم‌زاده، 1387).

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ‌بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران می‌پردازد. بدین منظور این پژوهش در پنج فصل نگارش شده است. فصل اول شامل مقدمه، بیان مسأله، اهمیت مسأله، اهداف و فرضیات تحقیق، تعریف واژگان، سابقه و محدوده تحقیق می‌باشد. در فصل دوم، ابتدا ماهیت و تعاریف متغیرهای اصلی پژوهش به طور گسترده مورد بحث قرار می‌گیرند؛ سپس مبانی نظری مربوط به هر کدام از آنها در زمینه‌های مختلف و در ارتباط با یکدیگر بررسی می‌شوند و سرانجام پژوهش‌های مختلفی که در راستای فرضیه‌ها و سؤالات اصلی این پژوهش در گذشته انجام گرفته‌اند مورد بحث و بررسی و مقایسه قرار می‌گیرند. در فصل سوم، نوع و روش تحقیق، جامعه و نمونه‌ی آماری، ابزار مورد استفاده، متغییرهای تحقیق و روش‌های آماری، روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق، به طور دقیق، بررسی می‌شود. در فصل چهارم، داده‌های جمع‌ آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در پایان در فصل پنجم، خلاصه نتایج تحقیق ارائه شده و سپس یافته‌های تحقیق با توجه به اهداف و نتایج تحقیقات انجام شده، مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه‌گیری شده است. پس از بحث و نتیجه‌گیری بر اساس نتایج برخاسته از تحقیق پیشنهادات کاربردی ارائه گردیده است.

تعداد صفحه : 108

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.