مهندسی برق

پایان نامه برق الکترونیک-مدلسازی مداری و تحلیل آشکار ساز نوری بهمنی با ساختار موجبری ونواحی جذب، بار و تکثیر مجزا (WG-SACM-APD)

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق(الکترونیک)

 

مدلسازی مداری و تحلیل آشکار ساز نوری بهمنی با ساختار موجبری ونواحی جذب، بار و تکثیر مجزا (WG-SACM-APD)

 

 

استادان راهنما:

دکتر محمد حسین شیخی

دکتر عباس ظریفکار

 تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

عنوان                                                          صفحه

 

فصل اول: مقدمه 2

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 17

2-1 مروری بر تحقیقات انجام شده آشکارسازها 17

2-1-1 مدلسازی مداری آشکارساز نوری بهمنی PIN-APD 17

2-1-2 مدل مداری 23

2-1-3 نتایج شبیه سازی 24

2-2 مدل سازی مداری ساختار SAGCM-APD 26

2-2 -1 مدل فیزیکی 26

2-2-2 مدل مداری 29

2-2-3 نتایج شبیه سازی 35

2-3 آنالیز و مدلسازی WG-SACM-APD 38

2-3-1 پاسخ زمانی آشکارساز 39

2-3-2 پاسخ فرکانسی آشکارساز 45

2-3-3 مدل مداری WG-SACM-APD 46

2-3-4 اثرات پارازیتی 50

2-3-5 پهنای باند 53

2-4 مدلسازی و بهینه سازی آشکارساز RCE-SAGCM-APD 58

2-4-1 مقدمه 58

2-4-2میدان الکتریکی 60

2-4-3 مدلسازی 63

2-4-4 پهنای باند 71

2-4-5اثر اندوکتانس 74

فصل سوم: مدلسازی مداری آشکارساز نوری بهمنی با ساختار موجبری 79

3-1 مقدمه 79

3-2 پاسخ زمانی آشکارساز 81

3-3 پاسخ فرکانسی آشکارساز 84

3-4 مدل فیزیکی 85

3-5 اثرات پارازیتی 86

3-6 مدل مداری 88

3-7 پهنای باند 101

فصل چهارم: جمع بندی و پیشنهادات 105

4-1 جمع بندی 106

4-2 پیشنهاد کار برای آینده 107

فهرست منابع 108

چکیده به زبان انگلیسی 113

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 

 

عنوان و شماره                                   صفحه

جدول(2-1). مقادیر عددی ضرایب یونیزاسیون برای برخی نیمه هادی های III-V 22

جدول(2-2).امپدانس عناصر پسیو 31

جدول(2-3)پارامترهای شبیه سازی در مدل مداری 35

جدول(2-4)نوع مواد و ضخامت لایه های مختلف آشکارساز WG-SACM-APD 48

جدول(2-5)پارامترهای WG-SACM-APD 49

جدول(2-6) مواد و مقادیر پارامترهای مداری و فیزیکی RCE-SAGCM-APD 61

جدول(3-1).امپدانس عناصر پسیو 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

 

 

عنوان                                                  صفحه

شکل(1-1). شمای کلی یک سیستم مخابرات نوری 3

شکل(1-2). ساختار یک آشکارساز SAM 7

شکل (1-3). ساختار آشکار ساز SAGM 8

شکل(1-4). ساختار آشکار ساز SACM 8

شکل (1-5). ساختار آشکار ساز SAGCM 9

شکل (1-6). ساختار آشکار ساز SACM-APD. 10

شکل (2-1) ساختار آشکار ساز PIN-APD 18

شکل(2-2).مدل مداری آشکارساز PIN 23

شکل (2-3) جریان نوری خروجی بر حسب بایاس معکوس برای توان نور ورودی مختلف. 25

شکل(2-4) بازده کوانتومی بر حسب ولتاژ ورودی 25

شکل (2-5) پاسخ ضربه بر حسب ولتاژ های بایاس مختلف 26

شکل (2-6) ساختار SAGCM-APD با تابش نور از بالا. 27

شکل(2-7). بلوک دیاگرام زیر سیستم ها. 30

شکل (2-8) بلوک های زیر مداری نمونه. 32

شکل(2-9).مدار معادل آشکارساز SAGCM-APD. 34

شکل (2-10) مشخصه گین پهنای باند InAlAs/InGaAs در مقایسه با نتایج تجربی 36

شکل(2-11) مشخصه گین پهنای باند با نواحی جذب مختلف. 37

شکل(2-12) مشخصه گین- پهنای باند InP/InGaAs در مقایسه با نتایج تجربی 37

شکل (2-13) ساختار یک SACM-APD 39

شکل(2-14). مدار معادل WG-SACM-APD 47

شکل (2-15) مقایسه این مدل و نتایج تجربی 48

شکل (2-16) تابع تبدیل آشکارساز 49

شکل(2-17). پاسخ WG-APD برای سطح مقطع و اندوکتانس سری مختلف 52

شکل (2-18) مشخصه گین پهنای باند WG-SACM-APD 54

شکل (2-19) پهنای باند بر حسب ضخامت های مختلف لایه تکثیر آشکارساز برای ضخامت های لایه جذب و

گین 10. 55

شکل (2-20)خصوصیات GBW برای آشکارساز WG-SACM-APD 57

شکل (2-21) ساختار RCE-SAGCM-APD 59

شکل (2-22) میدان الکتریکی برای آلاینده های مختلف در لایه شارژ در بایاس معکوس a) 10v b) 20v

63

شکل (2-23) a) مدل spice آشکارساز RCE-APD b) نمایش spice مدل 66

شکل (2-24) a) مقایسه بین مدل spice و نتایج تجربی b) تابع تبدیل آشکارساز 69

شکل (2-25) a) مقایسه بین مدل spice و نتایج تجربی b) تابع تبدیل آشکارساز 70

شکل (2-26) مشخصه گین پهنای باند برای ضخامت های مختلف لایه جذب و سطح مقطع 200μm2. 73

شکل (2-27) مشخصه گین پهنای باند برای مقادیر مختلف سطح مقطع آشکارساز برای xa=35nm و

xd=80nm 74

شکل (2-28)a و b) مشخصه گین پهنای باند برای سطوح مختلف آشکارساز یا اندوکتاس 0.2nH 75

شکل (2-28)c) مشخصه گین پهنای باند برای سطوح مختلف آشکارساز یا اندوکتاس 0.2nH 76

شکل (2-29)aو b) مشخصه گین پهنای باند برای سطوح مختلف آشکارساز با اندوکتانس 0.2nH 77

شکل (2-29)c) مشخصه گین پهنای باند برای سطوح مختلف آشکارساز با اندوکتانس 0.2nH 78

شکل(3-1).ساختار آشکارساز WG-SACM-APD 81

شکل (3-2) مدل مداری و اثرات پارازیتی WG-APD 86

شکل(3-3).بلوک دیاگرام زیر سیستم ها 89

شکل (3-4) بلوک های زیر مداری نمونه. 91

شکل (3-5) مدار معادل الکترون اولیه. 94

شکل (3-6) مدار معادل حفره های اولیه 95

شکل (3-7) مدار معادل الکترون ثانویه 95

شکل (3-8) مدار معادل حفره ثانویه 96

شکل(3-9) مدل مداری آشکارساز WG-SACM-APD 97

شکل(3-10).پاسخخ فرکانسی آشکارساز 100

شکل (3-11) پهنای باند آشکارساز 101

شکل (3-12) مشخصه گین-پهنای باند WG-SACM-APD برای Rl=50Ω  و Ls=0 برای xa از 50 تا 250nm 102

شکل(3-13) پهنای باند بر حسب ضخامت لایه تکثیر برای xa های مختلف و گین 10 و سطح 100μm2. 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

با پیشرفت تکنولوژی، سیستم های مخابرات نوری از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. سرعت و کیفیت مطلوب انتقال از مهمترین ویژگی های مخابرات نوری می باشد. عواملی از جمله تضعیف زیاد سیگنال در سیستم های بدون سیم یا با سیم مسی و محدودیت ظرفیت انتقال این سیستمها، در کنار عواملی چون مصونیت فیبر های نوری از لحاظ تداخل و کیفیت مطلوب سیگنال باعث سوق به سیستم های مخابرات نوری شده است. آشکار ساز های نوری از آن جهت که اولین بخش گیرنده را تشکیل می دهند دارای اهمیت ویژه ای هستند و از میان آن ها آشکار ساز های APD به علت گین بالا تر مورد توجه بیشتری قرار گرفتند. آشکار ساز[1] (WG-SACM-APD) از آن جهت که نور از کنار لایه جذب [2] به آن می تابد دارای سرعت بالاتر و پهنای باند بیشتر است]1-2[.

 

1-2- تشریح و بیان مساله

 

1-2-1- آشکار ساز نوری

سیستم مخابرات نوری عبارت است از هر فرم انتقال اطلاعات که در آن نور حامل انتقال داده باشد، کانال چنین ارتباطی می تواند فضای آزاد یا فیبر نوری باشد و از سه بخش اصلی فرستنده، خط انتقال و گیرنده تشکیل شده است. در شکل زیر ساختار یک سیستم مخابرات نوری دیده می شود.

شکل (1-1). شمای کلی یک سیستم مخابرات نوری]1[

آشکار ساز نوری اولین بخش در گیرنده سیستم های مخابرات نوری است که وظیفه آن دریافت اطلاعات ارسالی از طریق فیبر نوری و تبدیل آن به سیگنال الکتریکی می باشد. یک آشکار ساز نوری برای عملکرد مطلوب در سیستم گیرنده باید دارای قابلیت اطمینان بالا، پاسخدهی سریع یا حساسیت زیاد در محدوده طول موج گسیل شده از منبع نوری ، نویز کم و پهنای باند کافی برای سرعت مطلوب انتقال اطلاعات باشد.

به علاوه در کاربردهایی که لازم است سیگنال نوری با سطوح پایین انرژی آشکار شود نیاز به یک آشکار ساز با حساسیت بالا می باشد.

سه مرحله در فرایند آشکار سازی نوری وجود دارد مرحله اول جذب انرژی نوری و تولید حاملهاست. مرحله دوم انتقال با بهره یا بدون بهره حامل های تولید شده به وسیله نور از ناحیه جاذب و یا ناحیه گذار و مرحله سوم جمع آوری حامل ها و تولید جریان نوری که در یک مدار خارجی جاری می گردد.

چون آشکار ساز نوری اولین بخش از گیرنده نوری است شبیه سازی و تجزیه و تحلیل این افزاره نقش مهمی در مخابرات نوری دارد]1-2[.

[1] Waveguide-Separated Absorption Charge Multiplication-Avalanche Photodetector

[2]

Absorption

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :136

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :              parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.