مهندسی برق

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل: پایدار سازی ویدئو

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق کنترل

با عنوان : پایدار سازی ویدئو

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصیلات تكمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

مهندسی برق – كنترل

عنوان:

پایدار سازی ویدئو

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

در این تز ، یک روش جدید در پایدارسازی مقاوم دیجیتالی سكانسهای ویدئو ارائه شد ه است. این روش شامل چهار مرحله اساسی زیر می باشد : 1- تخمین حركت تصویر 2- تخمین پارامترهای حركت دوربین 3- فیلترینگ حركت و جداسازی حركت های ناخواسته لرزش از حركت های عمدی دوربین 4- جبران حركت های ناخواسته در تصویر در قسمت تخمین حركت از روشی استفاده شد ه است كه در آن اولا بردارهای حركت بدون خطا تخمین زده می شوند و درمقابل خطا كاملا مقاوم می باشند ثانیا در تخمین پارامترهای حركت دوربین برای كاهش خطای اثر اختلاف عمق در تصویر، بلوك ها از قسمتهای از تصویر انتخاب می شوند كه دارایی عمق متوسط و نزدیک به هم را دارند بنابراین میتوان در تخمین پارامترهای حركت دوربین از یک مدل حركت بین فریمی دوبعدی ساده شده استفاده نمود. در قسمت فیلترینگ حركت از یک نوع فیلتر پائین گذری استفاده شده است كه در آن شیفت فازی آن صفر می باشد.

با بهره گرفتن از این روش در پایدارسازی تصاویر ویدئو در صورتیكه حركت های دوربین شامل حركت های انتقالی و چرخشی تواما” با هم باشند و تصاویر شامل اختلاف عمق قابل توجه ای نیز باشد درست عمل كرده و كارائی لازم در حذف لرزشهای تصویر را دارد.

مروری بر مطالب فصلها

در فصل اول اشاره خواهیم داشت بر روش های كلی پایدارسازی ویدئو و مروری خواهیم نمود بر تاریخچه و روش های كه تا كنون در پایدارسازی ویدئو ارائه شده است، اشكالات و محدویت های هركدام مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان اصول كلی و مراحل مهم پایدارسازی ویدئو را ارائه خواهیم نمود.

در فصل دوم مدلسازی حركت فریمی را خواهیم داشت و در آن حركت دوربین و اثر آن بر روی تصویر را مدل خواهیم كرد و به یک مدل ساده شده دوبعدی خواه یم رسید بطوریكه با بهره گرفتن از این مدل قادر خواهیم بود میزان حركت های دوربین را در جهت های مختلف بر اساس حركت های پیكسل های متناظر در دو فریم متوالی تصویر را بدست آوریم.

در فصل سوم تخمین حركت بر اساس روش های تطبیق بلوكی كه شامل روش های جستجوی سریع و جستجوی كامل می باشد ارائه شده است.

در فصل چهارم تخمین حركت بر اساس روش ساختارهای هرمی نوضیح داده شده است كه شامل الگوریتم های تولید ساختار هرمی و پایدارسازی آنها و همجنین الگوریتم ساختار بین هرمی پایدار می باشد.

در فصل پنجم تخمین حركت بر اساس رو ش تطبیق بلوكی بر روی تصویر صفحه رمزگری شده بیتی اشاره شده است . كه در آن در مورد تجزیه یک تصویر سیاه و سفید به صورت صفحه تك بیتی و صفحه رمزگری بیتی توضیحاتی داده می شود.

در فصل ششم به روش های عددی برای محاسبه پارامترهای حركت دوربین با بهره گرفتن از مدل حركت بین فریمی اشاره خواهیم نمود.

در فصل هفتم روش های كاهش و تشخیص خطا در تخمین بردارهای حركت ارائه شده است و در این فصل به موضوعات مهمی از قبیل دلایل ایجاد خطا و فاكتورهای موثر در كاهش خطا اشاره شده است و همچنین به معیارهای اشاره خواهیم نمود كه میتواند در تشخیص خطا استفاده شود.

در فصل هشتم به بحث فیلترینگ حركت و جداسازی حركت های ناخواسته از حركت های عمدی در دوربین اشاره خواهیم نمود و فیلترهای مختلفی را مورد بررسی قرار خواهیم داد و نتایج شبیه سازی های انجام شده بر روی این فیلترها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

در فصل نهم به نتایج مهم این تحقیق اشاره خواهیم نمود و همچنین پیشنهاداتی را ارائه خواهیم كرد كه میتواند برای ادامه ی كار مفید واقع شوند.

مقدمه

در پایدارسازی ویدئو هدف حذف لرزشها ی تصاویر ویدئو می باشد و برای انجام آن می بایستی سه مرحله اساسی زیر انجام شود كه بترتیب عبارتند از:

1- تخمین پارامترهای حركت دوربین 2- فیلترینگ حركت و جداسازی حركت های ناخواسته لرزش از حركت های خواسته عمدی 3- جبرانسازی حركت های تصاویر ویدئو.

مرحله تخمین پارامترهای حركت دوربین یكی از مراحل مهم پایدارسازی میباشد كه لازم است كاملا” بدون خطا انجام شود.

حركت های دوربین میتواند بر اساس میزان جابجای نقاط متناظر بین دو فریم متوالی با بهره گرفتن از یک مدل حركت بین فریمی تخمین زده شود. برای تعیین پارامترهای حركت دوربین در هر فریم لازم است چندین نقطه متناطر بین دو فریم پیدا شود. تعداد نقاط متناظر مورد نیاز بستگی به نوع و تعداد مجهولات مدل حركت بین فریمی دارد كه در آن بطور معمول بین 2 تا 3 نقطه متناظر برای حل معادلات آن مورد نیاز می باشد.

با توجه به اینكه پیدا نمودن پیكسل های متناظر بین دو فریم متوالی در عمل غیر ممكن میباشد بنابراین مجبور هستیم از بلوك بجای پیكسل استفاده نمائیم ولی درانتخاب ابعاد بلوك می بایستی شرطی را رعایت نمائیم كه در آن ابعاد بلوك مجاز هستند تا اندازه ای بزرگ انتخاب شوند كه سرعت و جهت حركت تمام پیكسل های آن از یک فریم به فریم بعدی كاملا” یكسان باشند بنابراین با برقراری این شرط میتوان حركت بلوك را همانند حركت پیكسل مركز آن دانست.

در پایدارسازی ویدئو یكی از مسائل اساسی و مهم مشكل اختلاف عمق در تصاویر در زمان حركت دوربین می باشد كه در این حالت سرعت حركت قسمت های از تصویر كه عمق شان كمتر است بیشتر از قسمت های از تصویر می باشد كه عمق شان بیشتر است بنابراین در استفاده كردن از این نواحی بعنوان نقاط متناظر میتواند خطا زیادی را در تخمین پارامترهای حركت دوربین به دنبال داشته باشد.

برای تخمین حركت بلوك ها اگر بخواهیم از روش تطبیق بلوكی به همان صورتیكه در فشرده سازی بكاربرده میشود استفاده نمائیم ، خطای نسبتا” زیادی را خواهیم داشت زیرا اساس روش تطبیق بلوكی بر اساس محتویات تصویر بلوك ها می باشد كه نتایج جستجو آن میتواند شامل بلوك های مشابه هم باشد البته این موضوع در فشرده سازی اهمیت چندانی ندارد ولی در پایدارسازی ویدئو به دلیل اینكه هدف از تخمین بلوكها پیدا نمودن نقاط متناظر بین دو فریم متوالی میباشد بنابراین ما خطا ی خیلی زیادی را خواهیم داشت.

در این روش ارائه شده اولا” تعداد بلوك های كه در هر فریم حركت آنها تخمین زده می شوند چندین برابر تعداد مورد نیاز خواهند بود. ثانیا” با بكار بردن روش های، میزان درصد خطا تخمین حركت بلوك ها به كمترین مقدار كاهش می یابد. ثالثا” با بهره گرفتن از معیارهای تشخیص خطا، در هر فریم بردارهای حركت تخمین زده شده صحیح از بردارها تخمین زده شده غلط تشخیص داده شده و از میان آنها به تعداد مورد نیاز صحیح ترین بردارها برای استفاده در مدل حركت بین فریمی انتخاب می شوند.

بنابراین در این روش اولا” بردارهای حركت تخمین زده شده كه قرار است در مدل حركت بین فریمی استفاده شوند كاملا” صحیح خواهند بود و ثانیا” این بردارها ی صحیح میتواند از قسمتهای از تصویر انتخاب شوند كه دارایی اختلاف عمق كمتری را نسبت به هم دارند بنابراین با بهره گرفتن از این روش در پایدارسازی ویدئو خطای مربوط به اختلاف عمق را هم نخواهیم داشت.

تعداد صفحه : 185

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید