مهندسی برق

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: جایابی بهینه پست های فوق توزیع

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : جایابی بهینه پست های فوق توزیع

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصیلات تكمیلی

“M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

جایابی بهینه پستهای فوق توزیع

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به رشد جمعیت و توسعه صنعت و به تبع آن رشد بار، در بعضی مواقع پستهای موجود جواب گوی تقاضای موجود یا مصرف در آینده نزدیک را نمی باشد، در چنین شرایطی باید پستهای موجود را توسعه داد یا پستهای جدیدی را جایابی و نصب كرد. مساله مكان یابی پستهای فوق توزیع یكی از موارد مهم در برنامه ریزی سیستمهای توزیع می باشد كه اثر چشمگیری بر هزینه های بهره برداری از سیستم و مقدار سرمایه گذاری های لازم دارد.

در این پایان نامه روشی برای دستیابی به مكان بهینه، تعیین ظرفیت و زمان بندی احداث و نصب پستهای فوق توزیع ارائه گردیده و تابع هدف مناسب برای مساله فرموله شده است. روش پیشنهادی در زمره برنامه ریزی های غیرخطی قرار دارد. این متد بر پایه كسب حداقل تلفات و كمترین هزینه های ممكن تنظیم شده و در تابع هدف هزینه های مربوط به زمین، ساخت و ساز و تجهیزات و نصب خطوط توزیع و فوق توزیع (هزینه های ثابت) و همین طور هزینه تلفات انرژی و توان (هزینه های متغییر) لحاظ گردیده است. برای طراحی روش دینامیک به كار گرفته شده و برای تمام نقاط بار مقدار رشد بار بطور جداگانه منظور شده است. مبحث جایابی پستهای فوق توزیع، تعیین ظرفیت و حوزه سروی س دهی آنها یک مساله پیچیده با تابع هدف غیرخطی است كه در الگوریتم پیشنهادی، با توجه به نوع متغییرهای مساله و قیود انتخاب شده، برای حل و تعیین پاسخ بهینه روش شاخه و كران (B & B) استفاده شده است. كارآیی روش ارائه شده از طریق طرح آزمایشهای م ختلف و اجرای آن توسط نرم افزاری كه مبتنی بر الگوریتم پیشنهادی تهیه شده ، مورد بررسی قرار گرفته است.

علاوه بر این آزمایشات، نتایج یک پروژه عملی كه بر روی قسمتی از شبكه واقعی یكی از شهرها، توسط نرم افزار تهیه شده اجرا شده، ارائه گردیده است. شبكه مورد نظر، در برگیرنده منطقه وسیعی بوده و شامل ۶۳ مركز بار و پنج پست فو ق توزیع در حال بهر ه برداری می باشد كه پس از انجام مطالعات پیش بینی بار در منطقه و جمع آوری اطلاعات شبكه و داده های مورد نیاز برای نرم افزار، بررسی های لازم انجام شده و نتایج حاصله بیان شده است.

فصل اول

مقدمه

انرژی الكتریكی یكی از عمده ترین نیازهای بشری است و بهره برداری از آن سهولت قابل توجهی در روند زندگی افراد پدید می آورد، از این رو یكی از بزرگترین صنایع در سطح جهان، صنعت برق است كه وظیفه برق رسانی را به عهده دارد.

سیستم قدرت دار ای پیچیدگیهای بسیاری است و انرژی الكتریكی از آغاز تا سرانجام مسیر پرپیچ و خمی را طی می كند. در یک تقسیم بندی ساده سیستم قدرت دارای سه بخش تولید، انتقال و توزیع است كه هریک از این بخشها زیرمجموعه های خاص خود را دارا هستند. از آنجائی كه جمعیت جهان رو به رشد است و تكنولوژی سیر تكاملی را در پیش گرفته است، لذا همواره با افزایش تقاضای انرژی الكتریكی روبرو هستیم بنابراین یک سیستم قدرت با یک ساختار ثابت نمی تواند رشد تقاضا را پاسخگو باشد، از این رو این صنعت نیز همگام با دیگر صنایع پیشرو، مسیر تكاملی را طی می كند و ه ریک از زیرمجموعه های سیستم قدرت نیز در این مسیر گام بر می دارند. در این میان شبكه توزیع به دلایل متنوع مانند رویارویی مستقیم با مشتركین، منبع درآمد شركتهای برق و گستردگی تجهیزات، نظرها را بخود معطوف ساخته است و تمامی تلاش ها برای برآوردن نیاز مشتركین این بخش انجام می شود. طرحهای متنوع برای این بخش تعریف می شود كه هریک زیرمجموعه خاصی از این شبكه را تحت پوشش قرار می دهد. آنچه در تمامی این طرحها مشترك است، دستیابی به هدف با كمترین هزینه است و در تمامی آنها محدودیتهای اقتصادی باعث شده است كه طراح دنبال را ه كاری با كمترین هزینه باشد. برخی از پروژه های تعریف شده
در این بخش فیدرها را مد نظر دارد، برخی پستها و بعضی نیز برای بهره برداری و سهولت آن تعریف می شود و برخی پایه و بنیاد این بخشها می باشد. آنچه در طراحی فیدرها مورد توجه قرار می گیرد، مسیریابی، توزیع بار و نوع هادی ها است كه هریک از آنها قیود خاص خود را دارا هستند. در بخش طراحی پستها، اندازه پستها، ناحیه سرویس دهی آنها و مكانشان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. برخی پروژه ها نیز چون بازیابی بار و بازآرایی شبكه زیر مجموعه بهر ه برداری هستند و برخی پروژه ها چون پ یشبینی بار، اطلاعات پایه و بنیادین را برای بخشهای ذكر شده فراهم می آورند. هر یک از طرحهای ارائه شده دارای اهمیت قابل توجهی بوده و نمی توان وزن خاصی برای هركدام قائل شد چرا كه هریک وابسته بهم بوده و تمامی آنها یک هدف یعنی تامین برق مورد نیاز مشتركین با كمترین هزینه را دنبال می كنند.

آنچه در این پایان نامه مورد بحث و بررسی واقع می شود، تعیین مكان بهینه پستهای فوق توزیع و به همراه ظرفیت و ناحیه سرویس دهی هركدام است. مساله برنامه ریزی برای سیستمهای توزیع، مبحث پیچیده ای است كه معمولا به دو زیر مساله تقسیم می شود كه به صورت دو مبحث جایابی بهینه پستهای فوق توزیع و مبحث بهینه سازی فیدرهای پائین دستی دسته بندی می شود كه ابتدا مساله مربوط به مكان پست حل شده سپس با توجه به نتایج بدست آمده از مرحله اول به مساله بهینه سازی فیدرها پرداخته می شود. سیستم توزیع دارای ساختار ی است كه بطور پیوسته در حال تغییر و توسعه بوده بطوری كه تعداد مشتركین افزایش می یابد و الگوی مصرف مراكز بار در اثر عوامل متعدد عوض م ی شود. با توجه به رشد جمعیت وتوسعه صنعت و به تبع آن رشد بار، در بعضی مواقع پستهای موجود جواب گوی مصرف موجود یا مصرف در آینده نزدیک را نمی باشد كه این گونه موارد در شهرهای در حال توسعه به تعدد دیده م ی شود، در چنین شرایطی باید پستهای موجود را توسعه داد یا پستهای جدیدی را جایابی و نصب كرد. مساله مكان یابی پستهای فوق توزیع یكی از موارد مهم در برنامه ریزی سیستمهای توزیع می باشد كه اثر چشمگیری بر هزینه های بهره برداری از سیستم و مقدار سرمایه گذار ی های لازم دارد. در چنین مطالعاتی فرد برنامه ریز معمولا با انتخابهای مختلفی روبرو می شود و عوامل زیادی را باید در نظر بگیرد تا طرحی را كه ارائه می كند، بیانگر بهترین حالت ممكن باشد، به ویژه اینكه در سالهای اخیر مواردی مانند رشد سریع بار، كمبود زمین مناسب در مناطق شهری طراحان را در شرایط سختی قرار داده است. قیود عمده ای كه در این مساله باید در نظر گرفته شود عبارتند از:

– محل پست نزدیک به مراكز بار باشد تا حداقل تلفات و هزینه احداث خطوط حاصل شود

– مكان پستهای موجود ودر حال بهره برداری

– دسترسی به خطوط بالادستی و پایین دستی

– وجود فضای كافی برای توسعه احتمالی در آینده

– برآورده كردن قوانین شهری و كاربری زمین

در ابتدا آنچه كه برای طراح جهت آغاز كار لازم است، مكان جغرافیایی مراكز بار، دامنه بار و میزان رشد آن در آینده است. برای بدست آوردن این داده ها علاوه بر اطلاعات توسعه شهری در گذشته، نیاز به بررسی وضعیت كنونی و پیش بینی توسعه و رشد در آینده وجود دارد. پیش بینی بار اساس كار طراحی متغییرهای تصمیم برای مكان و ظرفیت پست، نوع كابلها و تجهیزات لازم می باشد.

تعداد صفحه : 107

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید