روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی: بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : بالینی

عنوان : بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی

دانشگاه سمنان

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان:

بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی

استاد راهنما:

دکتر ایمان اله بیگدلی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

2-1بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

3-1اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….8

4-1اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………8

5-1سوال پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

6-1تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-2مبانی نظری اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………………………14

1-2-2تاریخچه اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………………………..14

2-2-2تعریف اضطراب و اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………….15

3-2 طبقه بندی اختلال های اضطرابی………………………………………………………………………………………………………….17

1-3-2اختلال هراس خاص……………………………………………………………………………………………………………………………20

1-1-3-2ویژگی های تشخیصی اختلال هراس خاص بر مبنایDSM-5………………………………………………….20

2-1-3-2ویژگی های حمایت کننده از تشخیص اختلال هراس خاص……………………………………………………..23

3-1-3-2همه گیری اختلال هراس خاص……………………………………………………………………………………………………23

4-1-3-2ملاحظات تشخیصی مربوط به فرهنگ…………………………………………………………………………………………..24

5-1-3-2نتایج عملکردی اختلال هراس خاص…………………………………………………………………………………………….24

2-3-2اختلال اضطراب اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………..25

1-2-3-2ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی بر مبنایDSM-5…………………………………………25

2-2-3-2تصریح کننده های اختلال اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………………….28

3-2-3-2همه گیری اختلال اضطراب اجتماعی…………………………………………………………………………………………..29

4-2-3-2پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………………30

3-3-2اختلال وحشت زدگی………………………………………………………………………………………………………………………….31

1-3-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال وحشت زدگی بر مبنایDSM-5……………………………………………….31

2-3-3-2همه گیری اختلال وحشت زدگی…………………………………………………………………………………………………..34

3-3-3-2مسایل تشخیصی مرتبط به فرهنگ……………………………………………………………………………………………….35

4-3-3-2پیامدهای عملکردی اختلال وحشت زدگی…………………………………………………………………………………..35

5-3-3-2تصریح کننده های حمله وحشت زدگی……………………………………………………………………………………….36

6-3-3-2ویژگی های تشخیصی حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………..37

7-3-3-2همه گیری حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………………………….38

8-3-3-2پیامدهای عملکردی حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………….39

4-3-2اختلال گذرهراسی………………………………………………………………………………………………………………………………39

1-4-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال گذرهراسی بر مبنایDSM-5……………………………………………………39

2-4-3-2همه گیری اختلال گذر هراسی……………………………………………………………………………………………………..42

3-4-3-2پیامدهای عملکردی اختلال گذر هراسی………………………………………………………………………………………43

5-3-2اختلال اضطراب منتشر……………………………………………………………………………………………………………………….44

1-5-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب منتشر بر مبنایDSM-5…………………………………………….44

2-5-3-2همه گیری اختلال اضطراب منتشر……………………………………………………………………………………………….46

3-5-3-2مسایل تشخیصی مربوط به فرهنگ……………………………………………………………………………………………….46

4-5-3-2پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب منتشر…………………………………………………………………………………47

6-3-2اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو…………………………………………………………………………………..48

1-6-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب وابسته به مصرف مواد و دارو بر مبنایDSM-5…………48

2-6-3-2همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو……………………………………………………………49

7-3-2اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی………………………………………………………………………………..50

1-7-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی بر مبنایDSM-5……..50

2-7-3-2 همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی……………………………………………………..51

4-2شیوع شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..51

1-4-2مولفه های اصلی تعریف شیوع شناسی…………………………………………………………………………………………….51

2-4-2مفهوم میزان بروز و همه گیری در مطالعات شیوع شناسی…………………………………………………………..53

1-2-4-2همه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………55

2-2-4-2میزان بروز……………………………………………………………………………………………………………………………………….56

3-4-2اهمیت بافت در مطالعات شیوع شناسی…………………………………………………………………………………………….56

4-4-2فنون مناسب در مطالعات شیوع شناسی…………………………………………………………………………………………….57

5-2شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی…………………………………………………………………………………………………..58

6-2شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی در ایران……………………………………………………………………………………..59

7-2شیوع شناسی اختلال های اضطرابی……………………………………………………………………………………………………….62

8-2تفاوت های بین فرهنگی در همه گیری اختلال های اضطرابی…………………………………………………………..63

9-2وابسته های اجتماعی جمعیت شناختی همه گیری اختلال های اضطرابی……………………………………….64

10-2خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………66

1-3مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

2-3طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

3-3جامعه آماری، نمونه پژوهش، روش نمونه گیری………………………………………………………………………………….67

4-3ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..68

1-4-3مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل……………………………………………………………………………………………………68

5-3روند گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………69

6-3روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..70

7-3خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

1-4مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

2-4 تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده…………………………………………………………………………………………….72

1-2-4 آزمون سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………73

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95

2-5 بحث و نتیجه گیری یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………95

3-5 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….101

4-5 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………101

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

 

فهرست جداول

جدول 1-1 جدول متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………….12

جدول1-2 ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال هراس خاص……………………………………………………….22

جدول2-2 ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال اضطراب اجتماعی………………………………………………..27

جدول3-2 ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال وحشت زدگی………………………………………………………33

جدول4-2 ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال گذر هراسی………………………………………………………….41

جدول5-2 ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال اضطراب منتشر……………………………………………………45

جدول6-2 ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد…………………………..48

جدول7-2 ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی………….51

جدول8-2تفاوت بین همه گیری و میزان بروز………………………………………………………………………………………………54

جدول9-2نتایج مطالعات همه گیرشناسی در ایران از سال1964تا 1381…………………………………………………60

جدول 1-4 توزیع مشخصه های جمعیت شناختی افراد مورد بررسی…………………………………………………………72

جدول 2-4شیوع اختلال های­ اضطرابی به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی …………………………………….74

جدول 3-4شیوع اختلال­ هراس خاص به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی………………………………………..76

جدول 4-4شیوع اختلال اضطراب اجتماعی به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی…………………………..78

جدول5-4شیوع اختلال گذر هراسی به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی………………………………………..80

جدول 6-4شیوع اختلال وحشت­زدگی به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی……………………………………..82

جدول 7-4شیوع اختلال اضطراب منتشر به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی……………………………….84

جدول 8-4نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با در شیوع اختلال­ اضطرابی…………………………86

جدول 9-4 نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با شیوع اختلال­ هراس خاص…………………………87

جدول10-4نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با در شیوع اختلال­ اضطراب اجتماعی……………89

جدول11-4نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با در شیوع اختلال­ گذر هراسی……………………..90

جدول 12-4نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با در شیوع اختلال­ وحشت­زدگی………………….91

جدول13-4نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با در شیوع اختلال­ اضطراب منتشر………………93

چکیده:

اختلال های اضطرابی شامل اختلال هایی می شود که ویژگی مشترکشان ترس و اضطراب شدید و آشفتگی های رفتاری مرتبط می باشد. در این پژوهش اهمیت تشخیص اختلال های اضطرابی در جمعیت عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر شیوع شناسی اختلال های اضطرابی در خراسان جنوبی می باشد. از جامعه آماری عمومی بالای 16 سال خراسان جنوبی، تعداد 1500 نفر طی نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و مورد مصاحبه بالینی به وسیله CIDI قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد که شیوع اختلال هراس خاص%9.3؛ اختلال اضطراب اجتماعی %9.3؛ اختلال گذر هراسی %2.8؛ اختلال وحشت زدگی %2.9؛ اختلال اضطراب منتشر%8.3 بوده است. شیوع اختلال های اضطرابی با متغیرهای سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیل و غیر شاغل بودن ارتباط معنی داری (001/0P <)داشته است. به طوری که افراد غیر شاغل 66/2 برابر افراد شاغل، افراد در محدوده سنی 39-30 سال، 41/3 برابر افراد بالای 50 سال در معرض خطر اختلال اضطرابی بودند. هم چنین شیوع اختلال اضطرابی در افراد با تحصیلات پایین و نیز افراد بیوه و مطلقه بالا بوده است. نتایج حاصل از این مطالعه، لزوم طراحی برنامه های جامع درمانی با توجه عوامل پیش بین و در اولویت قرار دادن افراد در معرض خطر بروز اختلال های اضطرابی را در برنامه های درمانی پزشکی و روانشناختی، یادآوری می کند.

1-1مقدمه:

اضطراب یک علامت هشدار دهنده است که خبر از خطری قریب الوقوع دارد و شخص را برای مقابله آماده می کند. فقدان اضطراب افراد را با مشکلات قابل ملاحظه ای مواجه می کند. بنابراین اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، یکی از مولفه های ساختار شخصیت وی را تشکیل می دهد و بدین ترتیب امکان زندگی طولانی تر، سازنده تر و بارورتری را فراهم می سازد. به عبارت دیگر می توان گفت که اضطراب در پاره ای از مواقع، سازندگی و خلاقیت را در فرد ایجاد می کند، امکان تجسم موقعیت ها و سلطه بر آنها را فراهم می آورد و یا وی را بر می انگیزد تا به طور جدی با مسئولیت مهمی یا پذیرفتن یک وظیفه اجتماعی مواجه شوند.

اگرچه حدی از اضطراب می توانند سازنده و مفید باشد، اما این حالت ممکن است جنبه مزمن و مداوم بیابد که در این صورت اضطراب به صورت مرضی در می آید و طیف گسترده اختلال های اضطرابی را که از اختلال های شناختی و بدنی تا ترس های غیرموجه و وحشت زدگی های گسترده اند، به وجود می آورد. در این پژوهش، اختلال های اضطرابی در طبقه بندی DSM-5 مورد بررسی قرار گرفته اند.

همه گیر شناسی اختلال های روانپزشکی، شاخه ای از پژوهش در علوم رفتاری است که شیوه توزیع این اختلال ها را در جامعه مورد بررسی قرار می دهد ( محمدی و همکاران، 1383). هرچند وجود بیماری های روانی در جوامع مختلف از قرن ها پیش تایید شده است؛ لیکن در طی قرن بیستم بود که روش های آماری برای برآورد حجم این مشکلات استفاده گردید. در گذشته بررسی همه گیرشناسی اختلالات روانی با مراجعه به پرونده بیماران و اطلاعات بدست آمده از افراد کلیدی انجام می شد؛ اما با تهیه و تدوین پرسش نامه های غربالگری و مصاحبه های بالینی استاندارد، امروزه تا حد زیادی حجم بیماری های روانی در جهان شناسایی شده است (محمدی و همکاران، 1382). هرچند امروزه حجم اختلال های روانی در کشورهای مختلف جهان مورد سنجش قرار گرفته است، لیکن به دلیل تنوع ابزارهای غربالگری و تشخیصی و تکنیک های مصاحبه و تفاوت در روش های نمونه گیری و طبقه بندی های استفاده شده، این میزان بسیار متغیر و متفاوت برآورد شده به طوری که از 3/7 درصد تا 8/39 درصد متغیر بوده است( محمدی و همکاران، 1383).

اختلال های اضطرابی رایج ترین نوع تشخیص روانپزشکی در جمعیت عمومی می باشد (کرینگ[1] و همکاران،2012). مطالعه ملی اختلالات توام، گزارش نمود که در ایلات متحده آمریکا، یکی از هر چهار نفر واجد ملاک های حداقل یک نوع اختلال اضطرابی است و میزان شیوع 12 ماهه 7/17 درصد است. زن ها ( میزان شیوع 5/30در طول عمر) بیشتر از مردها ( میزان شیوع 2/19 در طول عمر) ممکن است مبتلا به اختلال اضطرابی شوند( مک لین[2] و همکاران، 2011). بالاخره، شیوع اختلال های اضطرابی در سطوح اجتماعی – اقتصادی بالاتر کاهش می یابد. در ایران، نتایج حاصل از مطالعه همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در سال 1380 نشان داده است که اختلال های اضطرابی با شیوع 31/8 درصد، شایع ترین اختلال روانپزشکی بوده است(محمدی و همکاران، 1382). در مطالعه دیگر همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در استان تهران، شیوع اختلال های اضطرابی 8/6 درصد بوده است که شایع ترین اختلال روانپزشکی در استان بوده است(محمدی و همکاران، 1382). به طور کلی، دانش شیوع شناسی ما، در ایران، در مورد اختلالات روانی محدود است و مطالعات اندکی در مورد اختلالات خاص از جمله اختلال های اضطرابی وجود دارد.

 

تعداد صفحه : 119

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.