رشته مدیریت

پایان نامه میزان عدم صحت پیش بینی سود شركتها در عرضه اولیه و افزایش سرمایه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با عنوان : میزان عدم صحت پیش بینی سود شركتها در عرضه اولیه و افزایش سرمایه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت

عنوان :

میزان عدم صحت پیش بینی سود شركتها در عرضه اولیه و افزایش سرمایه

inAccuracy of management earning forecast in IPO prospectuses

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

مقدمه:
در یک جامعه نرمال می توان فـرض كـرد تمـامی افـراد در پـی بـالا بـردن رفـاه خـویش و كـسب منفعـت هـستند بـازده یـك سـرمایه گـذاری بیـانگر منـافع حاصـل از آن سـرمایه گـذاری مـی باشـد بنـابراین طبیعـی است كه در یـك جامعـه نرمـال سـرمایه گـذاران در پـی فرصـتهای سـرمایه گـذاری باشـند كـه بـازده سـرمایه آنهــا را حــداكثر كنــد. در نتیجــه ســرمایه گــذاران نیــاز بــه ابــزاری دارنــد كــه بتوانــد ســود و بــازده یــك سرمایه گذاری را پیش بینی كنند. امــروزه بــه دلیــل گــسترش فعالیــت هــای اقتــصادی، توســعه بازارهــای مــالی و رونــق ســرمایه گــذاری در بازارهای سرمایه بـه خـصوص بـورس اوراق بهـادار توسـط اشـخاص حقیقـی و حقـوقی، مهمتـرین ابـزار جهـت اتخــاذ تــصمیمات درســت و كــسب منفعــت مــورد انتظــار و اســتفاده بهینــه و مطلــوب از امكانــات مــالی، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد. بورس اوراق بهـادار در بیـشتر كـشورهای در حـال توسـعه یـا توسـعه یافتـه، جـزء اركـان اقتـصاد كـشور و از جمله شـاخص هـای توسـعه اقتـصادی كـشورها محـسوب مـی شـود . چراكـه، بـورس اوراق بهـادار امكانـات مـالی جامعـه را بـرای تحقـق اهـداف توسـعه اقتـصادی سـوق مـی دهـد. در ایـران، بـه دنبـال اهـداف توسـعه اقتــصادی در چــارچوب برنامــه هــای دوم و ســوم توســعه و در راســتای اجــرای تبــصره 35 بودجــه كــشور، سیاست های خصوصی سازی شركت هـا و واگـذاری سـهام آنهـا بـه عمـوم مـردم در حـال تحقـق اسـت . لـذا، تـشویق عمـوم بـه خریـد سـهام شـركتها و انجـام سـرمایه گـذاری مناسـب، مـستلزم ارائـه اطلاعـات شـفاف و
درست راجع به شركتها جهـت ارزیـابی وضـعیت مـالی آنهـا بـه خـصوص وضـعیت نقـدینگی، ارزیـابی جریانـات نقدی آتی و كیفیت سـود مـی باشـد . چـرا كـه، بقـاء هـر شـركتی در گـرو وجـود سـود و جریانـات نقـدی آتـی مناسب است.
میزان عدم صحت پیش بینی سود شركتها هــدف اصــلی تأســیس شــركتها و مؤســسات انتفــاعی تحــصیل ســود اســت و بــا توجــه بــه پیــشرفت
تكنولــوژی و گــسترش شــركتهای عظــیم تولیــدی و بازرگــانی در ســطح بــین المللــی و رونــق روزافــزون بازارهــای بــورس ســهام، یكــی از معیارهــای مهــم ارزیــابی عملكــرد مــدیریت واحــدهای مختلــف تجــاری، پتانــسیل ســودآوری و ارزش ســهام شــركتها مــی باشــد. بــدیهی اســت، ســرمایه گــذاران (خریــداران ســهام) جهـت خریـد سـهام، قـدرت سـودآوری آتـی شـركتهای مختلـف را پـیش بینـی میكننـد.پـیش بینـی مزبـور بـا اسـتناد بـه تحلیـل وضـعیت شـركت و عملكـرد مـدیریت از كیفیـت و اعتبـار بیـشتری برخـوردار خواهـد بـود. پس، سرمایه گذاران و سـهامداران بایـد سـعی نماینـد كـه در تـصمیم گیـری هـا بـه نحـوی عمـل نماینـ د كـه چشم اندازی درست از روند سـود شـركت داشـته باشـند تـا بتواننـد بـا اخـذ تـصمیمات درسـت و عینـی تـر بـه
انتظارات و توقعات خویش از سرمایه گذاری دست یابند.
 طرح مسئله
ســرمایهگــذاری یكــی ازعوامــل مهــم توســعه در قــرن حاضــر اســت. در ایــن راســتا بــورس اوراق بهــادار مهمتــرین ابزاری اسـت كـه مـیتوانـد سـرمایه هـا را بـسیج نمـوده و بـه سـوی صـنایع مختلـف هـدای ت نمایـد. اهمیـت بـورس اوراق بهادار دركـشورهای صـنعتی بـه حـدی اسـت كـهامـروزه فعالیـتآن بـهعنـوان یكـی از مهمتـرین شـاخص هـای رشـد اقتـصادی ایـن كـشورها بـه شـمار مـیآیـد.سـاختار اقتـصادی كـشور مـا و ویژگـی هـای مترتـب بـر آن، وضـعیتی را فراهم آورده اسـت كـه ضـرورت توسـعه و رشـد بـورس اوراق بهـادار را از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار نمـوده اسـت .در اتخاذ تصمیمات سـرمایه گـذاری در بـورس اوراق بهـادار اولـین و مهمتـرین عـاملی كـه فـراروی سـرمایه گـذار اسـت عامل قیمت است و بررسی روند تغییـرات قیمـت سـهام متـداول تـرین نقطـه شـروع در زمـان خریـد سـهام مـیباشـد. از این رو آگاهی از عوامل مؤثر بر قیمت سـهام بـسیار حـائز اهمیـت مـی باشـد. از آنجـا كـه قیمـت سـهام تحـت تـأثیر عوامل مختلف تغییر میكند و هر كـدام از ایـن عوامـل بـه نـوعی باعـث كـاهش یـا افـزایش قیمـت سـهام مـی شـوند بررسی و تحلیل هر یک از عوامل ضروری مـیباشـد. در یـك جمـع بنـدی كلـی مـیتـوان گفـت قیمـت سـهام تحـت  میزان عدم صحت پیش بینی سود شركتها تأثیر دو گروه از عوامل به نام عوامـل بیرونـی و عوامـل درونـی تغییـر مـی نمایـد . منظـور از عوامـل بیرونـی آن دسـته از وقایع، حوادث و تـصمیماتی اسـت كـه در خـارج از شـركت رخ مـی دهـد و خـارج از كنتـرل مـدیریت شـركت اسـت است ولی بر قیمت سهام مـؤثر اسـت عوامـل بیرونـی بـه 3 دسـته عوامـل اقتـصادی،عوامـل سیاسـی و نظـامی وعوامـل فرهنگــی و رفتــاری تقــسیم مــیشــوند.عوامــل درونــی شــامل مــدیریت ،ویژگــی هــای شــركت وصــنعت ،وضــعیت ســودآوری ،ســاختار نیــروی انــسانی و تكنولــوژی اســت. بهرحــال تعامــل مجموعــه عوامــل در بــازدهی وریــسك شركت انعكـاس مـی یابـد. سـرمایه گـذاران بـه اطلاعـات مربـوط بـه ریـسك و بـازدهی جهـت تـصمیم گیـری نیـاز دارند. یكی از اطلاعات مهم برای این دو پارامتر تصمیم گیری، پیش بینی سود شركت میباشد.

تعداد صفحه :123

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید