رشته مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”

در رشته مدیریت دولتی-گرایش تشکیلات و روش ها

عنوان:

تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

استاد راهنما:

دکتر حسن خیری

استاد مشاور:

دکتر محمد حیدری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………….. 1

مقدمه…………………………………. 2

فصل 1-کلیات تحقیق………………………………….. 5

1-1-  بیان مساله…………………………………. 5

1-2-  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………… 6

1-3-  سوال اصلی………………………………….. 7

1-4-  سوالات فرعی………………………………….. 7

1-5-  اهداف تحقیق………………………………….. 7

1-6-  فرضیه‌های تحقیق………………………………….. 8

1-7-  قلمرو زمانی و مکانی تحقیق………………………………….. 8

1-8-  تعریف واژه های کلیدی یا اصطلاحات تحقیق……………… 9

فصل 2-ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق………………………. 11

2-1-  پیشینه شناسی………………………………….. 11

2-2-  مفهوم شناسی………………………………….. 14

2-2-1-      رسانه…………………………………. 14

2-2-2-      اینترنت…………………………………… 15

2-2-3-      مدیریت رسانه…………………………………. 16

2-2-4-      تعاریف اخلاق………………………………….. 17

2-2-5-      اخلاق سازمانی………………………………….. 18

2-3-  چهارچوب نظری………………………………….. 21

2-3-1-      دیدگاه‌های مختلف مدیریت رسانه…………………………………. 21

2-3-2-      نسبت رسانه و اخلاق………………………………….. 30

2-3-3-      تأملی در نسبت مدیریت رسانه با مولفه‌ای اخلاق سازمانی………….. 40

2-3-3-1-        مدیریت رسانه و تاثیر آن بر عفت…………………………………… 41

2-3-3-2-        مدیریت رسانه و تأثیر آن براعتماد………………………………… 48

2-3-3-3-        مدیریت رسانه و تاثیر آن بر حریم خصوصی………………. 58

2-4-  مدل تحلیلی………………………………….. 81

فصل 3-روش اجرای تحقیق………………………………….. 84

3-1-  روش تحقیق………………………………….. 84

3-2-  جامعه آماری………………………………….. 85

3-3-  روش نمونه‌گیری………………………………….. 85

3-4-  حجم نمونه…………………………………. 85

3-5-  ابزار تحقیق………………………………….. 86

3-6-  روائی و پایائی تحقیق………………………………….. 88

3-6-1-      روائی پرسشنامه…………………………………. 88

3-6-2-      پایایی پرسشنامه…………………………………. 89

3-7-  روش گرد آوری داده‌ها………………………………… 91

3-8-  روش‌های آماری مورد استفاده………………………………… 91

3-8-1-      آزمون مستقل t استیودنت…………………………………… 92

3-8-2-      ضریب همبستگی پیرسون…………………………………. 94

فصل 4-تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………… 98

4-1-  آمار توصیفی………………………………….. 98

4-2-  پرسشنامه‌های توزیع شده و نرخ پذیرش آنها……………. 99

4-3-  توصیف داده‌های جمعیت‌شناختی………………………………….. 99

4-3-1-      رتبه شغلی پاسخ‌دهندگان…………………………………. 99

4-3-2-      مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان…………………… 101

4-3-3-      رشته تحصیلی پاسخ دهندگان……………………… 102

4-3-4-      سابقه خدمت پاسخ دهندگان………………………… 103

4-3-5-      جنسیت پاسخ دهندگان………………………… 104

4-3-6-      سن پاسخ دهندگان………………………………… 106

4-4-  آمار استنباطی………………………………….. 107

4-4-1-      آزمون کولموگروف – اسمیرنوف…………………….. 107

4-4-2-      آزمون t تک نمونه‌ای …………………………………108

4-4-3-      آزمون همبستگی پیرسون…………………………………. 110

فصل 5-نتیجه گیری و جمع بندی تحقیق………………………… 115

5-1-  خلاصه تحقیق………………………………….. 115

5-2-  نتایج تحقیق………………………………….. 115

5-3-  پیشنهاد‌ها و ارائه راه کارهای ناشی از نتایج تحقیق……………. 118

5-4-  پیشنهادهایی برای محققین آتی………………………………….. 120

5-5-  موانع تحقیق…………………………………. 120

پیوست…………………………………… 122

منابع فارسی………………………………….. 126

منابع لاتین………………………………….. 129

چکیده:

نوشتار حاضر باهدف بررسی تاثیر مدیریت رسانه(با تاکید بر اینترنت) بر اخلاق سازمانی(متغیرهای عفت،اعتماد و حریم خصوصی) تدوین شده است. این نگارش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کارمندان دانشگاه بین المللی المصطفی (174 نفر) تشکیل داده‌اند و با توجه به استفاده از فرمول کوکران نمونه‌ی آماری 120 نفر در نظر گرفته شده است و همچنین نمونه‌گیری نیز به صورت تصادفی ساده است. درجمع‌ آوری داده‌های پژوهش نیز از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی (ابزار پرسش نامه محقق ساخته که آزمون پایایی و روائی بر روی آن صورت پذیرفت) استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آمار استنباطی (آزمونt تک نمونه، همبستگی پیرسون) بهره گرفته شده است. نتیجه به دست آمده نشان داد مدیریت بر رسانه موجب اختلال در اخلاق سازمانی می‌گردد. در پایان با توجه به یافته‌های پژوهش پیشنهادهایی برای بهبود تأثیرات مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی ارائه گردیده است.

مقدمه:

رسانه‌های نوین، در دهه‌ های اخیر و به‌ویژه از سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، به یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در زندگی انسان مدرن تبدیل شده است؛ به طوری که هر یک از ما در طول روز ناگزیر به مواجهۀ گزینشی یا ناخودآگاه با انبوه پیام‌هایی هستیم که از رسانه‌های مختلف منتشر می‌شوند و زندگی روزمرۀ ما به شکل تنگاتنگی با رسانه‌ها و پیام‌های آنها گره خورده است. امروزه رسانه‌ها برای جذب مخاطب، از سوژه‌هایی که با سکس، طنز، دلهره و خشونت پیوند خورده است، فراوان بهره می گیرند. این گونه نگاه در تهیه و ساخت برنامه در یک نگاه آسیب شناسانه در ابعاد مختلف روانشناختی، جامعه شناختی و … جای مطالعه دارد. از جمله ابعادی که آفات برنامه‌های رسانه‌ای با جهت گیری یاد شده نیاز به بررسی دارد، رویکردی اخلاقی است؛ به عبارت دیگر اینگونه برنامه‌ها چه بازخورد و تاثیرات اخلاقی بر جامعه دارند و از این نظر تا چه حد منطقی و یا نا معقولند؟ صواب یا ناصوابند؟ آسیب زایند یا خیر؟

به گونه‌ای دیگر نیز می توان به مساله نگریست. آیا وسایل ارتباط جمعی با حذف کامل طنز، دلهره و…، جاذبه لازم را برای مخاطبان خواهند داشت؟ اگر تجویز و راه درست ویرایش و پیرایش و مدیریت رسانه از اینگونه دست مایه‌هاست، پس چرا رسانه‌های ما با سابقه بیش از سه دهه اگر مروج خشونت و لودگی نباشد، همچنان خالی از این مسایل نیست؟ البته در باب تعامل اخلاق و رسانه، ‌كمتر آثار معتبر و یا معتنابهی می‌توان یافت. در واقع، فقر منابع در این زمینه موجب شده است كه نتوان قواعد اخلاقی و معیارهایی در باب اخلاق ارائه نمود كه رسانه‌های ارتباط جمعی بدان پایبند باشند. مراد از معیارهای اخلاقی، اصول اخلاقی و ضرورت اجرای آن، رعایت موازین اخلاقی، اعتمادسازی بین حكومت، شهروندان و مخاطبان رسانه‌ها و انجام بهتر فعالیت‌های حرفه‌ای و پایبندی شهروندان به اخلاق عمومی و اجتماعی از یک سو و پایبندی ارباب رسانه‌ها به اخلاق و نهادینه شدن اخلاق در رسانه‌ها از سوی دیگر است. تبیین اخلاقِ رسانه و جایگاه بایسته اخلاق در رسانه، گامی اساسی است كه از یک سو،‌ وظیفه ارباب رسانه‌ها و از سوی دیگر، وظیفه نظام سیاسی را در اشاعه اخلاق در رسانه‌ها و پایبندی آنان به اخلاق اجتماعی را نشان می‌دهد. این مهم می‌تواند مبنای درست تعامل و اخلاق و رسانه‌ باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله

بشر همواره پیامی را به دیگران متتقل کرده است و از این رو رسانه پدیده‌ای تازه‌ای نیست. در فضای مدرن وسایل ارتباط جمعی شکل گرفته اند که در یک لحظه می توان پیامی را به میلیون‌ها مخاطب منتقل نمود که تحول شگرفی در کارکرد رسانه بوده، اما با اختراع اینترنت، ماهیت رسانه از اساس دگرگون شده و به قول تافلر وارد موج سوم خود شده است.

بدین جهت در موضوع تحقیق، اینترنت به عنوان رسانه مورد گزینش و توجه قرار گرفته است.

دو متغیر اصلی تحقیق یکی «مدیریت رسانه» به عنوان متغیر مستقل و اخلاق سازمانی به عنوان متغیر وابسته می باشد.

مدیریت رسانه عبارت است از: فرایند به‌کارگیری بهینة کلیة امکانات مادی، انسانی، تکنولوژیکی و غیره در جهت تولید، بازتولید و توزیع پیامهای هدفمند در چارچوب نظام ارزشی پذیرفته شده که با هدف غایی اثرگذاری مطلوب بر مخاطبان صورت میگیرد. (روشندل، 1385)

در مورد اخلاق سازمانی نیز تعاریف مختلفی ذکر شده است که یکی از تعاریف آن عبارتند از: اخلاق سازمانی به معنی شناخت درست از نادرست در محیط کار و آنگاه انجام درست و ترک نادرست است. اخلاق سازمانی، به عنوان شاخه‌ای از دانش مدیریت، از زمان پدیدار شدن نهضت مسئولیت اجتماعی در دهة 1960 پدیدار شد.

در این پژوهش در بحث اخلاق سازمانی شاخصه‌های عفت عمومی، حریم خصوصی و اعتماد کارکنان را مورد بررسی قرار می دهیم.

مدیریت رسانه می تواند سه نوع تاثیر بر اخلاق سازمانی داشته باشد:

1) تاثیر مثبت و سازنده

2) تاثیر منفی و مخرب

3) خنثی و بی طرف

واضح است که مساله ی تحقیق آن جا رخ می نماید که رسانه‌ای مثل اینترنت بر اخلاق سازمانی تاثیر مخرب داشته باشد. به عنوان شاهد شیوه ی تدبیر اینترنت می تواند موجب اخلال در حریم خصوصی از طریق هک و سرقت داده‌ها شود و یا شیوه ی مدیریت اینترنت می تواند بر عفاف کارکنان سازمان از طریق هرزنامه، تصاویر غیر اخلاقی و…. تاثیر منفی بگذارد. بنابر این در این پژوهش قصد داریم این مساله را مورد بررسی قرار بدهیم که مدیریت اینترنت چه میزان موجب اختلال در اخلاق سازمانی می گردد.

2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ضرورت پرداخت به هر دو متغیر این نوشتار ضرورتی غیر قابل اجتناب پذیر می باشد. از یک سو امروزه مسائل مربوط رسانه و تأثیر‌گذاری‌های مختلفش در همه‌ شئونات آدمی (از جمله سبقه ی اداری افراد) به بحث جدی تبدیل شده است و از یک سو اهمیت توجه به مسائل اخلاقی جهت رشد و تعالی هر سازمان مورد بحث و تامل قرار گرفته است. توجه به اخلاق در مدیریت رسانه‌ها نسبت به اخلاق در دیگر حرفه‌ها اهمیت بیشتری دارد، چرا که حرفه‌های دیگر، برد محدودی دارند و اعمال غیر اخلاقی در آنها به افراد و صنوف دیگر به راحتی سرایت پیدا نمی کند، ولی رسانه‌ها واسطه میان مردم هستند و بخش زیادی از وقت آنها را به خود اختصاص می دهند. رسانه‌ها عامل پیوستگی افراد در یک جامعه هستند و غیر اخلاقی یا غیر اصولی عمل کردن آنها، نه فقط بر تک تک افراد، بلکه بر روابط میان آنها نیز تاثیر می گذارد. رسانه‌های خبری، کتب نشر یافته، فیلم‌ها، برنامه‌های تلوزیونی کابلی، نامه‌ها، موارد تبلیغاتی و فعالیت‌های دیگر ارتباطی، بر همه ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و سیاسی افراد تاثیر می گذارند. «به همین دلیل افرادی که در رسانه کار می کنند باید چارچوب‌های اخلاقی ای فراتر از اخلاق جاری در خانواده‌ها، کلیساها یا مدرسه را مدنظر داشته باشند.

3-1- سوال اصلی

سوال اصلی این تحقیق با توجه به مسائل مطروحه در بیان مسئله بدین صورت می باشد «که ‌آیا مدیریت رسانه موجب اختلال در اخلاق سازمانی می‌شود؟»

4-1- سوالات فرعی

آیا مدیریت رسانه موجب اختلال در عفت می‌شود؟

آیا مدیریت رسانه موجب اختلال در اعتماد می‌شود؟

آیا مدیریت رسانه موجب اختلال در حریم خصوصی می‌شود؟

آیا میان عفت و اعتماد رابطه وجود دارد؟

آیا میان عفت و حریم خصوصی رابطه وجود دارد؟

آیا بین اعتماد و حریم خصوصی رابطه وجود دارد؟

5-1- اهداف تحقیق

الف) هدف اصلی

بررسی اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب) اهداف فرعی

1- بررسی اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت

2- بررسی اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد

3-بررسی اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4بررسی ارتباط بین عفت و اعتماد

5- بررسی ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- بررسی ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 138

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.