زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: بررسی صنایع بدیعی از دیدگاه زیبایی شناختی در دیوان فیاض لاهیجی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : بررسی صنایع بدیعی از دیدگاه زیبایی شناختی در دیوان فیاض لاهیجی

دانشگاه زابل

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی صنایع بدیعی از دیدگاه زیبایی شناختی در دیوان فیاض لاهیجی

استاد راهنما:

دکتر احمد سنچولی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1بیان مسئله و سؤالات …………………………………………………………………………………………………………………………2

2-1 پیشینة پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………4

3-1 ساختار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

4-1 فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..8

5-1 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………9

6-1 روش کار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………9

7-1 تعریف بدیع از دیدگاه بلاغت سنّتی و جدید …………………………………………………………………………………10

8-1 تعریف زیبایی‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان …………………………………………………………………………………13

فصل دوم: صنایع زیبایی‌آفرین لفظی در دیوان فیاض لاهیجی

 

تعریف صنایع لفظی ………………………………………………………………………………………………………………………………..17

الف- روش تکرار ……………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1- تکرار واج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………19

1-1 همحروفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-1 همصدایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

2-  تکرار هجا …………………………………………………………………………………………………………………………………………25

3-  تکرار واژه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

1-3 جناس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

1-1-3 جناس تام …………………………………………………………………………………………………………………………………..29

2-1-3 جناس زاید …………………………………………………………………………………………………………………………………31

3-1-3 جناس با اختلاف حرف ………………………………………………………………………………………………………………34

4-1-3 جناس مکرّر ………………………………………………………………………………………………………………………………..36

5-1-3 جناس خط …………………………………………………………………………………………………………………………………37

6-1-3 اشتقاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

7-1-3 شبه اشتقاق ………………………………………………………………………………………………………………………………..39

8-1-3 جناس محرّف ……………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-3 تکریر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….42

1-2-3 ردالصدر إلی العجز ……………………………………………………………………………………………………………………..44

2-2-3 ردالعجز إلی الصدر ……………………………………………………………………………………………………………………..46

3-2-3 عکس لفظی ……………………………………………………………………………………………………………………………….48

3-3 تکرار نحوی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..49

4-3 سجع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

1-4-3 موازنه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

2-4-3 مزدوج …………………………………………………………………………………………………………………………………………54

پی ‌نوشت‌های فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………………55

فصل سوم: صنایع زیبایی‌آفرین معنوی در شعر فیاض لاهیجی

تعریف صنایع معنوی ………………………………………………………………………………………………………………………………61

الف- روش تناسب …………………………………………………………………………………………………………………………………..62

1- مراعات النظیر ……………………………………………………………………………………………………………………………………64

2- تضاد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

3- تلمیح …………………………………………………………………………………………………………………………………………………71

4- ارصاد و تسهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………….84

5- جمع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..86

6- تقسیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88

ب- روش غیر منتظره بودن و غافلگیری ………………………………………………………………………………………………..89

1- متناقض نمایی …………………………………………………………………………………………………………………………………..90

2- استثنای منقطع ………………………………………………………………………………………………………………………………..95

3- ذم شبیه به مدح ……………………………………………………………………………………………………………………………….97

4- مدح شبیه به ذم ……………………………………………………………………………………………………………………………….99

5- استتباع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………101

6- التفات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

7- تجرید ………………………………………………………………………………………………………………………………………………106

پ- روش بزرگ‌نمایی …………………………………………………………………………………………………………………………..108

1- اغراق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….109

2- تجاهل عارف …………………………………………………………………………………………………………………………………..112

3- صفت شاعرانه …………………………………………………………………………………………………………………………………114

4- مقایسه و سنجش …………………………………………………………………………………………………………………………..116

ت- روش دو یا چند بُعدی بودن …………………………………………………………………………………………………………118

1- ایهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….119

2- ایهام تناسب ……………………………………………………………………………………………………………………………………121

ث- روش استدلال ……………………………………………………………………………………………………………………………….123

1- حسن تعلیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………124

2- مذهب کلامی ………………………………………………………………………………………………………………………………….126

3- ارسال‌ المثل ……………………………………………………………………………………………………………………………………128

ج- دیگر صنایع زیبایی‌آفرین معنوی  …………………………………………………………………………………………………133

1- حسن طلب …………………………………………………………………………………………………………………………………….133

2- حسّامیزی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….135

3- تضمین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………141

4- ابداع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..143

پی نوشت‌های فصل سوم ……………………………………………………………………………………………………………………..145

نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………..162

1-1 جدول بسامد انواع روش تکرار در شعر فیاض لاهیجی ……………………………………………………………….163

2-1 نمودار بسامد انواع روش تکرار در شعر فیاض لاهیجی ……………………………………………………………….163

3-1 جدول بسامد انواع روش تکرار واج در شعر فیاض لاهیجی ………………………………………………………..164

4-1 نمودار بسامد انواع روش تکرار واج در شعر فیاض لاهیجی ………………………………………………………..164

5-1 جدول بسامد انواع روش تکرار واژه در شعر فیاض لاهیجی ……………………………………………………….165

6-1 نمودار بسامد انواع روش تکرار واژه در شعر فیاض لاهیجی ………………………………………………………..165

7-1 جدول بسامد انواع جناس در شعر فیاض لاهیجی ………………………………………………………………………166

8-1 نمودار بسامد انواع جناس در شعر فیاض لاهیجی ………………………………………………………………………166

9-1 جدول بسامد انواع تکریر در شعر فیاض لاهیجی ……………………………………………………………………….167

10-1 نمودار بسامد انواع تکریر در شعر فیاض لاهیجی ……………………………………………………………………..167

11-1جدول بسامد انواع سجع در شعر فیاض لاهیجی ………………………………………………………………………168

12-1 نمودار بسامد انواع سجع در شعر فیاض لاهیجی ……………………………………………………………………..168

13-1 جدول بسامد انواع روش تناسب در شعر فیاض لاهیجی …………………………………………………………169

14-1 نمودار بسامد انواع روش تناسب در شعر فیاض لاهیجی …………………………………………………………169

15-1 جدول بسامد روش غیر منتظره بودن و غافلگیری در شعر فیاض لاهیجی …………………………….170

16-1 نمودار بسامد روش غیر منتظره بودن و غافلگیری در شعر فیاض لاهیجی …………………………….170

17-1 جدول بسامد انواع روش بزرگ‌نمایی در شعر فیاض لاهیجی ………………………………………………….171

18-1 نمودار بسامد انواع روش بزرگ‌نمایی در شعر فیاض لاهیجی …………………………………………………..171

19-1 جدول بسامد انواع روش دو یا چند بُعدی بودن در شعر فیاض لاهیجی …………………………………172

20-1 نمودار بسامد انواع روش دو یا چند بُعدی بودن در شعر فیاض لاهیجی …………………………………172

21-1 جدول بسامد انواع روش استدلال در شعر فیاض لاهیجی ……………………………………………………….173

22-1 نمودار بسامد انواع روش استدلال در شعر فیاض لاهیجی ……………………………………………………….173

23-1 جدول بسامد سایر روش‌های زیبایی‌آفرین در شعر فیاض لاهیجی …………………………………………174

24-1 نمودار بسامد سایر روش‌های زیبایی‌آفرین در شعر فیاض لاهیجی …………………………………………174

نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….175

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………178

چکیده

بدیع از دیدگاه زیبایی‌شناسی، دانشی‌ است که با آن راه‌های زیبایی سخن آشکار می‌شود و علم آرایش کلام است که زبان معمولی را به شعر تبدیل می‌کند. فیاض لاهیجی (ف 1071ه.ق)، از جمله شاعران سبک هندی است که در بیان افکار و اندیشه‌ها، با زبانی شاعرانه از دانش بدیع که پایه‌های اصلی آن مبتنی بر صناعات لفظی و معنوی می‌باشد، استفادة فراوانی برده ‌است. در این پژوهش که به شیوة توصیفی- تحلیلی انجام می‌شود، دیوان اشعار فیاض لاهیجی از دیدگاه نقد زیبایی‌شناسی، مخصوصاً دانش بدیع، مورد بررسی و واکاوی قرار ‌گرفته و عوامل زیبایی‌آفرین بدیعی شعر او، هم از لحاظ نوع و هم از لحاظ میزان کاربرد، بررسی و تجزیه و تحلیل می‌شود. فیاض لاهیجی به منظور بیان افکار و تجربه‌های عرفانی خویش، از صنایع معنوی مخصوصاً تلمیح  و مراعات‌النظیر، نسبت به سایر شگردهای بلاغی بیشتر بهره برده‌ است.

تعداد صفحه : 202

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.