زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: بررسی توصیفی – تحلیلی کتاب های برگزیده و پژوهش های برتر در استان کرمان و پیامد ها فرهنگی و ادبی آنها ( از سال 1372 تا 1391 خورشیدی)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی

عنوان : بررسی توصیفی – تحلیلی کتاب های برگزیده و پژوهش های برتر در استان کرمان و پیامد ها فرهنگی  و ادبی آنها ( از سال 1372 تا  1391 خورشیدی)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بردسیر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی

عنوان:

بررسی توصیفی – تحلیلی کتاب های برگزیده و پژوهش های برتر در استان کرمان و پیامد ها فرهنگی  و ادبی آنها ( از سال 1372 تا  1391 خورشیدی)

استاد راهنما:

دکتر  رحیم نژاد سلیم

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول( کلیات) ……………………………………………………………………………………………………………………………..3

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………5

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….7

سوالات تحقیق و فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم ( پیشینه تحقیق) ………………………………………………………………………………………………………………9

نگاهی به پیشینه پژوهش های علمی در استان کرمان ………………………………………………………………….11

وضعیت تحقیقات فرهنگی و اجتماعی استان کرمان ……………………………………………………………………..12

مراکز و سازمان های فعال در عرصه تحقیقات فرهنگی استان کرمان …………………………………………..13

پیشینه تحقیقات دراداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمان ………………………………………………14

نگاهی به پیشینه برگزاری جشنواره کتاب سال استان کرمان ……………………………………………………….17

جوایز کتاب سال کشور طی سال های اخیر …………………………………………………………………………………..18

فصل سوم ( روش تحقیق)………………………………………………………………………………………………………………..20

ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………22

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها  …………………………………………………………………………………………………………22

فصل چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………….24

بخش اول / کتاب در نظر اهل اندیشه وسخن …………………………………………………………………………………24

بخش دوم/  بررسی تحلیلی ساز وکار کلی جشنواره ………………………………………………………………………28

بخش سوم / نمایه ها ………………………………………………………………………………………………………………………42

بخش چهارم /  پی آمدها و ره آوردها …………………………………………………………………………………………..105

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادها …………………………………………………………………………………………144

منابع ومآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………….148

چکیده

در این پژوهش سعی شده است  تا به استناد آمار واطلاعات موجود، چگونگی اثرگذاری برگزاری جشنواره ی انتخاب آثار برتر درعرصه های کتاب و پژوهش برجریان کلی فرهنگ عمومی استان کرمان، از طریق تحلیل دستاوردها وره آورد های آن، بررسی و تبیین گردد.

جشنواره های انتخاب آثار برتر از سال 1372 به اهتمام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان برگزار گردیده وطی هفده دوره که از آغاز آن گذشته ، شمار فراوانی از آثار برتر را به جامعه فرهنگ پرور استان معرفی نموده وهمچنین زمینه های لازم برای شناساندن شمار کثیری از پدیدآورندگان آثار به شایستگی فراهم آورده است .

این حرکت فرهنگی ، پیامد های ارزنده ای به دنبال داشته که از مهم ترین نمونه های آن می توان به ترویج  فرهنگ کتاب و کتابخوانی، نهادینه شدن فرهنگ گزینش آثار برتر، آشنایی اقشار گوناگون جامعه با یافته های نوین علمی و معرفتی در رشته ها وموضوعات متنوع، ارتقای مرتبه فرهنگی استان، تقویت صنعت چاپ وصنایع مرتبط با آن، افزایش شمار کتب در کتابخانه های عمومی و تخصصی استان ونظایر آن اشاره کرد .

مقدمه

انسان ها برای هر گونه اندیشیدن و رفتار فردی واجتماعی،  به الگوها ومیزان های صحیح نیاز دارند. فرهنگ، به عنوان غنی ترین وگرانبهاترین میراث بشری، در بردارنده طیف وسیعی از الگوها وتجربیات انباشته شده است. با بهره گیری و پشتوانه فرهنگ است که دیگر نهاد های جامعه بشری هم چون خانواده، اقتصاد، سیاست و.. دوام وبقا واستمرار دارند.  فرهنگ، مجموعه افکار و اندیشه ها، تجربه ها،  اعتقادات ، ارزش ها و… است و چون انسان موجود متفکری است، لذا فرهنگ ساز بوده وتوان استفاده از آن را نیز دارد. فرهنگ نیز به مانند دیگر پدیده های انسانی و اجتماعی، دستخوش تغییرات است وبه انواع وطرق گوناگون تغییرات فرهنگی ایجاد می شود. یک قوم با مغلوب شدن در برابر اقوام دیگر، با کسب علوم واطلاعات ، با فن آوری های مختلف ، با گسترش ارتباطات، با تقلید از ملتی دیگر ، می تواند فرهنگ خویش را دگرگون نماید. یکی از بهترین و مطمئن ترین راه ها که به طور مستقل و آزادانه قادر است فرهنگ هر قومی رامتحول سازد، جدو جهد برای کسب معلومات جدید و به عبارت دیگر تحقیق و پژوهش است که نتایج و انتشار آن می تواند افکار واندیشه ها را منقلب نموده و رفتارها و کنش های فردی و جمعی را به سوی اهداف متعالی اجتماعی ، اقتصادی،  فرهنگی وهنری هدایت نماید و جامعه را از یکنواختی ، سکون و پس رفت نجات دهد وبا ایجاد تغییرات آرام در فرهنگ جامعه سنتی،  پیشرفت متناسب را که عاری از هر گونه و یا حداقل از کمترین ایجاد تنش و تعارض اجتماعی برخوردار است ، به وجود آورد .

آری تحقیق وارائه یافته های پژوهشی با ابزارهایی نظیر کتاب قادر است سیری تازه ومتعالی در برابر حرکت جامعه بگشاید وافق های نوینی را پدیدار سازد.

برگزاری جشنواره پژوهش های برگزیده فرهنگی  و معرفی کتاب سال استان در واقع با هدف تشویق وتحسین و ارزیابی آثار و تولیدات فکری و ذوق هنری وعلمی ویکی از وجوه توجه فرا مادی به دامنه های فکر واندیشه است که برگزاری سالانه آن می تواند نشاط وانگیزه بیشتر را در میان پژوهشگران رشته های علوم انسانی واسلامی ودست- اندرکاران نشر ایجاد نموده موجبات اعتلای هر چه بیشتر فرهنگ وتوسعه ارزش های اسلامی وملی در این خطه را، فراهم آورد.

برگزار کنندگان این برنامه ها معتقدند چنین طرحی از یک سو زمینه سازی برای گسترش تحقیق و پژوهش فرهنگی وحمایت و پشتیبانی از پژوهشگران و نویسندگان ومترجمان فعال در حوزه فرهنگ و از سوی دیگر معرف میزان بضاعت و توانمندی پژوهشگران و مولفان محلی این استان در پرداختن به مقوله تحقیق و تتبع ونوآوری در عرصه فرهنگ و  هنر می باشد.

اکنون با توجه به دامنه تاثیرات و پی آمد ها و ره آورد های به گزینی برای فعالیت های حوزه کتاب وپژوهش، نقد علمی وعملی این حرکت ارزشمند در قالب این تحقیق انجام و چشم انداز پیش رو با نگاه ویژه به برنامه توسعه فرهنگی استان به صورت مروری در پنج فصل ترسیم گشته است، امیدواریم که نیک و بد یا ضعف و قوت تحریر وتدوین این مجموعه که باید در فرصتی اندک فراهم می شد، به چشم لطف و کرامت دیده شود. با این همه نقد و نظر استادان گرامی را برچشم منت گذارده و پیشاپیش از آن استقبال خواهیم کرد .

تعداد صفحه : 162

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.