روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: افسردگی در دو گروه دانشجویان بومی و غیر بومی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با عنوان : افسردگی در دو گروه دانشجویان بومی و غیر بومی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

عنوان پایان نامه:

افسردگی در دو گروه دانشجویان بومی و غیر بومی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

عنوان

تشكر و قدردانی:

چكیده:

فصل اول: مقدمه

1ـ1ـ بیان مسئله

1ـ2ـ اهمیت مسئله

1ـ3ـ اهداف تحقیق

بیان فرضیه

1ـ4ـ فرضیه تحقیق

1ـ5ـ اصطلاحات مهم و تعاریف عملیاتی متغیرها

1ـ افسردگی

2ـ شیوع

3ـ دانشجوی بومی و غیر بومی

فصل دوم : مرور بر ادبیات تحقیق

2ـ1ـ افسردگی

2ـ2ـ نشانه های افسردگی

2ـ3ـ طبقه بندی

2ـ4ـ نظریه های افسردگی

2ـ5ـ درمان اختلالات خلقی

2ـ6ـ تحقیقات انجام شده درمورد افسردگی دانشجویان

فصل سوم: طرح تحقیق

3ـ1ـ توصیف روش تحقیق

3-2ـ جامعه تحقیق

3-3- روش نمونه گیری

3ـ4ـ متغیرها و كنترلهایی كه اعمال شده است

3ـ5ـ روش جمع آوری داده ها

3ـ6ـ ابزار اندازه گیری

3ـ7ـ روش آماری

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری

5ـ1ـ توصیف روش های مورد استفاده در تحقیق

5ـ2ـ نتیجه گیری

5ـ3ـ توجیه و تفسیر نتایج

5ـ4ـ توصیه برای پژوهشهای بعدی

5ـ5ـ محدودیتها

منابع فارسی

 چکیده:

همانطور كه می دانیم افسردگی و مانیا یكی از اختلالت خلقی شایع می باشند كه بیشتر اختلالات عاطفی نامیده می شوند. اختلالات خلقی گروهی از بیماریهای روانپزشكی می باشند كه به شكل خلق پایین و تصورات ذهنی ناهنجار بروز می نمایند.

نمای بالینی افسردگی می تواند به صورت خلق افسرده، احساس ناامیدی، احساس غم، بی ارزشی، آشفتگی خواب و اشتها و یا فقدان انرژی و میل جنسی بروز كند. این اختلالات می توانند منجر به مشكلاتی در عملكرد شغلی ـ تحصیلی ـ اجتماعی و روابط بین فردی گردند. بدین منظور و جهت شناخت بیشتر وضعیت و شیوع افسردگی تحقیقی را بر روی دانشجویان پسر بومی و غیر بومی دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارك كرج انجام دادیم. مطالعه با بهره گرفتن از تست بك (BDI) بر روی 280 نفر از دانشجویان پسر انجام گردیده است.

روش تحقیقی كه از آن استفاده شد، روش تحقیق یا علّی ـ مقایسه ای با روش آماری مقایسة بین میانگین دردو گروه مستقل و با بهره گرفتن از فرمول t بوده است. روش نمونه گیری نیز بطور تصادفی ساده و با مراجعه به جدول اعداد تصادفی و به تعداد 140 نفر از هر گروه بوده است. روش جمع آوری اطلاعات نیز با بهره گیری از تست افسردگی بك صورت گرفته است. با قرار دادن نمرات خام درفرمول t و با سطح اطمینان 90% و در سطح به علت كوچك تر بودن عدد بدست آمده از عدد جدول فرض تحقیق معنی دار نیامد و می توان گفت كه «تفاوت معنی داری بین میانگین شیوع افسردگی در دو گروه دانشجویان بومی و غیر بومی وجود ندارد.»

فصل اول

مقدمه:

خلق یا Mood مایه هیجانی یک وضعیت عاطفی پایدار است كه در طول طیفی بهنجار از غم وشادی تجربه می شود. اختلالات خلقی با احساسهای نابهنجار افسردگی یا سرخوشی مشخص می شوند كه در برخی موارد شدید با خصوصیات پسیكوتیک همراهند. اختلالات خلقی به انواع اختلالات دو قطبی و اختلالات افسردگی تقسیم می شوند. این علائم در برخی گروه های خاص از نظر جنس و سن و وضعیت روانی اجتماعی افراد متفاوت می باشد.

در این پژوهش افسردگی نه بعنوان یک بیماری، بلكه بعنوان واكنشی روانی در مقابل مسائل و مشكلاتی كه دانشجویان با آنها گریبانگیر هستند، مطرح است.

بیشتر دانشجویان بخاطر تحصیل دردانشگاه از خانواده و شهر یا روستای خود جدا شده، در محیط جدیدی قرار گرفته اند كه احیاناً از نظر عاطفی مشكلاتی برایشان بوجود می آید. این مشكلات روانی و عاطفی موقعی تشدید پیدا می كند كه آنان نتوانند خود را با محیط جدید دانشگاه تطبیق دهند.

عدم سازگاری با محیط آموزشی دانشگاه، محیط سكونت در خوابگاه و قرار گرفتن در شبكة جدید روابط، برخی عكس العمل های عاطفی از جمله افسردگی را بدنبال دارد.

1-1- بیان مسئله

شاید كمتر كسی باشد كه در طول زندگی خود لحظاتی از نگرانی و افسردگی را احساس نكرده باشد. افسردگی یک اختلال شایع عاطفی است. اگر شدت اینحالت از حد معمول بگذرد، عرصه زندگی را بر فرد تنگ كرده او را از همه چیز حتی از خودش بیزار می كند. بنظر می رسد ادعای اینكه اصولاً افسردگی جزئی از زندگی بشر است زیاد مشكل نباشد.

تورو می گوید: «اكثر مردم عمرشان در افسردگی خاموش می گذرد» و شوپنهاور چنین نوشت: «زندگی انسان بین ملال و اندوه نوسان دارد».

در این تحقیق افسردگی عبارت از واكنشی است در برابر عوامل اجتماعی و محیط .

بعبارت دیگر حالتی است عاطفی به نحوی كه فرد قدرت و توانایی لازم و كافی برای انجام امور و تكالیف عادی روزمره خود را ندارد و كاهش چشمگیر در فعالیتهای سازنده وی دیده می شود.

افراد افسرده گرایش دارند به اینكه به تشریح درونی شكستها و تشریح بیرونی موفقیت هایشان بپردازند، بعبارت دیگر به بروز و بیان شكست هایشان و عدم بروز موفقیت هایشان می پردازند. امروزه دانشمندان رشتةه روانشناسی و روانپزشكی انسان را بعنوان مجموعه ای متشكل از واحدهای زیستی، روانی ـ اجتماعی می شناسند.

(نور بالا، احمد، رابطة بین مذهب و بهداشت روانی از دیدگاه اسلامی ـ دارو و درمان، 1371، تهران).

بین انسان و محیط زندگیش كنش و واكنش مداوم وجود دارد بطوری كه رفتار در كشاكش بین نیروهای محیط و عكس العمل های فرد شكل می گیرد. عوامل محیطی نقش مهمی درنوع رفتار او به عهده دارند. مسئله تحقیق حاضر در اینجا بیان این موضوع است كه آیا تغییر و تحول در محیط فرد می تواند عاملی برای تغییر خلق و عاطفة وی قلمداد گردد. به عبارتی دیگر آیا استرس های ناشی از قرار گرفتن در محیط فیزیكی جدید با انتظارات و مسئولیتهای جدید می تواند عامل بروز تغییرات عاطفی ـ روانی در فرد گردد. سؤال پژوهش حاضر در این زمینه مطرح می شود كه آیا ارتباطی بین میزان شیوع افسردگی و بومی یا غیر بومی بودن دانشجویان وجود دارد یا خیر؟ و اگر ارتباطی وجود دارد آیا این ارتباطات فقط تحت تأثیر همین تغییر در شرایط محیط زندگی است یا اینكه عوامل و فاكتورهای متعدد و متنوع دیگری در این زمینه دخیلند؟ عواملی مثل زمینة زیستی ویا دلواپسی های آنان از آینده شغلی و اقتصادی، همراه با وجود ابهام در این زمینه ها می تواند درفرد درجاتی از پایین بودن خلق و افسرده خویی را ایجاد نماید.

2-1- اهمیت مسئله:

مسئله حاضر از این جهت حائز اهمیت می باشد كه با بررسی این مطلب آیا تفاوتی بین میزان افسردگی دانشجویان بومی وغیر بومی وجود دارد یا خیر؟ اگر این تفاوت چشمگیر باشد باید از مسئولین مربوطه انتظار بهبود و رفع معضلات ناشی از شرایط زندگی و تحصیل این قبل دانشجویان را داشته باشیم.

3-1- اهداف تحقیق:

دانشجویان به اقتضای سن و موقعیتی كه در آن قرار دارند در معرض ابتلاء به انواع اختلالات عاطفی می باشند بیشتر آنان از یكطرف بخاطر تحصیل دردانشگاه از خانواده و شهر خود جدا شده و در محیط جدیدی قرار گرفته اند كه باید با مشكلات خود مبارزه نمایند. از طرف دیگر با توجه به اینكه دانشجویان باید در حین فراغت از تحصیل و یا پس از فراغت از تحصیل، خود را برای تشكیل خانواده و زندگی جدید آماده نمایند و نیز شغل مطلوب خود را بدست آورده و وارد بازار كار شوند، این مسائل خواه ناخواه نوعی اضطراب و نگرانی در آن ها فراهم می آورد.

یكی از زمینه های مشكلات روحی دانشجویان مسئله انتخاب شغل و حرفه و به مفهوم گسترده تر امنیت شغلی است، دانشجویان وقتی از سال اول پا به دانشگاه می گذراند یكی ازمسائلی كه دائماً ذهن آنها را به خود متوجه می كند اینست كه آیا پس از اتمام این دوره تحصیل، قابلیت كافی برای آن وظیفه و شغل و حرفه ای كه در نظر دارم پس از اتمام تحصیلات به آن بپردازم، در من پدید می آورد ومسائلی از این قبیل موجبات اغتشاش ذهنی آنها را فراهم می آورد.

زمینه دیگر مشكلات دانشجویان تمایل شدید به ازدواج در برابر موانع و مقتضیاتی كه از انجام آن جلوگیری می كند می باشد خود این مسئله نگرانی و اضطراب شدیدی را در دانشجویان فراهم می كند. موقعیت سنی و مرحلة رشد ایجاب می كند كه در فكر ازدواج باشند، یاحداقل درمورد انتخاب های خود جدی تر بیندیشند.

مورد بعدی به دلیل جوان بودن ودارا بودن توانائیهای جسمانی و انرژی، دانشجویان تمایل به تفریحات سالم اجتماعی دارند. این تمایل به خودی خود اشكال ندارد اما وقتی كه این تمایل در برابر ضرورت و تمایل زیاد به درس خواندن قرار می گیرد قضیه را دشوار می كند.

در اینجا وجود یک برنامه ریزی درست برای پاسخگویی به نیازهای جسمانی و روانی و ذهنی می تواند یک راه حل باشد ـ مورد دیگر كه زمینه مشكلات و نگرانی های دانشجویان را فراهم می كند نیاز مبرم به پیشرفت دردروس است. احساس بی كفایتی، عدم فهم دروس و گرفتن نمرات كم زمینة یكسری اضطرابها و نگرانی ها را دردانشجویان فراهم می كند.

با توجه به اینكه دانشجویان در هر جامعه ای آینده سازان و برنامه ریزان و مدیران آن جامعه خواهند بود سلامت روانی آنان می تواند نقش مؤثری در فرایند توسعه داشته باشد. در صورتی كه آنان از بهداشت روانی برخوردار نبوده و به خاطر مشكلاتی كه ذكر آن رفت دچار اختلالات روحی و عاطفی از جمله افسردگی شوند، نه تنها خود دراین جریان ضربه می بینند، بلكه در نهایت جامعه نیز متضرر می گردد.

شناخت عواملی كه مشكلات روانی دانشجویان را فراهم می آورد مستلزم مطالعات علمی است. از طریق شناخت این عوامل است كه می توان به برنامه ریزی در جهت مرتفع ساختن مشكلات عاطفی دانشجویان همت گماشت و بهداشت روانی آنان را تأمین كرد. تا زمانی كه بهداشت روانی درمیان دانشجویان وجود نداشته باشد نه تنها انواع اختلالات روحی از جمله افسردگی، از خود بیگانگی و… گریبان گیر آنها خواهد شد، بلكه این امر منجر به افت تحصیلی و هدر رفتن سرمایه گذاری هایی خواهد شد كه در این راه به كار گرفته شده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 77

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.