رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

 

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان

واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما

دكتر محمد حسن زاده                                                  

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- تشریح و بیان مساله. 3

1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق.. 6

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 7

1-5- استفاده کنندگان از تحقیق.. 7

1-6- اهداف تحقیق.. 7

1-7- سؤالات تحقیق.. 8

1-8- فرضیه های تحقیق.. 8

1-9- روش تحقیق.. 8

1-10- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات… 9

1-11- مدل های تحقیق.. 9

1-11-1- نحوه اندازه گیری معیار مدیریت سود. 10

1-11-2- نحوه اندازه گیری بازده غیرعادی شرکت‌ها 11

1-11-3- نحوه اندازه گیری خطای پیش بینی سود شرکت‌ها 12

1-12- ساختار کلی تحقیق.. 12

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه. 13

2-2- مدیریت سود. 14

2-2-1- تعریف مدیریت سود. 15

2-2-2- انگیزه‌ها ی مدیریت سود. 19

2-2-2-1- انگیزه‌های مرتبط با قراردادها 19

2-2-2-2- انگیزه‌های سیاسی.. 20

2-2-2-3-  امنیت شغلی.. 21

2-2-2-4-  انگیزه‌های مالیاتی.. 21

2-2-2-5-  پاداش مدیران. 21

2-2-2-6- ساختار مالکیت… 22

2-2-3- الگوهای مدیریت سود. 22

2-2-4- ابزارها وروش‌های مدیریت سود. 23

2-2-4-1- تعیین نحوه عمل حسابداری معاملات به صورت اختیاری.. 23

2-2-4-2- انتخاب اصول حسابداری.. 24

2-2-4-3- تصمیمات اقتصادی اساسی و با اهمیت… 24

2-2-4-4- تعیین قیمت‌های انتقالی کالاها و خدمات… 24

2-2-4-5- تعدیل برآوردهای حسابداری.. 24

2-2-5- هموار سازی از طریق تخصیص…. 25

2-2-6- هموار سازی از طریق طبقه‌بندی.. 25

2-2-7- موافقان و مخالفان مدیریت سود. 26

2-2-7-1- ابزارهای مدیریت سود از طریق رویدادهای مالی واقعی.. 29

2-2-7-2- مدیریت سود از طریق رویداد های مالی واقعی.. 30

2-2-8- مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی.. 32

2-2-8-1- فرضیه مبتنی بر ارائه اطلاعات گمراه کننده 33

2-2-8-2- فرضیه های تحقیقات اثباتی.. 33

2-2-8-2- الف- فرضیه پاداش مدیریت… 33

2-2-8-2- ب- فرضیه بدهی.. 34

2-2-8-2- ج- فرضیه هزینه سیاسی.. 35

2-2-9- مدل‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی.. 35

2-2-9-1- مدل اسلون. 35

2-2-9-2- مدل دی‌آنجلو. 36

2-2-9-3- مدل هیلی.. 36

2-2-9-4- مدل صنعت… 37

2-2-9-5- مدل جونز. 37

2-2-9-6-  مدل تعدیل شده جونز(1995) 38

2-3- مالیه رفتاری  و مباحث مرتبط با آن. 39

2-3-1- مرحله ی گذر از مالی استاندارد. 41

2-3-2- ظهور مالی رفتاری  و تصمیمات مالی.. 43

2-3-3-  تئوری چشم انداز. 45

2-3-3-1-  ضرر گریزی.. 47

2-3-3-2- حسابداری ذهنی.. 47

2-3-3-3- کنترل شخصی.. 48

2-3-3-4- دوری از تأسف و پشیمانی.. 48

2-3-4- تورش های رفتاری سرمایه گذاران. 48

2-3-4-1- روش های ابتکاری.. 49

2-3-4-2- خودفریبی.. 51

2-3-4-3- تعاملات اجتماعی.. 52

2-3-5- كاربرد مالیه رفتاری در فهم رفتار سرمایه گذاران. 53

2-3-6- رفتار سرمایه گذاران. 54

2-3-7- شفاف سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه گذاران. 57

2-4- پیشنه تحقیق.. 58

2-4-1-تحقیقات خارجی.. 58

2-4-2- تحقیقات داخلی.. 65

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- مقدمه. 71

3-2- روش تحقیق.. 72

3-2-1- قلمرو تحقیق.. 72

3-2-1-1- قلمرو زمانی تحقیق.. 72

3-2-1-2- قلمرو مکانی تحقیق.. 72

3-3- فرضیه های تحقیق.. 73

3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها 73

3-4-1- جامعه آماری.. 74

3-4-2- روش گردآوری داده ها 74

3-4-3- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها 75

3-4-4-  آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون. 78

3-5- خلاصه فصل.. 79

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه. 80

4-2- بررسی آمار توصیفی متغیرها طی دوره پژوهش… 81

4-3-  جدول همبستگی اسپرمن.. 82

4-4-  بررسی مانایی متغیرهای پژوهش… 82

4-5- آزمونF لیمر و آزمون هاسمن.. 83

4-6- تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج.. 84

4-6-1- نتایج آزمون فرضیات… 85

4-7- خلاصه فصل.. 87

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 88

5-2- خلاصه موضوع و روش تحقیق.. 88

5-3- خلاصه یافته‎های تحقیق.. 91

5-4- نتیجه‎گیری و پیشنهادات… 91

5-5- محدودیت‎های تحقیق.. 93

5-6- پیشنهادات… 94

5-6-1- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق.. 94

5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 94

5-7- خلاصه فصل.. 95

فهرست منابع و مأخذ. 96

الف- منابع فارسی.. 96

ب- منابع لاتین.. 98

چکیده انگلیسی.. 105

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 4-1- آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش… 81

جدول 4-2- ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش… 82

جدول 4-3- نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… 83

جدول4-4- نتایج حاصل از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن.. 84

جدول 4-5- نتایج تخمین مدل اول. 85

جدول 4-6- نتایج تخمین مدل دوم. 86

جدول 5-1- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات… 91

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 2-1- تابع ارزش کاهنمن و تیورسکی.. 46

 

 

چکیده

در شرایط واقعی بودن صورت های مالی ارائه شده، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می‌بایست بتواند اطلاعات با ارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. در این حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده وموجب بروز ارزش گذاری نادرست سود از سوی بازار شود. حال این تحقیق بر آن بود تا به بررسی این موضوع بپردازد که آیا مدیریت سود بیش از حد آستانه سبب گمراهی بازار خواهد شد یا خیر؟ با اعمال محدودیت های مطرح شده، 138 شرکت پذیرفته شده در دوره زمانی 6 ساله بین سالهای 1386 الی 1391 در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شده است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می‎دهد که در سطح اطمینان 99% رابطه مستقیم معنی‌داری بین خطای پیش بینی سود و مدیریت سود وجود دارد. تأیید این فرضیه به معنای آن است که با دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی، اختلاف معنی داری بین سود هر سهم واقعی با سود هر سهم پیش بینی شده به وجود می آید. نتایج آزمون فرضیه دوم بیانگر رابطه معنادار مثبت میان خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام جدید الورود به بورس است كه درنهایت بیـانگر محتـوای اطلاعـاتی متغیـر سود دارد. به عبارت دیگر اعلام سود پیش بینی شده باعث انحـراف در میـانگین نـرخ بـازده غیرعادی سهام میشود. بطور کلی نتیجه این تحقیق نشان می دهد درصورتی که مدیران در محاسبات خود برای پیش بینی سود سال آتی دچار اشتباه شوند و یا پیش بینی های خود را تغییر دهند متناسب با افزایش درصد خطاهای پیش بینی سود و نیز افزایش دفعات تجدید نظر در پیش بینی توسط مدیران، سرمایه گذاران نرخ بازده بیشتری را برای سرمایه خود مطالبه می کنند. شرکت هایی که به سود پیش بینی شده مورد نظر خود نمی رسند یا بطور مدام پیش بینی های خود را تغییر می دهند از ثبات خاصی برخوردار نیستند، بنابراین ممکن است انتظارات سرمایه گذاران را برآورده نکنند.

کلمات کلیدی: مدیریت سود، بازده غیرعادی سهام، خطای پیش بینی سود، سود واقعی، سود پیش بینی شده

 

 

1-1- مقدمه

در حوزه سرمایه گذاری و رفتار با پول، همواره  انسانها  که تصور  می گردد  معقول عمل نمی کنند و دقیقاً به همین دلیل حوزه ای خاص از تحقیقات وجود دارد که در آن گاه رفتار عجیب افراد در این زمینه ها مورد بررسی قرار می گیرند. نظریه های اقتصادی عمدتاً بر این مبنا تدوین می شوند که افراد به شکلی معقول رفتار می کنند و اطلاعات موجود در روند سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. این فرض مبنای نظریه کارایی بازار است. اما تحقیقات نشان می دهد مدارکی وجود دارد که ثابت می کند رفتار معقول آنقدر که تصور ما می شود ، فراگیر نیست. شناخت فرایند تصمیم گیری مشاركت كنندگان در بورس، موضوعی مهم برای مقام ناظر و سرمایه گذاران به شمار می رود. در اغلب تحقیقات در این زمینه، محققان كوشیده اند به مطالعه و درك رفتار سرمایه گذاری مشاركت كنندگان بازار و به دنبال آن تأثیر این عوامل بر قیمت اوراق بهادار بپردازند.

چرا كه رفتارهایی كه بر تصمیمات سرمایه گذاری مشاركت كنندگان در بازار تأثیر می گذارند از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. به ویژه در دهه اخیر، محققین مالی سعی در تبیین و یافتن علل موارد خاص  با كمك سایر علوم همانند روانشناسی، علوم اجتماعی و فیزیک داشته اند، استفاده از ” دستاوردهای روانشناسی در نظریه پردازی های اقتصادی منجر به شكل گیری گرایش مالی رفتاری” گردید.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 119

قیمت : 14700 تومان 14700

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.