رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واكنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملكرد آنها

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

 

دانشكده علوم انسانی-گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

 

 عنوان :

تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واكنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملكرد آنها

 

استاد راهنما :

علیرضا موسوی

 

استاد مشاور :‌

مهدی صالحی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               شماره  صفحه

فصل اول :‌كلیات

چكیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………… 10

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2-1- تاریخچه حسابرسی………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-2-تقاضا برای خدمات حسابرسی………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-3-تئوری حسابرسی……………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-2-4-مفروضات بنیادی حسابرسی…………………………………………………………………………………………………. 20

2-3- تعریف قدرت……………………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-3-1-گستردگی قدرت……………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-3-2- مبانی قدرت………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-3-3- كاربردهای قدرت…………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-4- سرپرست……………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-4-1-قدرت سرپرست……………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-5- بررسی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-5-1- بررسی  عملکرد از طریق چهار مرحله متمایز زیر انجام می پذیرد………………………………….. 33

2-5-2-توصیه های کاربردی برای مدیران منابع انسانی به منظور بررسی عملکرد اثربخش کارکنان

2-6- تیم حسابرسی……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

2-7) پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 46

2-7-1) تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-7-2) تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………… 47

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

3-2-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

3-3- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-4-متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها……………………………………………………………………………….. 57

3-5- جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 57

3-6- نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 58

3-7- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………. 59

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………… 62

3-9- روش های آماری……………………………………………………………………………………………………………………….. 63

3-9-1-رگرسیون چندمتغیره…………………………………………………………………………………………………………….. 63

3-9-2- روش آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………….. 64

3-9-3- تحلیل همبستگی………………………………………………………………………………………………………………….. 65

3-9-3-1- ضریب تعیین……………………………………………………………………………………………………………………. 65

3-9-3-2- ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………………….. 66

3-10- آزمون معنادار بودن R…………………………………………………………………………………………………………… 66

3-10-1-آزمون معناداربودن در الگوی رگرسیون…………………………………………………………………………….. 68

3-10-2-آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون………………………………………………………………………………… 68

3-10-3- آزمون معنادار بودن ضرایب………………………………………………………………………………………………. 69

3-11- تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تأثیر مدل ارائه شده……………………………………………… 69

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

4-2- بخش اول: آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………. 73

4-3-آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………… 74

4-4- آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 75

4-4- تحلیل رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………………… 87

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات

5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

5-2- نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………… 101

5-3-بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 108

5-4-محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 108

5-5-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 110

مراجع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111

مراجع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  شماره صفحه

جدول 2-3-راهنمای استفاد ه از قدرت( یوکل،1981)………………………………………………………………………………………. 27

جدول 2-2-مبانی قدرت،نتیجه های احتمالی ( یوکل،1981)……………………………………………………………………………… 28

جدول 4-1-جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

جدول 4-2-تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

جدول 4-3- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 74

جدول (4-4)، ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی75             

جدول (4-5)، جدول ضرایب…………………………………………………………………………………………………………………………… 76

جدول4-6، ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی…. 77

جدول 4-7، جدول ضرایب……………………………………………………………………………………………………………………………… 77

جدول4-8-ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی……………………… 78

جدول 4-9- جدول ضرایب…………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

جدول (4-10)، ارتباط بین تخصص سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی………… 79

جدول (4-11) جدول ضرایب…………………………………………………………………………………………………………………………… 80

جدول4-12-ارتباط بین تخصص سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی…………… 81

جدول 4-13- جدول ضرایب…………………………………………………………………………………………………………………………… 82

جدول4-14، ارتباط بین تخصص سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی……………………………….. 82

جدول 4-15، جدول ضرایب……………………………………………………………………………………………………………………………. 83

جدول4-16- ارتباط بین فشار و اجبار سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی….. 84

جدول4-17- جدول ضرایب……………………………………………………………………………………………………………………………. 84

جدول4-18- ارتباط بین فشار با اجبار سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی….. 85

جدول4-19- جدول ضرایب……………………………………………………………………………………………………………………………. 86

جدول4-20- ارتباط بین فشار و اجبار سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی……………………….. 86

جدول4-21 جدول ضرایب………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

جدول 4-22 مدل رگرسیون پیش بینی شده……………………………………………………………………………………………………. 88

جدول 4-23- تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده………………………………………………………………………….. 89

جدول 4-24- مدل رگرسیون پیش بینی شده…………………………………………………………………………………………………. 91

جدول 4-25-تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده…………………………………………………………………………… 92

جدول 4-26- مدل رگرسیون پیش بینی شده………………………………………………………………………………………………….. 95

جدول 4-27-تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده…………………………………………………………………………… 96

 

 

فهرست شکل ها و نمودارها

عنوان                                                                                                               شماره صفحه

 

شکل 3-1-چگونگی ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته تحقیق……………………………………………. 55


چکیده :

این تحقیق به بررسی تأتیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها می پردازد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیات تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگرآن است که عملکرد تیم حسابرسی با قدرت نظارتی سرپرست رابطه مثبت دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سه جنبه مهم از عوامل قدرت نظارتی سرپرست شامل 1) قدرت مرجعیت سرپرست، 2) تخصص سرپرست و 3) فشار و اجبار سرپرست با عملکرد تیم حسابرسی که شامل 1)عملکرد مناسب، 2) باز خورد مناسب و 3) تاثیر پذیری از سرپرست رابطه مثبت دارد. و همچنین نتایج نشان می دهد قدرت مرجعیت سرپرست و تخصص سرپرست مثبت ترین تأثیر را بر عملکرد تیم  حسابرسی دارد. در حالیکه فشار و اجبار سرپرست تأثیراتی منفی بر عملکرد تیم حسابرسی دارد.

واژهای کلیدی : قدرت، بازخورد، سرپرست، تیم حسابرسی، بازبینی حسابرسی

 

1-1- مقدمه:

در دنیای رقابتی حرفه حسابرسی اگر مدیران موسسات حسابرسی به چگونگی مدیریت حسابرسان شاغل توجه نداشته باشند، بدون شک نتایج فعالیت  هایشان فاقد کارایی و اثر بخشی لازم خواهد بود. این به معنای از دست دادن مشتریان خود و عقب افتادن از سایر رقبا است.

از آنجا که در محیط کار حسابرسی  و به خصوص تیم حسابرسی به صورت مرتب و به طور مستقیم با سرپرستان خود در ارتباط هستند، در سال های اخیر به نقش تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان برعملکرد حسابرسان توجه زیادی شده است.

اگر سرپرستان در چگونگی نظارت و سرپرستی حسابرسان زیردست خود توجه و دقت کافی نداشته باشند، بدون شک حسابرسان  انگیزه خود را برای انجام صحیح وظایف از دست                                  می دهند(AECC,1993)[1].

نحوه سرپرستی در سازمان بر روحیه کارکنان تأثیر می گذارد و شاید هیچ عاملی در سازمان بیشتر از این عامل بر تضعیف یا تقویت روحیه کارکنان مؤثر نباشد. سرپرستان به هدایت و راهنمایی کارکنان در انجام وظیفه شان بپردازند، در حل مسایل آنها را حمایت کنند و در مواقع مورد نیاز بازخورد مناسب به عملکردشان ارائه دهند. لذا نحوه سرپرستی در تعین و جهت دهی نگرش کارکنان بسیار مهم است و امروزه سرپرستی یکی از مهارت های مهم مدیرت اثر بخش است (زارعی،1374).

در تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها هستیم. قدرت و نیرو به عنوان بازخورد مؤثر و مهم ساختاری نشان داده شده است. درک قدرت سرپرستان توسط تیم حسابرسی بر واکنش آنها اثرگذار خواهد بود. به ویژه به نظر می رسد که قدرت مرجعیت مثبت ترین تأثیر بر عملکرد تیم حسابرسی دارد. در حالیکه فشار و اجبار سرپرست تأثیراتی منفی بر عملکرد تیم حسابرسی دارد (Robert,Fedor,2007).

1- Accounting Education Change Commission(AECC)

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 173

قیمت : 14700 تومان 14700

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.